Анотації дисциплін вільного вибору студнтів 1-го, 2-го курсів (бакалавр) та 1-го курсу (магістр, спеціаліст) денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчанняСкачати 491.45 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір491.45 Kb.
1   2   3

Заплановані результати навчання:

- володіти знаннями теоретико-методологічних підходів щодо гуманітарізації та технологізації вищої освіти, принципів, форм, методів, технологій навчання і виховання у вищій школі;

- здатність продемонструвати знання та розуміння теоретичних основ корпоративної та комунікативної культури освітньої організації, майстерності викладача;

- організовувати інформаційний пошук, самостійний відбір і якісну обробку наукової професійно спрямованої інформації та емпіричних даних для навчальних, дослідницьких та професійних потреб;

- обирати технології навчання залежно від цілей і завдань, що вирішуються в педагогічному процесі, рівня навченості, вихованості студентів;

- створювати умови конструктивної взаємодії з суб'єктами навчально-виховного процесу і обирати оптимальні методи, засоби і форми взаємодії, забезпечувати сприятливий морально-психологічний клімат;

- розвивати отримані навички навчання для подальшого процесу навчання на засадах самокерування та автономії.

Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

1. Теоретичні та методичні основи педагогіки вищої школи.

2. Системи вищої освіти: рівні, ступені, стандарти.

3. Українське студентство як особлива соціально-демографічна група молоді.

4.Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу.

5. Сутність процесу навчання у вищому закладі освіти.

6.Сучасні технології на методи навчання у вищому закладі освіти.

7. Методичні основи викладання навчальних дисциплін

Міжнародне антикризове фінансове упраівління

Заплановані результати навчання:

- використання законодавчого та інструктивного матеріалів з питань фінансової санації та банкрутства підприємств:

- аналіз рівня фінансового розвитку підприємств;

- здійснення діагностики санації та визначення форми її проведення;

- оцінка можливостей та наслідків внутрішньої та зовнішньої санації;

- виявлення особливостей санації валюти балансу, розробка фінансового механізму реорганізації, реструктуризації підприємств;

- визначення рівня державної фінансової підтримки санації підприємств.

Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти антикризового менеджменту

Основи фінансової санації підприємства

Фінансова криза, фінансовий менеджмент та необхідність фінансової санації підприємств

Фінансово-економічний контролінг та санаційний аудит, їх контроль у санації підприємств

Оцінювання санаційної спроможності підприємств та складання і узгодження плану фінансової санації підприємств

Досудова санація та санація підприємств у судовому порядку

Фінансування санації підприємств

Реструктуризація підприємств

Методи і спеціальні програми державної фінансової підтримки санації підприємств

Змістовий модуль 2. Стратегічні аспекти антикризового менеджменту

Економічно-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств

Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності

Ключові показники міжнародної оцінки компанії

Заплановані результати навчання:

- набуття теоретичних знань та практичних навичок з методики проведення фінансового аналізу компаній за міжнародними показниками оцінки;

- набуття практичних навичок щодо аналізу фінансової стійкості та фінансових результатів діяльності підприємства;

- опанування методики CVP-аналізу, аналізу виробничого та фінансового левериджу;

- набуття навичок оцінки інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктів господарювання
Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

Тема 1. Аналіз фінансової стійкості підприємств

Тема 2. Аналіз грошових потоків

Тема 3. Методичні основи аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Тема 4. Аналіз формування та використання прибутку підприємства

Тема 5. Факторний аналіз фінансових результатів

Тема 6. CVP-аналіз. Аналіз виробничого та фінансового левериджу

Тема 7. Аналіз інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Тема 8. Аналіз показників рентабельності

Креативний менеджмент (крім МО)

Заплановані результати навчання:

Знання

РН 1.1. Володіє базовими знаннями основних етапів становлення теорії організації як наукової дисципліни, а також методологічне підґрунтя класичних шкіл и напрямків, в том числі, вітчизняної;

РН 1.2. Знає особливості и закономірності основних явищ і процесів, які відбуваються в організації;

РН 1.3. Знає і розуміє специфіку об’єкту и предмету теорії організації, її категорії, методи, структуру, місце у системі гуманітарного знання и суспільних функцій;

РН 1.4. Має базові знання про закони й тенденції генезису організацій;

РН 1.5. Знає сутнісні ознаки, властивості, генезис, класифікацію організацій;

РН 1.6. Має базові знання щодо типів й перспектив розвитку організаційних структур організації;

РН 1.7. Знає характеристики й властивості внутрішнього та зовнішнього середовища організації, їх взаємозв’язок тощо.

Уміння

РН 2.1. Може правильно використовувати методику розрахунків основних показників та методологічних інструментів з метою пізнання мінливих явищ та процесів, які впливають на стан організації;

РН 2.2. Може успішно використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення ефективності діяльності й проектування організацій;

РН 2.3. Може досліджувати й характеризувати різні види організацій, визначаючи їх переваги й недоліки;

РН 2.4. Може результативно здійснювати порівняльний аналіз і формування різних типів організаційних структур;

РН 2.5. Може визначати чинники формування іміджу й культури організації;

РН 2.6. Має можливість ефективно розробляти заходи з трансформації складових організації з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища

Комунікація

РН 3.1. Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами комерційними та громадськими, може порозумітися з особами, які є та не є фахівцями в сфері управління,

РН 3.2. Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

РН 4.1. Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування менеджментської проблематики;

РН 4.2. Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;

РН 4.3. Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації
Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

Змістовний модуль 1. Концептуальні основи креативного менеджменту

Тема 1. Сутність та основи креативного менеджменту

Тема 2. Особливості організації креативного менеджменту

Тема 3. Організація ухвалення стратегічних рішень в умовах креативного менеджменту

Тема 4. Формування оперативного мислення

Змістовний модуль 2. Організація системи креативного менеджменту на підприємстві

Тема 5. Принципи і техніка організації групової роботи в умовах креативного менеджменту

Тема 6. Методи інтеграції в креативному менеджменті

Тема 7. Організація спільної діяльності

Тема 8. Діагностика рівня інтегративності групи в креативному менеджменті

Тема 9. Інтелектуальні організації

Управлінське консультування (для ПС)

Мета:формування у студентів наукових уявлень, пов’язаних із науковим пошуком, проведенням досліджень, експериментів із метою поширення і отримання нових знань, встановлення закономірностей, наукових узагальнень, обґрунтувань проектів для успішного організаційного розвитку навчального закладу.

Завдання навчальної дисципліни:

 • сформувати у студентів здатності до вирішення конкретних управлінських проблем у галузі освіти; виявлення й аналізу управлінських завдань; розробки пропозицій щодо вирішення поставлених завдань; здійснення необхідних заходів у практиці управління навчальним закладом; моніторингу ефективності впровадження пропозицій;

 • набуття студентами досвіду у розповсюдженні сучасних наукових досягнень та перспективного досвіду у сфері управління освітою;

 • розвинути у студентів вмінь щодо виявлення факторів, тенденцій, закономірностей, які суттєво впливають на результати роботи керівників загальноосвітніх навчальних закладів;

 • сформувати уміння щодо підбору ділових партнерів, виявлення перспективних об’єктів співробітництва для здійснення прямих інвестицій в інноваційну діяльність навчального закладу;

Предмет: сутність, функції, методи та організація процесу управлінського консультування керівників навчальних закладів

Заплановані результати навчання:

- самостійно і творчо опрацьовувати теоретичний та практичний матеріал, презентувати інформацію відповідно до поставленої мети

- виокремлювати та критично осмислювати стратегії та тенденції розвитку сучасних вітчизняних та зарубіжних організацій

- володіти основними поняттями організаційної психології, проектування новітніх програм розвитку корпоративної культури організацій та забезпечення особистісного і професійного зростання персоналу організацій

- здатність ясно та ефективно описувати етапи проектування консультативних та тренінгових програм, їх апробації та впровадження практику діяльності організацій

- самостійно і творчо опрацьовувати теоретичний та практичний матеріал, презентувати інформацію відповідно до поставленої мети

- використовувати знання з метою ефективного прийняття нових викликів, вирішення суперечливих питань у професійній діяльностіСтруктура навчальної дисципліни (перелік тем):

 1. Вступ до курсу „Управлінське консультування”.

 2. Консультування із загальних питань управління навчальним закладом.

 3. Консультування з питань управління фінансовою діяльністю. навчальним закладом.

 4. Консультування з проблем управління маркетингом навчального закладу.

 5. Консультування з питань застосування комп’ютерної техніки в управлінні навчальним закладом.

 6. Консультування з проблем управління людськими ресурсами навчального закладу та їх розвитку.

 7. Тенденції та перспективи розвитку управлінського консалтингу в Україні.

Основи сімейного консультування (для ПС)

Мета:формування у студентів формування повноцінного уявлення про сучасний стан розробки проблем сімейних відносин в психологічній науці і практиці; вивчення закономірностей і особливостей життєвого циклу сім'ї, сімейнихінтеракцій і причин конфліктів, питань взаємодії членів сім'ї; профілактика нервових і психічних захворювань у зв'язку з проблемами сімейного виховання, а також ознайомлення з сімейним консультуванням з проблем подружнього життя і корекції відносин.

Завдання навчальної дисципліни:

- розробка методологічних проблем психології сім'ї;

- розробка теорії і методів дослідження сім'ї та сімейних відношень;

- дослідження структури і динаміки сім'ї;

- вивчення особливостей взаємин між подружжям;

- дослідження особливостей протікання сімейних конфліктів і
способів їх вирішення;


- вивчення впливу на розвиток дитини членів сім'ї;

- розробка психологічних основ сімейного виховання.

Предмет: сутність, функції, методи та організація процесу сімейного консультування з проблем подружнього життя і бать

Заплановані результати навчання:

- виокремлювати та критично осмислювати стратегії та тенденції розвитку сучасного вітчизняного та зарубіжного інституту сім’ї- володіти основними поняттями психології сім’ї, проектування новітніх програм розвитку сімейної культури та забезпечення особистісного зростання суб’єктів сімейних взаємин

- здатність ясно та ефективно описувати етапи проектування консультативних та тренінгових програм, їх апробації та впровадження в психологічну практику роботи з сім’ями- самостійно і творчо опрацьовувати теоретичний та практичний матеріал, презентувати інформацію відповідно до поставленої мети

- використовувати знання з метою ефективного прийняття нових викликів, вирішення суперечливих питань у професійній діяльності

Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

 1. Вступ до курсу «Основи сімейного консультування».

 2. Сутність сім'ї та шлюбу.

 3. Подружні стосунки.

 4. Життєвий цикл сім'ї.

 5. Виховання дитини в сім'ї.

 6. Основи сімейного консультування.

Європейські політико-правові інституції

Метою викладання курсу є надання студентам уявлення про основні інститути та право Європейського Союзу. Ці питання мають важливе значення для України, яка визначила стратегічним напрямком свого розвитку участь у процесі європейської інтеграції.

Предметом курсу є специфіка та механізми функціонування Європейського Союзу як особливого інтеграційного об’єднання європейських країн.

Завданнями курсу є:

Вивчення загальних закономірностей виникнення і розвитку ЄС;

З’ясування політико-інституційної структури ЄС та особливостей функціонування органів та інститутів ЄС;

Ознайомлення студентів з основними поняттями права ЄС, його особливостями та місцем у праві Європи.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

Динаміку інтеграційних процесів на різних етапах розвитку ЄС;

Діяльність і сфери повноважень керівних органів ЄС;

Специфіку судової системи ЄС;

Загальні відомості про основні галузі права ЄС і систему захисту прав людини.

Студент повинен уміти:

узагальнювати та аналізувати досвід політичного та соціально-економічного розвитку ЄС;

усвідомлювати перспективи європейської інтеграції України.

Орієнтовна структура курсу

Основні етапи європейської інтеграції та історичний розвиток інститутів ЄС.

Інституційні реформи в ЄС на початку ХХ1 ст.

Інститути та органи ЄС: Європейська Рада, Рада Європейського Союзу, Європарламент, Єврокомісія

Європейський центральний банк і фінансова система ЄС.

Судова система Європейського Союзу.

Особливості права ЄС.

Простір свободи, безпеки та правосуддя в ЄС.

Захист прав людини в ЄС.

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТУ ДИДАКТИКИ І.С. ШКУРА

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал