Анотації дисциплін вільного вибору студнтів 1-го, 2-го курсів (бакалавр) та 1-го курсу (магістр, спеціаліст) денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчанняСкачати 491.45 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір491.45 Kb.
1   2   3

Історія світової культури

Метою викладання курсу «Історія світової культури» є вивчення світоглядних та стильових особливостей культурних епох розвитку людства.

Предметом курсу «Історія світової культури» є специфіка та закономірності еволюції світової культури на основні етапах її розвитку.

Після вивчення курсу «Історія світової культури» студент повинен знати:

  • умови виникнення, світоглядні та стильові особливості культури народів світу в різні історичні епохи;

  • основні риси та прояви мистецьких стилів;

  • тенденції розвитку сучасної світової культури.

Студент повинен уміти:

 • оцінювати ступінь впливу на формування культури різних історичних періодів суспільних, політичних, ідеологічних, економічних факторів;

 • порівнювати прояви однакових культурних епох у регіонах світу, знаходити спільні та особливі риси;

 • формувати власне ставлення до процесів та стилів світової культури та висловлювати власну думку з цього приводу.

Орієнтовна структура курсу

1. Культура первісної доби.

2.Культура народів Стародавнього Сходу.

3. Антична культура – колиска європейської цивілізації.

4. Світова культура епохи Середньовіччя.

5. Культура епохи Відродження.

6. Тенденції розвитку європейської культури ХVІІ ст.

7. Культура епохи Просвітництва.

8. Особливості світової культура ХІХ ст.

9. Основні тенденції розвитку світової культури в ХХ – ХХІ ст

2 курс очної (денної), заочної (дистанційної) форм навчання

Етика бізнесу

Метою є формування системи знань з порівняльного історико-психологічного аналізу розвитку етики на основі вивчення моральних стандартів досвіду різних країн; формування уміння орієнтуватись у сфері економічних відносин з метою використання практичних принципів для вирішення сучасних проблем.

Завданням є вивчення основних категорій етики бізнесу; формування уявлення щодо зміни форм етики на сучасному етапі; формування організаційної поведінки, професійної етики, та розв’язання етичних проблем в економічних відносинах.

Предметом є сукупність практичних форм взаємовідносин людей у професійній сфері, їх ціннісний зміст і значимість, процеси чуттєвого пізнання дійсності, комерційний етикет в організаційній поведінці, економіці, фінансах, обліку, маркетингу.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Етика – підґрунтя сучасного бізнесу

Тема 2. Бізнес-етика: сутність, правила

Тема 3. Стиль і манери бізнесмена

Тема 4. Культура поведінки поза службою

Тема 5. Етичні норми ділового спілкування

Тема 6. Невербальні засоби спілкування та діловий етикет

Тема 7. Корпоративна культура та адміністративна етика

Тема 8. Етика рекламної діяльності

Тема 9. Етика та етикет у міжнародних ділових відносинах

Інвестиційні проекти

Заплановані результати навчання:

- оцінка та аналіз привабливості інвестиційних проектів на альтернативній основі при формуванні портфеля реальних інвестиційних проектів, враховуючи інвестиційну політику, що проводиться в країні;

- використання методів аналізу інвестиційних проектів на діючому підприємстві.

Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Інструментарій аналізу і підготовки проектних рішень

Концептуальні основи аналізу інвестиційних проектів

Фінансово-економічний аналіз інвестиційних проектів

Змістовий модуль 2. Процедури прийняття проектних рішень

Правила прийняття інвестиційних рішень

Динамічний аналіз беззбитковості проекту

Оцінка та прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності

Змістовий модуль 3. Функціональні аспекти аналізу і підготовки інвестиційних проектів

Маркетинговий і технічний аналіз інвестиційних проектів

Інституційні, екологічні і соціальні аспекти аналізу проектів

Фінансовий та економічний аналіз інвестиційних проекті

Вплив інфляційних процесів на оцінку ефективності інвестиційних проектів

Особливості аналізу конкуруючих інвестиційних проектів

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту

Оподаткування

Заплановані результати навчання:

- набуття теоретичних знань та практичних навичок з основ податкової системи та податкової політики;

- вивчення методик розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами;

- вивчення альтернативних систем оподаткування, діяльності державної фіскальної служби.

Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Загальні положення податкової системи України

Сутність податкової системи України

Державна фіскальна служба України

Змістовий модуль 2. Непрямі податки

Податок на додану вартість

Акцизний податок

Мито

Змістовий модуль 3. Податки на доходи

Податок на прибуток підприємств

Податки на доходи фізичних осіб

Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва

Змістовий модуль 4. Інші державні та місцеві податки та збори

Екологічний податок

Рентна плата

Податок на майно

Управління кар’єрою

Метою курсу є формування у студентів теоретичних та практичних знань і навичок, з основ управління кар’єрою, особливо за нестабільних факторів зовнішнього ринкового середовища

Основні завдання курсу спрямовані на:

- оволодіння основами теорії й практики управління кар’єрою;

- освоєння сучасних прийомів і інструментів для побудови та розвитку оптимальної кар’єри;

- визначення необхідних зовнішніх та особистих факторів необхідних для побудови кар’єри.;

- адаптувати вміння з побудови кар’єри в умовах України та інших держав, з врахуванням національних особливостей щодо побудови кар’єри.

У результаті завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен

У результаті вивчення дисципліни студент по винен знати:

- сутність кар’єри та її види;

- характеристики сучасних моделей кар’єри;

- особливості побудов кар’єри на підприємствах різних галузей та видів діяльності.

- закордонний досвід побудови кар’єри.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти

- будувати управління кар’єрою на підприємствах;

- обирати найбільш оптимальні моделі та види кар’єри під умови конкретного підприємства та працівників;

- застосовувати найсучасніші закордонні методики в побудові кар’єри;

- використовувати кар’єру як ефективний мотиваційний інструмент з метою підвищення продуктивності праці.

Економічні основи поведінки покупців та продавців

(для не економічних напрямів)

Мета дисципліни – сформувати у студентів знання щодо передумов поведінки економічних суб’єктів у ринковому середовищі та надати їм інструменти для прийняття обґрунтованих економічних рішень.

Предмет дисципліни – моделі прийняття рішень покупцями та продавцями товарів в умовах обмеженості ресурсів та ринковоїконкуренції.

Завдання дисципліни:

ознайомитись з моделями поведінки споживача на ринку кінцевих товарів та послуг;

виявити головні напрямки оцінки та використання параметрів ринкового попиту на товари та послуги;

засвоїти головні принципи аналізу виробничої ситуації виробником продукції, що постачається на ринок;

дослідити основні принципи ціноутворення та формування ринкової пропозиції продавцями в залежності від конкурентної ситуації.

Зміст дисципліни розкривається у наступних темах:

Основи раціональності ринкової поведінки.

Теоретичні основи поведінки споживача.

Поведінка покупця на ринку товарів.

Ринковий попит та його еластичність.

Теорія виробництва.

Витрати та випуск.

Поведінка конкурентної фірми.

Поведінка монополіста.

Ціноутворення на ринку монополістичної конкуренції.

Олігополістичний ринок.

Самоменеджмент (крім МН)

Заплановані результати навчання:

Знання

РН 1.1. Володіє базовими знаннями основних етапів становлення самоменджменту як наукової дисципліни, а також методологічне підґрунтя класичних шкіл и напрямків, в том числі, вітчизняної;

РН 1.2. Знає і розуміє специфіку об’єкту и предмету самоменджменту, її категорії, методи, структуру, місце у системі гуманітарного знання и суспільних функцій;

РН 1.3. Має базові знання про закони й тенденції генезису самоменджменту;

РН 1.4. Знає сутнісні ознаки, властивості, генезис самоменеджменту;

Уміння

РН 2.1. Може успішно використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення ефективності самоменеджменту;

РН 2.2. Може визначати чинники самоменеджменту;

РН 2.3. Має можливість ефективно розробляти заходи з трансформації складових організації з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища

Комунікація

РН 3.1. Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами комерційними та громадськими, може порозумітися з особами, які є та не є фахівцями в сфері управління,

РН 3.2. Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

РН 4.1. Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування менеджментської проблематики;

РН 4.2. Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;

РН 4.3. Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації

Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Методологічні підходи та прийоми до вивчення самоменеджменту

Тема 1. Сутність, задачі та зміст самоменеджменту

Тема 2. Аналіз витрат робочого часу менеджера

Тема 3. Постановка цілей

Змістовий модуль 2. Практичні інструменти самоменеджменту

Тема 4. Планування робочого часу менеджера

Тема 5. Прийоми та методи прийняття рішень

Тема 6. Реалізація та організація діяльності менеджера

Тема 7. Контроль

Тема 8. Інформація та комунікація

Тема 9. Організація роботи менеджера

Конфліктологія (Всі спеціальності)

Мета: набуття студентами знань щодо конфлікту та конфліктної поведінки людини, психологічних особливостей конфліктних ситуацій та особливостей практичної роботи викладача ВНЗ з конфліктними ситуаціями; оволодіння практичними навичками врегулювання конфліктів різних рівнів та видів, включаючи наслідки стресу, як побічного явища конфліктних взаємовідносин.

Завдання: надання студентам знань теоретичних положень щодо конфлікту, причин виникнення конфліктів, функцій та видів конфліктів, етапів розвитку конфліктів; оволодіння технікою роботи з конфліктними ситуаціями; набуття навичок діагностики конфліктної ситуації та визначення причин конфліктів; оволодіння прийомами саморегуляції в конфліктній ситуації, технікою посередництва в роботі з конфліктними ситуаціями.

Заплановані результати навчання:

- знаходити оптимальні та раціональні способи вирішення конфліктів

- реалізовувати на практиці різновиди технік та технологій управлінської діяльності

- обирати в усному й писемному мовленні найдоцільніші формули мовленнєвого етикету

- гнучко використовувати власний невербальний репертуар для передачі професійно спрямованої інформації

- використовувати знання з метою ефективного вирішення суперечливих питань у професійній діяльності

- прогнозувати позитивні і негативні наслідки прийнятих рішень.Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

 1. Предмет, зміст, структура та завдання курсу.

 2. Конфлікт та його природа. Сутність, джерела, функції, класифікація конфліктів.

 3. Конфліктна ситуація та інцидент. Структура та учасники конфлікту.

 4. Особистість як суб'єкт конфлікту. Стилі поведінки у конфлікті.

 5. Внутрішньоособистісні конфлікти.

 6. Конфлікти в сфері організаційних і соціальних відносин.

 7. Конфлікт як форма комунікації. Бар'єри непорозуміння та шляхи їх подолання.

 8. Природа конфліктів у   взаємодії. Об’єктивні причини виникнення конфліктів у ділових стосунках.

 9. Конфліктність у системі «керівник-колектив» та шляхи управління нею. Кадровий менеджмент як джерело конфліктів.

 10.  Конструктивне вирішення конфліктів.

Релігієзнавство

Метою викладання курсу «Релігієзнавство» є вивчення світових релігій через розкриття специфіки релігійних традицій, взаємодії релігійного та світського чинника в історичній ретроспективі та сучасності.

Предметом курсу «Релігієзнавство» є релігія, як складова соціально-культурного та політичного розвитку народів світу.

Після вивчення курсу «Релігієзнавство» студент повинен знати:

 • основні положення теорії релігії;

 • передумови виникнення, структуру, світоглядні та культові особливості релігій світу;

 • вплив релігійного чинника на політичну, культурну та соціально-економічну еволюцію країн світу;

 • місце і роль релігії в сучасному світі, правові аспекти регулювання діяльності релігійних організацій.

Студент повинен уміти:

 • оцінювати ступінь впливу релігійного чинника на розвиток народів світу в різні історичні періоди;

 • аналізувати тенденції та перспективи функціонування релігії в сучасному світі;

 • толерантно ставитися до проблем релігійного змісту в професійній та повсякденній діяльності.

Орієнтовна структура курсу

  1. Релігія як суспільно-культурне явище.

  2. Релігійні культи у первісному суспільстві.

  3. Політеїстичні релігії народів світу.

  4. Християнство.

  5. Буддизм.

  6. Іслам.

  7. Національні релігії.

Ступінь магістра

1 курс очної (денної, вечірньої), заочної форм навчання

Основи бізнес-комунікацій (крім ПТБ)

Мета: формування у студентів уявлення про найважливіші теоретичні аспекти маркетингових комунікацій, зміст їх основних елементів (реклами, стимулювання збуту, паблік рілейшенз, персонального продажу і прямого маркетингу) та відпрацювання навичок у проведенні заходів щодо забезпечення ефективного продажу товарів та послуг.

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями з базових понять дисципліни; формування студентами уявлення про роль, місце та значення маркетингових комунікацій у сучасній ринковій економіці; визначення напрямів проведення комунікаційної політики підприємств роздрібної та оптової торгівлі; розробка практичних рекомендацій щодо використання комунікативних елементів для проведення маркетингових акцій з просування товарів та послуг.

Предмет: поняття та зміст маркетингових комунікацій і заходи щодо забезпечення їх ефективності

Основний зміст дисципліни розкривається у темах:

1. Маркетингові комунікації та їх значення в умовах ринкової економіки

2. Інструменти інтегрованих маркетингових комунікацій

3. Засоби інформації інтегрованих з маркетингових комунікацій

4. Оцінка ефективності

5. Маркетингові комунікації у торгівліОснови програмування мовою Java

Метою є формування системного уявлення, знань, вмінь та навичок студентів з програмування на об’єктно-орієнтованій мові програмування Java.

Завданням є отримання основних навичок програмування мовою Java; вивчення та практичне використання типів даних, класів, об’єктів; знайомство з графічними можливостями мови; знайомство з деякими додатковими пакетами мови.

Предметом є мова програмування java, основні класи та об’єкти мови.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Виникнення Java. Установка Java таEclipse.

Тема 2. Типи даних.

Тема 3. Класи та об’єкти. Створення об’єктів.

Тема 4. Масиви.

Тема 5. Оператори. Основні конструкції Java.

Тема 6. Ініціалізація та завершення.

Тема 7. Пакет java.awt. Створення графічного інтерфейсу користувача.

Тема 8. Деякі класи пакету java.lang.

Тема 9. Пакет java.io. Потокове введення-виведення.

Методика викладання у вищій школі (крім ПС)

Мета дисципліни – сформувати у студентів комплекс базових педагогічних понять, знань з методики викладання у вищій школі та формуванні навичок проведення основних видів навчальних занять.

Завдання:

- ознайомитися зі структурою і змістом навчального процесу у вищому навчальному закладі, з особливостями роботи викладачів, завідувача кафедри, деканату, адміністрації;

- засвоїти педагогічні форми освітньої взаємодії зі студентами під час викладання навчальних дисциплін;

- навчитися планувати, організовувати і аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів;

- набути початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності;

- ознайомитися з педагогічним досвідом викладачів кафедр ДУАН, апробувати найбільш ефективні прийоми і методи навчання, що застосовуються в системі викладання дисциплін у вищій школі.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал