Анотації дисциплін вільного вибору студнтів 1-го, 2-го курсів (бакалавр) та 1-го курсу (магістр, спеціаліст) денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчанняСкачати 491.45 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір491.45 Kb.
  1   2   3
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДНТІВ

1-го, 2-го курсів (бакалавр) та 1-го курсу (магістр, спеціаліст) денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання

Ступінь бакалавра

1 курс очної (денної), заочної (дистанційної) форм навчання

Основи споживчих знань (крім ПТБ)

Мета дисципліни: сформувати у майбутніх фахівців основи знань про споживні властивості харчових продуктів та непродовольчих товарів, уявлення про найпростіші методи визначення якості товарів й застосування їх у практиці діяльності.

Завдання дисципліни: формування знань й умінь щодо розпізнавання харчових продуктів та непродовольчих товарів й уміння визначати якість товарів органолептичними методами.

Предметом дисципліни є споживна вартість та споживна цінність товару.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Змістовий модуль 1. Товарознавча характеристика непродовольчих товарів та інформаційні відомості про них

Тема 1. Товари із пластмас

Тема 2. Силікатні побутові товари

Тема 3. Силікатні побутові товари

Тема 4. Металогосподарські товари

Тема 5. Меблеві товари

Тема 6. Будівельні товари

Тема 7. Папір, картон та вироби з них

Тема 8. Шкільно-письмові та канцелярські товари

Тема 9. Музичні товари

Тема 10. Іграшки

Тема 11. Спортивні товари

Тема 12. Ювелірні товари

Тема 13. Текстильні товари

Тема 14. Одяг

Тема 15. Шкіряне взуття

Тема 16. Хутряні товари

Змістовий модуль 2. Товарознавча характеристика продовольчих товарів та інформаційні відомості про них

Тема 17. Зерноборошняні товари

Тема 18. Плодоовочеві товари

Тема 19. Крохмаль, цукор, кондитерські вироби

Тема 20. Смакові товари

Тема 21. Рослинні олії

Тема 22. Харчові жири

Тема 23. Молоко та молочні товари

Тема 24. М’ясо та м’ясні товари

Тема 25. Pибa тa рибні тoвapи

Комп'ютерна графіка та WEB-дизайн

Метою є вивчення теоретичних та практичних основ WEB-дизайну та Інтернет-програмування, засвоєння основних концепцій та принципів WEB-дизайну.

Завданням є розвиток творчого та проектного мислення у сфері ІТ-технологій; вивчення та використання основних термінів та понять сучасного WEB-дизайну; оволодіння навичками графічної діяльності, створення, розміщення та просування сайтів.

Предметом є технології та засоби створення Web-сайтів за допомогою шаблонів, їх характеристика та можливості.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Поняття дизайну, компютерного дизайну.

Тема 2. Обробка графічної інформації: поняття, засоби.

Тема 3. Основні правила побудови сайтів. Класифікація сайтів.

Тема 4. Основи дизайну WEB-сайтів.

Тема 5.Планування та верстання сайту. Мова HTML.

Тема 6.Технології створення WEB-сайту.

Тема 7.Програмне забезпечення.

Тема 8.Розробка сайту.

Тема 9.Підключення сайту в Інтернет.

Тема 10.Розміщення ресурсів на сайті.

Тема 11.Анімація WEB-сайтів.

Основи прийняття креативних рішень

Мета: формування у студентів базового рівня знань з теоретичних питань та практичних аспектів креативності суб’єктів, методів її діагностики, розвитку та стимулювання, а також придбання практичних навичок використання набутих знань.

Завдання: Сформувати навички виходу за межі встановлених стандартів та стереотипів, надати вміння знаходити нестандартні та оригінальні рішення наукових, побутових та професійних задач та проблем.

Предмет: особливості та загальні підходи до прийняття креативних рішень.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Сутність і зміст креативності.

 2. Діагностика креативності.

 3. Стимуляція креативності: когнітивний, емоційний та мотиваційний рівні.

 4. Вплив обміну ідеями на креативність суб’єкта.

 5. Роль метафор та аналогій в творчому процесі. Метод синектики.

 6. Комбінаторні методи розвитку креативності. Морфологічний аналіз.

 7. Розвиток здібностей до нешаблонного мислення.

 8. Технології прийняття креативних рішень.

Економічні засади підприємництва (для не економічних напрямів)

 Метою є формування комплексу базових економічних понять, концепцій та теорій для формування у студентів навичок підприємницького мислення.

Завданням є вивчення основних економічних категорій підприємництва; освоєння змісту товарного виробництва та умов, що сприяють формуванню ринкової системи господарювання; уявлення про походження та форми доходів як чинників зростання добробуту; формування цілісного бачення проблем підприємницької діяльності; озброєння студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи.

Предметом є діяльність економічних суб’єктів, пов’язана з виробництвом та розподілом економічних благ з метою отримання доходу.

Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Потреби, ресурси, виробничі можливості
Тема 2. Поділ праці, товарне виробництво, гроші
Тема 3. Власність та її економічна роль
Тема 4. Попит та пропозиція

Тема 5. Ринок та механізм досягнення рівноваги

Тема 6. Умови підприємницької діяльності. Види підприємництва.

Тема 7. Конкуренція та монополія

Тема 8. Доходи

Тема 9. Підприємства

Тема 10. Основні напрямки та інструменти державногорегулювання підприємництва

Самоменеджмент (крім МН)

Заплановані результати навчання:

Знання

РН 1.1. Володіє базовими знаннями основних етапів становлення самоменджменту як наукової дисципліни, а також методологічне підґрунтя класичних шкіл и напрямків, в том числі, вітчизняної;

РН 1.2. Знає і розуміє специфіку об’єкту и предмету самоменджменту, її категорії, методи, структуру, місце у системі гуманітарного знання и суспільних функцій;

РН 1.3. Має базові знання про закони й тенденції генезису самоменджменту;

РН 1.4. Знає сутнісні ознаки, властивості, генезис самоменеджменту;

Уміння

РН 2.1. Може успішно використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення ефективності самоменеджменту;

РН 2.2. Може визначати чинники самоменеджменту;

РН 2.3. Має можливість ефективно розробляти заходи з трансформації складових організації з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища

Комунікація

РН 3.1. Може активно працювати в команді, в тому числі над проектами комерційними та громадськими, може порозумітися з особами, які є та не є фахівцями в сфері управління,

РН 3.2. Здатен коректно спілкуватися з оточенням, визначати пріоритети для виконання завдань, нести відповідальність за дії та рішення

Автономність і відповідальність

РН 4.1. Вміє самостійно працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами соціально-економічного спрямування менеджментської проблематики;

РН 4.2. Усвідомлює динамічні зміни в економіці країни та світу, розуміє необхідність навчання протягом життя, спроможне організувати процес навчання інших осіб;

РН 4.3. Розуміє потреби систематичного підвищення своєї професійної кваліфікації

Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Методологічні підходи та прийоми до вивчення самоменеджменту

Тема 1. Сутність, задачі та зміст самоменеджменту

Тема 2. Аналіз витрат робочого часу менеджера

Тема 3. Постановка цілей

Змістовий модуль 2. Практичні інструменти самоменеджменту

Тема 4. Планування робочого часу менеджера

Тема 5. Прийоми та методи прийняття рішень

Тема 6. Реалізація та організація діяльності менеджера

Тема 7. Контроль

Тема 8. Інформація та комунікація

Тема 9. Організація роботи менеджера

Основи психології бізнесу (Всі спеціальності)

Мета: розвиток професійного мислення та ознайомлення майбутніх спеціалістів із особливостями та методами виховання особистості.

Завдання:

 • засвоєння студентами знань з теорії та практики психології, пізнання закономірностей своєї психічної діяльності;

 • формування потреби в особистісному розвитку;

 • виявлення психологічних особливостейі як своєї особистості, так і інших людей,

 • побудова позитивних стосунків з оточенням, керування своїми емоційно-вольовими процесами;

 • досягнення індивідуальних цілей в життєдіяльності, у процесі навчання.

Предмет: факти, механізми та закономірності психічного життя людини.

Заплановані результати навчання:

- знати професійний дискурс, основну термінологію і матии базові й структуровані знання в професійній і додаткових сферах

- вміти використовувати основні методи та інструменти, у тому числі статистичні і математичні, сучасні технічні засоби та інформаційно-комунікаційні технології, методи збору даних і маркетингові інструменти для діагностики попиту потенційних споживачів послуг та існуючих пропозиції, формувати комплекс маркетингових задач відповідно до цілей бізнесу, з урахуванням потреб і запитів різних сегментів споживачів послуг

- вміти працювати в команді, в тому числі приймати різні ролі, мати елементарні організаційні навички, які дозволяють досягти професійних цілей- вміти залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації зі споживачами та діловими партнерами, чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання, аргументувати, вести результативні ділові бесіди, підтримувати гармонійну мережу ділових та особистісних контактів, протидіяти маніпуляціям, долати бар'єри спілкування

- знати, як використовувати знання, щоб ефективно приймати нові виклики, вирішення спірних питань у професійній діяльності

Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

1. Положення теорії психології, основні категорії та поняття.

2. Психологічна сутність людини, особливості психологічних явищ.

3. Закономірності розвитку психічних властивостей особистості, фактори, що впливають на її формування та розвиток.

4. Психологічні основи взаємодії та ефективного спілкування.

5. Цілеспрямований розвиток особистості в умовах навчання і освіти, механізми впливу на формування вмінь та навичок, саморозвиток та самовиховання.

6. Індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, здібності, характер).

7. Психологія юнацтва, проблема психологічної зрілості особистості.

8. Механізми психологічного захисту, їхні функції та наслідки.

9. Природа та структура інтелекту.

10. Почуттєва та емоційно-вольова сфери особистості.

Психологія саморозвитку особистості (для ПС,СР)

Мета: створення умов для соціального, культурного самовизначення особистості шляхом підвищення рівня психологічної культури, усвідомлення кожним власної індивідуальності та володіння механізмами самопізнання, саморозвитку та самореалізації.

Завдання:

 • ознайомити студентів з основними понятттями психології саморозвитку;

 • формування усвідомленої мотивації до власного удосконалення, саморозвитку та самореалізації;

 • ознайомити з основними теоретико-методологічними підходами та діагностично-методичними засадами психології самореалізації та саморозвитку;

 • продемонструвати значення соціально-психологічних чинників, що впливають на формування особистості протягом життя.

 • підготувати студентів до самостійного дослідження та прийомів інтроспекції в галузі самопізнання та саморозвитку, вироблення готовності до впливу стресогенних факторів зовнішнього середовища.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • сучасні теорії та концепції самопізнання та саморозвитку особистості;

 • значення самопізнання та саморозвитку в житті людини;

 • основні сфери самопізнання та саморозвитку;

 • шляхи професійного самопізнання та створення умов кар’єрного успіху;

 • мотиви, способи, цілі механізми самопізнання та саморозвитку;

 • соціально-психологічні підходи і діагностичні методи самопізнання та саморозвитку;

 • значення діяльності психолога з підвищення потенційних ресурсів і

 • адаптаційних можливостей людини;

вміти:

 • виявляти і аналізувати детермінанти змін психічних станів, психічних

 • явищ, поведінкових виявів особистості в різних життєвих ситуаціях;

 • визначати особистісні складові шляхів самопізнання та саморозвитку;

 • вміти проводити діагностичні заходи інтерпретувати прояви

 • індивідуальності особистості;

 • здійснювати комплексні психологічні заходи щодо вироблення

 • особистісних стратегій самопізнання, саморозвитку, самореалізації;

володіти:

 • методами психології самопізнання та саморозвитку;

 • діагностичним інструментарієм;

 • приймами та механізмами психологічної допомоги, консультування, профілактики;

 • професійними знаннями і підходами при рішенні практичних задач.

Предмет: факти, механізми, закономірності та психологічні основи саморозвитку особистості.

Заплановані результати навчання:

- знати професійний дискурс, основну термінологію і матии базові й структуровані знання в професійній і додаткових сферах

- вміти використовувати основні методи та інструменти, у тому числі статистичні і математичні, сучасні технічні засоби та інформаційно-комунікаційні технології, методи збору даних і маркетингові інструменти для діагностики попиту потенційних споживачів послуг та існуючих пропозиції, формувати комплекс маркетингових задач відповідно до цілей бізнесу, з урахуванням потреб і запитів різних сегментів споживачів послуг

- вміти працювати в команді, в тому числі приймати різні ролі, мати елементарні організаційні навички, які дозволяють досягти професійних цілей- вміти залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації зі споживачами та діловими партнерами, чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання, аргументувати, вести результативні ділові бесіди, підтримувати гармонійну мережу ділових та особистісних контактів, протидіяти маніпуляціям, долати бар'єри спілкування

- знати, як використовувати знання, щоб ефективно приймати нові виклики, вирішення спірних питань у професійній діяльності

Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

 1. Самооцінка та регулятивні операції у саморозвитку.

 2. Формування готовності до змін та саморозвитку.

 3. Деструктивні установки та їх вплив на процес саморозвитку.

 4. Засоби формування особистісної реальності у процесі саморозвитку: позитивне програмування, ментальне очищення, візуалізаційні прийоми, афірмації.

 5. Психологічні засади саморозвитку особистості.

 6. Основні прийоми саморозвитку особистості.

 7. Самоменеджмент як основна складова саморозвитку особистості.

 8. Формулювання мети – шлях до успішної самоорганізації та саморозвитку.

 9. Поняття мотивації та її роль у формуванні здатності особистості до саморозвитку.

 10. Пунктуальність та її значення в системі цінностей особистості.

 11. Оцінка ставлення особистості до часу.

 12. Основні принципи та технології тайм-менеджменту.

Фінансові засади бізнесу

Заплановані результати навчання:

- оцінювати обсяг фінансових ресурсів підприємства та джерел їх формування;

- оцінювати планові показники виручки від реалізації продукції, собівартості продукції, валового прибутку;

- аналізувати показники рентабельності підприємства та окремих видів продукції;

- визначати наявність та ефективність використання оборотних коштів;

- визначати балансову вартість основних засобів та суму амортизаційних відрахувань;

- визначати показники стану та ефективності використання основних засобів;

- розподіляти витрати підприємства;
Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Принципи корпоративних фінансів

Основи організації фінансів підприємств

Фінансові ресурси підприємств

Фінансове планування та прогнозування

Фінансовий аналіз

Фінансовий контроль

Змістовий модуль 2. Основи фінансових відносин на підприємствах

Грошові розрахунки підприємств

Грошові потоки підприємств

Витрати підприємств

Прибуток підприємств

Змістовий модуль 3. Капітальні інвестиції підприємств

Основні засоби підприємств

Нематеріальні активи підприємств

Змістовий модуль 4. Фінансова діяльність підприємств

Оборотні активи підприємств

Кредитування підприємств

Оподаткування підприємств

Фінансова санація та банкротство підприємств

Фінансова звітність як мова бізнесу

Заплановані результати навчання:

- набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо змісту структури звітності підприємств;

- вивчення змісту статей звітності, що відображує господарську діяльність та фінансово-майновий стан підприємств і організацій.

- набуття навичок складання форм звітності підприємств та використання отриманих знань у подальшій практичній діяльності.

Структура навчальної дисципліни (перелік тем):

Тема 1. Поняття та призначення звітності підприємств

Тема 2. Фінансова звітність, її сутність та значення. Заключні роботи перед складанням фінансової звітності та основні етапи її підготовки

Тема 3. Склад, структура та порядок складання Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Тема 4. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - порядок його складання

Тема 5. Звіт про рух грошових коштів та особливості його складання

Тема 6. Порядок складання Звіту про власний капітал

Тема 7. Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової звітності

Тема 8. Особливості заповнення Додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Тема 9. Виправлення помилок у фінансовій звітності і внесення змін до показників фінансової звітності. Перевірка порівнянності показників фінансової звітності підприємства

Тема 10. Основи складання консолідованої фінансової звітності НП(с)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»

Тема 11. Порядок формування показників статистичної звітності

Тема 12. Основи внутрішньогосподарської звітності підприємств


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал