Анотації дисциплін 1 к у р сPdf просмотр
Сторінка4/6
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6
знати:
-
історію формування психіатричного знання;
- основні принципи сучасної класифікації психічних розладів;
- основні чинники етіопатогенезу психічних розладів;
- основні форми невротичних розладів. Співвідношення понять симптом, синдром, нозоформа;
- особливості соматичних порушень при неврозах;
- основні форми ендогенних психічних розладів;
- психічні порушення при черепно-мозкових травмах та інтоксикаціях різного
ґенезу;
вміти:
- виявити ознаки психічного захворювання;
- орієнтуватися в класифікації МКХ-10;
- відібрати методи для диференційної діагностики невротичних розладів;
- користуватися спеціальною та довідковою літературою із зазначених питань;
- диференціювати різні форми невротичних розладів.

Опис дисципліни: Основи клінічної психіатрії. Історія, предмет та структура сучасної психіатрії. Поняття норми в медицині. Психічна патологія при алкоголізмі та наркоманіях.
Епілепсія, олігофренії та інволюційна психічна патологія. Біполярний розлад.
Шизофренія. Розлади особистості та суїцидальний ризик. Історія, предмет та структура сучасної неврозології. Психологічні чинники, що впливають на формування невротичних розладів. Теорії синдромологічного та нозологічного діагнозу в неврозології. Фобічні тривожні розлади. Обсесивно-компульсивні розлади. Реакція на тяжкий стрес та порушення адаптації. Дисоціативні (конверсійні) розлади. Соматоформні розлади. Інші невротичні розлади. Методи психотерапії невротичних розладів.

Форма організації контролю: письмовий іспит.

ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ


Викладачі: професор Кочарян Олександр Суренович, ст. викладач Кочарян Ігор
Олександрович, доцент Жидко Максим Євгенович, викладач Селезньова О.С.
Передумови вивчення дисципліни: психологія особистості, медична психологія, основи сексології.
Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними напрямками психотерапії, закономірністю психотерапевтичного процесу.
Завдання курсу:
- розкрити основні поняття, принципи, види та задачі психотерапії;
- вивчити сучасні теорії психотерапії;
- сформувати уявлення про особистість психотерапевта, типи клієнтів та типи скарг клієнтів.
- проаналізувати різні психотерапевтичні підходи до генезису невротичних розладів та інших психологічних порушень;
- вивчити механізми корекційного впливу в практиці психологічного консультування.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
- основні поняття, принципи, задачі та можливості психотерапії;
- основні теорії психотерапії;
- принципи психотерапевтичної допомоги;
- механізми корекційного впливу в практиці психологічного консультування;
вміти:
- проводити порівняльний аналіз різних психотерапевтичних підходів;
- аналізувати життєві ускладнення з позицій різних психотерапевтичних підходів; застосовувати на практиці окремі техніки психотерапії.
Опис дисципліни: загальні положення та принципи психотерапії, простір психотерапії, механізми психотерапії.
Основи психодинамічної психотерапії.
Індивідуальна психологія А. Адлера. Тілесноорієнтована психотерапія. Первинна психотерапія. Експерієнтально-гуманістичні напрямки в психотерапії. Психодрама.
Гештальт-терапiя. Екзистенціальна психотерапія. Клiєнт-центрований підхід К. Роджерса.
Когнітивна психотерапія. Інструментальні моделі в психотерапії.
Форма організації контролю: письмовий іспит.
ФРАНЦУЗЬКА МОВА


Викладач: Бражникова Тетяна Юхимівна.

Передумови вивчення: курс практичних занять з французької мови , що являє собою певну систему лексико-граматичних вправ, правильної вимови, інтонації, спрямованих на опрацювання навичок, усного мовлення, читання та розуміння наукового тексту за фахом (вживання термінологічних лексичних одиниць)

Мета курсу: практичне оволодіння студентами французькою мовою, формування навичок в різних видах мовленєвої діяльності.

Завдання: навчити усному та письмовому перекладу текстів за фахом, складанню повідомлень за темами дипломних робіт СV, ділових листів
У результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати:

фонетичну будову мови;

термінологію за фахом;

суспільно-політичну лексику;

словотвір;

культуру країни, мову якої вивчає;
вміти:

читати оригінальну французьку літературу за фахом, для отримання необхідної інформації;

складати повідомлення за темами дипломних робіт;

складати СV;

писати ділові листи;

розуміти французьку мову в межах пройденої тематики як під час бесіди, так під час сприйняття на слух.
Опис дисципліни вдосконалення навичок читання та мовлення, але порівняно з І та 2 курсом більше часу відводиться навчанню навичкам читання та розуміння наукового тексту. Особливого значення набувають вправи, що навчають вмінню самостійно розкривати значення слів та словосполучень на основі словотворення, контексту, мовної здогадки, а також переход до самостійної роботи над оригінальною літературою за фахом.
Значне місце відводиться усному та письмовому перекладу, навчанню навичкам реферування та анотування, складанню тез, доповідей, повідомлень за темами курсових робіт, ділових листів, види анкет.


Форма організації контролю: письмовий залік.

4 К У Р С
7 С Е М Е С Т Р

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Викладач: доцент Маєвська Наталія Анатоліївна.

Передумови вивчення: вступ до психології, загальна психологія, психологія особистості, соціальна психологія, вікова психологія, філософія.

Мета: ознайомлення студентів із розвитком психології у 20 сторіччі, формування вміння орієнтуватися у різноманітті психологічних концепцій.
Завдання:

сформувати цілісне уявлення про логіку розвитку психологічної науки в
історичному контексті;

забезпечити оволодіння історико-психологічними методами дослідження.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

динаміку та логіку розвитку психологічних концепцій (біхевіористської, психоаналітичної, гуманістичної, екзистенційної, когнітивної психології, культурно-історичної теорії, теорії діяльності тощо);

основні етапи розвитку психології в Україні та Росії.

уміти:

виявляти закономірності зміни психологічних теорій в історичному контексті;

прогнозувати тенденції розвитку сучасної психології на основі аналізу історії психології;

проводити історико-психологічні дослідження;

орієнтуватися в навчальній, науковій та науково-популярній літературі з даної галузі психології.
Опис дисципліни: Виникнення та розвиток психоаналізу: психоаналітична теорія
3. Фройда, індивідуальна психологія А. Адлера, аналітична психологія К. Юнга, неофройдизм, его-психологія, фрейдомарксизм В. Райха, структурний психоаналіз
Ж.Лакана, теорія об’єктних відносин. Виникнення та розвиток біхевіоризму: теорія
Е. Торндайка, учення І. Павлова та В. Бехтєрева; класичний біхевіоризм Дж. Уотсона; необіхевіоризм: теорії Е. Толмена та К. Халла; оперантний біхевіоризм Б. Скіннера.
Гештальт-психологія: дослідження сприймання, мислення, особистості, групової динаміки. Екзистенційна психологія. Гуманістична психологія. Генетична психологія
Ж. Піаже. Когнітивна психологія. Розвиток вітчизняної психології.

Форма організації контролю: письмовий екзамен.


КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Викладач: професор Павленко Валентина Миколаївна.
Передумови вивчення: загальна психологія, експериментальна психологія, патопсихологія, психодіагностика.
Мета та завдання курсу: познайомити студентів з вітчизняними та закордонними теоріями та емпіричними дослідженнями в клінічній психодіагностиці, дати практичні навички роботи в цій галузі.
У результаті вивчення курсу студенти повинні:
знати:

основні психічні хвороби, з якими має справу клінічний психолог;

Основні розлади психічної діяльності та принципи і способи їх виявлення за допомогою психологічних методів дослідження;

принципи диференційої діагностики основних психічних захворювань.

уміти:
застосовувати ці знання в конкретних емпіричних дослідженнях для діагностики та диференційної діагностики різноманітних патологічних станів.
Ознайомитися та засвоїти основні методи клінічної психодіагностики.

Опис дисципліни: загальні принципи клінічної психодіагностики; основні психічні захворювання та психологічні методи, що використовуються з метою їх діагностики та диференційної діагностики.
Форми організації контролю: екзамен.МАЛЮНКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Викладач: викладач Панібратенко Вікторія Володимирівна.

Передумови
вивчення: загальна психологія, психологія особистості, експериментальна психологія, психодіагностика, медична психологія.
Мета курсу: засвоєння студентами психологічних знань про один із видів проективних психологічних методів, а саме малюнкових методів, та їх застосування для дослідження особистості.
Завдання:
У результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати:
- загальну характеристику малюнкових методів;
- основні концепції теоретичного обґрунтування малюнкових методів;
- особливості дії механізмів психологічного захисту та їх відбиття в проективній продукції;
- особливості механізму проекції;
- основні принципи інтерпретації малюнкових методик.
уміти:
- проводити діагностування та інтерпретацію методики «Неіснуюча тварина»;
- проводити діагностування та інтерпретацію методики «Малюнок сім’ї»;
- проводити діагностування та інтерпретацію методики «Малюнок будинку»;
- проводити діагностування та інтерпретацію методики «Малюнок дерева»;
- проводити діагностування та інтерпретацію методики «Малюнок людини»;
- проводити діагностування та інтерпретацію модифікацій малюнкових методик.
Опис дисципліни: Розглядаються принципи створення малюнкових методів, їх класифікація, особливості експериментальної процедури, загальні принципи аналізу малюнка та інтерпретації проективної продукції. Аналізуються теорії, що використовуються для обґрунтування малюнкових методів. Розглядається принципи
інтерпретації малюнкових методик.

Форма організації контролю: письмовий іспит.ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Викладач: доцент Кряж Ірин Володимирівна.

Передумова вивчення: вступ до психології, загальна психологія: Психологія особистості, соціальна психологія, основи екології.

Мета: засвоєння психологічних знань про особливості взаємодії людини із навколишнім середовищем, про системну організацію та розвиток екологічних уявлень людини.
Завдання: ознайомлення студентів із сучасними психологічними теоріями та методичними підходами до психологічної проблеми взаємодії людини та людського суспільства з навколишнім світом. Основна увага приділяється таким прикладним аспектам, як вплив умов та організації життєвого середовища на діяльність людини та на формування екологічних уявлень та стереотипів поведінки, а також розглядаються умови формування екологічного мислення та оптимальної організації екологічного виховання та освіти.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:

головні поняття та методи екологічної психології, структуру, та проблематику цієї галузі науки;

головні напрямки екопсихологічних досліджень та головні їх здобутки;

головні вимоги до використання ігрового моделювання в екологічному вихованні;
уміти:

орієнтуватися в навчальній, науково-популярній та наукової літературі з даної галузі психології;

враховувати та використовувати в діяльності практичного психолога вплив середовища на психіку та поведінку людини;

використовувати методи проксемічного дослідження та методи вивчення екологічної свідомості;

використовувати методи ігрового моделювання в екологічному вихованні;

володіти прийомами соціально-екологічного маркетингу.
Опис дисципліни: Екологічна дисципліна у сфері наук. Загальнопсихологічні аспекти взаємодії людини із середовищем. Просторова поведінка людини. Організація життєвого середовища. Соціогенез екологічних уявлень. Екологічно відповідальна поведінка та екологічні установки особистості. Формування екологічної свідомості.
Психологічні аспекти екологічних катастроф.

Форма організації контролю: письмовий залік.

ТЕОРІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Викладач: професор Дусавицький Олександр Костянтинович.

Передумови вивчення: психологія особистості, соціальна психологія, вікова та педагогічна психологія.
Мета курсу: сформувати у студентів уявлення про одну з найважливіших сучасних психологічних теорій розвитку людини – теорію розвивального навчання.
Завдання: сформувати загальне уявлення про філософські, соціальні та психологічні передумови побудови освітніх систем, розглянути основні принципи побудови освітніх систем: єдності навчання та виховання і єдності змісту та методу її реалізації; ознайомити студентів з основними поняттями та принципами системи розвивального навчання
Ельконіна Д.Б. – Давидова В.В.; розкрити поняття учбової діяльності, розглянути головні етапи становлення колективного та індивідуального суб'єктів учбової діяльності, особливості психологічних новоутворень на кожному з вікових періодів.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

поняття учбової діяльності;

теорію двох типів мислення: теоретичного і емпіричного;

психологічні новоутворення в шкільному віці в системі розвивального навчання;

психологічні закономірності формування учбової діяльності;

уміти:

аналізувати організацію навчально-виховного процесу з позиції розвивального навчання в початковій і основній школі;

розробляти рекомендації щодо організації розвивального навчання.
Опис дисципліни: Проблема навчання та розвитку у психології, історичні передумови побудови системи розвивального навчання. Основні психологічні теорії, на базі яких виникає теорія розвивального навчання: теорія двох типів мислення: емпіричного і теоретичного, теорія учбової діяльності, теорія періодизації розвитку особистості, теорія побудови навчальних предметів - від загального до часткового.

Форма організації контролю: письмовий іспит.ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ В МАРКЕТИНГУ ТА РЕКЛАМІ

Викладач: доцент Поліванова Олена Євгенівна.
Передумови вивчення: вступ до психології, загальна психологiя, психологiя особистостi, психологiя пiзнавальних процесiв, експериментальна психологiя, соцiальна психологiя, психодiагностика, основи економичних теорій.

Мета: полягає в засвоєнні студентами знань про психологічні особливості маркетингової та рекламної діяльності.Завдання: дати студентам уявлення про психологію реклами як галузь наукового знання; сформувати вміння проводити наукові та науково-практичні дослідження в сфері рекламної діяльності з використанням психологічних методів.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні поняття та принципи цієї галузі практичної діяльності психолога, її структуру та проблематику;
- основні концепції маркетингу та реклами;
- сутність маркетингових комунікацій як соціально-психологічного явища;
- психологічні методи, що використовуються в рекламних дослідженнях.
вміти:
- орієнтуватися у навчальній, науково-практичній та науковій літературі з даної галузі психології;
- аналізувати ринкову ситуацію у її психологічних аспектах;
- проводити психологічну експертизу рекламних продуктів;
- використовувати психологічні методи у рекламних дослідженнях.
Опис змістового модуля: загальна характеристика маркетингу та реклами.
Практична психологія у маркетингових дослідженнях. Моделі поведінки покупця.
Маркетингові комунікації. Теорія маркетингового диференціювання (Траут, Ривкин) та рекламне позиціювання. Концепція брендинга. Психічні процеси в рекламі. Психологічне тестування рекламних продуктів.
Форма організації контролю: іспит – письмова робота.ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Викладач: доцент Сорока Анатолій Володимирович.
Передумови вивчення: загальна психологія, соціальна психологія, основи психологічного консультування.

Мета: сформувати у студентів уявлення про юридичну психологію як прикладну галузь психології, яка вивчає прояви і використання психічних закономірностей, психологічних знань особистості у сфері правового регулювання та юридичної діяльності.
Завдання: дати загальні уявлення про юридичну психологію як науку, надати характеристику основних складових частин юридичної психології та специфіку прояву закономірностей психічної діяльності особистості у різних сферах юридичної роботи.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні поняття, методологічні основи юридичної психології як науки;
- характеристику основних складових частин юридичної психології:
- правової психології;
- кримінальної психології;
- судової психології;
- пенітенціарної психології;
вміти:
- співвідносити та знаходити взаємозв’язки між різними напрямками досліджень та складовими частинами юридичної психології;
- аналізувати специфіку прояву закономірностей психічної діяльності особистості у різних сферах юридичної роботи;
- орієнтуватися у навчальній літературі;
Опис дисципліни: Предмет та основні методологічні основи юридичної психології.
Поняття про етапи розвитку юридичної психології. Методологічні основи юридичної психології: предмет, об’єкт, основні категорії, принципи, завдання. Структура сучасної юридичної психології. Класифікація методів юридичної психології. Правова психологія.
Правова соціалізація особистості. Сутність психології соціалізації особистості. Правова соціалізація особистості. Психологія правосвідомості особистості. Соціальні відхилення правової соціалізації в сім’ї, в школі, групи підлітків.

Форма організації контролю: письмовий залік.
ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ
Викладач: старший викладач Яновська Світлана Германівна.
Передумови вивчення: загальна психологiя, соцiальна психологiя, основи психологiчного консультування, основи СПТ, психологiя сiмейних вiдносин.
Мета та завдання курсу: навчальна дисципліна “Психологія конфліктів” призначена для підготовки психологів з метою засвоєння ними психологічних знань з
історії розвитку та становлення теоретичної та прикладної психології конфліктів; опанування методиками діагностики конфліктів та їхнього ефективного вирішення.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
- основні поняття, принципи та методики вивчення конфліктів;
- основні напрямки вивчення конфліктів у вітчизняній та зарубіжній психології;
- основні структурні елементи та етапи розвитку конфліктів;
- характеристики основних видів конфліктів;
- особливості конфліктної взаємодії;
- характеристики стратегій та тактик конфліктної взаємодії;
уміти:
- виявляти та характеризувати структурні та динамічні компоненти конфлікту;
- аналізувати особистісні складові та передумови виникнення конфліктів;
- використовувати техніки ефективного вирішування конфліктів (ПРІСН, ІПР, РІМ та
інші);
- застосовувати картографування конфліктів;
- проводити семантичний аналіз поняття “конфлікт”;
- використовувати матричні, ділові та переговорні ігри для діагностики складових конфлікту.
Опис дисципліни: курс складається з питань теорії та практики рiшення конфлiктних ситуацій, розкриває причини мiжгрупових, мiжособистiсного, соцiальних i особистiсного конфлiкту, а також технік подолання конфлiкту. Розглядаються наступнi теми: поняття конфлiкту в повсякденнiй свiдомостi i науцi, ознаки конфлiктiв, фiлолофсько-соцiологiчна i психологічна традицiя дослiдження конфлiктiв; види конфлiктiв i їхні xарактеристики. Методи вивчення конфлiктiв; структурологiчнi характеристики конфлiктiв; процес виникнення конфлiктiв; конфлiктна взаємодiя; cтpaтегії i тактики поводження в конфлiктi; регулятори конфлiктної взаемодiї; методики i технiки рiшення конфлiктiв; участь третьої сторони у вирiшеннi конфлiкту.
Форми організації контролю: письмовий залік.4 К У Р С
7 С Е М Е С Т Р

СІМЕЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
Викладач: доцент Яворовська Любов Миколаївна.

Передумови вивчення: загальна психологія, вікова психологія, сексологія, основи психологічного консультування.
Мета курсу: вивчення основних підходів до сімейного консультування, які склалися у вітчизняній та зарубіжній психології, а також методів і прийомів практичної діяльності психолога, який працює в сфері сімейного консультування.
Завдання: сформувати загальне уявлення про теоретичні підходи до сімейного консультування; розглянути механізми корекційного впливу в практиці сімейного консультування; проаналізувати детермінанти розвитку дитини, стилі виховання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал