Анотація перспективного педагогічного досвідуСкачати 273.48 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір273.48 Kb.


«Використання інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі, спрямованих на розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів»


Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація (секція) Виставки: Номінація «Компетентнісна освіта: початкова та дошкільна». Секція «Початкова освіта»

Тема досвіду: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі, спрямованих на розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів»


мамчик 1424
Інформація про автора досвіду: Шарієва Оксана Валеріївна, вчитель початкових класів, спеціаліст І категорії
Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу): Запорізький навчально-виховний комплекс № 68 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Рябенко Лариса Іванівна

Адреса: 69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 35

Телефон: (0612) 68-79-68, факс (0612) 68-81-07

E-mail: znvk68@i.ua

Адресу сайту: http://znvk68.ucoz.uaПровідна педагогічна ідея досвіду:

Інтерактивні методи навчання забезпечують перехід від традиційних освітніх технологій до нового типу навчання, спрямовані на формування в учнів певної системи інтелектуальних і практичних умінь, духовного світу особистості, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.


Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Запровадження нових педагогічних технологій, які спираються на досягнення психолого–педагогічної науки, яка потребує, щоб методи навчання забезпечували оволодіння школярами змісту освіти, спрямованих на всебічний розвиток дитини.


Науково-теоретична база досвіду:

Практичний досвід базується на дослідженнях сучасних вчених М. Бутз, О.Пометун і Л. Пироженко працюють над класифікацією інтерактивних методів навчання. Воронцов В.В., Пєхота О.М., розглядають інтерактивні технології в системі особистісно – зорієнтованої освіти,Стребна О.В., Соценко А.О. використовують інтерактивні методи навчання навчання під час нетрадиційного уроку в школі.


Стисла анотація досвіду:

Орієнтація на діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня. Це співнавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор і спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.


Результативність впровадження досвіду:

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та впровадженні інтерактивних методів навчання, які впливають на ефективний розвиток продуктивної творчості учнів на уроках початковій школі. Методичні підходи та рекомендації вчителя можуть бути використані з метою створення психолого-педагогічних умов та впровадження інтерактивних технології під час проведення уроків початкової ланки. Здобутки досвіду роботи рекомендовано для вчителів початкових класів.


Репрезентація досвіду:

досвід було презентовано на педагогічній раді закладу, на засіданні методичної ради та на засіданні шкільного МО: «Інтерактивні методи навчання на уроках в початковій школі»

«Використання інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі, спрямованих на розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів»

Ідея досвіду: Робота вчителя початкових класів дуже складна та відповідальна, і складність її полягає в тому, що необхідно викликати в учнів інтерес до знань, не згасити цей вогник допитливості, навчити кожного з них вчитися, запевнити у своїх силах. Інтерес є своєрідним епіцентром активізації навчання, розвитку пізнавальної активності школярів, формування у них позитивного ставлення до процесу навчання та результатів своєї праці.

Як активізувати пізнавальну діяльність учнів? Які методи використовувати, щоб викликати інтерес до навчання, зробити його цікавим? Як допомогти розкритися кожній дитині? Ці питання завжди хвилювали вчителів початкових класів.

Праця вчителя початкових класів потребує постійного руху вперед, змін, удосконалення, роботи над собою. Адже перед сучасною школою стоїть питання про таку організацію навчально-виховного процесу, який був би зорієнтованим на всебічне виховання освіченої, творчо активної особистості, створення умов для підвищення пізнавальної активності учнів, формування навичок самостійної творчої роботи. Сучасна освіта повинна забезпечити формування такої особистості. Найважливіше у початковій школі – створення умов для атмосфери успіху та творчого співробітництва: колективна діяльність, робота групами, парами. Використовуючи інтерактивні форми організації навчання молодших школярів, педагоги намагаються перетворити урок на урок-мислення, урок-спілкування, урок-діалог, щоб розбудити і привити інтерес учнів до читання, математики, мистецтва і природи.

Актуальність досвіду: Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Усі перетворення, які відбуваються в суспільстві взагалі й у сфері освіти зокрема, зосереджуються на особистості – головній дійовій особі суспільно-історичного процесу. Весь дидактичний процес спрямовується тепер на формування у школярів потреби у навчанні та інтересу до здобування знань.

Сьогодні в світі відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистістно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов:


 • створення позитивного настрою для навчання;

 • відчуття рівного серед рівних;

 • забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;

 • усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;

 • можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;

 • вчитель не є засобом «похвали і покарання», а другом, порадником, старшим товаришем.

Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносяться до інноваційних.

Опис досвіду роботи

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів.

Розв’язання таких актуальних проблем можливо лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій, які спираються на досягнення психолого–педагогічної науки, яка потребує, щоб методи навчання забезпечували оволодіння школярами змісту освіти, спрямованих на всебічний розвиток дитини.

Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Слово «інтерактив» прийшло до нас із англійської мови «interact». Inter- це «взаємний», act-діяти. Інтерактивне навчання-діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор і спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.

Інтерактивна взаємодія як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, конструктивно мислити, приймати продумані рішення.

Призначення інтерактивного навчання полягає у тому: • щоб передати знання;

 • усвідомити цінність інших людей.

Має воно і свої завдання: розв’язання навчальних поведінкових завдань; надання підтримки членам групи.

Зміст роботи полягає не лише у знаннях, але й у способах мислення. Інтерактивне навчання - це специфічна форма організації навчальної діяльності, одна із цілей якої - забезпечення комфортних умов, за яких кожен учень відчув би свої успіхи, інтелектуальну роботу, продуктивність навчання, розкриття своїх можливостей. Інколи, захоплюючись зовнішніми проявами інтерактивного навчання, вчителі дискредитують саму ідею діалогового навчання. Мета - діалог не заради взаємодії дітей, а взаємодія дітей заради вияву та реалізації їхніх індивідуальних можливостей. Для цього необхідно керуватися відповідними принципами: індивідуалізація реалізується при взаємодії з різними партнерами, взаємодії всіх з усіма, зведеності груп; самоврядування (виявляється в залученні дітей до планування, організації та управління навчальним процесом).

Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах. Оптимальний склад групи-не більше, ніж 4-6 чоловік. Групи вивчають навчальний матеріал і міжособистісні вміння.

Інтерактивна робота має свої принципи: • одночасна взаємодія (всі учні працюють в один і той же час);

 • однакова участь (для виконання завдання кожному учневі надається однаковий час);

 • позитивна взаємодія (група виконує завдання за умов успішної роботи кожного учня);

 • індивідуальна відповідальність (при роботі у групі у кожного учня-своє завдання).

Інтерактивні форми надзвичайно різноманітні, наприклад: «Велике коло», «Дебати», «Вузлики», дидактичні ігри, перефрази тощо.

Заняття організовуються як індивідуально, так і в постійних та у змінних групах. При цьому одна група матеріал вивчає, а друга відпрацьовує. Спостереження відбувається за допомогою зведеної таблиці або табло.

Створюю такі умови взаємодії, які б психологічно мотивували в учнів потребу висловлюватися щиро і безпосередньо. Таким чином вони демонструють вміння мислити, спробувати поглянути на себе з іншого боку, - все це дає змогу формувати в учнів самостійне критичне мислення. Критичне мислення - це не тільки здатність помічати помилки та недоліки у чужій роботі, але й більш широкі здібності аналізувати, виявляти позитивне і негативне. Ключові елементи критичного мислення – це знання, вміння, цінності, відношення. У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність шляхом оволодіння організаційними, логіко – мовленнєвими, пізнавальними і контрольно–оцінними уміннями і навичками, особистий досвід культури поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці у різних видах діяльності.

Виходячи з вищезазначеного, на практиці необхідно використовувати інтерактивні форми в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного класу. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням: • формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення;

 • формувати критичне мислення;

 • виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості.

При цьому навчально–виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву.
Впровадження інтерактивних технологій у практику роботи початкової школи
Вивчення й аналіз періодичних педагогічних видань для вчителів початкової школи, таких як «Початкова освіта», «Початкове навчання та виховання», «Початкова школа», «Розкажіть онуку» дає мені можливість стверджувати, що інтерактивні технології знаходять широке впровадження в роботу вчителів. Зупинимося на конкретних прикладах використання окремих інтерактивних прийомів.

Урок природознавства

Тема: Охорона природи. Чисте довкілля.

Технологія «Незакінчене речення».

Дітям пропонується підготовлена мною сторінка «Мої думки».

Завдання: закінчити речення одним із варіантів відповіді:


 1. На мою думку, проблеми охорони природи виникли тому, що (зростає чисельність населення, людство споживає занадто багато природних ресурсів. Земля надто мала, можливості природи обмежені).

 2. На мою думку, основними чинниками недбалого ставлення до природи є (розвиток науки і виробництва, втручання в глибини Землі, порушення екологічної рівноваги, забруднення космічного простору).

 3. На мою думку, виробництво весь час потрібно (обмежувати, нарощувати, удосконалювати).

4. На мою думку, глобальні екологічні проблеми мене (не стосуються,
безпосередньо стосуються, залежать від моїх дій).

5....


Урок української мови

Тема: Стилі мовлення.

Інтерактивна технологія «Опрацювання матеріалів газет та журналів».

Етап мотивації.

На партах журнал «Пізнайко», будь-яка газета послуг та оголошень, дитяча енциклопедія.

Завдання: ознайомитися з виділеними вчителем текстами. Запитання вчителя:

- Як ви вважаєте, що нового ми дізнаємося про текст?

Можливі відповіді дітей: 1. Одиниця мовлення у всіх виданнях — текст.

 2. В одних текстах застосовуються художні засоби, в інших — ні.

 3. Мова текстів буває різною. Мотиваційний висновок:

- Отже, сьогодні ми будемо працювати над стилями мовлення.

Українська мова

Тема: Рід іменників.

Етап інтерактивної вправи.

Технологія «Ажурна пилка».

Я розділяю клас на 4 домашні групи. Завдання: опрацювати вдома кожну групу іменників (група іменників чоловічого роду, жіночого роду, середнього роду, іменники у множині).

У класі учасники домашніх груп об'єднуються у так звані експертні групи, де представники кожної з них пояснюють засвоєний матеріал іншим і таким чином самі набувають нових знань.

Учасники експертних груп повертаються в домашні групи й діляться знаннями, отриманими в експертних групах, з іншими учнями цієї групи.

Клас об'єднується в загальне коло для підбиття підсумків уроку. Таким чином, усі учні оволодівають розумінням принципу поділу іменників за родовими ознаками.Урок літературного читання

Тема: Вавилонська вежа.

Етап інтерактивної вправи.

Технологія «Займи позицію».

Організаційна підготовка — 2 хвилини.

Я даю можливість пригадати, що «Вавилонська вежа» — це біблійна легенда. З цієї легенди історично склалися різні висновки: 1. різноманітність мов на землі;

 2. могутність Вавилонської держави;

 3. міцність віри в Бога;

 4. неминуче покарання за людську погорду.

Завдання цього уроку — проаналізувати ці висновки і, можливо, дійти до єдиної думки.

На протилежних стінах класу розміщено 3 плакати:

- «Вавилонська вежа» - легенда про виникнення різних мов;

- «Вавилонська вежа» - легенда про погорду як найбільший людський гріх;

- «Вавилонська вежа» - легенда-згадка про часи, коли на землі панував мир, вселюдське розуміння і злагода.

Діти, займаючи певну позицію, утворюють групи. З хвилини обговорюють свій вибір у групах.

2-4 учні від кожної групи обґрунтовують свою думку, цитуючи твір. У процесі обговорення допускається перехід до іншої групи, а в результаті обговорення весь клас може дійти єдиної думки або так і залишитися на різних позиціях.

Українська мова

Тема: Однорідні члени речення.

Технологія "Метод Прес".

Чотири пари працюють одночасно. Перед кожною стоїть завдання відповідати на поставлене запитання виключно за поданим кліше: 1. 1 -а пара — «Я вважаю, що...»;

 2. 2-а пара — «...тому, що...»;

 3. 3-я пара — «...наприклад...»;

 4. 4-а пара — «Таким чином...».

Отже, міркування набуває такого вигляду:

- Я вважаю, що ці члени речення є однорідними, тому що вони


відповідають на одне й те саме питання й залежать від одного й того ж слова.

На етапі мотивації навчальної діяльності можливо використовувати й таку технологію, як «Мозковий штурм».Урок математики

Тема: Задачі на різницеве і кратне порівняння.

Етап надання необхідної інформації.

Технологія «Робота в парах».

Я готую картки з двома задачами різних типів. Роздавши кожній парі по дві однакові картки, я пропоную за хвилину ознайомитися із завданням і обміркувати свій висновок. За моїм сигналом упродовж 30 с учні висловлюються вголос. Ще півхвилини вони узгоджують думки й визначаються, хто висловлюватиметься перед класом. Представник пари робить висновок про те, чим схожі й чим відрізняються подані задачі. Решта учнів, у разі потреби, доповнює. Весь клас робить висновок, що різницеве порівняння показує, «на скільки» більша чи менша одна величина від іншої, а кратне – «у скільки разів» вони відрізняються.

Урок природознавства

Тема: Ланцюг живлення.

Етап інтерактивної вправи.

Технологія «Ситуативне моделювання. Гра-експромт «Пожежа»».

Клас ділиться на групи з умовними ролями в кожній:


 1. «Рослини» (дерева, пшениця, квіти-волошки);

 2. «Рослиноїдні тварини» (ховрах, грак, заєць);

 3. «Хижі тварини» (їжак, вовк, лисиця).

Діти з «Новин телебачення» отримують інформацію про пожежу та її наслідки для сільського господарства регіону й починають «реагувати на повідомлення», виконуючи свої ролі.

Потім збираються в свої групи й вирішують проблему.

Після обговорення ситуації виходять з ролей:


 1. Як ви почувалися в тій чи іншій ролі?

 2. Що подобалося під час гри, що ні?

 1. Чи бували ви самі в подібній ситуації?

 2. Чи була вирішена проблема? Чому? Як?

 3. Яку іншу лінію поведінки можна було б виробити?

 4. Яким чином цей досвід може вплинути на ваше подальше життя?

Урок природознавства

Тема: Вода. Властивості води. Підсумковий урок.

Етап інтерактивної вправи.

Технологія "Два - чотири - всі разом".

Пари отримують завдання: сформулювати запитання-відповіді, які б розкривали зміст основних понять, положень, законів розділу «Вода», і розташувати їх у логічній послідовності, обов'язково дійшовши згоди.

Пари об'єднуються в четвірки. Завдання: порівняти результати попередньої роботи, побудувавши спільно логічну послідовність запитань з розділу, дійшовши згоди.

Кожна четвірка повинна сформулювати одне запитання-відповідь, яке відображає основний зміст розділу, записати його на дошці.

Працює весь клас, діти вилучають «слабкі ланки», залишаючи основні.

Обирається найбільш раціональний варіант.

Урок математики

Тема: Дія додавання. Закони додавання.

Етап підбиття підсумків.

Технологія «Дерево рішень».

На дошці окремі аркуші паперу з написаними на них законами додавання й висновками з кожного. У центрі намальоване дерево.

Завдання 1. Обрати із запропонованих записів ті, які ви вважаєте «коренями» дерева, і ті, які ви вважаєте його «плодами». Відповідно розмістити картки під деревом і на його кроні.

Завдання 2. Обговорити свої дії в парах, дійти до суті дії додавання на прикладі натурального ряду чисел.


 1. Чи бували ви самі в подібній ситуації?

 2. Чи була вирішена проблема? Чому? Як?

 3. Яку іншу лінію поведінки можна було б виробити?

 4. Яким чином цей досвід може вплинути на ваше подальше життя?

Урок природознавства

Тема: Вода. Властивості води. Підсумковий урок.

Етап інтерактивної вправи.

Технологія "Два - чотири - всі разом".

Пари отримують завдання: сформулювати запитання-відповіді, які б розкривали зміст основних понять, положень, законів розділу «Вода», і розташувати їх у логічній послідовності, обов'язково дійшовши згоди.

Пари об'єднуються в четвірки. Завдання: порівняти результати попередньої роботи, побудувавши спільно логічну послідовність запитань з розділу, дійшовши згоди.

Кожна четвірка повинна сформулювати одне запитання-відповідь, яке відображає основний зміст розділу, записати його на дошці.

Працює весь клас, діти вилучають «слабкі ланки», залишаючи основні.

Обирається найбільш раціональний варіант.

Урок математики

Тема: Дія додавання. Закони додавання.

Етап підбиття підсумків.

Технологія «Дерево рішень».

На дошці окремі аркуші паперу з написаними на них законами додавання й висновками з кожного. У центрі намальоване дерево.

Завдання 1. Обрати із запропонованих записів ті, які ви вважаєте «коренями» дерева, і ті, які ви вважаєте його «плодами». Відповідно розмістити картки під деревом і на його кроні.

Завдання 2. Обговорити свої дії в парах, дійти до суті дії додавання на прикладі натурального ряду чисел.
Як бачимо з наведених прикладів, навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. У цьому і є суть інтерактивного навчання. Це співнавчання, взаємонавчання, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами процесу, розуміють, що вони роблять.

Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету — створити комфортні умови, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Для ефективного застосування інтерактивних методів, у тому числі — й для того, щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його засвоїти, я:


 1. ретельно планую свою роботу;

 2. використовую методи, адекватні вікові учнів, їхньому досвідові роботи з інтерактивними методами;

 3. даю завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, обміркувати, виконати самостійні підготовчі завдання;

 4. добираю для заняття таку інтерактивну вправу, яка давала б учням «ключ» до засвоєння теми;

 5. упродовж інтерактивної вправи даю учням час обміркувати завдання, щоб вони сприйняли його серйозно, а не виконували механічно;

 6. враховую темп роботи кожного учня і його здібності;

 7. на одному занятті використовую один-два (максимум) інтерактивних методи;

 8. проводжу неквапливе обговорення за підсумками виконання інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи раніше вивчений матеріал.

Регламент проведення

 1. Інструктування - вчитель розповідає учасникам про мета вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло учасниками(2-3хв).

 2. Об’єднання в групи і (або) розподіл ролей (1-2 хв.).

 3. Виконання завдання, при якому вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчання у співпраці один з одним (5-15 хв.).

 4. Презентація результатів виконання вправи (3-15 хв.).

 5. Рефлексія результатів учнями: усвідомлення отриманих результатів, що досягається шляхом їх спеціального колективного обговорення або за допомогою інших прийомів (5-15 хв.).

Рефлексія є природним невід’ємним і найважливішим компонентом інтерактивного навчання на уроці.

Підбиття підсумків (рефлексія ) уроку.

Вчителю варто задуматися над тим, що підпиття підсумків-це дуже важливий етап інтерактивного навчання.

Заняття закінчене. На цьому етапі багато вчителів схильні розслабитися і провести коротке, нечітко структуроване обговорення; всі погоджуються, що все було цікаво (наприклад, рольова гра вдалася, вправу виконали відмінно тощо), і цим справа закінчується. Учитель іде з почуттям виконаного боргу; учні розходяться з почуттям, що спробували щось новеньке.

На жаль, не було враховано те, що підсумки є найважливішою частиною інтерактивного уроку. Саме тут виявляється зміст опрацьованого матеріалу; підводиться риска під знаннями ,що повинні бути засвоєні, і встановлюється зв’язок між тим, що вже відомо, і тим ,що знадобиться учням у майбутньому.

Функції підсумкового етапу уроку: • прояснити зміст опрацьованого;

 • порівняти реальні результати з очікуваними;

 • проаналізувати, чому відбулося так чи інакше;

 • зробити певні висновки;

 • закріпити чи відкоригувати засвоєння;

 • намітити нові теми для обміркування;

 • встановити зв’язок між тим, що вже відомо, і тим, що потрібно засвоїти, чого саме навчитись у майбутньому;

 • скласти план подальших дій.

Основні етапи процедури оцінювання

Багато вчителів, які застосовують інтерактивні технології для опрацьовування матеріалу важливого змісту і для формування в учнів умінь вирішувати проблеми, відчувають труднощі у виставленні учням оцінок у балах. На наш погляд, це пов’язано з відсутністю обґрунтованих підходів до розробки стратегії оцінювання, яка тісно пов’язана з підготовкою і плануванням вчителем уроку. Цей процес повинен складатися з таких дій.

1. Визначення мети (очікування результатів) уроку

Слід передбачати з’ясування таких питань: • які знання учні мають засвоїти та на якому рівні;

 • якими вміннями, навичками вони повинні оволодіти;

 • які цінності в собі учні можуть сформувати.

2. Вибір показників (критеріїв) оцінювання результатів діяльності

Далі вчителю необхідно поставити собі запитання: «Як я зможу переконатися, що учні досягли цих результатів?».

3. Визначення мети оцінювання

Очевидно, що метою не завжди буде виставлення оцінок. Вдосконалення уроку, визначення рівня розвитку і можливостей учнів також повинні бути метою оцінювання.

4. Вибір конкретної стратегії(способу) оцінювання

Залежно від мети й образних показників (критеріїв) оцінювання можна вибрати різноманітні стратегії (методи ,прийоми) оцінювання.

5. Вибір шкали оцінювання уроку

Залежно від мети і конкретної стратегії оцінювання потрібно вибрати шкалу оцінювання кожного з обраних показників (критеріїв).

6. Визначення шляху доведення до відома учнів очікувань вчителя

Спеціалісти з оцінювання вважають, що дуже важливо заздалегідь повідомляти учням очікувані результати, показники (критерії) оцінювання, мету.Приклади прийомів оцінювання учнів

 1. Тест. Завдання тесту може полягати в тому, що учні повинні вибрати правильну відповідь із кількох запропонованих варіантів або знайти «пару» тощо.

 2. Експрес-опитування. Це можуть бути стислі усні або письмові відповіді (наприклад ,за картками на знання основних понять), завдання типу «продовжити речення», заповнити таблицю, намалювати діаграму, скласти схему тощо.

 3. Розширене опитування. Вчитель пропонує учням усно або письмово дати повну відповідь на поставлене запитання з поясненнями окремих положень, із наведенням аргументів, прикладів. Під час усної відповіді педагог та інші учні можуть ставити додаткові запитання; варіантами цього методу є усний «екзамен» з білетом, письмова контрольна робота, домашнє есе.

 4. Контрольна вправа або творче завдання. Контрольною може бути оголошена будь-яка вправа.

 5. Спостереження. Спостереження є одним із головних методів оцінювання при інтерактивних методах викладання; педагог вибирає для себе показники, які він буде відстежувати протягом заняття, а також учнів, знання яких треба оцінити. Особливу роль при використанні цього методу відіграють підготовлені форми для спостереження й оцінювання.

 6. Самооцінка. Оцінка самими учнями своєї роботи (своєї особисто або своїх колег), а також заняття в цілому є цінним методом оцінювання . Застосувавши цей метод, педагог може багато чого дізнатися про себе й учнів, а також про якість навчального процесу.

 7. Ігрові методи оцінювання. Оцінку часто можна перетворити на гру, важливо тільки заздалегідь встановити шкалу оцінювання.

Групування учнів класу

Групування - це метод створення пар або підгруп для дискусій, мозкового штурму, рольових ігор, розв’язання проблем або іншої подібної діяльності під керівництвом вчителя. Групування може мати сенс у будь-який момент під час уроку. До того ж, ця діяльність допоможе отримати задоволення від роботи, створити дружні стосунки та додати учням енергії.

Привітання: запропонуйте кожному з учнів загадати цифру – один, два, три – яка кому подобається. Нехай не називають її іншим. Тепер нехай знайдуть своїх «нумерологічних братів і сестер»: нічого не кажучи, нехай потиснуть один одному руки. Якщо моє число один, я тисну Вашу руку один раз і т.д. Ті, у кого однакове число, об’єднуються і продовжують шукати інших людей із таким самим числом.

Нумерація: запропонуйте дітям перерахуватися, використовуючи стільки номерів, скільки груп ви хочете утворити. Це найшвидший спосіб об’єднання в групи.

Групування за ярликами: вчитель роздає дітям заздалегідь підготовлені номери (набори двійок, трійок, четвірок і т.д.).Учням пропонують знайти товариша або підгрупу з такими ж самими, як у нього (у неї) ярликами.

Відомі персонажі: перед заняттям вчитель обирає відомі всім групи персонажів і записує імена відповідних героїв на картках, котрі навмання роздаються дітям. Тоді кожен учень шукає інших персонажів зі своєї групи.Енерджайзери

Енерджайзери є тим видом діяльності, який дає учням та ведучим заряд енергії, поновлює ентузіазм та породжує груповий дух. Часто енерджайзери передбачають активні фізичні рухи – учні встають та рухаються по колу.Крісла

Розмістіть крісла по колу, кількість крісел на один менша, ніж дітей. «Зайва» людина стає в центр кола та говорить що-небудь про себе. Наприклад, «я маю чотирьох братів (сестер)», «в мене є кіт», і т.д. Той, до кого відноситься ця фраза, повинен поступитися стільцем. Ця людина говорить наступне твердження.Об’єднання дітей у дві групи

Нехай кожна з груп буде називатись двома різними буквами, наприклад «А» та «Б». Одна група візьме собі одну з букв, а іншій групі залишиться друга буква. Запропонуйте учням співати добре відому пісню.

Інструкція: кожен раз, як прозвучить у пісні слово, що починається з «А» чи «Б», встають члени тієї групи, яка називається тією буквою, і стоять доти, доки вдруге не почують слово з цієї букви. Попросіть дітей слухати уважно. Виконання пісні завжди закінчується сміхом.

Доторкнутись до блакитного

Нехай група встане. Тоді промовляється фраза «доторкніться до блакитного», і кожен учень повинен знайти якусь річ даного кольору та доторкнутись до неї. Вчитель називає різноманітні кольори та види одягу (чорні туфлі, сандалі, червона спідниця, наручний годинник). А діти шукають вказаний колір або річ.Навчаючі іграшки

Деякі учні краще концентруються, якщо їхні руки при цьому зайняті. Таким чином, дайте їм змогу вибрати малу іграшку для того, щоб маніпулювати нею протягом енерджайзера. Наприклад, маленький м’ячик, пластилін, олівець.Вправи впорядкування

Ці вправи доводять людей до ситуації вирішення проблем. Учитель просить учнів стати в порядку, визначаючи початкові та кінцеві пункти: • в алфавітному порядку за країною народження (від А до Я);

 • в алфавітному порядку за місцем народження;

 • в алфавітному порядку за ім’ям, по-батькові, чи за прізвищем;

 • упорядкувати самих себе за зростом.

Пісні

Наспівування вчителем якої-небудь дитячої пісні чудово піднімає настрій стомлених учнів класу. Якщо вчителі відчувають себе комфортно, співаючи дитячих пісень, що спонукають до дії, таких як «Якщо ти щасливий, розправ плечі» тощо, це чудово для релаксації втомленої групи.«Зуммер»

Настанови учням: «Хто з вас може співати? Як ви себе відчули, коли я поставила вам це питання? Ну, якщо ви вважаєте, що ви не можете співати, більшість із вас може наспівувати із закритим ротом - я б хотіла, щоб ви назвали мені біля п’яти (кількість визначається вами) відомих пісень». Занотуйте їх на дошці. Запропонуйте школярам обрати одну пісню для наспівування, коли вони кружлятимуть кімнатою. Вони мають знайти всіх, хто наспівує одну й ту саму пісню.Знайти 5 розбіжностей

Запропонуйте учням знайти партнера з такою самою кількістю речей. Вони повинні роздивитись одне одного, потім повернутися навколо спиною до спини. Кожна особа змінює 5 речей на собі. Потім школярі обертаються і мають здогадатись, що саме було змінено.Сьогодні я відчуваю себе схожим...

Попросіть дітей знайти в класі будь – який предмет, річ і т. ін., що нагадує їм їхнє самовідчуття в даний момент. Нехай назвуть об’єкт і скажуть, чому вони його обрали.Лото імен

Накресліть і розмножте будь – яку картку для лото. (Ви також можете зробити власні картки лото, підставивши номери та теми.) Кожен гравець шукає інших гравців, котрі відповідають опису, і просить їх написати своє ім’я у відповідній клітинці. У кожній клітинці повинне стояти інше ім’я. Перший, хто заповнить всі клітинки, повинен вигукнути: «Лото!». Після цього всі гравці, починаючи з «переможця», слухають, що дізналися про них інші гравці, котрі читають, що написано на клітинках із відповідним ім’ям.

Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.

Інтерактивні методики потребують зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагогів. Починала я з поступового використання цих методів, до яких треба було звикнути.

Спочатку мною були використані прості інтерактивні методи — робота з парах, малих групах, «мозковий штурм».

Слід зауважити, що інтерактивне навчання — не самоціль, а лише засіб, за допомогою якого у класі створюється атмосфера творчої взаємодії, співробітництва, порозуміння і доброзичливості.

У зв’язку з цим пропоную вчителям початкових класів ознайомитися з елементами деяких інтерактивних методик, які я застосовую в своїй роботі, тому що вони мають багато переваг:


 • у роботі задіяні всі учні класу;

 • учні вчаться працювати в групі (команді);

 • формується доброзичливе ставлення до опонента;

 • кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;

 • створюється «ситуація успіху»;

 • за короткий час опановується багато нового матеріалу;

 • формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми тощо.


ВИСНОВКИ
Багато вчителів уже відкрили для себе переваги інтерактивних технологій навчання. Головними у процесі інтерактивного навчання є зв'язки між учнями, їх взаємодія й співпраця. В результаті організації навчальної діяльності за інтерактивними технологіями у класі створюється атмосфера взаємодії, співробітництва, що дає мені змогу стати справжнім лідером дитячого колективу. В інтерактивному навчанні я виступаю як організатор процесу навчання, консультант, який ніколи не «замикає» навчальний процес на собі. Результати навчання можна досягти взаємними зусиллями учасників процесу навчання. Учні беруть на себе взаємну відповідальність за результати навчання.

Основною цільовою установкою інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до життя, формування її громадянської позиції на заняттях із будь-якого предмета шкільної програми. Супутніми цілями виступають освітні та розвивальні.

Досягнення пов'язують з активізацією навчальних можливостей учнів шляхом залучення до діалогу, у ході якого пропонується висловлення та обґрунтування власних думок замість переказування абстрактної, «готової» інформації, відірваної від їхнього життя та суспільного досвіду.

Інтерактивні технології передбачають організацію кооперативного навчання, коли індивідуальні завдання переростають у групові, кожен член групи вносить унікальний вклад у спільні зусилля, зусилля кожного члена групи потрібні та незамінні для успіху всієї групи. Для роботи за інтерактивними технологіями мені необхідно було змінити свої особисті підходи до навчання, а в учнів у такому разі повністю змінилося життя в класі. Тому для роботи за даними технологіями мені необхідна певна підготовка (дидактична, моральна) та учням, як і мені, треба було звикнути до них. Свою роботу я починала з простих інтерактивних технологій — робота в парах, малих групах — і переходила до більш складних. Коли у нас з'явився досвід подібної роботи, то уроки стали проходити набагато легше, цікавіше, а підготовка до них не забирає багато часу.Уроки інтерактивного навчання надають моїм учням можливості для формування основних пізнавальних і громадянських умінь, а також навичок і зразків поведінки в суспільстві. Інтерактивні форми роботи сприяють розвитку ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими учнями. Вони стимулюють розвиток когнітивних процесів, залучають до активної участі у процесі навчання, заохочують учнів працювати разом, висловлювати свої думки, виражати почуття та використовувати свій досвід, брати на себе відповідальність за навчання та розвивати вміння вчитися.
Список використаних джерел:


 1. Бабанов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: Монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.

 2. Бутз М. Робота в групах і демократичний прогрес//Робота в групах. Вибрані статті/Пер. З польськ. – Варшава, 2004. – с 1-6.

 3. Воронцова В.В. Технология обучения //Педагогика/ Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 1996 – 168 с.

 4. Освітні технології: Навч.- метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін..; За заг. Ред.. О.М. Пєхоти.- К.: 2001. – 256 с.

 5. Карнаух Т. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання. Початкова школа №11.-К.: «Початкова школа», 2005.-с.5-3.

 6. Когут О.І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури.- Тернопіль: Астон, 2005.-311с.

 7. Кондратюк О. Інноваційні технології в початковій школі.-К.: Шк. Світ, 2008.-250с.

 8. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. посіб.- К.: А.С.К., 2006. – 192 с.

 9. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002. – 135 с.

 10. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1997. – 98 с.

 11. Стребна О.В., Соценко А.О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / 7-е вид.- Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 174 с.

 12. Шевчук І. Використання інтерактивних технологій у проведенні виховних годин // Початкова школа. – 2004. - № 5.

 13. Цукерман Г.А. Виды общения в обучении – Томск: Пеленг, 1993. –120 с.

 14. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. – К.: Партнер, 1997. – 193 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал