Анотація навчальної дисципліни ділова українська моваСкачати 112.38 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір112.38 Kb.
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА


Галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

Напрям підготовки 6.0350508 “Фінанси і кредит”, 6.0350509 “Облік і аудит”,

спеціалізація “Банківська справа”

Мета викладання навчальної дисципліни: на основі теоретичних досліджень про особливості функціонування української мови у діловій, науковій та виробничо-професійній сфері сформувати знання і вміння, які дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, виробити навички нормативного володіння усною і писемною формами ділового мовлення з метою реалізації фахових комунікативних завдань.

2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути бакалавр:
знання і розуміння:

правила використання різних мовних засобів відповідно до комунікативних намірів; прийоми висловлення думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; особливості сприйняття, відтворення, редагування текстів офіційно-ділового й наукового стилів;

норми сучасної української літературної мови та способи їх реалізації в комунікативній діяльності;

роль стилів мови у сучасному суспільстві й вимоги до культури професійного спілкування;

особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем української мови;
застосування знань і розумінь:

уміти складати документи різних видів,

уміти сприймати, розуміти, перекладати та створювати наукові тексти професійного спрямування,

уміти підготувати доповідь, виступ, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

уміти послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.
формування суджень:

здатність оцінити орфографічну, лексичну, граматичну та стилістичну нормативність фахового тексту та окремих його одиниць;

здатність сформулювати власне судження щодо глибинних процесів та явищ у мові і мовній політиці;

здатність оцінити рівень мовної компетенції – власної та інших учасників комунікативного процесу;

здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо вдосконалення і коректування письмових текстів та різних видів усного публічного мовлення;

здатність обґрунтувати механізми ефективного досягнення комунікативної мети за допомогою вербальних і невербальних засобів спілкування.


3. Дисципліна за вибором ВНЗ.
4. Оцінювання:

поточне – опитування; тестування; виступ із доповіддю, повідомленням; захист рефератів; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;

підсумкове – екзамен.
5. Мова викладання:

Українська


6. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS – 5
Галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

"


За вибором ВНЗМодулів - 2

Напрям підготовки 6.0350508 “Фінанси і кредит”, 6.0350509 “Облік і аудит”,

спеціалізація “Банківська справа”
Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

Перший

Перший

Загальна кількість годин – 150

Семестр 2

Семестр 2

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: 5

аудиторних - 75


самостійної роботи
студента – 75

Ступінь: бакалавр

0 год.

2 год.

Практичні, семінарські

75 год.

14 год.

Самостійна робота

75 год.

136 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: іспит


7.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи ділового спілкування.

Тема 1. Державна мова – мова ділового спілкування. Основи культури ділової української мови.

  1. Предмет і завдання курсу «Ділова українська мова».

  2. Поняття «мовна система», «мовна норма», «форми національної мови». Функції мови.

  3. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

  4. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності.

  5. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

  6. Найтиповіші граматичні, стилістичні та лексичні помилки, що зустрічаються у ділових текстах.

  7. Лексичні засоби української мови з погляду походження та вживання. Фразеологія як підсистема лексичної системи мови.

  8. Правопис слів іншомовного походження.

  9. М’який знак, апостроф у словах слов’янського походження.

  10. Чергування голосних і приголосних звуків.

  11. Правопис префіксів, суфіксів, подвоєння та подовження приголосних. Зміни приголосних.

  12. Правопис та відмінювання прізвищ слов’янського походження.

  13. Правопис та відмінювання імен та по батькові.

Тема 2. Ділові папери як засіб писемної комунікації.

2.1. Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

2.2. Резюме. Автобіографія.

2.3. Характеристика.

2.4. Етикет ділового листування. Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлення. Рекомендаційний лист. Лист-подяка. Лист-прохання.

2.5.Заява. Види заяв.

2.6. Довідка. Службова записка.

2.7. Протокол. Витяг з протоколу.

2.8. Граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів текстів офіційно-ділової та професійної сфери спілкування. Вживання прийменникових лексико-синтаксичних конструкцій ділового стилю.

Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності.

3.1. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми спілкування. Інтернет-спілкування.

3.2. Гендерні аспекти спілкування.

3.3. Невербальні засоби спілкування.

3.4. Поняття ділового спілкування. Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенція.

3.5. Комунікативні ознаки культури мовлення.

3.6. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма етикетних мовних формул.

3.7. Форми колективного обговорення професійних проблем.

3.8. Основні види публічних виступів. Риторика і мистецтво презентації.
Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова професійної діяльності

Тема 4. Українська термінологія в професійному спілкуванні

4.1. Історія і сучасні проблеми української термінології.

4.2. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Термінологія обраного фаху.

4.3. Способи творення термінів.

4.4. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні термінологічні словники.

Тема 5. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

5.1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

5.2. Науковий текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю.

5.3. Аналіз фонетико-орфографічних особливостей наукових текстів.Тема 6. Оформлювання результатів наукової діяльності.

6.1. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

6.2. Анотування і реферування наукових текстів.

6.3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання посилань.

6.4. Жанри наукових текстів (реферат, стаття, курсова, бакалаврська роботи, рецензія, відгук).

6.5. Науковий етикет.

6.7. Форми і види перекладу.

6.8. Типові помилки у змісті й будові наукових висловлювань.


Рекомендована література
Базова

 1. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ БАО, 2010. – 480 с.

 2. Мацнєва Є.А. Мовне оформлення документів. Навчальний посібник для усіх спеціальностей заочної форми навчання / Є.А.Мацнєва. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 104 с.

 3. Кобзар І.М. Українська мова (за проф. спрямуванням). Метод. рек. для підготовки та написання реферату / І.М.Кобзар. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 27 с.

 4. Конспект лекцій з «Ділової української мови» для студентів усіх спеціальностей. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 130 с.

 5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011. – 696 с.

 6. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-т української мови – стереотип. вид. – К: Наукова думка, 2003. – 240 с.

 7. Шапран Д.П. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки для підготовки до практичних занять. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 40 с.


Допоміжна


 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. / Ф.С. Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2004.

 2. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, Довідник з культури мови. / За ред. С.Я.Єярмоленко. – К.:Вища школа, 2005. – 399 с.

 3. Загнітко А.П. Словник-довідник маркетингової термінології: навч.-довід. вид. для студ. екон. спец. усіх форм навчання / А.П. Загнітко, Д.П. Шапран, І.Х. Баширов. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 160 с.

 4. Панько Т.І. Українське термінознавство: підруч. для студ. гум. спец. / Т.І. Панько, І.М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994.

 5. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Львів : Світ, 2008.

 6. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: навч. посіб. / С.В. Шевчук. – К. : Арій, 2008.

 7. Шевчук С.В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: навч. посіб. / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В. Клименко. – К. : Арій, 2008.

 8. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: підруч. / С.В. Шевчук. – К. : Арій, 2009.

 9. Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення: навч. посіб. / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – К. : Арій, 2009.

 10. Шевчук С.В. Практикум з української мови. Модульний курс: навч. посіб. / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – К. : Алєрта, 2009.

 11. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: підруч. / С.В. Шевчук. – К. : Арій, 2009.

Словники

 1. Ганич Д.І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. / Д.І. Ганич, І.С. Олійник. – К. : Прапор, 1997.

 2. Ганич Д.І. Словник лінгвістичних термінів / Д.І. Ганич,.І.С. Олійник. – К. : Вища шк., 1985.

 3. Головащук .С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання / С. І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2004.

 4. Головащук .С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень /.С. І. Головащук. – К. :Наук. думка, 2001.

 5. Головащук С. І. Складні випадки наголошення : словник-довідник / С. І. Головащук. – К. : Либідь, 1995.

 6. Головащук С. І. Словник наголосів / С. І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2003.

 7. Головащук С. І. Українське літературне слововживання : словник-довідник / С. І. Головащук. – К. : Вища шк., 1995.

 8. Єрмоленко С.Я. Новий російсько-український словник-довідник. / С.Я. Єрмоленко. – К. : Довіра, 1996.

 9. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / С. Караванський. – К. : Укр. книга, 2004.

 10. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. / С. Караванський. – Львів : БаК, 2006.

 11. Олійник О. Російсько-український словник наукової термінології. / О. Олійник, М. Сидоренко. – К. : Наук. думка, 1994.

 12. Олійник О. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. / О. Олійник, М. Сидоренко. – К. : Наук. думка, 1991.

 13. Орфографічний словник української мови / авт.-уклад. І.С. Головащук. – К. : Перун, 1994.

 14. Орфоепічний словник: в 2 т. / уклад. М.М. Пещак, В.М. Русанівський, Н.М. Сологуб.- К. : Довіра, 2003.

 15. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / ред. .О.О. Тараненко. – К. : Основа, 1999.

 16. Словник іншомовних слів. / ред. О.Мельничук. – К. : УРЕ, 1985.

 17. Словник скорочень української мови. / Ред. Л. С. Паламарчук. – К : Вища шк., 1988.

 18. Словник труднощів української мови / ред. С.Я. Єрмоленко. – К. Рад. школа, 1989.

 19. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2006.

Інформаційні ресурси

 1. www.litopys.org.ua

 2. www.mova.info

 3. www.novamova.com.ua 

 4. www.pereklad.kiev.ua

 5. www.pravopys.net

 6. www.r2u.org.ua

 7. www.rozum.org.ua

 8. http://termin.com.ua/


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал