Аналіз результатів упровадження педагогічних умов формування емоційної культури старших дошкільників засобами театрально-ігрової діяльності analysis of the results according to the pedagogicalСкачати 74.29 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.04.2017
Розмір74.29 Kb.
Збірник наукових праць. Випуск 18 (1–2015)
УДК 37.03:372.32
Олійник О.М.
*
Oliynуk O.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ANALYSIS OF THE RESULTS ACCORDING TO THE PEDAGOGICAL
MEANS OF THE FORMATION OF EMOTIONAL CULTURE OF
PRESCHOOLERS IN THE PROCESS OF THEATRICAL ACTING
У статті проаналізовано сучасні підходи до формування емоційної культури дітей старшого дошкільного віку, розкрито прояви особистісної культури та компоненти емоційного розвитку дитини. На основі аналізу наукових джерел окреслено проблему формування емоційної культури в педагогічному та психологічному аспектах. Констатовано питання розвитку емоційної культури, як проблеми, що потребує особливої уваги стосовно дітей старшого дошкільного віку, так як саме у цей віковий період дитина активно набуває соціального досвіду взаємодії з навколишнім світом, дорослими, що її оточують та однолітками.
З досвіду практичної роботи доведено, що театралізовані ігри є ефективним педагогічним засобом, здійснюють великий психологічний вплив на формування душевного стану та емоційної культури дитини, різнобічно та ненав’язливо впливають на дитячу особистість. Висвітлено педагогічні можливості театралізованих ігор у розвитку емоційної культури, з урахуванням специфіки відбору педагогічних засобів. Викладено аналіз результатів упровадження педагогічних умов формування емоційної культури дітей старшого дошкільного віку в процесі театрально-ігрової діяльності. Охарактеризовано низку суперечностей щодо сформованності емоційної культури старших дошкільників.
Обгрунтувано науково-теоретичну характеристику театрально-ігрової діяльності та запропоновано розробку методичного забезпечення формування емоційної культури дітей у процесі театрально-ігрової діяльності. Сформульовано експериментальну первірку ефективності педагогічних умов щодо формування емоційної культури дітей старшого дошкільного віку. Зокрема
, охарактеризовані критерії, показники, рівні сформованості емоційної культури, визначено методи діагностики та ефективність експерименту.
Ключові слова емоційна культура, почуття, емоційний розвиток, театральне мистецтво, театрально-ігрова діяльність, культури почуттів особистості, дитина старшого дошкільного віку.
Педагогічна наука й освітянська практика довели, що театралізована діяльність – це один з ефективних засобів соціалізації дошкільника в процесі осмислення ним морального підтексту літературного твору, участі у грі, що створює сприятливі умови для природнього розвитку. Театралізована діяльність дозволяє стимулювати вихованців дошкільного віку до образного сприйняття навколишнього світу (людей, культурних цінностей, традицій, природи за допомогою уміло організованої театрально-ігрової діяльності діти вчаться поважати думку інших людей, фантазувати, уявляти, спілкуватися з оточуючими.
Колективна театралізована діяльність спрямована на цілісний розвиток особистості дитини, її розкріпачення, самостійну творчість, розвиток провідних психічних процесій сприяє самопізнанню і самовираженню особистості посилює адаптаційні здібності, коригує комунікативні якості, допомагає усвідомленню почуття задоволення, радості, успішності [2, с. На основі аналізу наукових джерел з’ясовано, що окреслена проблема розглядалася як психологічний аспект культури почуттів і емоцій та знайшла своє відображення в працях
© Олійник ОМ, 2015
Розділ 5. Методика початкового навчання і дошкільного виховання
431
Б. Ананьєва, Л. Божович, В. Вілюнаса, Л. Виготського, І. Джидар’ян, Б. Додонова, Я. Рейков- ського, Б. Теплова, П. Якобсона та ін. У педагогічному аспекті культура почуттів та її питання цікавили зарубіжних педагогів І. Гербарта, Я. Коменського, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, вітчизняних педагогів і діячів культури Г. Ващенка, О. Духновича, Я. Козельського, С. Русову, Г. Сковороду, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін. Одним із перших, хто почав займатися проблемами емоційного виховання учнів, був В.О. Сухомлинський. Говорячи про гармонію у вихованні особистості, він відмічає необхідність єдності емоційного й інтелектуального, емоційного й естетичного, емоційного й морального. Емоційна культура, естетичні смаки та громадські якості не можуть, за його переконанням, формуватися на ґрунті емоційної бідності емоційне безкультур’я уставленні до людей породжує егоїзм [8, с. 285]. Констатуємо, що проблема розвитку емоційної культури потребує особливої уваги щодо дітей старшого дошкільного віку, так як саме у цей віковий період дитина активно набуває соціального досвіду взаємодії з навколишнім світом, дорослими, що її оточують та однолітками. Під час проведення дослідження з’ясовано, що у практиці роботи, педагоги не надають належної уваги емоційному розвитку дошкільників, або розв’язують це завдання у своїй професійній діяльності фрагментарно, хаотично, безсистемно.
Підвищення значимості цієї проблеми зумовлено тим, що в основі постановки досліджуваної проблеми виявлено низку суперечностей між необхідністю розв’язання проблеми формування емоційної культури дітей старшого дошкільного віку та недостатнім рівнем її теоретичної розробленості між значущістю формування емоційної культури дитячої особистості та недостатньою розробленістю методики, здатної максимально забезпечити ефективність цього процесу між наявністю значного розвиваючого потенціалу та виховних можливостей театралізованих ігор щодо формування емоційної культури дітей старшого дошкільного віку і відсутністю системного та послідовного їх використання в освітньо-виховному процесі старших груп дошкільного навчального закладу;
У світлі необхідності підвищення якості формування емоційної культури, виникає гостра необхідність в обгрунтуванні науково-теоретичних аспектів та розробці методичного забезпечення формування емоційної культури дітей у процесі театрально-ігрової діяльності.
Метою представленої статті є опис експериментальної первірки педагогічних умов формування емоційної культури дітей старшого дошкільного віку засобами театрально-
ігрової діяльності.
Діагностика проводилася у межах констатувального етапу педагогічного експерименту, в якому взяли участь 362 дитини старшого дошкільного віку, понад 200 батьків, близько
50 вихователів ДНЗ. На констатувальному етапі експерименту було проведено діагностування вихідного рівня сформованості емоційної культури дітей старшого дошкільного віку за визначеними критеріями й показниками мотиваційно-ціннісним (особистісні потреби у довірчих міжособистісних взаєминах, зацікавленість дітей емоційним аспектом життя людей та власною емоційною поведінкою, прагнення орієнтуватися у власних проявах емоцій та свідомо діяти в процесі адекватного розуміння думок і настроїв співбесідника, здатність співпереживати та співчувати іншому когнітивним (уявлення про зміст базових емоцій людини – радості, подиву, суму, сорому, гніву, страху, їх експресію, про моральні якості – доброту, щедрість, правдивість, милосердя, чуйність знання про соціально схвалювані способи прояву емоційної поведінки, розуміння необхідності їх дотримання у встановленні гармонійних взаємин емоційно- вольовим (індивідуальний досвід дітей, а саме особистісні якості та уміння регуляції поведінки, вміння знаходити спільну емоційну мову з дорослими та однолітками, діалогічно взаємодіяти в соціумі рефлексивним (вміння використовувати соціально схвалювані способи прояву емоцій, здатність здійснювати самоаналіз, самоконтроль і саморегуляцію емоційної поведінки).
Згідно критеріїв та показників було визначено рівні сформованності емоційної культури старших дошкільників. Докладну характеристику рівнів викладено у таблиці 1.
Збірник наукових праць. Випуск 18 (Таблиця 1
Характеристика рівнів сформованості емоційної культури
дітей старшого дошкільного віку
Критерії та показники
Змістовна характеристика рівнів
Мотиваційно- ціннісний критерій
(характер вияву
мотивів особистісних потребу довірчих міжособистісних взаєминах, рівень здатності співпереживати та співчувати
іншому):
високий (активно-позитивне ставлення до оволодіння адекватною власною емоційною поведінкою, що виявляється у стійкому прояві довірчих міжособистісних взаєминах прагнення узгоджувати власні емоційні реакції із соціально схвалюваними способами поведінки та свідомо діяти в процесі адекватного розуміння думок і настроїв співбе- сідника, здатність співпереживати та співчувати іншому);
середній (епізодично-позитивне ставлення до оволодіння адекватною власною емоційною поведінкою, пасивні прояви довірчих міжособистісних взаєминах ситуативність прояву прагнення узгоджувати власні емоційні реакції із соціально схвалювальними способами поведінки та свідомо діяти в процесі адекватного розуміння думок і настроїв співбе- сідника, здатність співпереживати та співчувати іншому за допомоги мотивації дорослого);
низький (негативне ставлення до оволодіння адекватною власною емоційною поведінкою, що виявляється у відсутності інтересу до емоційної сфери людини відсутнє прагнення узгоджувати власні емоційні реакції із соціально схвалювальними способами поведінки та свідомо діяти в процесі адекватного розуміння думок і настроїв співбе- сідника, не проявляє здатність співпереживати та співчувати іншому).
Когнітивний критерій (харак- теристика знань дитини про базові емоції людини, знання про соціально схвалювані способи прояву емоційної поведінки):
високий (знає базові емоції та моральні якості людини, особливості експресивних виявів емоцій, самостійно осмислює життєву ситуацію, розуміє суть способів прояву соціально схвалюваної емоційної поведінки, розуміє необхідність її дотримання у встановленні гармонійних взаємин);
середній (розрізняє базові емоції та моральні якості людини за допомогою конкретної підказки, виявляє труднощі при словесному позначенні емоційних станів, частково розуміє суть і необхідність дотримання соціально схвалюваних способів емоційної поведінки);
низький (не називає базові емоції та моральні якості людини, припускається грубих помилок не розуміє необхідності дотримання суспільно схвалюваних способів виявлення емоційних реакцій).
Емоційно- вольовий критерій (рівень сформованості в дітей старшого дошкільного віку умінь контролювати свої емоційні прояви високий (контролює свої емоційні прояви, адекватно оцінює їх відно- відно загальноприйнятим нормам, розуміє зв'язок між поведінкою дорослих і дітей та їхнім емоційним станом, настроєм, особливостями взаємовідносин);
середній (періодично контролює свіої емоційні прояви, не завжди правильно їх оцінює у відповідності загальноприйнятних норм, не завжди розуміє зв'язок між поведінкою дорослих і дітей та їхнім емоційним станом, настроєм, культурою поведінки);
низький (слабо контролює свої емоційні прояви, не оцінює їх у відповідності загальноприйнятих норм, діє імпульсивно, не розуміє зв'язок між поведінкою дорослих і дітей, їхнім емоційним станом, настроєм, культурою поведінки).
Розділ 5. Методика початкового навчання і дошкільного виховання
433
Рефлексивний критерій (вміння використовувати соціально схвалювані способи прояву емоцій, здатність здійснювати самоаналіз, самоконтроль і саморегуляцію емоційної поведінки).
високий (здійснює рефлексію власної емоційної поведінки та інших, здатен адекватно аналізувати емоціогенні ситуації, притамана адекватна самооцінка);
середній (здійснює рефлексію емоційної поведінки, притамана неадекватна завищена або занижена самооцінка, аналізує емоціогенні ситуації за аналогією уже знацомих ситуацій);
низький (не здійснює рефлексію емоційної поведінки, притамана неадекватна занижена самооцінка, не здатен адекватно аналізувати емоціогенні ситуації).
У процесі проведення дослідження встановлено, що успішному формуванню емоційної культури дітей старшого дошкільного віку засобами театрально-ігрової діяльності сприятиме забезпечення таких умов:
створення оптимального театрально-ігрового середовища, збагачення уявлень, обсягу знань про емоційну культуру та її роль у взаєминах з однолітками та дорослими, залучення їх до театралізованих ігор, зорієнтованих на накопичення досвіду емоційних переживань, формування умінь проявляти емоції соціально прийнятними та схвалюваними способами удосконалення методичної підготовки вихователів старших груп та педагогічної просвіти батьків вихованців. На основі вивченя наукових праць
Т. Антоненко, В. Бачиніна, Н. Крилової, Л. Коваль, В. Толстих, П. Якобсона зосереджено увагу на пошуку засобів, шляхів формування культури емоцій у дітей різного вікового періоду. Старший дошкільний вік – найбільш сприятливий період розвитку емоційної сфери, культури почуттів особистості.
Більшість учених досліджували окремі елементи проблеми інтегрованих зв’язків мовно- літературної та мистецької діяльності становлення культури особистості (В. Біблер, Є. Волкова, Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Щерба), психологічні механізми емоційної сталості та мотивації поведінки і формування особистості (Б. Ананьєв, В. Асєєв, П. Якобсон та ін.); виникнення й сутність емоцій (П. Анохін, В. Вундт, М. Грот та ін.); єдність емоційного та інтелектуального Л. Божович, Л. Виготський, В. М’ясищев, С. Рубінштейн та ін.); зв’язок мотивації та емоцій В. Асєєв, В. Вілюнас, О. Леонтьєв)
[4, с. 346]. Заслуговує уваги дослідження, проведене Л.Г. Коваль щодо формування емоційної культури школярів засобами мистецтва. Емоційна культура, у розумінні автора, – це яскраво виражені почуття – радості, задоволення, захоплення, обурення, ненависті, хвилювання, презирства, які пізніше переносяться і на теоретичне осмислення дійсності інших видів мистецтва
[5, с. 85-87]. Театральне мистецтво розкриває перед дитиною світ засобами мудрої та вічної казки, розкриває творчі здібності особистості, а найголовніше, виховує справжню людину, – писала український педагог Софія Русова. Театральне мистецтво – найуніверсальніше для формування юної особистості, оскільки воно поєднує у собі усі види мистецтва, є могутнім джерелом розвитку почуттів, глибоких переживань і відкриттів дитини, ознайомлює її з духовними цінностями, розвиває емоційну сферу. Театралізовані ігри сприяють розвитку мовлення, мислення, памяті, фантазії, концентрації, самостійності, соціально-емоційної компетентності, упевненості, формуванню відчуттів слуху, зору, стилю, рівноваги, власного тіла та руху. Різнобічний вплив театралізованих ігорна особистість дитини дає можливість використовувати їх як дієвий, ненавязливий педагогічний
Збірник наукових праць. Випуск 18 (засіб формування емоційної сфери. Діти опановують соціально прийнятні еталони прояву емоцій, що сприяє початковому становленню емоційної культури особистості [3, с. Звернемо увагу на специфічну характеристику театрально-ігрової діяльності, яку часто- густо ігнорують або не надають належного значення дорослі, які виховують дітей гра – це добровільна дія або заняття, що здійснюється всередині встановлених меж місця і часу по добровільно прийнятих, але абсолютно обов’язкових правилах з метою, супроводу відчуттям напруги і радості [7, с. Базовий компонент дошкільної освітив частині освітньої лінії«Дитина у світі культури, спрямовує зусилля педагогів, практичних психологів та батьків на розвиток творчого потенціалу дітей, своєчасну підтримку їхніх індивідуальних досягнень та забезпечення психолого- педагогічного супроводу розвитку кожної дитини у дошкільні роки. Народжуючись дитина потрапляє у широкий світ культури і починає активно взаємодіяти з культурним середовищем, долучається до матеріальних і духовних цінностей суспільства, набуває культурного досвіду формуючи особистісну культуру [1, с. Зазначимо також, що дитяча енергія, повязана з підтримкою інтересу до гри, втіленням ролі, реалізацією ігрового задуму за допомогою ігрових дій, «б’є з різною силою залежно від того, хто являється партнером дитини по грі, який темперамент тих, що грають, наскільки вони сумісні, в якій мірі поведінка партнерів по грі створює можливість для самовираження у взаємній грі кожному з них.
Здатність зайняти ігрову позиціює, як свідчать наші дослідження, значимою складовою таланту вихователя. Характерні ознаки такого педагога яскраво виражений інтерес дорослих до ігор дітей сдатність до ігрової позиції у взаємодії з вихованцями широка опора при керівництві театрально-ігровою діяльністю на мотивацію дітей до гри, надання переваги опосередкованим методам взаємодії (за допомогою взятої на себе ролі в грі, лялькового персонажа тощо, схильність до жарту, гумору, здатність заразити своїм оптимізмом, сонячністю передусім дітей чуйність до настрою дітей, їх реакційна ігрові дії емпатія; високий рівень соціально-психологічної спостережливості опора при оцінюванні перш за все на поведінку дитини, успіхи дитини в ігровій діяльності [6, с. Отже, найбільш сприятливий для цілеспрямованої педагогічної дії період дошкільного дитинства, оскільки саме в цей час інтенсивно розвивається емоційно-чуттєва сфера дошкільника, дитина відкрита для засвоєння соціальних і культурних цінностей, прагне до визнання себе серед інших людей, у неї яскраво простежується невіддільність емоцій від процесів сприйняття, мислення, уяви. Здобуті дані констатувального етапу експерименту свідчили про перевагу середнього рівня сформованості емоційної культури дітей старшого дошкільного віку, що є очевидною необхідністю створення педагогічних умов організації театрально-ігрової діяльності, які б позитивно впливали на формування емоційної культури дітей дошкільного віку.
Практика переконує, що театрально-ігрова діяльність – одна з найважливіших засобів розвитку емоційної культури, здатності до співчуття та співпереживання. Як свідчить досвід, одним з ефективних підходів організації освітньо-виховного процесу є творчо організована театрально-ігрова діяльність, одна з найдієвіших засобів розвитку емоційної культури, здатності до співчуття та співпереживання дітей. Вагомим показником якої є стійкий інтерес вихованців до театралізованої діяльності, що об’єднує дітей, дає поняття про відчуття партнерства, взаємодопомогу, знімає скутість, сприяє ініціативі, самоствердженню, впевненості, прискорює процес оволодіння навичками публічного виступу, творчій самореалізації. Театралізована діяльність дозволяє стимулювати вихованців дошкільного віку до образного сприйняття навколишнього світу (людей, культурних цінностей, традицій, природи за допомогою уміло організованої театрально-ігрової діяльності діти вчаться поважати думку інших людей, фантазувати, уявляти, спілкуватися з оточуючими.
Розділ 5. Методика початкового навчання і дошкільного виховання
435
Саме тому, компетентно організований педагогічний процес має спрямовуватися на готовність педагогів до поглибленої роботи щодо формування емоційної культури дітей спонукати дітей відкрито та щиро виражати свої почуття, розвивати соціальні емоції та мотиви, які сприяють налагодженню міжособистісних стосунків з дорослими та однолітками, використовувати форми доброзичливого спілкування, формувати вміння використовувати вербальні та невербальні засоби комунікації фізіогноміку, жести, відтінки голосу, екстралінгвістичні характеристики.
Сприяння успішній творчій самореалізації кожної дитини, розвиток якостей, необхідних їй у майбутньому житті для реалізації себе як неповторної індивідуальності.
Список використаних джерел
1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник А.М. Богуш, дійсний член
НАПН України, проф, д-р пед. наук Авт. кол-в: Богуш А. М, Бєлєнька Г. В, Богініч О. Л,
Гавриш Н. В, Долинна О. П, Ільченко Т. С, Коваленко О. В, Лисенко Г. М, Машовець М. А, Низковська О. В, Панасюк Т. В, Піроженко ТО, Поніманська ТІ, Шевчук АС,
Якименко ЛЮК Видавництво, 2012. – 26 с. Березіна ОМ. «Грайлик» Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі / ОМ. Березіна, О.З. Гніровська, ТА. Линник. – Тернопіль Мандрівець с. Ворожейкіна ОМ. Театру ДНЗ / уклад. ОМ. Ворожейкіна. – Х Вид.група Основа, 2013. – с. 191.
4. Каган МС. Философия культуры. Становление и развитие / МС. Каган. – СПб: Лань, 1998. – 448 с. Коваль Л.Г. Виховання почуття прекрасного / Л.Г. Коваль // Київ Рад. школа, 1983. – 120 с. Коломинский ЯЛ. Игра и ее место в пространстве дошкольного детства / ЯЛ. Коло- минский // Сборник научных статей Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования: сб. науч. ст. / Бел. гос. пед. унт им. М. Танка редкол. Л.Н. Воро- нецкая, Т.В. Поздеева, И.Г. Добрицкая и др.; под общ. Ред. Л.Н. Воронецкой. – Минск: БГПУ,
2013. – С. 104-106.
7. Макаренко Л.В. Театри театралізована діяльність у сучасному дошкільному закладі монографія Л. Макаренко. – Донецьк ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 211 с. Сухомлинський В.О. Народження громадянина // Вибрані твори В 5 тт. – К Рад. школа,
1977. – Т. 3. – С. 283-658.
In the article modern aspects according to the formation of emotional culture of preschool children are analyzed, displays of emotional culture and components of child’s emotional evolution are closely studied.
On the basis of analysis of scientific sources the problem of formation of emotional culture in pedagogical and psychological aspects is defined. The question of evolution of emotional culture is stated as a prob- lem that needs special attention concerning preschool children because in this period a child actively gets social experience of interaction with surrounding world, adults and coevals. From practical experience it is proved that theatrical games are effective pedagogical means, they do a great psychological influence on the formation of emotional state and on a child’s emotional culture, in different ways and unobtrusively they influence on child’s personality.
Pedagogigal capabilities of theatrical games in the evolution of emotional culture are examined, the specific of choice of pedagogical means is taken into consideration. Analysis of the results according to the pedagogical means of the formation of emotional culture of preschoolers in the process of theatrical acting is shown. Some contradictions of the formation of emotional culture of preschool children are described.
Scientific and theoretic feature of theatrical acting is explained and working of methodical aspects of the formation of preschoolers’ emotional culture in the process of theatrical acting is recommended. The experimental testing of the effectiveness of pedagogical means in the formation of emotional culture of preschool children is defined. Measures, indicators, levels of formation of emotional culture are described, methods of diagnostics and the effectiveness of experiment are defined.
Key words: emotional culture, emotions, emotional evolution, theater art, theatrical acting, culture of personal emotions, preschool child.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал