Аналіз основних показників освітнього туризму в україні клок О. ПСкачати 454.77 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір454.77 Kb.
УДК 379.85
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Клок О. П.

Анотація. Проаналізовано основні показники галузі освітнього туризму в Україні. Визначено, представники яких країн мають вагомий вплив як на туристичну, так і на освітню сферу України. Обґрунтовано, що близькість країни не є вирішальним фактором, що впливає на обрання України як країни для здобуття вищої освіти. З метою визначення вагомих факторів впливу проведено експертне опитування серед 1 200 студентів одного з харківських ВНЗ. У резуль- таті дослідження обґрунтовано необхідність поглиблення процесу інтеграції України у світовий освітній простір.

Ключові слова: освітній туризм, інтернаціоналізація освіти, іноземні студенти, стратегія, тенденції.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ

Клок А. П.


Аннотация. Проанализированы основные показатели отрасли образовательного туризма в Украине. Опреде- лено, представители каких стран имеют весомое влияние как на туристическую, так и на образовательную сферу Украины. Обосновано, что близость страны не является решающим фактором, который влияет на выбор Украины как страны для получения высшего образования. С целью определения весомых факторов влияния проведен эксперт- ный опрос среди 1 200 студентов одного из харьковских вузов. В результате исследования обоснована необходимость углубления процесса интеграции Украины в мировое образовательное пространство.

Ключевые слова: образовательный туризм, интернационализация образования, иностранные студенты, стра- тегия, тенденции.

ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF EDUCATIONAL TOURISM IN UKRAINE

O. Klok


Abstract. The main indicators for the section of educational tourism in Ukraine have been analyzed. It has been determined, which representatives of foreign countries have significant impact on both the travel and education sphere of Ukraine. It has been substantiated that geographical nearness cannot be the decisive factor to influence choosing Ukraine as a country to obtain higher education. To determine the important factors of influence, an expert survey among 1200 students in one of Kharkiv universities was conducted. As result of the study, the necessity of deepening the process of Ukraine’s integration into the global educational space has been substantiated.

Keywords: educational tourism, internationalization of education, foreign students, strategy, trends.
Сучасний стан сфери освітнього туризму в Україні залежить від багатьох факторів, насамперед це зу- мовлено поглибленням інтеграції української освіти у світовий простір. Послуги з надання вищої освіти іно- земним громадянам мають відповідати сучасним вимогам. Моніторинг показників освітнього туризму – необ- хідний захід для подальшого формування стратегії розвитку освітнього туризму в Україні.


© Клок О. П., 2015

Іноземні студенти в Україні – досить нова, але вельми перспективна генерація туристів. Освітні подо- рожі, під час яких турист поєднує відпочинок і навчання, створені не тільки для забезпечення дозвілля, роз- ширення світогляду та задоволення цікавості, а й для вивчення іноземних мов та отримання вищої освіти. Тому підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України на світовому ринку освітніх послуг – актуальне питання сьогодення.

Питанням дослідження тенденцій освітнього туризму присвячені публікації Всесвітньої туристич- ної організації [1], статистичної служби Європейського Союзу (Eurostat) [2], Організації економічного спів- робітництва та розвитку (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) [3], Міжнародної освітньої компанії «Євростудент» (Еurostudent) [4] та ін. В Україні ці питання висвітлюють Державний ко- мітет статистики України [5], Міністерство освіти і науки України [6] та Державне агентство України з ту- ризму та курортів [7]. Сучасний стан освітнього туризму в Україні розглядається в дослідженнях О. Штімац та М. Леко, І. С. Каленюк та О. В. Кукліна, Ф. Котлера та К. Фокса, Ю. І. Сергєєвої, М. Р. Терованесова, Л. М. Тка- чук, В. К. Федорченко [8–14].

Основними цілями даної статті є аналіз основних показників освітнього туризму в Україні, зокрема, по- казників останніх навчальних років щодо розподілу іноземних студентів між країнами та визначення най- більш вагомих факторів впливу на вибір України як країни для здобуття вищої освіти.

Спеціалісти Всесвітньої туристичної організації визначають туризм як «діяльність осіб, які подорожу- ють і перебувають у місцях поза межами їхнього звичного середовища протягом періоду, що не перевищує одного року поспіль, в будь-яких цілях, окрім здійснення діяльності, оплачуваної з джерел у місцях тимчасо- вого перебування» [1]. На думку автора, найбільш влучним визначенням освітнього туризму як організацій- ної форми туризму є визначення Л. М. Ткачук: «Освітній туризм – це поїздки, під час яких турист поєднує відпочинок та навчання: відвідує заняття, здійснює екскурсії з метою розширення світогляду, задоволення цікавості і досягнення інших пізнавальних цілей» [13].

Сучасні тенденції міграцій іноземних громадян в Україну з метою отримання вищої освіти, безумовно, мають давню історію. Насамперед, це значний досвід у складі СРСР, який був сформований ще в дорадянські часи. Історії відомі факти виникнення на території України вищих студій та університетів в Острозі, Львові, Києві, Чернігові, Переяслав-Хмельницькому та в Одесі, деякі існують і сьогодні [15]. Такий багатий історич- ний досвід надання послуг з отримання вищої освіти – вагоме підґрунтя до подальшого розвитку сучасної системи освіти в Україні.

За даними Державного комітету статистики України, з початку 2009/10 навчального року до 2013/14 на- вчального року кількість іноземних студентів, які навчаються в Україні, збільшилась із 37 674 осіб до 59 391 особи (рис. 1). За цей період темп приросту кількості іноземних студентів склав 57,6 %. Кожен навчаль- ний рік кількість осіб, що прибували здобувати освіту, в середньому збільшувалася на 5,4 тис. Найбільший показник за розглянутий період відповідає початку 2013/14 навчального року і становить 21 % від попере- днього періоду. Станом на початок 2013/14 навчального року в Україні навчаються 59 391 студент зі 139 країн світу. Здебільшого вони є представниками країн Азії, а саме: Туркменістану, Азербайджану, Індії, Іраку та Китаю [5].
Кількість, осіб

70000
6000059 391

50000


49 044

42 980

40000


37 674

38 166

30000
20000


10000
0

09/10


10/11

11/12


12/13

13/14 Період

Рис. 1. Динаміка контингенту іноземних студентів 2009/10 – 2013/14

(осіб на початок навчального року)

Дані, оприлюднені Державним комітетом статистики у статистичному бюлетені «Основні показники ді- яльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року», свідчать, що все більше іноземців прагнуть навчатися в Україні [16]. Як уже зазначалося, найбільшу кількість іноземних студентів у 2013/14 навчальному році забезпечено представниками країн Азії, їх частка складає більш ніж 44,5 %. Так, 14 053 особи приїхали здобувати освіту з Туркменістану, що у сукупному показнику складає 23,66 % усіх іноземних громадян, що навчаються у ВНЗ України. Далі зі значним відривом у показнику розташовуються Азербайджан (7 599 осіб), Індія (3 587 осіб) і Нігерія (3 578 осіб) [16]. Показники освітнього туризму в Україні за останні п’ять навчальних років свідчать про вагомість представників Туркменістану в загальній кількості іноземного контингенту, які здобувають освіту в Україні. Частку студентів із Туркменістану в освітньому ту- ризмі в Україні за останні п’ять навчальних років висвітлено на рис. 2 [16].


70000

60000


50000

40000


45 338

30000


20000

10000


0

38 592

36 119

34 395

33 703

09/10


10/11

Туркменістан

11/12

12/13


Інші країни

13/14Рис. 2. Частка студентів із Туркменістану

(осіб на початок навчального року)
Розподіл студентів між країнами, з яких вони прибули, свідчить про поліконтинентальність представни- ків. Іноземні студенти в тій чи іншій кількості є представниками п’яти частин світу. Серед основних показників динаміки іноземного контингенту в Україні можна умовно виділити ті, що мають позитивний характер, тобто збільшуються з кожним навчальним роком. Протилежна тенденція притаманна країнам, кількість студентів з яких динамічно зменшилася за останні п’ять навчальних років. До останніх належать Іран, Йорданія, Китай та Російська Федерація, темп приросту яких за п’ять років є негативним і становить у середньому 18,71 %. Показники збільшення іноземних студентів, у свою чергу, мають наступні країни: Індія, Марокко, Молдова, Туреччина та Туркменістан. Динаміка є позитивною, а середній темп приросту, не враховуючи останню, ста- новить 8,46 %. Моніторинг показників цих груп країн наведено на рис. 3 [16].4 000

3 500


3 000

2 500


2 000

1 500


1 000

500


0

14/13 12/13 11/12 10/11 09/10

Iндія Марокко

Молдова, Республіка

Туреччина

6000


5000

4000


3000

2000


1000

0
14/13 12/13 11/12 10/11 09/10

Іран, Ісламська Республіка Йорданія

Китай

Російська Федерація


Рис. 3. Моніторинг показників динаміки у 2009/10 – 2013/14 навчальних роках

(осіб на початок року)

Аналіз статистичних бюлетенів за останні п’ять навчальних років дає змогу оцінити основні показники освітнього туризму в Україні [16]. Зокрема, аналізуючи показники країн, що безпосередньо межують з кордо- нами України, за 2013/14 навчальний рік, можна зробити висновок про те, що значна частка (49 %) належить студентам із Російської Федерації.

Польща 15 %

Молдова 28 %

Білорусь 8 %
Російська Федерація 49 %
Румунія, Словаччина, Угорщина

0 %


Рис. 4. Структура чисельності іноземних студентів, які прибули з країн-сусідів, на початок 2013/14 навчального року

З наведених даних видно, що близькість країни не є вирішальним фактором, і це підтверджується на- ступними даними, загальна кількість таких студентів (5 981 особа) у 2013/14 навчальному році майже удвічі поступається кількості студентів з Туркменістану.

Експертне опитування, проведене серед 1 200 студентів одного з харківських ВНЗ, свідчить, що факто- рами впливу на обрання України як країни освіти є:


 • високий рівень навчання – 21 %;

 • прийнятна ціна навчання – 19 %;

 • всесвітнє визнання української освіти – 12 %;

 • розвинена інфраструктура – 15 %;

 • можливість навчатися українською, російською та іноземними мовами – 12 %;

 • наявність діаспор – 7 %;

 • полірелігійність – 3 %;

 • насичене студентське життя – 11 %.

Освіта як безмежний соціокультурний простір слугує основою для розвитку духовного потенціалу сту- дента, його самосвідомості в культурно обумовленому середовищі, забезпечує умови для його саморозвит- ку, визначаючи ціннісну основу. Орієнтування вищої освіти в Україні на європейський досвід у питаннях по- ліпшення якості освіти та входження в його освітній простір є конкурентною перевагою і сприяє визнанню українських дипломів не тільки в країнах близького, а і далекого зарубіжжя. За таких умов помірна вартість навчання посилює конкурентні переваги України на глобальних ринках.

Необхідно підкреслити наявність розвиненої інфраструктури в Україні як ще один вагомий індикатор, що впливає на вибір студента, який бажає отримати освітні послуги за кордоном. Вона здатна задовольнити духовні та фізичні потреби, охоплює культуру, охорону здоров’я та фізичну культуру, туризм і відпочинок. Житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, транспорт, зв’язок, торгівля і громадське хар- чування, реєстрація та страхування призначені забезпечувати комфортне навчання та перебування інозем- них громадян. Важливу роль відіграла модернізація національної транспортно-туристичної інфраструктури України за європейськими стандартами, зокрема будівництво та реконструкція аеропортів, доріг, наземного транспорту, закладів розміщення, стадіонів завдяки проведенню в Україні ЄВРО-2012.

Наявність у вищих навчальних закладах підготовчих мовних курсів дає змогу студенту без знання мови викладання за рік опанувати її та згодом повноцінно навчатись. В останні роки спостерігається тенденція до збільшення освітніх програм за різноманітними напрямами, які викладаються іноземною мовою, зокрема ан- глійською, що приводить до збільшення контингенту іноземних студентів.

Отже, підготовка іноземних студентів має політичну, економічну та соціальну значущість для країн, які надають освітні послуги, що виводить проблему створення особливих умов для цієї групи осіб на державний рівень.

Відтак, спираючись на дані Державного комітету статистики, у статті проведено аналіз основних показ- ників освітнього туризму в Україні, встановлено, які країни мають вагомий вплив як на туристичну, так і на

освітню сферу України. Обґрунтовано, що близькість країни не є вирішальним фактором, який впливає на об- рання України як країни для здобуття вищої освіти. З метою визначення вагомих факторів впливу проведено експертне опитування серед 1 200 студентів одного з харківських ВНЗ.

Серед напрямів подальшого розвитку даної проблеми можна виділити необхідність деталізації показни- ків органами, що відповідають за моніторинг зазначених показників і спрощення системи публічного доступу до таких даних.


Література: 1. Всесвітня туристична організація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www2.unwto.org.


 1. Статистична служба Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

 2. Організація економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org.

4. Міжнародна освітня компанія «Євростудент» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eurostudent.org.ua. 5. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 6. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua. 7. Державне агентство України з туризму та курортів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/ua/. 8. Štimac H. Competitiveness in Higher Education: a Need for Marketing Orientation and Service Quality / H. Štimac, M. Leko Šimić // Economics & Sociology. – 2012. – Vol. 5, No. 2. – P. 23–34.

 1. Каленюк І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – К. : Знання, 2012. – 343 с.

 2. Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф. Котлер, Карен Ф. А. Фокс ; [пер. з англ.]. – К. : УАМ ; Вид-во

«Хімджест», 2011. – 580 с. 11. Сергеева Ю. И. Сравнительный анализ организации международного высшего образования в некоторых странах Европы / Ю. И. Сергеева // Инновационные образовательные технологии. – 2008. – № 2 (14). – С. 3.

12. Терованесов М. Р. Інерційний характер розвитку вищої освіти / М. Р. Терованесов, О. А. Тратт // Економіка розвитку. – 2012. –

№ 3 (63). – С. 97–102. 13. Ткачук Л. М. Освітній туризм у світі й в Україні / Л. М. Ткачук // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія «Економіка, право, політологія, туризм». – 2010. – Т. 2, № 2. – С. 147–153. 14. Федорченко В. К. Історія туризму в Україні / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – К. : Вища школа, 2002. – 195 с. 15. Дзюба О. М. Вища освіта в Україні

/ О. М. Дзюба, В. С. Шан // Енциклопедія історії України : Т. 1: А – В / [редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.] ; НАН України, Інститут історії України. – К. : Вид-во «Наукова думка», 2003. – 688 с. 16. Статистика соціальних послуг [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/bl/01/bl_vnz_13.zip.
References: 1. Vsesvitnia turystychna orhanizatsiia [Electronic resource]. – Access mode : http://www2.unwto.org. 2. Staty- stychna sluzhba Yevropeiskoho Soiuzu [Electronic resource]. – Access mode : http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 3. Orhanizatsiia ekonomichnoho spivrobitnytstva ta rozvytku [Electronic resource]. – Access mode : http://www.oecd.org. 4. Mizhnarodna osvit- nia kompaniia “Yevrostudent” [Electronic resource]. – Access mode : http://eurostudent.org.ua. 5. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ukrstat.gov.ua. 6. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Electronic re- source]. – Access mode : http://www.mon.gov.ua. 7. Derzhavne ahentstvo Ukrainy z turyzmu ta kurortiv [Electronic resource]. – Access mode : http://mincult.kmu.gov.ua. 8. Štimac H. Competitiveness in Higher Education: a Need for Marketing Orientation and Service Quality / H. Štimac, M. Leko Šimić // Economics & Sociology. – 2012. – Vol. 5, No. 2. – P. 23–34. 9. Kaleniuk I. S. Roz- vytok vyshсhoyi osvity ta ekonomika znan : monohrafiia [Higher Education Development and Knowledge Economy : monograph]

/ I. S. Kaleniuk, O. V. Kuklin. – K. : Znannia, 2012. – 343 р. 10. Kotler F. Stratehichnyi marketynh dlia navchalnykh zakladiv [Strategic Marketing for Educational Establishment] / F. Kotler, Karen F. A. Foks ; [per. z anhl.]. – K. : UAM ; Vyd-vo “Khimdzhest”, 2011. – 580 р.11. Sergeeva Yu. I. Sravnitelnyy analiz organizatsii mezhdunarodnogo vysshego obrazovaniya v nekotorykh stranakh Evropy [The Comparative Analysis of the Organization of the International Higher Education in Some Countries of Europe] / Yu. I. Sergeeva

// Innovatsionnye obrazovatelnye tekhnologii. – 2008. – No. 2 (14). – P. 3. 12. Terovanesov M. R. Inertsiinyi kharakter rozvytku vyshchoyi osvity [The Inertial Character of the Higher Education Development] / M. R. Terovanesov, O. A. Tratt // Ekonomika rozvytku. – 2012. – No. 3 (63). – P. 97–102. 13. Tkachuk L. M. Osvitnii turyzm u sviti i v Ukraini [Educational Tourism in the World and in Ukraine] / L. M. Tkachuk // Naukovyi visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU. Seriia “Ekonomika, pravo, politolohiia, turyzm”. – 2010. – Vol. 2, No. 2. – P. 147–153. 14. Fedorchenko V. K. Istoriia turyzmu v Ukraini [The History of Tourism in Ukraine]/ V. K. Fedorchenko, T. A. Dorova. – K. : Vyshcha shkola, 2002. – 195 p. 15. Dziuba O. M. Vyshcha osvita v Ukraini [Higher Educa- tion in Ukraine] / O. M. Dziuba, V. S. Shan // Entsyklopediia istorii Ukrainy : Vol. 1 : A – V / [redkol. : V. A. Smolii (holova) et al.] ; NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy. – K. : Vyd-vo “Naukova dumka”, 2003. – 688 p. 16. Statystyka sotsialnykh posluh [Electronic resource]. Access mode : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/bl/01/bl_vnz_13.zip.

Інформація про автора

Клок Олексій Петрович – аспірант кафедри туризму Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (пр. Леніна, 9-А, м. Харків, Україна, 61166, e-mail: klok.alekseyy@rambler.ru).

Информация об авторе

Клок Алексей Петрович – аспирант кафедры туризма Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (пр. Ленина, 9-А, г. Харьков, Украина, 61166, e-mail: klok.alekseyy@rambler.ru).

Information about the author

O. Klok – postgraduate student of the Department of Tourism of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (9-A Lenina Ave., Kharkov, Ukraine, 61166, e-mail: klok.alekseyy@rambler.ru).

Стаття надійшла до ред.

16.01.2015 р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал