Аналітична частина (соціально-економічний аналіз) Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року вступСторінка12/15
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.52 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

З 401 сільського та селищного бюджетів області більше 80 відсотків складають бюджети територіальних громад з чисельністю населення менше від 2-ох тисяч осіб. Розміщення області у поліській зоні, відповідна економічна орієнтація, низька чисельність і щільність населення є тими чинниками, що, у першу чергу, впливають на забезпеченість фінансовими ресурсами видаткових повноважень органів місцевого самоврядування та самодостатність місцевих бюджетів.

Надходження до бюджетів усіх рівнів на території області займають у структурі зведеного бюджету України 1,3 відсотка. За період з 2011 по 2013 рік обсяг доходів, зібраних до зведеного державного бюджету України, збільшився на 1 млрд. грн., зокрема платежі до державного бюджету збільшились на 27,5 відсотка, до місцевих бюджетів – на 23,1 відсотка.

За 2013 рік до бюджетів усіх рівнів надійшло 4809,2 млн.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів. До державного бюджету мобілізовано 3357,0 млн.грн., а субвенцій і дотацій область отримала в сумі 4109,8 млн.гривень. При цьому обсяг переданих для області трансфертів на 752,8 млн.грн. перевищує фінансовий ресурс, зібраний на території області до державного бюджету.

За рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету формується більше 76 відсотків доходів місцевих бюджетів області. Динаміка міжбюджетних трансфертів щорічно випереджає зростання власної доходної бази. За шість останніх років частка трансфертів у доходах області зросла на 7,8 відсоткового пункта, а їх обсяг у 2,5 раза.

У 2014 році в області частка дотації вирівнювання у загальній сумі доходів загального фонду без урахування цільових трансфертів з державного бюджету складе 70 відсотків (обсяг дотації складе 2,6 млрд. грн.), що більше фактичного показника 2013 року на 1,6 відсоткового пункта. З дотацією вирівнювання з державного бюджету формуються обласний бюджет та усі бюджети районів та міст.

Зважаючи на зростання питомої ваги трансфертів у доходах місцевих бюджетів та недостатність власних фінансових ресурсів з 408 бюджетів базового рівня області більшість є дотаційними. У 2014 році з передачею коштів до районних бюджетів сформовано лише 18 бюджетів територіальних громад.

Висока залежність місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету та, відповідно, залежність у здійсненні регіональної політики від прийнятих рішень на загальнодержавному рівні характерна і для інших областей України. У 2014 році з передачею коштів до державного бюджету в Україні сформовано лише 27 бюджетів з 694-ох, для яких визначаються прямі міжбюджетні відносини з державного бюджету.

Рівень залежності від трансфертів бюджетів територіальних громад також характерний для більшості територій. Разом з тим, за кількістю самодостатніх громад Волинь знаходиться значно нижче середнього рівня по Україні (у середньому по країні з передачею коштів до бюджетів вищого рівня формується близько 60 бюджетів в області). Такий показник характерний і для інших областей Західної України.

Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів області на 1 жителя щороку зростають. У 2014 році цей показник складе 1108 грн., що на 78,4 грн. більше від фактичного показника попереднього року та на 314,9 грн. – порівняно з 2010 роком.

Разом з тим, відносна податкоспроможність територій області за три останні роки є вищою від середньоукраїнського показника лише в Луцькому та Іваничівському районах і складає відповідно 1,4 та 1,2. У місті Луцьку цей показник наближається до 1.

6.2. Доходи бюджету області у розрізі територій

Розподіл доходів зведеного бюджету Волинської області серед територій області та обласним бюджетом за 2013 рік відображено на діаграмі, на якій видно, що з трансфертами з державного бюджету доходи бюджетів районів у два рази більші, ніж доходи міст обласного значення, що є приблизно пропорційним показником за часткою жителів, проживаючих на відповідних територіях, і показує відсутність великих диспропорцій у розподілі доходів.Без трансфертів з державного бюджету розподіл доходів за 2010 – 2013 роки відображено у таблиці 7.2.1 і він показує практично незмінну частку за ці роки надходжень обласного центру, невелике зростання у 2012 і 2013 роках частини власних доходів зведених бюджетів районів, і її відповідне скорочення у містах обласного значення (без м. Луцька) та обласному бюджеті.


Структура доходів бюджету області за 2010-2013 роки

(у розрізі територій)


Назва бюджетів

Кіль-кість бюд-жетів

Фактично надійшло (млн.грн.):

Питома вага, %:

за 2010 рік

за 2011 рік

за 2012 рік

за 2013 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

м. Луцьк

1

308,4

347,1

396,6

426,7

29,2

29,4

28,3

29,4

Міста обласного значення (без м.Луцька)

3

169,1

178,9

206,5

210,9

16

15,2

14,7

14,5

Зведені бюджети районів

16

315,1

370,2

476

463,5

29,8

31,3

34,0

31,9

Обласний

1

264,8

284,9

321,8

351,1

25

24,1

23,0

24,2

Всього по області

21

1057,4

1181,1

1400,9

1452,2

100

100

100

100

За період 2011 – 2013 рр. структура доходів за видами доходів місцевих бюджетів залишається практично незмінною. Основним бюджетоутворюючим платежем є податок на доходи фізичних осіб, частка якого в загальному обсязі доходів становить 61 відсоток, 14 відсотків займають власні надходження бюджетних установ, по 7,5 відсотка припадає на плату за землю і місцеві податки і збори.


6.3. Видатки бюджету Волинської області
Видатки місцевих бюджетів області характеризуються постійною та стійкою тенденцією до зростання. У 2014 році їх обсяг складе понад 6,0 млрд. гривень, що на 10,8 відсотка більше від попереднього року. За останні п’ять років обсяг видаткової частини місцевих бюджетів майже подвоївся.
У загальній структурі витрат місцевих бюджетів на протязі останніх років більше 50 відсотків складають витрати з утримання соціально-культурної сфери області, ще близько 30 відсотків - витрати на реалізацію державних програм соціального захисту, що передаються місцевим бюджетам області у вигляді цільових субвенцій з державного бюджету.

Видатки загального фонду місцевих бюджетів області, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, і, які, відповідно, спрямовуються на функціонування соціально-культурної сфери, у 2010-2014 роках зросли з 2,4 до 3,5 млрд. грн., або майже у півтора раза.

Виконання місцевих бюджетів області за видатками у 2010-2013 роках характеризується відсутністю на кінець бюджетного періоду заборгованості із заробітної плати працівників бюджетної сфери, що свідчить про доволі високий рівень фінансової дисципліни в області.

Місцеві бюджети області у середньостроковій перспективі мають яскраво виражену соціальну спрямованість. Витрати на оплату праці працівників бюджетних установ, оплату енергоносіїв та реалізацію державних програм соціального захисту, що передаються місцевим бюджетам області у вигляді цільових субвенцій з державного бюджету, є найвагомішими статтями витрат місцевих бюджетів. На ці видатки спрямовується близько 80 відсотків усіх фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

За фактичним виконанням бюджету у 2013 році на ці витрати спрямовано близько 4,5 млрд. грн., тоді як на витрати з утримання соціально-культурної сфери та реалізацію місцевих програм лише близько 0,8 млрд. грн., на витрати розвитку – 0,3 млрд. гривень.

Відсутність належних фінансових можливостей місцевих бюджетів області та недосконала система міжбюджетного вирівнювання є основною причиною недостатньої інвестиційної складової місцевих бюджетів. Разом з тим, з 2010 по 2013 рік органами місцевого самоврядування видатки розвитку місцевих бюджетів збільшено в 1,7 раза.


6.4. Бюджет розвитку
Бюджет розвитку є вагомим фінансовим показником забезпечення розвитку області. Після набуття чинності з 1 січня 2011 року нової редакції Бюджетного кодексу України в області цей показник щорічно зростає, зокрема, надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів збільшилися з 49,1 млн. грн. у 2011 році до 116,8 млн. грн. у 2013 році, а його частка у доходах місцевих бюджетів за цей період зросла удвічі.

Ріст доходів бюджету розвитку за три останні роки відбувся в усіх бюджетах області, що дало можливість збільшити видатки розвитку не тільки у міських, а і у сільських населених пунктах.Частка бюджету розвитку у доходах бюджету

за 2011-2013 роки (у розрізі територій)


Назва бюджетів

К-сть бюджетів

Фактично надійшло доходів бюджету розвитку (млн.грн.):

Питома вага бюджету розвитку у доходах бюджету, у %:

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

м. Луцьк

1

16,7

40,2

41

4,8

10,1

9,6

Зведені бюджети міст обласного значення (без м.Луцька)

3

11,8

21,3

23,8

6,6

10,3

11,3

Зведені бюджети районів

16

20,4

45,3

51

5,5

9,5

11,0

Обласний

1

0,2

1,2

1

0,1

0,4

0,3

Всього по області

21

49,1

108,0

116,8

4,2

7,7

8,0


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал