Алла Мудрик загальна психологіяСкачати 463.6 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір463.6 Kb.
1   2   3
Тема 2. Психологічні механізми та закономірності розвитку психіки та свідомості.
Емоційна сфера особистості. Індивідуально-психологічні особливості особистості

Практичне заняття 1.
1.
Зародження та розвиток психіки. Поняття чутливості як найпростішої форми психіки.
2.
Генеза свідомості. Поняття самосвідомості.

23 3.
Колективна та індивідуальна свідомість.
4.
Фізіологічна основа емоцій.
5.
Поняття темпераменту у психології.
6.
Історія розвитку вчень про темперамент.
7.
Психологічна характеристика типів темпераменту.
8.
Поняття характеру у психології.
9.
Проблема національного характеру.
10.
Задатки, здібності, обдарованість, талант, геніальність.
6.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ

1. Психологія – це наука, яка вивчає:
1) наука, що вивчає факти, закономірності і механізми психіки
2) наука, що вивчає свідоме психічне відображення людиною дійсності у формі відчуттів, сприймань, мислення, почуттів та інших процесів і явищ психіки
3) наука про закономірності і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності тварин та людини
4) всі варіанти відповіді вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
2. Предметом вивчення психології є:
1) душа
2) психіка
3) свідомість
4) несвідоме
5) поведінка
6) діяльність
7) емоційна сфера особистості
8) мотиваційна сфера особистості
9) характер, темперамент
10) задатки, здібності
11) прояви несвідомого
12) свідоме і несвідоме
13) жодний варіант відповіді не вірний.
3. Об’єктом вивчення психології є:
1) душа
2) закономірності виникнення, розвитку і прояви психіки
3) психічні процеси, стани та властивості
4) закономірності розвитку людини
5) жодний варіант відповіді не вірний.
4. Психіка – це:
1) це властивість високоорганізованої матерії активно відображати реалії навколишнього світу
2) свідомість людини
3) свідоме і несвідоме
4)всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
5. Найвищим рівнем розвитку психіки є:
1) свідомість
2) пізнавальна діяльність
3) свідоме і несвідоме

24 6. Вкажіть структуру особистості згідно психоаналітичного напрямку:
………………………………………………………………………………………..
7. Представниками гуманістичної психології є:
1) А. Адлер, К.-Г. Юнг, К. Хорні, Е. Фромм
2) А. Маслоу, К. Роджерс
3) Дж. Уотсон, Е. Толмен, Е. Торндайк, І. Павлов
4) М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Левін, К. Коффка
5) Дж. Келлі, Д. Міллер. У. Найсер
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
8. Представниками психоаналізу є:
1) А. Адлер, К.-Г. Юнг, К. Хорні, Е. Фромм
2) А. Маслоу, К. Роджерс
3) Дж. Уотсон, Е. Толмен, Е. Торндайк, І. Павлов
4) М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Левін, К. Коффка
5) Дж. Келлі, Д. Міллер. У. Найсер
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
9. Представниками когнітивної психології є:
1) А. Адлер, К.-Г. Юнг, К. Хорні, Е. Фромм
2) А. Маслоу, К. Роджерс
3) Дж. Уотсон, Е. Толмен, Е. Торндайк, І. Павлов
4) М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Левін, К. Коффка
5) Дж. Келлі, Д. Міллер. У. Найсер
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
10. Представниками гештальт-психології є:
1) А. Адлер, К.-Г. Юнг, К. Хорні, Е. Фромм
2) А. Маслоу, К. Роджерс
3) Дж. Уотсон, Е. Толмен, Е. Торндайк, І. Павлов
4) М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Левін, К. Коффка
5) Дж. Келлі, Д. Міллер. У. Найсер
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
11. Напрям психології, який предметом психології визначав системність психічного образу:
1) психоаналіз;
2) гештальтпсихологія
3) гуманістична психологія
4) біхевіоризм
5) когнітивна психологія
6) жодний варіант відповіді не вірний.
12. Напрям психології, який предметом вивчення визначав організацію знання в пам’яті суб’єкта:
1) психоаналіз
2) гештальтпсихологія
3) гуманістична психологія
4) біхевіоризм
5) когнітивна психологія

25 6) жодний варіант відповіді не вірний.
13. Напрям психології, який предметом вивчення визначав несвідоме:
1) психоаналіз
2) гештальтпсихологія
3) гуманістична психологія
4) біхевіоризм
5) когнітивна психологія
6) жодний варіант відповіді не вірний.
14. Напрям психології, який предметом вивчення визначав особистість як унікальну цілісну систему:
1) психоаналіз
2) гештальтпсихологія
3) гуманістична психологія
4) біхевіоризм
5) когнітивна психологія
6) жодний варіант відповіді не вірний.
15. Напрям психології, який предметом вивчення визначав поведінку:
1) психоаналіз
2) гештальтпсихологія
3) гуманістична психологія
4) біхевіоризм
5) когнітивна психологія
6) жодний варіант відповіді не вірний.
16. Однією із фундаментальних проблем психології є психофізична проблема. Вона вивчає
(продовжити речення) …………………………………………………………………………….….
17. Однією із фундаментальних проблем психології є психопрактична проблема. Вона вивчає (продовжити речення)………………………………………………………………………..
18. Однією із фундаментальних проблем психології є психогностична проблема. Вона вивчає (продовжити речення) ……………………………………………………………………….
19. Однією із фундаментальних проблем психології є психосоціальна проблема. Вона вивчає (продовжити речення) ……………………………………………………………………….
20. Першим етапом у становленні предмету психологічної науки був етап вивчення
(продовжити речення) ……………………………………………………………………………….
21. Другим етапом у становленні предмету психологічної науки був етап вивчення
(продовжити речення) ……………………………………………………………………………….
22. Третім етапом у становленні предмету психологічної науки є (продовжити речення)
…………………………………………………………………………………………………………
23. Вперше термін «психологія» ввів:
1) Вільгельм Вундт
2) Рене Декарт
3) Християн Вольф
4) Джон Уотсон
5) Макс Вертгеймер

26 6) Курт Левін
7) Зігмунд Фрейд
8) Абрахам Маслоу
9) Карл Роджерс
10) Карл Густав Юнг
11) Альфред Адлер
12) жодний варіант відповіді не вірний.
24. Першу наукову лабораторія створив у 1879 р.:
1) Вільгельм Вундт
2) Рене Декарт
3) Християн Вольф
4) Джон Уотсон
5) Макс Вертгеймер
6) Курт Левін
7) Зігмунд Фрейд
8) Абрахам Маслоу
9) Карл Роджерс
10) Карл Густав Юнг
11) Альфред Адлер
12) жодний варіант відповіді не вірний.
25. Які наукові дисципліни належать до теоретичної психології? (перерахуйте їх)
………………………………………………………………………………………………………….
26.
Які наукові дисципліни належать до науково-прикладної психології?
………………………………………………………………………………………………………….
27. Які наукові дисципліни належать до практичної психології? (перерахуйте їх)
………………………………………………………………………………………………………….
28. Назвіть особливості психічного відображення………………………………………….
29. Назвіть властивості психічного образу…………………………………………………..
30. Назвіть форми прояву психіки……………………………………………………………
31. Філогенез психіки – це:
1) історичне формування групи організмів
2) процес виникнення і історичного розвитку психіки і поведінки тварин, виникнення і еволюція форм свідомості в процесі історії людства
3) процес історичного розвитку живих організмів
4) процес розвитку індивідуального організму
5) процес походження людини (Homo sapiens)
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
32. Антропогенез – це:
1) історичне формування групи організмів
2) процес виникнення і історичного розвитку психіки і поведінки тварин, виникнення і еволюція форм свідомості в процесі історії людства
3) процес історичного розвитку живих організмів
4) процес розвитку індивідуального організму
5) процес походження людини (Homo sapiens)
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.

27 33. Свідомість – це:
1) найвища форма відображення дійсності
2) свідоме і несвідоме
3) всі варіанти відповідей вірні
4) жодний варіант відповіді не вірний.
34. Свідомість характеризується:
1) активністю
2) спрямованістю на предмет;
3) здібністю до рефлексії і самоспостереження;
4) мотиваційно-ціннісним характером
5) різним ступенем (рівнями) ясності
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
35. Основними методами психології є:
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування
4)експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз;
8) графічний метод
9) моделювання
10) всі варіанти відповідей вірні
11) жодний варіант відповіді не вірний.
36. Допоміжними методами психології є:
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування
4)експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз
8) графічний метод
9) моделювання
10) всі варіанти відповідей вірні
11) жодний варіант відповіді не вірний.
37. Метод психології, який може бути природнім і лабораторним:
1) спостереження
2) експеримент
3) тестування
4) опитування
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
38. Метод психології, що дає змогу отримати інформацію про індивідуальні особливості розвитку окремих властивостей психіки конкретної людини; спеціалізований метод психодіагностичного дослідження, застосовуючи яке можна отримати точну кількісну характеристику явища, що вивчається:
1) спостереження

28 2) біографічний метод
3) опитування
4)експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз;
8) графічний метод
9) моделювання
10) всі варіанти відповідей вірні
11) жодний варіант відповіді не вірний.
39. Метод психології, який визначається як цілеспрямоване вивчення об’єкта з метою виявлення раніше невідомих його властивостей (якостей) або перевірки правильності теоретичних положень, яке визначається певною пошуковою ідеєю і має чітко визначену мету:
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування
4)експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз
8) графічний метод
9) моделювання
10) всі варіанти відповідей вірні
11) жодний варіант відповіді не вірний.
40. Метод психології, який визначається як цілеспрямоване, організоване і фіксоване сприйняття психічних явищ з метою їх вивчення в певних умовах:
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування
4)експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз
8) графічний метод
9) моделювання
10) всі варіанти відповідей вірні
11) жодний варіант відповіді не вірний.
41. До якого психологічного методу ставляться такі вимоги як цілеспрямованість, вибірковість, плановість, системність, організованість, фіксованість, адекватність, повнота?
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування
4)експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз
8) графічний метод
9) моделювання
10) всі варіанти відповідей вірні
11) жодний варіант відповіді не вірний.

29 42. Найпоширеніший емоційний стан, що характеризується слабкою інтенсивністю, тривалістю, іноді невизначеністю та неясністю переживань – це:
1) настрій
2) пристрасть
3) афект
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
43. Виразне, визначене, сильне, глибоке, тривале, усвідомлене емоційне переживання – це:
1) настрій
2) пристрасть
3) афект
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
44. Емоційне переживання, що характеризується різко вираженою інтенсивністю та відносною короткочасністю – це:
1) настрій
2) пристрасть
3) афект
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
45. Вкажіть 10 фундаментальних емоцій(за К. Ізардом):
1) цікавість
2) настрій
3) пристрасть
4) здивування
5) афект
6) радість
7) гнів
8) переляк
9) горе
10) огида
11) сила волі
12) відраза
13) відчай
14) щастя
15) страх
16) сором
17) вина
18) всі варіанти відповідей вірні
19) жодний варіант відповіді не вірний.
46. Функції емоцій:
1) пізнавальна
2) комунікативна
3) мотиваційна
4) регулятивна
5) сигнальна
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.

30 47. Емоції, що підштовхують до вчинків, висловів, збільшують напругу сил:
1) стенічні
2) астенічні
3) позитивні
4) негативні
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
48. Емоції, що характеризуються пасивністю, бездіяльністю:
1) стенічні
2) астенічні
3) позитивні
4) негативні
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
49. Характеризує динамічний бік психічних реакцій людини – їх темп, швидкість, ритм та
інтенсивність– це:
1) характер
2) темперамент
3) здібності
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
50.
Сукупність стійких індивідуально-психологічних властивостей людини, які виявляються в її діяльності та суспільній поведінці, у ставленні до колективу, до інших людей, праці, навколишнього світу та самої себе – це:
1) характер
2) темперамент
3) здібності
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
51. Своєрідні властивості людини, її інтелекту, що виявляються в навчальній, трудовій, особливо науковій та іншій діяльності і є необхідною умовою її успіху– це:
1) характер
2) темперамент
3) здібності
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
52. Відчуття – це:
1) психічний процес відображення у психіці окремих властивостей предметів зовнішнього світу, яке виникає при їх безпосередньому впливові на рецептори органів чуття
2) психічний процес цілісного відображення у психіці предметів і явищ зовнішнього світу, під безпосереднім впливом фізичних подразників на рецептори органів чуття
3) всі варіанти відповідей вірні
4) жодний варіант відповіді не вірний.
53.Сприймання – це:
1) психічний процес відображення у психіці окремих властивостей предметів зовнішнього світу, яке виникає при їх безпосередньому впливові на рецептори органів чуття
2) психічний процес цілісного відображення у психіці предметів і явищ зовнішнього світу, під безпосереднім впливом фізичних подразників на рецептори органів чуття

31 3) всі варіанти відповідей вірні
4) жодний варіант відповіді не вірний.
54. До екстероцептивних відчуттів відносять:
1) зорові
2) смакові
3) дотикові (тактильні)
4) слухові
5) нюхові
6) термічні
7) больові
8) кінестетичні
9) статичні
10) органічні
11) всі варіанти відповідей вірні
12) жодний варіант відповіді не вірний.
55. До інтроцептивних відчуттів відносять:
1) зорові
2) смакові
3) дотикові (тактильні)
4) слухові
5) нюхові
6) термічні
7) больові
8) кінестетичні
9) статичні
10) органічні
11) всі варіанти відповідей вірні
12) жодний варіант відповіді не вірний.
56. До пропріоцептивних відчуттів відносять:
1) зорові
2) смакові
3) дотикові (тактильні)
4) слухові
5) нюхові
6) термічні
7) больові
8) кінестетичні
9) статичні
10) органічні
11) всі варіанти відповідей вірні
12) жодний варіант відповіді не вірний.
57. Загальними закономірностями відчуттів є:
1) якість
2) тривалість
3) просторова локалізація
4) інтенсивність
5) цілісність
6) предметність
7) осмисленість
8) узагальненість

32 9) константність
10) вибірковість
11) всі варіанти відповідей вірні
12) жодний варіант відповіді не вірний.
58. Загальними характеристиками і властивостями сприймання є:
1) якість
2) тривалість
3) просторова локалізація
4) інтенсивність
5) цілісність
6) предметність
7) осмисленість
8) узагальненість
9) константність
10) вибірковість
11) всі варіанти відповідей вірні
12) жодний варіант відповіді не вірний.
59. Адаптація відчуттів – це:
1) зміна чутливості аналізатора в бік її зниження або підвищення під впливом постійно діючого подразника
2) зміна чутливості одного аналізатора під впливом стану іншого
3) підвищення чутливості аналізатора під час дії специфічних чи неспецифічних подразників
4) перенесення якості одного відчуття на інше, внаслідок чого до відчуття специфічного для даного аналізатора додається відчуття, неспецифічне для нього
5) жодний варіант відповіді не вірний.
60. Синестезія відчуттів – це:
1) зміна чутливості аналізатора в бік її зниження або підвищення під впливом постійно діючого подразника
2) зміна чутливості одного аналізатора під впливом стану іншого
3) підвищення чутливості аналізатора під час дії специфічних чи неспецифічних подразників
4) перенесення якості одного відчуття на інше, внаслідок чого до відчуття специфічного для даного аналізатора додається відчуття, неспецифічне для нього
5) жодний варіант відповіді не вірний.
61. Взаємодія відчуттів – це:
1) зміна чутливості аналізатора в бік її зниження або підвищення під впливом постійно діючого подразника
2) зміна чутливості одного аналізатора під впливом стану іншого
3) підвищення чутливості аналізатора під час дії специфічних чи неспецифічних подразників
4) перенесення якості одного відчуття на інше, внаслідок чого до відчуття специфічного для даного аналізатора додається відчуття, неспецифічне для нього
5) жодний варіант відповіді не вірний.
62. Сенсибілізація відчуттів – це:
1) зміна чутливості аналізатора в бік її зниження або підвищення під впливом постійно діючого подразника
2) зміна чутливості одного аналізатора під впливом стану іншого
3) підвищення чутливості аналізатора під час дії специфічних чи неспецифічних подразників
4) перенесення якості одного відчуття на інше, внаслідок чого до відчуття специфічного для даного аналізатора додається відчуття, неспецифічне для нього
5) жодний варіант відповіді не вірний.

33 63. Психічний процес, суть якого полягає у спрямованості та зосередженості свідомості на певних об’єктах – це:
1) пам’ять
2) увага
3) мислення
4) уява
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
64. Психічний процес, який є узагальненим і опосередкованим відображенням загального і
істотного в оточуючій дійсності – це:
1) пам’ять
2) увага
3) мислення
4) уява
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
65. Психічний процес, суть якого полягає у здатності індивіда фіксувати, зберігати, відтворювати і забувати інформацію – це:
1) пам’ять
2) увага
3) мислення
4) уява
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
66. Психічний процес побудови образів і явищ а основі минулого досвіду – це:
1) пам’ять
2) увага
3) мислення
4) уява
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
67. Стійкість, здатність до переключення, обсяг, розподіленість – це властивості:
1) пам’яті
2) уваги
3) мислення
4) уяви
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
68. Мимовільна, довільна, активна, пасивна це види:
1) пам’яті
2) уваги
3) мислення
4) уяви
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
69. Мимовільна, довільна, після довільна, зовнішня, внутрішня – це види:
1) пам’яті
2) уваги

34 3) мислення
4) уяв
5) всі варіанти відповідей вірні.
6) жодний варіант відповіді не вірний.
70. Рухова (моторна), емоційна (афективна), образна, словесно-логічна (вербальна) – це види:
1) пам’яті;
2) уваги;
3) мислення;
4) уяви;
5) всі варіанти відповідей вірні.
6) жодний варіант відповіді не вірний.
71. Властивість уваги, яка полягає у здатності підтримувати достатній рівень уваги тривалий час і протистояти відволікаючим обставинам – це:
1) стійкість
2) здатність до переключення
3) розподіленість
4) обсяг
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
72. Властивість уваги, яка визначається як розосередженість між кількома об’єктами одночасно – це:
1) стійкість
2) здатність до переключення
3) розподіленість
4) обсяг
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
73. Властивість уваги, яка полягає у можливості вільно змінювати об’єкт уваги – це:
1) стійкість
2) здатність до переключення
3) розподіленість
4) обсяг
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
74. Властивість уваги, яка визначається кількістю об’єктів, які сприймаються одномоментно
– це:
1) стійкість
2) здатність до переключення
3) розподіленість
4) обсяг
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
75. До мнемічних процесів відносять:
1) синтез
2) збереження
3) аналіз
4) запам’ятовування
5) схематизація

35 6) забування
7) узагальнення
8) відтворення
9) аналогія
10) структурування
11) всі варіанти відповідей вірні
12) жодний варіант відповіді не вірний.
76. Комбінування, аглютинація, гіперболізація, схематизація, типізація – це прийоми створення образів:
1) відчуття
2) сприймання
3)пам’яті
4) уваги
5) мислення
6) уяви
7) всі варіанти відповідей вірні
8) жодний варіант відповіді не вірний.
77. Із запропонованих слів слід вибрати ті, які характеризують такий психічний процес як увага: предметність, цілеспрямованість, інтенсивність, структурованість, здатність до переключення, активність, обсяг, аперцепція, стійкість, адаптація, осмисленість, якість, розподіленість, синтез, довільність, порівняння, синестезія, мимовільність, узагальнення, аналіз, константність, аналізатор.
78. Із запропонованих слів слід вибрати ті, які характеризують такий психічний процес як відчуття: предметність, цілеспрямованість, інтенсивність, структурованість, здатність до переключення, активність, обсяг, аперцепція, стійкість, адаптація, осмисленість, якість, розподіленість, синтез, довільність, порівняння, синестезія, мимовільність, узагальнення, аналіз, константність, аналізатор.
79. Із запропонованих слів слід вибрати ті, які характеризують такий психічний процес як сприймання: предметність, цілеспрямованість, інтенсивність, структурованість, здатність до переключення, активність, обсяг, аперцепція, стійкість, адаптація, осмисленість, якість, розподіленість, синтез, довільність, порівняння, синестезія, мимовільність, узагальнення, аналіз, константність, аналізатор.
80. Із запропонованих слів слід вибрати ті, які характеризують такий психічний процес як мислення: предметність, цілеспрямованість, інтенсивність, структурованість, здатність до переключення, активність, обсяг, аперцепція, стійкість, адаптація, осмисленість, якість, розподіленість, синтез, довільність, порівняння, синестезія, мимовільність, узагальнення, аналіз, константність, аналізатор.36
7.

ДЖЕРЕЛА, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ

Основна література
1.
Варій М. Й. Загальна психологія : навчальний посібник / Мирон Йосипович Варій. – К. :
«Центр учбової літератури», 2007. – 968 c.
2.
Дубравська Д. М. Основи психології : навчальний посібник / Д. М. Дубравська.– Львів :
Світ, 2001. – 280 с.
3.
Загальна психологія
: підручник
/
О. В. Скрипченко,
Л. В. Долинська,
З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.
4.
Загальна психологія / За заг. ред. С. Д. Максименка. Підручник. – Вінниця : Нова книга,
2004. – 704 с.
5.
Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія : навчальний посібник /
Сергій Дмитрович Максименко, Валентин Олександрович Соловієнко. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.
6.
М’ясоїд П. А. Курс загальної психології: у 2 т. : підручник / П. А. М’ясоїд. – К. :
Алеута, 2011. – 496 с.
7.
Основи психології : підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К. :
Либідь, 2002. – 630 с.
8.
Скрипченко О. В. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська,
З. В. Огороднійчук та ін. : посібник – К. : Каравела, 2012. – 464 с.
9.
Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник /
О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2005. – 520 с.
10.
Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс,
1997. – 721 с.
11.
Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія : навчальний посібник. /
Т. Ф. Цигульська. – К. : Наукова думка, 2000. – 190 с.
12.
Цимбалюк І. М. Психологія / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

Додаткова література
1.
Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська,
З. В. Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К. : Каравела, 2007. – 400 с.
2.
Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М. Возрастная и педагогическая психология : учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов / М. В. Гамезо,
Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. – М. : Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.
3.
Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості : навчальний посібник /
Т. С. Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с.
4.
Клименко В. В. Психологія творчості : навчальний посібник / В. В. Клименко. – К. :
Центр навч. літератури, 2006. – 480 с.
5.
Лозниця В. С. Психологія і педагогіка : основні положення. Навчальний посібник /
В. С. Лозниця. – К. : «ЕксОб», 1999. – 303 с.
6.
Основи практичної психології : підручник / За заг. ред. В. Панок, Т. Титаренко,
Н. Чепелєва та ін. – К .: Либідь, 2003. – 536 с.
7.
Практикум із загальної психології / За ред. Т. І. Пашукової. – К. : Т-во «Знання», КОО,
2000. – 204 с.
8.
Психологія : підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К. : Либідь, 2001. – 390 с.
9.
Русинка І. І. Психологія : навчальний посібник. / І. І. Русинка. – К. : Знання, 2007. – 367 с.
10.
Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія : навчальний посібник /
М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К .: Академвидав, 2005. – 360 с.
11.
Столяренко А. М. Психология и педагогика : учебное пособие. / А. М. Столяренко. –
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 423 с.

37
Навчально-методичне видання
Алла Богданівна Мудрик
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ
Друкується в авторській редакції
Формат 60
х
84 1/16
Папір офс. Гарн. Таймс. Друк цифровий.
Обсяг 2,15 ум. друк.арк., 1,34 обл.-вид.арк. Тираж 100 пр.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал