Актуальність досвіду ВступСкачати 183.09 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір183.09 Kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відділ освіти Балтської райдержадміністрації


Використання інтерактивних методів як елементу інноваційних технологій при вивченні географії


Роботу виконала

вчитель географії

НВК « Чернеченська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»

Слюсаренко Людмила Миколаївна

Чернече

2014

Зміст

Актуальність досвіду……………………………………………………………………………… 3

Вступ……………………………………………………………………………………………………….. ..4

Основна частина

1.Теоретична частина

1.1.Значення інтерактивних методів при вивченні географії…………….. 6

1.2. Класифікація нетрадиційних форм уроків…………………………………….. 8

1.3. Інтерактивні методи навчання………………………………………………………. 9

1.4. Кошик методичних прийомів………………………………………........................... 9

Висновок ………………………………………………………………………………………………… 11

Список використаних джерел…………………………………………………………………12

Додаток 1. Розробка уроку з теми « Тектонічні структури України» ….13Актуальність досвіду
Творчі здібності розвиваються на протязі життя особистості завдяки засвоєнню нею суспільно-історичного досвіду. Особливо цей розвиток відбувається у шкільні роки. Я вважаю, що активізація педагогічного процесу нині є визначальною в діяльності вчителя і учня. Практика свідчить , що ефект мають уроки, побудовані за нетрадиційною методикою з використанням елементів інтерактивного навчання. Суть його полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови активної взаємодії всіх учнів. Іноді, щоб навчити дитину життєвого досвіду необхідно спуститися до її рівня, для того щоб поглянути на світ очима дітей, а потім піднятися з нею до рівня її інтелектуальних можливостей. Саме тому я обрала проблему

« Використання інтерактивного навчання на уроках географії, як дієвий засіб активізації творчого потенціалу особистості як вчителя так і учня.»Мета: Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для активізації творчого потенціалу особистості учнів за допомогою використання елементів інтерактивного навчання на уроках географії.

Завдання :

Розробити програму навчання учнів, визначити можливий характер занять з урахуванням можливостей кожної теми. Її місця в навчальному процесі та контингенту учнів за рівнем підготовки та мотивації до навчання.

Розробити необхідне навчально-методичне забезпечення: плани-конспекти уроків з використанням елементів інтерактивного навчання, дидактичне та методичне забезпечення.

Створити моніторингову систему оцінювання результативності впровадження інтерактивних методів навчання.

Зробити узагальнення та висновки щодо ефективності використання інтерактивного навчання та елементів на уроках географії.

Прогнозований результат

Підвищення рівня ефективності навчання з географії та формування різноманітних компетенцій( інформаційних, соціальних, комунікативних, тощо);

Посилення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності з географії;

Розвиток критичного мислення учнів;

Розробки уроків з використанням інтерактивних форм навчання.
Вступ

Основною формою організації навчально-виховного процесу був і є урок, якому відводиться 98% всього навчального часу. Тому учитель повинен постійно вдосконалювати методи роботи на уроках з дітьми, щоб постійно викликати інтерес учнів до уроку.

У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») зазначається, що «Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства» (3: 9).

Відповідно до цього у Національній доктрині розвитку освіти головними напрямами державної політики є особистісна орієнтація освіти; постійне підвищення якості освіти; оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу [5: 81]; запровадження освітніх інновацій [5: 82].

Сучасна школа стоїть перед прикрим фактом: в умовах традиційних форм та методів навчання школярі, пасивно отримуючи інформацію, не вміють здобувати її самостійно і застосовувати те, що знають.

Натомість соціальне замовлення не тільки України, а й світового співтовариства вимагає перш за все людей, здатних постійно самовдосконалюватися. Це знайшло відображення і у доповіді ЮНЕСКО “Освіта: прихований скарб”, де проголошено: “Людина має навчитися: • пізнавати, тобто оволодівати інструментарієм, необхідним для розуміння того, що відбувається у світі;

 • діяти таким чином, щоб робити потрібні зміни у середовищі свого мешкання;

 • жити в суспільстві, беручи участь у всіх видах людської діяльності” [4, 31].

Нова школа матиме справу з індивідуальністю, самобутністю особистості, оскільки індивідуальність є головним принципом етики і мусить виступити керівним методологічним положенням у вихованні й навчанні. Цілеспрямований розвиток індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не декларуватиме необхідність творчості педагога і творчості школяра, а систематично за допомогою доцільних методів втілюватиме її у навчально-виховному процесі.

Якнайактивніше сприяють цьому інтерактивні технології навчання, що широко розробляються останнім часом. Завдяки закладеним в їх суть самостійній діяльності та груповій взаємодії вони можуть бути корисними та перспективними для вчителя та для учнів.

Сучасний етап розвитку суспільства багатьма вченими характеризується, по перше, як етап нової цільової орієнтації на розвиток інтелектуального, творчого потенціалу особистості, по друге, як етап формування в суспільній свідомості нової наукової картини світу і нового наукового світогляду. Розвиток творчого потенціалу особистості, формування в учнів досвіду творчої діяльності є найважливішим завданням сучасної шкільної освіти, адже завдання творчого рівня навченості (теоретичні та практичні, проблемні, навчально- та науково-дослідницькі) є комплексними і вимагають для свого вирішення використання знань і методів багатьох навчальних дисциплін. Наслідком їх виконання є отримання учнями нових знань та інтелектуальний розвиток. Вибір методів навчання залежить від навчально-виховної мети і змісту уроку, рівня підготовки учнів, наявних наочних засобів навчання.

До цього часу виділялись активна і пасивна моделі навчання, залежно від участі учнів у навчальній діяльності. До цієї класифікації зараз додають інтерактивне навчання як певний різновид активного, який має свої особливості та закономірності.
Основна частина

 1. Теоретична частина

  1. Значення інтерактивних методів при вивченні географії

Термін “інтерактивний” прийшов до нас з англійської і має значення “взаємодіючий”. Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання. Я схиляюся до визначення О.Пометун та Л.Пироженко: “Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці)…”[6, 7]. Інтерактивне навчання не є зовсім новим, адже подібні підходи застосовувалися з давніх часів, а протягом короткого часу на початку радянської педагогіки були дуже поширеними в школі (лабораторне та бригадне навчання 20-х років).
Які ж сильні сторони інтерактивних технологій навчання?

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд), показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень були відображені в схемі, що отримала назву „Піраміда навчання”.

Лекція –5% засвоєння;

Читання –10% засвоєння;

Відео/аудіо матеріали – 20 % засвоєння;

Демонстрація – 30 % засвоєння;

Дискусійні групи – 50% засвоєння;

Практика через дію – 75% засвоєння;

Навчання інших / застосування отримання знань відразу ж – 90% засвоєння.

З вищезазначеного видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання –10%), а найбільших – інтерактивного (дискусійні групи – 50%, практика через дію  – 75%, навчання інших чи негайне застосування – 90%)[8,1].  Це, звичайно, середньостатистичні дані, і в конкретних випадках результати можуть бути дещо іншими, але в середньому таку закономірність може простежити кожен педагог.

Ці дані цілком підтверджуються дослідженнями сучасних російських педагогів. За їхніми оцінками, старший школяр може, читаючи очима, запам’ятати 10% інформації, слухаючи – 26%, розглядаючи – 30%, слухаючи і розглядаючи – 50%, обговорюючи – 70%, застосовуючи особистий досвід –80%, спільною діяльністю з обговоренням  – 90%, навчаючи інших – 95% [4,78].

Цікавий приклад наводять українські  дослідники інтерактивного навчання О.Пометун та Л.Пироженко, які, пояснюючи методику інтерактивних технологій, звертають увагу на те, що наш мозок схожий на комп’ютер, а ми – його користувачі. Щоб комп’ютер працював, його потрібно ввімкнути. Так само потрібно «ввімкнути» і мозок учня. Коли навчання пасивне, мозок не вмикається. Комп’ютер потребує правильного програмного забезпечення, щоб інтерпретувати дані, введені в його пам’ять. Наш мозок повинен пов’язати те, що нам викладають, з тим, що ми вже знаємо і як ми думаємо. Коли навчання пасивне, він не простежує ці зв’язки і не забезпечує повноцінне засвоєння.

Нарешті, комп’ютер не може зберегти інформацію, якщо вона не оброблена і не «закріплена» за допомогою спеціальної команди. Так само наш мозок повинен перевірити інформацію, узагальнити її пояснити її комусь для того, щоб зберегти її в банку пам’яті. Коли навчання пасивне, мозок не зберігає те, що було представлено[6,11] .

Як тут не згадати слова відомого китайського філософа Конфуція, виголошені понад 2400 років тому:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам'ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

Отже, використання нетрадиційних форм проведення уроків та інтерактивних методів навчання – ось та перспектива, яка дасть змогу виявити здібності кожного учня, зацікавити учнів предметом, реалізувати ідею співпраці вчителя і учнів.


1.2.Класифікація нетрадиційних форм уроків
Уроки формування нових знань

 • Уроки-лекції;

 • Уроки-експедиції;

 • Уроки-дослідження;

 • Уроки-інсценування;

 • Навчальні конференції;

 • Інтегровані;

 • Уроки-репортажі;

 • Уроки-аналізи;

 • Уроки-мозаїки;

 • Уроки-пошуки.


Уроки оволодіння вміннями і навичками

 • Практикум практичних робіт, твори;

 • Уроки-діалоги;

 • Уроки-рольові ігри;

 • Уроки-ділові ігри.Уроки повторення і узагальнення знань, закріплення вмінь

 • Семінари позакласного читання;

 • Повторювально-узагальнюючі диспути;

 • Ігрові форми уроків: КВК, «Що? Де? Коли?», « Поле чудес», « Щасливий випадок»;

 • Інтегровані театралізовані уроки ( урок-суд);

 • Уроки-конкурси;

 • Уроки-змагання;

 • Уроки-репортажі.


1.3. Інтерактивні методи навчання

 • Бліц – опитування;

 • Гра «Вірю – не вірю»;

 • Асоціації на дошці;

 • «Крокодил»;

 • «Пошта»;

 • «Сніговий ком»;

 • «Карусель»;

 • Презентації;

 • Географічні диктанти;

 • Клуб « Логіка»;

 • Експрес-тест.


1.4. Кошик методичних прийомів

1. Бліц – опитування по ланцюжку

Перший учень ставить коротке питання другому. Другий – третьому, і так до останнього учня. Час на відповідь - кілька секунд, учитель має право зняти питання , яке не відповідає темі або недостатньо коректне. Кожний учень має право відмовитися від участі в бліц-турі, тому, щоб процедура не зірвалася, учитель з'ясовує наперед, хто з учнів хотів би взяти участь у цій дії.2. « Вірю – не вірю»

Цей прийом можна використовувати на будь – якому етапі уроку. Кожне питання починають словами: « Чи вірите ви, що…» Учні повинні погодитись з цим твердженням чи ні.3. « Пошта»

Кожному учню пропоную визначити свою «адресу» в класній кімнаті. Ряди парт гратимуть роль вулиць, самі парти - будинків. Учні на аркушах записують питання за текстом домашнього завдання, пишуть адресу однокласника ( 1 –ша Зелена вулиця, будинок 3, Олені), свою зворотну адресу і з допомогою листоноші відправляють записку адресату. Адресати повинні письмово відповісти на питання. За командою вчителя гра зупиняється й оцінюється декілька « листів». Найвищу оцінку одержують ті, хто поставив цікаве питання й отримав на нього правильну відповідь.4. « Крокодил»

Цю досить відому гру з успіхом використовую на уроках узагальнення знань. Учні об'єднуються у дві команди. Один з учнів демонструє явище, об'єкт з допомогою міміки і жестів, без слів чи обладнання. Переможе команда, котра швидше розгадає показане.5.«Експрес-тест»

Тема «Географічне положення та історія відкриття Північної Америки»

1.Хто ще задовго перед відкриттям Христофора Колумба побував у північній Америці?

а) нормани; в) італійці;

б) австралійці; г) іспанці.

2. Хто відкрив північно-західну частину материка Північна Америка?

а) Вільям Кларк та Давід Томпсон; в) Роберт Пірі і Фредерік Кук;

б) Вітус Беринг і Олексій Чириков; г) Фрітьоф Нансен і Руаль Амундсен.

3. Як називається крайня північна точка материка Північна Америка?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца Уельського

4. Як називається крайня Південна точка Північної Америки?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца Уельського

5. Як називається крайня західна точка материка Північна Америка?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца Уельського

6. Як називається крайня східна точка Північної Америки?

а) мис Сент-Чарльз в) мис Мерчісон

б) мис Мар`ято г) мис Принца Уельського

6. Інтелектуальна розминка

Учитель ставить запитання з базових понять, або запитання можуть ставити заздалегідь підготовлені учні.

Наприклад:

Інтелектуальна розминка під час вивчення теми «Країни Північної Америки»

Назвіть головні особливості населення Північної Америки.

Чим обумовлена нерівномірність розселення населення Північної Америки?

Чим обумовлена різноманітність рас у Північній Америці?

Які релігії найбільш поширені на території Північної Америки?

Назвіть місця Північної Америки, де утворилися найдавніші цивілізації світу.

Висновок
Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

У ході інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми.

Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії учителя й учнів: учитель стає наставником саморозвитку учня, провідником в інформаційному просторі, а учень в свою чергу, перетворюючись на суб’єкта пізнавальної життєдіяльності протягом уроку, набуває особистісних компетентностей.

Інтерактивне навчання розвиває в учнів комутативні вміння та навички, забезпечує виховну мету, привчає їх працювати в команді, знімає нервове навантаження.

Навчальні заняття для мене та моїх учнів — постійний пошук, спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаний результат.

Література :


 1. Атлас України. НВП «Картографія».- К.,1996.

 2. Заставний Ф.Д. географія України. – Львів : Світ, 1994.

 3. Тарасенко Н.Г. географія України. 8-9 кл.: Дидакт.матеріал. – Донецьк, 1998.

 4. Чернов Б.О. Фізична географія України: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Освіта, 2002.

 5. Довгань Г.Д. Фізична географія України . 8 клас.: Дидактичні матеріали до уроків. – Харків, «Ранок», 2003.

 6. Стадник О.Г. Фізична географія України.8 кл.: Матеріали до уроків. – Харків,»Основа» 2008.

 7. Ципін В.Л. Географія. Словник – довідник. – Х.: Країна мрій , 2006.

 8. Лесненко В. К. Мир озер. – М.,1989.

 9. Масляк П.О., Шишченко П.Г. Географія України : Пробний підручник для 8-9 класів середніх шкіл – К.: Зодіак – ЕКО, 2000.

 10. Масляк П.О., Шишченко П.Г. Хрестоматія з географії України : Посібник для вчителя. – К.: Генеза, 1994.

 11. Пестушко В.Ю. Фізична географія України: Навчальний посібник. – К.: НВП

« Українській обрій», 1994

 1. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»)// Книга керівника навчально-виховного закладу: Довідково-методичне видання /Упоряд. Б. М. Терещук, В. В. Скиба. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. — С.40-57.

Тема уроку. Тектонічні структури України


Мета:

навчальна: повторити сутність понять « тектоніка», « щит», « платформа» , «плита»,«тектонічна структура», «складчаста область»; ознайомити учнів з тектонічноюкартою України; вивчити основні тектонічні структури, що складають територію України, установити зв´язок між тектонічною будовою та формами рельєфу;

розвивальна: розвивати вміння використовувати різні джерела географічної

виховна: виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи країни, екологічної культури та грамотності.

Обладнання: атлас, мультимедійна презентація, контурні карти, картки із завданням.

Тип уроку: формування нових знань , умінь і навичок.

Форма проведення: урок-дослідження.

Географічна номенклатура: Український щит, Дніпровсько-Донецька западина, Волино-Подільська плита, Донецька складчаста споруда.

Хід уроку

І. Організаційний момент


Зібратися разом – це початок,

Триматися разом – це прогрес,

Працювати разом – це успіх.

Генрі Форд


Усім бажаю доброго настрою, творчої праці, взаєморозуміння, хорошого спілкування.

Девізом нашого кроку є слова В. Гюго: « Розум людський має три ключі, які все відчиняють: знання, думка, уява – все в цьому».

Отже , щоб ефективно працювати на уроці, будемо користуватися ключами людського розуму – знаннями, думкою та уявою.
Діти, сьогодні на уроці я буду купувати ваші знання, а розраховуватися я буду твердою конвертованою валютою – мушлею. Зате , що ви прийшли сьогодні на урок я поклала у ваш банк уже по одній мушлі. Бажаю всім заробити як можна більше умовних одиниць, щоб потім я могла оцінити ваші знання високими балами.
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Прийом « Бліцопитування»

1.Дайте визначення поняття « рельєф».

2.Назвіть відомі вам форми рельєфу.

3.Які бувають рівнини за висотою?

4.Які бувають гори за висотою?

5.Згадайте з курсу 7 класу, як пов´язані форми рельєфу з тектонічними 6.структурами.

7.Що таке сейсмічний пояс?
ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.
Поверхня території України формувалась протягом багатьох епох, і це дуже складний процес. Будувати будинок починають з фундаменту , від якого залежить вигляд всього будинку. Отже сьогодні ми будемо досліджувати фундамент нашої країни.
Проблемне запитання –« Чому на півдні і заході України гори, а в певному місці низовини чи височини»?
ІІІ. Оголошення теми й мети уроку.
Тема уроку: Тектонічні структури України.
Діти, а щоб ви хотіли дізнатися сьогодні на уроці?
Поглибити знання про тектоніку як науку.

Навчитися читати схеми тектонічного районування України.

Співставляти , аналізувати і пояснювати зв´язок низовин, височин з тектонічними структурами.

Дослідити тектонічні структури України.


Робота в зошитах ( тема, і план)
План

Наука « тектоніка».

Схема тектонічного районування.

Відповідність, аналіз і пояснення взаємозв´язку сучасної орографії з тектонічними структурами.


ІV. Вивчення нового матеріалу

Гра «Відгадай мене»

(на дошці написані терміни, переставивши літери, відгадати їх, дайте визначення)

Тищ ( щит), пилат ( плита), кінтотека ( тектоніка), фортоплама

( платформа).
« Словникова розминка»
Серед написаних на дошці термінів знайдіть ті, що вам відомі. Пригадайте їхнє значення.
Щоб не виникало труднощів ми запишемо термін в зошит.
Тектоніка – наука, що вивчає будову земної кори.

Тектонічна структура – це тип формування земної кори.

Платформа – це велика, малорухома, переважно вирівняна ділянка земної кори.

Щит – ділянка платформи, де кристалічний фундамент виходить на поверхню.

Плита – ділянка платформи , що вкрита потужним осадовим чохлом.

Складчаста область – порівняно молода рухома ділянка земної кори, де гірські породи зім´яті у складки.


Розповідь вчителя

Прийом « Дивуй»

( читання легенди)
Був собі в стародавні часи легендарний герой на імя Кідца. Подорожував він Землею.

І от одного разу потрапив він у велике місто. Побачив гомінкий базар. Підійшов до одного з торговців та спитав, чи давно стоїть у цьому місті це славетне місто. На що торговець відповів, що місто це дуже старовинне і що його батько, дід та прадід з давніх-давен були його мешканцями та торгували на цьому базарі.

Кідца подивився на славетне місто та пішов собі далі.

Через багато сотен років він знов потрапив у цю місцевість і побачив на місці славетного міста поле, на якому батько із сином в’язали в снопи пшеницю. Кідца спитав у них, чи давно вони обробляють це поле, адже тут, ще не так давно, було славетне місто. Батько разом із сином відповіли, що скільки вони себе пам’ятають, стільки існує це поле, ще дід діда обробляв його та вирощував на ньому пшеницю. Кідца здивувався такій відповіді та й пішов далі.

Пройшло ще чимало років. Кідца знову повернувся в цю місцевість та побачив синє море на місці колишнього багатого на врожай поля пшениці, здивувавшись, він спитав у рибалок, що вибирали рибу, чи давно вони займаються тут цим промислом, адже нещодавно тут було чудове поле. Рибалки дуже здивувались цьому запитанню і відповіли, що їх діди — прадіди ловили тут рибу і ніхто ні про яке поле ніколи не чув…

Ця легенда має дуже глибокий смисл. Вигляд нашого краю змінювався під впливом зовнішніх та внутрішніх сил Землі. Територія нашого краю не один раз була дном моря, не раз укривалась густими лісами, тут росли папороті, хвощі, плауни. Були тут і діючі вулкани. Тваринами, що зустрічались частіше понад усе, були динозаври. Скелет одного з них було знайдено в районі міста Дружківка, у довжину він сягав понад 30 метрів.


Більша частина України належить до Східноєвропейської платформи, яка має давній кристалічний фундамент. Крім неї, тут є Західноєвропейська й Скіфська платформи. Карпати й Кримські гори належать до складчастих структур Середземноморського рухливого поясу.
Робота з картою
( давайте дослідимо по карті який же фундамент нашої країни сьогодні)
Демонструю на карті тектонічні структури:

Український щит;

Волино-Подільська плита;

Дніпровсько – Донецька западина;

Причорноморська западина;

Донецька складчаста область.


Робота з підручником

(знайдіть в параграфі 12 цікаве повідомлення про Український щит)


Робота учнів у групах
Зараз ми вирушаємо в наукову експедицію. Мета експедиції дослідити тектонічні структури України.

( учні об´єднуються в 6 груп. Користуючись підручником , картами атласу, кожна група складає характеристику окремої тектонічної структури за планом:

У якій частині України знаходиться?

Коли утворилась?

Якими гірськими породами складена?

Які форми рельєфу знаходяться на даній тектонічній структурі?

Які корисні копалини, імовірно, пов´язані з цією структурою?
Виступ учнів
1 група – Український щит;

2 група – Волино –Подільська плита;

3 група- Дніпровсько –Донецька западина;

4 група – Галицько – Волинська западина;

5 група – Причорноморська западина;

6 група – Донецька складчаста споруда.


Індивідуальне завдання
Гра « Підбери пару»

(Кожен учень отримує картку де потрібно стрілками вказати тектонічну структуру і відповідну їй форму рельєфу).


Взаємоперевірка робіт .
V. Закріплення і систематизація нових знань.
1.Назвіть і покажіть на карті тектонічні структури в межах України.

2.Гра « Вірю – не вірю»

Чи вірите ви, що в межах платформи відбуваються інтенсивні тектонічні рухи?

Чи вірите ви, що частина території України належить до Альпійсько-Гімалайського геосенклинального поясу?

Чи вірите ви, що фундамент Українського щита перекритий потужним чохлом осадових порід?

Чи вірите ви, що Україна розташована в межах однієї платформи?

Чи вірите ви, що в Кримських горах можуть виникати землетруси?

Чи вірите ви, що розташування основних форм рельєфу залежить від тектонічної будови?


3.Прийом « Картографічна лабораторія»

Нанесіть на контурну карту тектонічні структури України.


4.Відповідь на проблемне питання

–« Чому на півдні і заході України гори, а в певному місці низовини чи височини»?

VІ. Підсумок уроку
Бесіда

Про що нове ви дізналися сьогодні на уроці?

Чи знадобляться вам знання про тектоніку у повсякденному житті?
Оцінювання учнів

Учні рахують зароблені мушлі і переводять їх у бали.


Домашнє завдання

Опрацювати параграф 12.Нанести на контурну карту тектонічні структури.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал