Активізація діяльності педагогів у покращенні корекційної роботи з дітьми з особливими потребами шляхом використання інформаційно-комп’ютерних технологійСторінка5/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Використання прикладного програмового забезпечення навчального призначення на уроках математики.


d:\творча група роіппо\1.jpg


Мичка Анатолій Васильович – вчитель математики

комунального закладу «Чудельська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради
Широке впровадження в навчальний процес сучасних засобів збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання інформації відкриває широкі перспективи щодо гуманітаризації освіти і гуманізації навчального процесу, поглиблення та розширення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичного значення, активізації пізнавальної діяльності, створення умов для повного розкриття творчого потенціалу дітей з урахуванням їхніх вікових особливостей і життєвого досвіду, індивідуальних нахилів, запитів і здібностей.

Разом з тим виникає цілий ряд проблем, що стосуються змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання, обов'язкових рівнів знань різних навчальних предметів, яких має досягти кожна дитина.

Кажуть, що дитина народжується як чистий аркуш паперу, вбирає інформацію як губка через канали сприйняття (зоровий, слуховий, дотиковий, нюховий, смаковий) із зовнішнього середовища. При навчанні нас в першу чергу цікавить здатність учнів до засвоєння навчального матеріалу. Чому з кожним роком збільшується кількість дітей, які насилу освоюють програму? Основною проблемою є слабо розвинені пізнавальні процеси (увага, пам'ять, мислення, уява, сприйняття і мова).

В даний час школа потребує такої організації своєї діяльності, яка забезпечила б розвиток індивідуальних здібностей і творчого ставлення до життя кожного учня. Іншими словами, школа надзвичайно зацікавлена в знанні про особливості розумового розвитку кожної конкретної дитини. У зв'язку з цим основною метою психолого-педагогічного супроводу процесу навчання і виховання школярів протягом всього періоду навчання є виявлення індивідуальних варіантів розвитку, своєчасної корекції у разі необхідності.

Щоб розвивати ту чи іншу сферу, насамперед, необхідно вміти діагностувати рівень розвитку пізнавальних процесів. Особливо важливо це в п'ятих класах, коли учні переходять з молодшої ланки в середню. Найважливішими пізнавальними процесами є увага, пам'ять, мислення, уява, сприйняття і мова. Вони тісно взаємопов'язані.

Зрозуміло, що неможливо і немає потреби однаково навчати і навчити всіх дітей, сформувати в кожної дитини одні й ті самі знання, вміння та навички в різних предметних галузях, домагатися від дітей обов'язкового досягнення одного й того самого рівня розвитку логічного та творчого мислення, однакового сприймання різних проявів оточуючої дійсності. Це стосується і навчання математики, методів розв'язування різноманітних задач, побудови й аналізу математичних моделей найрізноманітніших процесів і явищ, інтерпретації та узагальнення результатів такого аналізу.

Підхід до вивчення математики дає наочні уявлення про поняття, що вивчаються, розвиває образне мислення, просторову уяву, дозволяє досить глибоко проникнути в сутність досліджуваного явища, неформально розв'язувати задачу.

Комп’ютер може бути використаний на різних етапах навчання математики, і це використання засноване насамперед на його графічних і обчислювальних можливостях. Суттєвою дидактичною особливістю навчання за допомогою комп’ютера є встановлення безпосередніх діалогів між учнем і комп’ютером, або трикутника: учень – комп’ютер – учитель, які допомагають розібратися в труднощах, що виникають у процесі вивчення предмета і дозволяють вчителеві спостерігати та контролювати якісний стан навчання. Досвід показує, що при вивченні окремих тем шкільного курсу математики для дітей з вадами інтелекту не можна використовувати широке коло прикладних програм. Демонстраційні програми, в яких спочатку подається виклад необхідної теорії, а потім наводяться приклади розв’язування задач. До таких навчальних програм можна віднести електронний навчальний комплект «Мультимедійні підручники 2-4 класи», видавництва «Нова школа».

Веселі анімовані герої, цікава форма подачі матеріалу сприяють безпосередньому запам'ятовуванню і якіснішому засвоєнню знань, дають можливість молодшому підліткові отримати досвід рішення проблем. Використання ІКТ в навчанні школярів дозволяє не лише зробити урок яскравим, нестандартним, але і створює передумови для освоєння способів діяльності. Наприклад, найбільше утруднення викликають у школярів рішення текстових завдань.

«Мультимедійні підручники» можна використовувати і як наочний матеріал на уроках з одним комп'ютером, так і на уроках, що проводяться в комп'ютерному класі для самостійного навчання .

Отже, використання комп’ютера та програмних засобів на уроках математики породжують нові можливості подання та вивчення матеріалу, а саме дозволяє підвищити пізнавальну активність і зацікавленість, ефективність самостійної роботи учнів, розширити можливості варіювання різноманітних форм взаємодії вчителя та учня, залучати до роботи практично кожного учня (використовуючи диференційований підхід у навчальному процесі) та підвищити результативність навчального процесу, підвищує інтерес до предмета, сприяє міцному засвоєнню матеріалу, створює базу для подальшого вивчення предмета.

Ще одне важливе теоретичне питання: для яких категорій учнів комп’ютерні технології можуть дати найбільший ефект, а для яких використання комп’ютера не приводить до значних змін результатів навчання.

Однак використання комп’ютера в навчанні не обмежується уроками з комп’ютерною підтримкою. Уроки навіть не найважливіша частина цього процесу. Реальна перспектива – використання комп’ютера в якості навчального засобу, самостійна навчальна діяльність, активне втручання вчителя в освіту через персональний комп’ютер.

Можна виділити позитивні особливості роботи з комп’ютерною навчальною програмою: • скорочення часу вироблення технічних навичок учнів;

 • збільшення кількості тренувальних завдань;

 • досягнення оптимального темпу роботи учня;

 • перетворення учня на суб’єкт навчання (так як програма вимагає від нього активного управління);

 • набуття діалогу з програмою характеру навчальної гри, що у більшості учнів підвищує мотивацію навчальної діяльності.

Потрібно враховувати і недоліки:

 • відсутність емоційності діалогу з програмою;

 • не завжди враховані програмістами особливості конкретної групи учнів;

 • майже повна відсутність розвитку мовлення, графічної та писемної культури учнів;

 • виникнення, крім помилок у вивченні навчального предмету, яких учень допускається і на традиційних уроках, також технологічних помилок – помилок роботи з комп’ютерною програмою;

 • подання навчального матеріалу, як правило, в умовній, надто стиснутій та одноманітній формі;

 • обмеження контролю знань кількома формами – тестами або програмованим опитуванням;

 • наявність спеціальних знань самого вчителя.

Недоліків у комп’ютерного навчання не менше, ніж переваг. Відмовлятися від комп’ютера в навчанні не можна, але не можна і зловживати комп’ютеризацією.

Розглянемо деякі фактори, що найбільше впливають на побудову уроку: • методична мета уроку і тип уроку, який нею визначається (пояснення нового матеріалу, закріплення, узагальнення матеріалу, проміжний контроль тощо);

 • кількість учнів у класі і кількість комп’ютерів в навчальному кабінеті;

 • гігієнічні вимоги до роботи учнів за комп’ютером;

 • рівень підготовки класу;

 • готовність учнів до нового виду навчальної діяльності (від того, наскільки учні добре володіють прийомами роботи з комп’ютерними програмами залежить темп і успіх уроку).

Потрібно пам’ятати, що основна перевага, яку комп’ютер дає на уроці, полягає в тому, що учень сам визначає темп своєї роботи з програмою. Під час традиційного уроку вчитель чітко по часу розділяє етапи уроку і відводить конкретний час на розв’язування кожної задачі. При цьому деякі учні „все виконали, що далі?..”, а інші не встигають за вчителем. Намагання таким чином побудувати комп’ютерний урок не дасть можливості реалізувати основну перевагу уроку з комп’ютерною підтримкою. Програма повинна вступити в діалог з кожним учнем, причому інтелектуальний рівень цього діалогу задається вчителем і програмою, а темп та смислові акценти – учнем.

На уроках з комп’ютерною підтримкою не слід принижувати значення традиційного робочого зошита. При вивченні будь-якого матеріалу за допомогою комп’ютера необхідно записувати в зошит, як на традиційному уроці.

Зрозуміло, що заняття з математики, орієнтовані на використання засобів навчання згаданих типів, мають проходити у відповідно оснащеному досить досконалими технічними і програмними засобами класі. У таких класах мають вивчатися всі навчальні предмети без винятку, а не лише основи інформатики та обчислювальної техніки. Це зі свого боку сприятиме розширенню і поглибленню міжпредметних зв’язків, інтеграції окремих навчальних предметів, їх взаємопроникненню і взаємодії, що, зрештою, дасть можливість оволодівати елементами нових інформаційних технологій при вивченні різних навчальних

Висновок. Отже, отримуючи задоволення, граючи, працюючи за комп’ютером, наші учні покращують свою увагу, пам’ять, мислення, уяву, навички роботи з комп’ютером, повірили в себе і запам’ятали, якщо бажаєш, можна розвиватися, досягати вершин та прагнути досконалості.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал