А 43 Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг ред. Н. П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. — 130 сPdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір93.4 Kb.

1
Рекомендовано до друку рішенням
кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності
Житомирського державного університету імені Івана Франка
(протокол №10 від 13 травня 2014 року).
Рецензенти:
Н.А. Сейко – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Житомирського державного університету імені Івана
Франка;
С.А. Котловий – кандидат педагогічних наук, вчитель історії вечірньої
(змінної) ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №1 м. Житомира.
А 43 Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових
робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. —
Житомир : Вид-во Житомирського державного університету
імені Івана Франка, 2014. — 130 с.
Літературний редактор: Н.Л. Тарасенко
Відповідальний редактор: І.М. Палько
Дизайн обкладинки: А.І. Сочинський
Матеріали надруковані в авторській редакції.
За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на джерела та інших відомостей відповідають автори публікацій.

2
Передмова
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень.
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, як:

практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно- дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших);

мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали:
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і спортивних подій);

наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»);

соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій;

Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, форум-вистави, презентації;

Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності,
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші;

Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього

3 середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б.
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші;

розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина,
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – дякуємо за гостинність!
«Білою плямою» наразі залишається лише континент Австралія .
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у:
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA».
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement».
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень!
Будьте здоровими та щасливими!
З повагою, Надія Павлик.

4
Зміст
Маєвська Людмила
ПОНЯТТЯ «ЛЮБИТИ СЕБЕ» У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ
8
Поздєєва Валерія
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ КОНФЛІКТНОСТІ
У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ КОЛЕДЖУ
11
Киричок Юлія
ПРОФІЛАКТИКА ДИТЯЧОЇ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ЯК
НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОГО ЦЕНТРУ СССДМ
13
Синиця Анна
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
ПІДЛІТКІВ
15
Саустян Інна
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ НАВИЧОК
СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА
18
Ланчук Ганна
СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ПОШИРЕННЯ ЛИХОСЛІВ’Я У
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
19
Байдюк Людмила
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ З
ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ
22
Шелестюк Арсеній
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ІГРОВОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ
24
Кот Юлія
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ
ТА МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ У ДИТЯЧИХ
ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
25
Бруліна Катерина
ПIДЛIТКOВA CУБКУЛЬТУРA – ВAЖЛИВИЙ EЛEМEНТ
COЦIAЛIЗAЦIЇ ПIДЛIТКA
28
Ілліна Ольга
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ
ЗАХИЩЕНОСТІ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ
29
Іванова Катерина
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ
СОЦІАЛЬНОГО ГУРТОЖИТКУ
32
Сичук Лілія
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗНЗ
34
Остапчук Олена
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЕБ-РЕСУРСІВ
ДЛЯ ДІТЕЙ
37
Цвєткова Наталія
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ В ДІЯЛЬНОСТІ
ДИТЯЧИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ В УМОВАХ МІСТА
39
Савченко Оксана
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ НЕПЕРЕРВНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ
42
Хімач Вікторія
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА ПРИ РОБОТІ З ПРОБЛЕМОЮ ЛІДЕРСТВА
44
Сочинський Андрій
МІЖНАРОДНІ МІЖУРЯДОВІ ТА НЕУРЯДОВІ ІНСТИТУЦІЇ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
47
Зайчківська Юлія
МІЖНАРОДНА I УКРАЇНСЬКА ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
50

5
Михнюк Сергій
ШКІЛЬНИЙ САЙТ У СТРУКТУРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СЕРЕДОВИЩА ЗНЗ
52
Гладченко Ольга
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ
ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО
ВІКУ
54
Перішко Варвара
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У СИСТЕМІ
ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ
55
Джура Ніна
РОЛЬ ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ДЛЯ УЧНІВ
СЕРЕДНЬОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ
57
Ващенко Олег
ПРОБЛЕМА ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ. СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА ЗНЗ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ
60
Дорошенко Людмила РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ ІЗ
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ
62
Богданець Анастасія
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
64
Котловий Сергій
ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТІВ В ОСВІТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ЛІЦЕЮ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА
ПРОБЛЕМА
66
Кондратенко
Ярослава
РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ ІЗ
ПРОФІЛАКТИКИ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
68
Щур Світлана
ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ ЩОДО
ПЛАНУВАННЯ УЧНЯМИ КАР'ЄРИ
70
Бобрусь Ольга
ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ЯК ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
73
Остапенко Катерина
ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ПРОВІДНИК
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СТАРШОМУ
ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
76
Луценко Анастасія
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
СТАРШОКЛАСНИКІВ СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ В
УМОВАХ ЗНЗ
79
Возна Вікторія
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
БАТЬКІВ В УМОВАХ ЗНЗ
82
Романюк Оксана
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК БЕЗКОНФЛІКТНОГО
СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗНЗ
84
Харькова Наталія
ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНІКИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО
КОНСУЛЬТУВАННЯ
86
Гетьман Олена
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ІГРОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ
88

6
Адамович Анна
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ
ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗНЗ
90
Юзвячик Інна
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА УЧНІВ З
ГІПЕРАКТИВНИМ РОЗЛАДОМ У ЗНЗ
92
Слободенко Лідія
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ МЕТОДИ РОБОТИ
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ
94
Рудюк Ганна
ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВНЗ
96
Самойлюк Марина
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ НЕФОРМАЛЬНОЇ
ОСВІТИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
98
Палько Інна
ЦЕНТР МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СССМ ЖДУ
ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
101
Павлик Надія
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА
ТЕРАПІЯ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
105
Літяга Інна
ВПЛИВ ЗМІ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА
ПЕДАГОГІКА»
110
Тарасенко Наталія
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В РОБОТІ
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
112
Свінціцька Тетяна
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО СІМЕЙНИХ СТЕРЕОТИПІВ 114
Залібовська-Ільніцька
Зоя
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
116
Папченко Вікторія
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
УКРАЇНОМОВНОГО СЛЕНГУ
119
Коляденко Світлана
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
ПОКАРАННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ У РОСІЙСЬКІЙ
ІМПЕРІЇ В ХІХ – поч. ХХ СТ.
121
Васьківська Юлія
ЧАРТЕРНІ ШКОЛИ – ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗДОБУТТЯ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
126
Михаленко Тетяна
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙ
ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ В УКРАЇНСЬКІЙ СІМ’Ї
128

7
Автор статті:
Науковий керівник:
Вікторія Хімач,
Надія Павлик,
Магістрантка спеціальності «Соціальна педагогіка» кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПРИ РОБОТІ З
ПРОБЛЕМОЮ ЛІДЕРСТВА

Лідерство це не лише вміння вести за собою інших, а й уміння управляти власним життям. Ми можемо прожити все життя, слідуючи за ким-небудь, втілюючи у життя чужі бажання, потреби та мрії, приносячи на поталу свої власні. Ми можемо досягти того рівня розвитку, який поставили собі інші. Або ж вправно регулювати та направляти своє життя, свої дії на позитивний результат, покращення свого особистого благополуччя. Навіть між фахівцями, теоретиками і практиками, досі триває суперечка на задану тему: «лідерами народжуються» або ж «лідерами стають». Так, окремі можуть переконати нас у тому, що хтось, безсумнівно, від народження має певну «екстраординарну особливість», що робить його лідером, тоді як інші переконані, що за умови певного правильного поєднання освіти, підготовки й наявний досвід лідера можна «створити» і сформувати.
Аналіз наукової літератури за темою дослідження дозволяє нам визначити протиріччя: вивченню етапів, структури, особливостей лідерства завжди приділялася велика увага у психолого-педагогічній літературі, але надійних засобів діагностики та розвитку лідерських якостей недостатньо. Необхідність вирішення зазначеного протиріччя визначило актуальність проблеми дослідження – характеристику ефективних методів діагностики та розвитку лідерських якостей.
Аналіз методів дослідження лідерства показує, що в більшості наукових робіт, присвячених лідерству, для виявлення лідерів автори користуються соціометричною методикою в різних її модифікаціях, яка в основному виявляє не лідера, міжособистісний статус досліджуваних зокрема емоційно привабливих індивідів або зірок. Серед методів, спрямованих на виявлення лідерів у колективі, особливого поширення набули тестові методики. Є.Г. Андрющенко наводить таку статистику: соціометрична методика використовується в 30% дослідженнях, референтометрія в
20% дослідженнях, метод колективного рейтингу - в 15% дослідженнях. Широке застосування соціометрії для діагностики лідерства, на нашу думку, обумовлено зовнішньою простотою і доступністю даного методу на відміну від тих же експериментальних методик і спостереження. Основною проблемою при дослідженні лідерства є недостатня поширеність валідних і об'єктивних методик, спрямованих на виявлення лідерів. При вивченні лідерства в групах найбільш прийнятним є комплексний підхід, що включає в себе опитувальники, спостереження й експеримент.
Розроблена нами таблиця «Інструментарій соціального педагога щодо діагностики лідерства» дозволяє: оцінити здатність людини бути лідером; виявити рівень організаторських здібностей досліджуваних; визначити місце кожного члена групи в системі міжособистісних стосунків , побачити його психологічний статус, а також
ієрархію статусів інших членів групи; визначити рівень активності та участі досліджуваного в спільної діяльності.
Таблиця 1.

8
Діагностичний інструментарій соціального педагога
при роботі з проблемою лідерства
Лідерство перш за все пов‘язано з особистісними якостями. Якщо людина володіє цими якостями, або вони закладені в неї з народження, вона зможе
Назва методики
Вимоги до
респондентів
Завдання методики
Методика «Лідер»
учнівські колективи визначити рівень прояву лідерських якостей особистості
Методика «Тип поведінкової
активності» Л.І. Вассермана і
Н.В. Гуменюка
професійні, навчальні колективи виділити типи поведінки досліджуваного, рівень активності та особливостей особистості.
Експрес-діагностика
організаторських здібностей
професійні, учнівські, студентські колективи виявити рівень організаторських здібностей
Тест-опитувальник «Чи здатний
ти бути лідером?»
навчальні колективи виявити рівень вираженості лідерських якостей
Тест «Конструктивний малюнок
людини з геометричних фігур»
навчальні колективи, групи дорослих людей виявити індивідуально-типологічні відмінності
Тест «Намалюємо свій характер»
учнівські колективи виявити схильності, інтереси, мрії людини, відношення до себе, до інших
Методика вивчення комунікативних
і організаторських схильностей
старшокласників
учнівський колектив вивчити комунікативні й організаторські схильності
Тест «Діагностика лідерських
здібностей (Е.Жаріков,
Е.Крушельніцкій)»
навчальні колективи, групи дорослих людей оцінити здатність людини бути лідером
Тест «Капітан чи пасажир»
учнівські та студентські колективи допомогти краще пізнати себе та зрозуміти, якої позиції Ви дотримуєтеся найчастіше
Діагностика функціонально-
рольових позицій в управлінській
команді
професійний колектив, групи дорослих людей виділити ролі у груповій діяльності – голова, формувач, генератор ідей, оцінювач ідей, організатор роботи, організатор групи, дослідник, завершувач
Визначення стилю управління
керівника за допомогою самооцінки
професійний колектив, групи дорослих людей визначити стилі керівництва не експертним способом, а за допомогою самооцінки
Самооцінка лідерства
професійні колективи, групи дорослих людей визначити актуальний рівень прояви лідерства у спільній діяльності
Діагностика функціонального
лідерства в малих групах
професійні колективи, учнівські, студентські, спортивні колективи. визначити місце кожного члена групи в системі міжособистісних відносин, побачити його психологічний статус, а також ієрархію статусів всіх членів групи
Експрес-діагностика особистісної
конкурентоспроможності
професійні колективи, групи дорослих людей визначити наявний рівень базових критеріїв конкурентоспроможності
Діагностика мотиваторів
соціально-психологічної активності
особистості
професійні колективи, групи дорослих людей. визначити провідні потреби- мотиватори особистості

9 ефективно, а головне, не використовуючи формальну владу, вести послідовників в правильному напрямку для досягнення спільних цілей. Саме для цього використовуються різні методики, що виявляють рівень сформованості лідерських якостей, а потім допомагають людині знайти своє місце в колективі.
Використана література
1. Гребенюк Т.Б. Мониторинг развития индивидуальности школьника : науч.-метод. пособ. / Т.Б. Гребенюк, Н. А. Тучинская ; науч. ред. О.С. Гребенюк. — Калининград,
2002. — 96 с.
2. Жеребова Н.С. Керівництво і лідерство / Н.С. Жеребова. — Л. : Наука, 1973. — 163 с.
3. Кричевский Р.Л. Психология лидерства : учеб. пособ. / Р.Л. Кричевский. — М. :
Статут, 2007. — 542 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал