№518-12\07 Відвідування й аналіз уроку як метод контролю за навчально-виховним процесом та надання методичної допомоги викладачамСторінка3/3
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.54 Mb.
1   2   3

І. Під час аналізу уроку необхідно відштовхуватися від оголошеної викладачем дидактичної мети ( перевіряючий має її дослівно зафіксувати у своєму зошиті ). Тому аналіз уроку повинен розпочинатися фразою «Дидактична мета уроку реалізована викладачем ______________ (повністю, частково, не реалізована ), про що свідчать результати уроку »:

ІІ. Покроковий аналіз уроку:

1. Яким був урок за типом, формою проведення ,чи відповідав він

дидактичній меті уроку, структурі та особливо – можливостям НД

учнів групи.

2. Далі вказується ЩО робили на уроці учні ( вказується ЩО вони вивчили,

повторили, виконали, зробили і т.п.)

3. Далі аналізується ВСЕ, ЩО робив викладач для того, щоб учні

працювали на уроці ( які форми , методи , прийоми використовував, які ТЗН залучав для розкриття теми, як володіє методикою викладання предмету, як пов’язується матеріал з життям, професією учнів групи, з іншими предметами, як застосовує сучасні методи навчання, дотримується вимог оцінювання НДУ, як коментувалися оцінки,робота учнів на уроці, домашнє завдання, як володіє державною мовою і навчальним матеріалом і т. п.)4. Далі аналізується атмосфера уроку (спокійна, напружена, стримана,

доброзичлива, врівноважена, зацікавлена, творчо піднесена, учні

незацікавлені , байдужі, стомлені і т.п.), чи відчувається співпраця

викладача та учнів, чи працюють учні усвідомлено , яка активність

учнів на уроці тощо.

5. Рекомендації ( але не загальні фрази (!), а конкретні, чіткі, навіть із зазначенням назв конкретних методичних матеріалів ).

icakvpjng.jpgО Р І Є Н Т О В Н И Й варіант аналізу уроку
Дидактична мета уроку реалізована ____________(повністю,частково,не реалізована),про що свідчать результати уроку:

Урок за типом ______________________________________________

Чіткість його визначається логічним взаємозв’язком окремих структурних частин, які оптимально витримані за часом, мають свою мету та зміст і відзначаються логічною завершеністю. Це підтверджує достатню культуру педагогічної праці. Раціонально, вдумливо і дидактично грамотно визначена основна мета уроку, вона чітко випливає зі змісту навчального матеріалу, відповідає віковим і інтелектуальним особливостям учнів групи та несе в собі інформацію про кінцевий результат уроку.

Відповідно до місця уроку, основної мети та завдань окремих його частин, які чітко формулюються перед учнями та узгоджуються з їхнім особистим досвідом, тип вибрано правильно. З урахуванням особистісно - орієнтованого підходу до навчання вчитель надає перевагу гнучкій (або стійкій) структурі уроку.

Уміло проводиться мотивація навчальної діяльності учнів на всіх етапах уроку, що сприяє збудженню їхнього інтересу до вивчення нової теми, творчої діяльності.Зміст уроку повністю відповідав вимогам навчальної програми та меті поставлених завдань.

Кваліфіковано реалізовано принципи навчання ______________________________________ _____________________________.

Це достатньо чітко проявилося у________________________________________

_____________________________________________________________________


Свідомому засвоєнню нового матеріалу слугувало методично правильно організоване повторення раніше вивченого матеріалу та актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів.

Належним чином було проведено перевірку домашнього завдання. З цією метою вчителем було використано такі форми роботи: ___________________________________________________ .

Вдале поєднання форм ( ____________________________________) та прийомів (____________________________________________________________ ) опитування дозволило педагогу опитати декілька раз всю групу ( ________учнів). Оптимально використано час на цю роботу. Перевірка знань учнів характеризується чіткістю мети. Опитування мало науковий характер, що в першу чергу обумовлювалося вмінням виправляти помилки в ході відповіді та залученням до цієї роботи учнів.

Робота з вивчення нового матеріалу характеризується конкретністю й чіткістю реалізації основних завдань уроку. Виклад нового матеріалу відзначається логічністю, умілим виділенням головного, істотного. Учитель розкриває зміст теми цікаво, доступно, з наукових позицій, використовує останні досягнення . Новий матеріал вивчається в процесі самостійної роботи, яка носить творчий пошуковий характер. Це сприяє розвитку в учнів самостійності, допитливості, здатності встановлювати певні закономірності. До основних висновків учні приходили самі, а вчитель при цьому зберігав керівну роль.

Педагог уміло пов’язує матеріал ________________________________ з життям, ( ________________________ ) , виробничим оточенням і робить це так, що цей зв'язок випливає зі змісту вивченого матеріалу та є його логічним продовженням.

Уміло був залучений до уроку додатковий матеріал ____________________________ з предмета ________________.

У ході подання нового матеріалу проводиться безпосередня перевірка якості розуміння його учнями. Засвоєння нового матеріалу учнями на уроці є оптимальним.

Постановка вчителем питань стимулює розвиток розумових сил, не налаштовує на заучування, активізує думки, виховує інтерес до навчання. Питання, які ставить учитель, вимагають вдумливого читання, розуміння та осмислення матеріалу, але не його механічного заучування. Учитель направляє хід думки учнів таким чином, щоб вони активно, зосереджено намагались побачити невидиме, зрозуміти приховане, розглянути незвичайне у звичайному, у тому, що зустрічається на кожному кроці (розумова активність). Види роботи відповідали віковим особливостям учнів, дозволили вчителю активізувати навчальну їхню діяльність, що в кінцевому підсумку було результатом того, що учні були не пасивними слухачами, а активними учасниками.

Найбільш вдалими методами були _______________________________, прийомами____________________________________,

формами __________________________________________________________.

Це дозволило вчителю раціонально організувати роботу учнів на всьому уроці ( на етапі _____________________________________________________) та в повній мірі здійснювати контроль за рівнем сформованості ___________________________________________________________________.Використання різних видів роботи сприяло зниженню втомленості учнів у процесі роботи. Це позитивна сторона уроку, глибоко продумана вчителем.

Оптимально організовано самостійну роботу учнів під керівництвом учителя з урахуванням рівня їхніх навчальних можливостей. Самостійна пошукова діяльність учнів на уроці забезпечувалася в процесі співпраці вчителя та школярів. Учитель протягом уроку (на етапі _____________________ )

виступає в ролі консультанта, порадника. Колективна робота учнів уміло поєднується з виконанням індивідуальних диференційованих завдань.

Використання наочності та технічних засобів навчання (________________________), їх застосування дозволило не тільки доступно викласти новий матеріал і закріпити його, але і зекономити час на вироблення практичних умінь і навичок в учнів на самому уроці. Це особливо важливо, оскільки попереджається перевантаження учнів в умовах домашньої роботи. Використання технічних засобів і засобів наочності допомогло учням глибше проникнути в суть вивченого матеріалу.

Запитання вчителя до учнів активізували їх до самостійних суджень і практичних дій, направляли на доказову відповідь. Це сприяло більш повній реалізаційна уроці принципу виховуючого та розвиваючого навчання. Протягом уроку (у процесі _________________ ) учитель добився від своїх учнів грамотної і повної відповіді, точних формулювань.

Педагог пропонує не лише відтворити пройдений матеріал, але і виділити із нього найбільш істотне, підтвердити практичні навики теоретичними положеннями. Доповнює і поглиблює відповіді учнів, стимулює їх на активне, свідоме засвоєння матеріалу постановкою цілого ряду запитань. Оптимальним у процесі перевірки є співвідношення теоретичних та практичних завдань.

Слід відмітити вміння учнів триматися під час відповіді як з місця, так і біля дошки, звернутися до вчителя, доповнити чи поправити відповідь товариша.

Показникам пізнавальної активності й інтересу учнів до вивченого було те, що вони поставили запитань до вчителя та до своїх: товаришів; ________ учнів хотіли взяти участь в обговоренні питань, поставлених перед ними; _____учнів бажали доповнити, від коректувати відповідь однокласника. _______ учнів негативно ставилися до навчальної діяльності на уроці, до уроку в цілому.

Оцінювання роботи учнів проводилося відповідно до критеріїв, об’єктивно й аргументовано.

Позитивним у роботі вчителя з учнями на етапі усвідомлення матеріалу є те, що він дає час на обдумування, використовує різні форми роботи (______________________)та види наочності (_____________________________).

Упродовж уроку знання _________________________________застосовувались у вправах, учні зробили __________________ крок на шляху розвитку. Навчання здійснювало вплив на розвиток і виховання учнів, тому що учитель враховував навчальні можливості кожного з них.

Урок сприяв розвитку кожного учня, його пам’яті, мислення, волі, ефективно орга-


нізовувалась пізнавальна діяльність учніів.

З метою ________________________________ було забезпечено умови для продуктивної роботи мислення й уяви, шляхом __________________________________________________________учитель

домагався зосередженості та стійкості уваги. Вдалим використанням методів ________________,форм ________________________________________педагог стимулював активність і самостійність мислення учнів.

Майстерність учителя виявлялася у тому, що знання, набуті учнями на попередніх уроках, вдало застосовуються і надалі, повторення оптимально співвідноситься з вивченням нового матеріалу таким чином, що для цього не потрібно спеціально виділяти час. Систематична робота вчителя в даному напрямку дасть змогу повторювати учнями матеріал без завдань для домашнього повторення за підручником.

Ефективною була робота протягом усього уроку (на етапі __________________ ) з підготовки учнів до тематичного оцінювання. Вона виявилася у ___________

________________________________________________________________________

Вся група працювала активно і з інтересом.

Заслуговує на увагу робота з вироблення культури навчальної праці -у кожного на парті є все необхідне. Учителем підготовлено пам’ятки з виконання ______________________________ , які є на кожній парті. У результаті, при зміні одного виду роботи на інший не витрачається дорогоцінний час. Записи в зошитах, на дошці ведуться чітко й акуратно. Постійно організовується робота учнів з навчальним підручником.

З точки зору виховного впливу уроку, перш за все треба відмітити особистість учителя. Спокійний тон, уважне і добре ставлення до учнів у поєднанні з вимогливістю, манера звертатися до класу, витримка – усе це передається учням і слугує еталоном людських стосунків. Вихованню учнів сприяли засоби навчання, а саме естетика їхньої форми і змісту. Виявленню творчого потенціалу учнів сприяли вдало застосовані методи і форми роботи. З метою виховання у учнів ( _

______________________ ) учитель дохідливо, переконливо та яскраво використовує _________________________. Урок відзначається свідомою робочою дисципліною.

Продумано і своєчасно дано домашнє завдання. Зміст його випливає із усього ходу уроку і носить творчий характер, активізує учнів самостійно робити висновки, поглиблювати і завершувати роботу, розпочату на уроці (вдосконалення вмінь, підготовка до оволодіння знаннями в групі, спостереження над предметами та явищами природи і праці, задоволення і розвиток багатогранних інтелектуальних запитів). Учитель зробив потрібні роз’яснення щодо виконання завдання і перевірив рівень розуміння ходу його виконання учнями, попередив учнів про можливі труднощі під час виконання завдання та дав рекомендації щодо подолання.

Задаючи читати матеріал за підручником, педагог дає питання, над якими, читаючи, треба подумати. Задані практичні завдання орієнтовані на застосування, поглиблення знань, учитель показує, як треба зіставляти, осмислювати теоретичні закономірності з виконанням даного завдання (що аналогічна робота виконувалась у групі ). Суттєву роль відіграє індивідуалізація домашнього завдання – це доводить, що вчитель вивчає можливості, здібності кожної дитини.

На уроці створено належні матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні умови. Урок проходить у чистому, добре провітреній аудиторії.

Заняття проведено в досить високому темпі, раціонально використано кожну хвилину.

Заняття має логічне завершення: проводиться перевірка завдань, які дано учням перед його початком. Висновки з уроку робить учитель (учні). Прийоми мотивації та організації навчальної роботи учнів упродовж уроку сприяють створенню такої ситуації, при якій учні відчувають задоволення від своїх успіхів у навчанні (“ситуація успіху ”).

Урок проведено відповідно до обґрунтованого, чіткого плану, складеного вчителем у процесі підготовки до нього. Він оптимально коригується учителем відповідно до обставин.c:\documents and settings\морозова\мои документы\мои рисунки\картинки-силуети\2072.png

Використана література
1. Закон України «Про загальну середню освіту», 2010

2. Національна доктрина розвитку освіти України / Вип. ІІ. Всеукраїнський з’їзд працівників освіти. – К., 2001.

3. Державна програма «Вчитель» // Інформаційний збірник МОНУ. – К., 2002, -№10.

4. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 5 т. – К.: Рад. школа, 1977.

5. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. - К.: Фірма “Інкос”, 2003.

6. Калинович Я. Аналіз уроку як метод контролю за навчально-виховним процесом // Аспекти управлінської діяльності в школі. Частина ІІ. – К., 2005.

7. Тевлін Б.Л. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи. – Харків: Основа, 2006.

8. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М.: Центр. Педагогический поиск, 2000.9. Муравьёв Е., Богоявленская В. Урок как объект внутришкольного контроля //
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал