326 [37. 015. 31: 62/64] Левицька-Сосімович І. ОСкачати 74.23 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.05.2017
Розмір74.23 Kb.

ВІСНИК №130

326
УДК 159.9: [37.015.31:62/64]
Левицька-Сосімович І.О.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ДО ПРАЦІ
Стаття присвячена аналізу психологічних аспектів формування ціннісних
орієнтацій учнів основної школи до праці. Ціннісні орієнтації людини органічно пов’язані із
проблемами людини і виступають в якості головного компоненту детермінації її
поведінки. Вони формуються під впливом пануючої в суспільстві системи цінностей, яка
змінюється з розвитком історії. Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою
змісту виховання особистості. Формування особистості у процесі праці відбувається не
автоматично, а лише при її правильній організації, зокрема в умовах школи.
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, основна школа, уроки обслуговуючої
праці.
Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем сучасної педагогічної науки є проблема ціннісних орієнтацій учнів основної школи. Ця тема достатньо складна, включає дослідження ряду аспектів, а саме: вікові психологічні особливості підлітків, соціологічні проблеми освіти і виховання, вплив колективу, сім’ї та інше.
Мета даної статті виявити психологічні аспекти формування ціннісних орієнтацій учнів основної школи до праці.
Дослідження системи цінностей та ціннісних орієнтацій особистості, груп, соціальних верств в нових історичних умовах є дуже важливим, так як дозволяє науково керувати соціальними, соціально- психологічними процесами в суспільстві. Тому дослідження цієї проблем є дуже актуальним на сучасному етапі.
Нині виникла нагальна потреба у виробленні якісно нового підходу до професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя технологій, функції та зміст діяльності якого спрямовуватимуться на формування в учнів ціннісного ставлення до праці.
Наголосимо, що у сучасному педагогічному процесі вже недостатньо ставити лише мету, яка стосується передачі учневі конкретного обсягу знань та формування певних практичних умінь. Сучасна школа повинна допомогти учням розібратися у складних соціальних й економічних проблемах сьогодення, а у майбутньому знайти своє місце в системі суспільних і виробничих відносин. Тому такі процеси, як демократизація, глобалізація, урбанізація, лібералізація, плюралізм суспільних відносин, комерціалізація, підприємницька діяльність та ін. позначаються на змісті й організації роботи сучасної школи.
Основна частина. Аналіз літературних джерел дозволив з’ясувати, що цінності передовсім виступають джерелом мотивації діяльності, визначаючи трудові дії та поведінку, а звідси – впливають на результати людської діяльності. Тому вивчення цінностей суспільства та створення умов для їх реалізації
є найважливішою потребою й ознакою діяльності людини. З іншого боку, ставлення до праці відображає зв’язок між нею і працівником у контексті виробництва та розподілу матеріальних благ і духовних цінностей.
Це об’єктивна категорія, що виражає типові відносини між людьми щодо їхньої спільної участі у виробництві. Ставлення до праці як соціальне явище характеризується такими основними чинниками: оплатою праці, умовами праці, її організацією, змістом, соціально-психологічним кліматом у трудовому колективі, стилем управління тощо.
Стан розвитку будь-якого суспільства визначається ієрархією його цінностей. Від пріоритетів у ціннісному світогляді молодої людини залежить майбутнє. Від того, наскільки свідомість особистості вільна від ідеологічних міфів і соціальних ілюзій, яким змістом наповнені ціннісні орієнтації, стає вартісним процес соціалізації, процес можливостей співіснування в оточуючій дійсності. Соціальні цінності відіграють важливу роль у культурному засвоєнні дійсності. Руйнування ціннісної основи призводить до кризи, вихід з якої можливий шляхом набуття нових цінностей.
Зміст понять "цінності" і "ціннісні орієнтації" розглядався у філософському (В. Василенко,
І. Зязюн, М. Каган, В. Кремень, Л. Столович, М. Шелер), психологічному (К. Абульханова-Славська,
І. Бех, М. Боришевський, Л. Виготський, І. Кон, Д. Леонтьєв) та педагогічному (Т. Бутківська,
О. Вишневський, І. Дубровіна, В. Струманський, О. Сухомлинська та інші) аспектах.
Аналіз соціально-психологічних і педагогічних досліджень останніх десятиліть підтверджує, що стосовно процесу виховання дітей і молоді зміст поняття праця розглядають переважно в контексті ознайомлення з працею дорослих та формування певних трудових умінь і навичок. Водночас очевидно, що трудове виховання дітей і молоді неможливе без ціннісного ставлення до праці, що вимагає
© Левицька-Сосімович І.О., 2015

Розділ 6.
ПРОФЕСІЙНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

327 усвідомлення праці як подолання перешкод у навчанні чи будь-якій іншій діяльності, докладання вольових зусиль, що є важливою умовою формування внутрішньої мотивації, наполегливості, відповідальності та цілеспрямованості особистості. Дослідження науковців, практичний досвід переконливо доводять, що виховання ціннісного ставлення до праці необхідно починати якомога раніше, адже працелюбність є однією з ключових базових якостей особистості дитини.
Дослідивши точку зору декількох науковців, можна зробити висновок, що ціннісні пріоритети суспільства формуються поступово, через відбір певних видів поведінки і досвіду людей. Спочатку вони з’являються як сукупність звичок, прийомів людського побуту, специфічні форми поведінки, що передаються від покоління до покоління як ознаки власне людського способу життя, відмінні від тваринних. З часом ці прийоми побуту закріплюються, схематизуються в таких нормативних утвореннях, як традиції, обряди, звичаї, ритуали. В них кодуються еталони суспільне схваленої поведінки людей.
На сьогодні в Україні проблема формування морально-ціннісного ставлення до продуктивної праці в учнів належить до нагальних і є недостатньо опрацьованою. Трудове виховання починається за партою, за книжкою – це найскладніший "верстат", оволодіти яким не так-то просто. Найважче для досягнення і найтонше в педагогічній майстерності – досягти того, щоб людина яка сидить за партою, була переконана, що вона трудівник пізнання. Щоб виховати презирство до неробства, щоб лінощі і недбайливість вважалися мізерністю, досвідчений вихователь звертається до гідності трудівника: соромно чогось не зробити, провести день без діла.
Значення праці як діяльності залишається незмінним, натомість зміст праці якісно змінюється.
Фізично важка праця неухильно поступається місцем кваліфікованій, для якої характерні елементи технологізації (включаючи автоматизацію й інтелектуалізацію). Тому на передній план виходять такі особистісні компоненти праці, як цілеспрямованість, наполегливість, працьовитість, усвідомлення її необхідності для успіху в житті та ін., що формуються різними соціальними інститутами, а передовсім – сім’єю та школою.
Ціннісні орієнтації людини органічно пов’язані із проблемами людини і виступають в якості головного компоненту детермінації її поведінки. Ціннісні орієнтації – це елементи мотиваційної структури особистості, на підставі яких відбувається вибір тих чи інших соціальних установок як цілей або мотивів конкретної діяльності. Ціннісні орієнтації особистості формуються під впливом пануючої в суспільстві системи цінностей, яка змінюється з розвитком історії [2].
Ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв’язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.
Формування особистості у процесі праці відбувається не автоматично, а лише при її правильній організації, зокрема в умовах школи. Зазначимо, що під організацією учнівської праці розуміється впорядкування, надання їй планомірності та системності, а у процесі такої суспільно корисної, продуктивної праці відбувається трудове, естетичне і фізичне виховання школярів. Саме ефективну організацію учнівської праці покликані забезпечити педагоги, зокрема вчителі технологій.
У всіх педагогічних системах минулого значна увага приділялася цінностям людського життя, формуванню у підростаючого покоління ціннісних орієнтацій високого ґатунку. Одним з перших,
А. Макаренко наголошував на становленні особистості вихованців в умовах дитячого колективу та завдяки суспільно корисній, продуктивній праці [2]. У 20 – 30-х рр. ХХ ст. саме ним реалістично та зрозуміло було означено педагогічний підхід щодо формування у підлітків ціннісного ставлення до праці, який й донині успішно використовується багатьма цивілізованими країнами.
Саме поєднання навчання з продуктивною працею визначають принципи трудового виховання як практичної підготовки молодого покоління до свідомої й активної участі в суспільному виробництві, в матеріальному й духовному житті суспільства. Завдання трудового виховання ґрунтується на таких принципах і вимогах: єдність трудової культури і загального розвитку; розвиток індивідуальності в праці; висока морально сутність праці; раннє залучення до праці; різноманітність видів праці; постійність, безперервність праці; творчий характер праці, поєднання зусиль розуму і рук.
Єдність трудової культури і загального розвитку – морального, розумового, естетичного, фізичного. У поняття трудова культура входить не тільки досконалість практичних умінь і навичок, майстерність, а роль, місце трудової діяльності в духовному житті людини, інтелектуальна насиченість і повнота, моральне багатство, цілеспрямованість трудової діяльності.
Розвиток індивідуальності в праці. Наш ідеал трудового виховання полягає в тому, щоб кожна людина вже в роки отроцтва й ранньої юності знайшла ту працю, в якій найповніше і найяскравіше розкривались би її природні нахили.
Висока моральність сутність праці. Студенти залучаються до праці, яка створює всенародні багатства. Чим більше віддала людина в отроцтві й ранній юності своїх зусиль у безоплатній праці, тим ближче вона бере до серця те, що, здавалось би, прямо її не стосується.
Раннє залучення до продуктивної праці. На власному досвіді людина розуміє, що без праці неможливе життя. Радощі праці стають зрозумілими.

ВІСНИК №130

328
Різноманітність видів праці. Інтерес до різноманітної праці зберігається і в середньому та в старшому віці. Різноманітність праці старшокласників важлива умова їх підготовки до свідомого вибору спеціальності.
Постійність, безперервність праці. Тільки коли праця постійна і пройнята якимось творчим задумом, спрямована на досягнення суспільної теми, створюються умови для єдності трудового і духовного життя особистості.
Творчий характер праці, поєднання зусиль розуму і рук. Чим значнійший задум, тим з більшим
інтересом виконується і найпростіша робота, без якої особистості в її трудовому житті не обійтись.
Безсумнівний інтерес для дослідження представляють наукові дослідження американського соціолога і психолога М. Рокіча щодо проблеми формування ціннісних орієнтацій особистості. Він розглядає цінності як різновид переконань та характеризує їх таким чином [4]:
1) загальне число цінностей, що є надбанням людини, порівняно невелике;
2) людство володіє одними і тими ж цінностями, хоча й різного рівня;
3) цінності організовані в систему, а витоки цінностей – в культурі, суспільстві, його інститутах і особах;
4) вплив цінностей простежується практично в усіх соціальних феноменах, які заслуговують на всебічне вивчення.
Сучасний учитель технологій повинен сформувати в учнів ціннісне ставлення до праці через розкриття:
– змісту праці (можливість оволодівати новітньою технікою та сучасними технологіями, займатися організаторською, суспільно корисною та продуктивною діяльністю);
– умов праці (працювати в чистій і здоровій обстановці, займатися цікавою, спокійною та ритмічною роботою);
– престижності праці (користуватися суспільним визнанням);
– необхідності матеріального забезпечення (добре заробляти, забезпечувати стабільне майбутнє для себе й своєї родини);
– можливості самореалізації у трудовій діяльності (якнайповніше використовувати свої здібності, творити й створювати нове, працювати нестандартно, постійно самоудосконалюватися, розширювати світогляд тощо);
– суспільного значення трудової діяльності (бути корисним суспільству загалом та окремій особистості, через результати власної праці піклуватися про людей).
Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, виконувати необхідні корективи [6].
Висновки. Виявлено основні чинники, що впливають на формування ціннісного ставлення до праці в учнів на уроках обслуговуючої праці (потреби, інтереси, переконання, ціннісні орієнтації, нахили, вибір майбутньої професії, цілеспрямованість, наполегливість, працьовитість, усвідомлення її необхідності для успіху в житті).
Ціннісні орієнтації – це елементи мотиваційної структури особистості, на підставі яких відбувається вибір тих чи інших соціальних установок як цілей або мотивів конкретної діяльності.
Залучення підлітків до цінностей трудової діяльності педагоги вбачають у тісному взаємозв’язку
їх інтересів з інтересами трудового та суспільного життя дорослих. Тому педагоги мають послуговуватися цінностями, що використовуються для управління вибором діяльності, корисної суспільству, а також цінностями, пов’язаними з самовираженням на кшталт творчості, оригінальності, розвинутості здібностей, здатності до самовдосконалення тощо.
Мета трудового виховання у основній школі полягає у формуванні розуміння учнів значення правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства; уявлень про сучасний ринок праці, знань про складові головного та резервного професійного плану; відмінності між окремими напрямами профільного навчання у старшій школі; навичок пошуку необхідної інформації про можливості продовження навчання за обраним профілем і побудови індивідуальної освітньої траєкторії.
Використані джерела
1.
Алексеева В.Г. Молодой рабочий: формирование ценностных ориентаций / В.Г. Алексеева. – М.:
Мысль, 1983. – 222 с.
2.
Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. / І.Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: [навч.-метод. видання] / І.Д. Бех. – К.: Либідь,
2003. – 280 с.
3.
Булынин A.M. Формирование трудовых ценностных оринтаций у учащихся 7 – 9 классов в процессе преподавания предметов гуманитарного цикла: дисс. … канд. пед. наук / А.М. Булынин. – Брянск,
1991. – 208 с.

Розділ 6.
ПРОФЕСІЙНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

329 4.
Забродський М.М "Вікова психологія" Навчальний посібник / М.М. Забродський. – К., 1998. – С. 45-
55.
5.
Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. / А.Г. Здравомыслов – М.: Политиздат, 1986. –
223 с.
6.
Здравомыслов А.Г. Отношение к труду и ценностные ориентации личности : Социология в СССР /
А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов. – Т.2. – М, 1966. – 300 с.
7.
Скок М.А. Ціннісні орієнтації особистості сучасного студента / М.А. Скок // Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. Вісник ЧДПУ. – Чернігів, 2002. – Вип. 11: Серія:
Психологічні науки. – С. 128–132.

Levytska-Sosimovych I.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FORMING OF BASIC SCHOOL PUPILS’
VALUE ORIENTATIONS TO WORK
The article is devoted to the analysis of psychological aspects of forming of basic school
pupils’ value orientations to work. Human’s value orientations are connected with human’s
problems and are the main components of the determination of human’s behavior. They are
formed under the influence of the system of values that predominates in the society and changes
with the development of history. Value attitude to work is an important component of personality’s
upbringing. Personality’s forming in the process of work occurs not automatically, but only in
case of its organization in a proper way, especially in school.
Personality’s value orientations development occurs on the basis of value character of
thinking, assignment of values, their matching with needs, that arise and determine the way of
consciousness, self-consciousness. Modern school must help the pupils to solve difficult social and
economical problems of modern life and in future to find their place in the system of social and
production relations. On teacher’s value attitude to work, level of intelligence and culture,
methodical preparedness depends how he is able to develop basic school pupils’ potential
capacity.
The combination of studying and productive work defines the principles of labor
education as practical preparation of young generation for conscious and active participation in
the public production in material and spiritual life of society. The task of the labor education is
based on such principles and requirements: the unity of labor culture and general development;
the development of individuality in labor; high moral essence of labor; early involvement in labor;
the diversity of types of labor; the constancy and continuity of labor.
The maturity of pupils’ value attitude to work is analyzed by explaining: the essence of
the work, the conditions of the work, the prestigiousness of the work, the necessity of material
security, the opportunity of self-realization in the work, the public importance of the work.
The essence of such concepts as "values" and "value orientations" is examined. The main
factors that have influence on the process of forming of pupils’ value attitude to work at labor
lessons are revealed. Labor education is the system of educational impacts, the goal of which is to
prepare the pupils morally and psychologically to their future professional activity.
Key words: values, value orientations, primary school, classes of personnel.

Стаття надійшла до редакції 29.09.2015


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал