2014 рік Методична діяльністьСторінка11/24
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.01 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Серед факторів, які вплинули на такий результат, можна виділити наступні: невизначеність учнів з майбутнім напрямком навчання при обранні профілю навчання; послаблення навчально-методичний супроводу щодо діяльності учителя та учня в системі підготовки до ЗНО як через урочну систему, так і консультативну (позаурочну); психологічна невпевненість учнів (нераціональне використання часу під час виконання завдань, невпевненість у власних силах, а часом розгубленість; відсутні навички саморегуляції в напружених ситуаціях тощо), недостатній рівень навчальної та пізнавальної мотивації школярів.

У ході аналізу приходимо до висновку, що підготовка випускників до проходження ЗНО з української мови та літератури є одним із суттєвих завдань виконання базових програм.

З метою підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у всіх школах створено банк тестів на паперових та електронних носіях, наявні нормативні документи, зошити з друкованою основою. Словесниками напрацьована методична база: картки – комплекси для 5 – 11 класів, різноманітні зошити, тести, матеріали для контрольних робіт, зібрана велика кількість різноманітного дидактичного, індивідуально-авторського матеріалу.У цілому результати моніторингових досліджень та зовнішнього незалежного оцінювання вимагають від учителів більш відповідального ставлення до професійної діяльності та постійного підвищення фахової майстерності в курсовий та міжкурсовий періоди. Адже саме від високого рівня викладання предмета залежить рівень якості навчальних досягнень учнів, а якість освіти учнів потребує дотримання принципу наступності, виявлення постійної практичної активності та контролю. Як свідчать наведені вище факти, внутрішній контроль виявляється більш суб’єктивним і не показує повної об’єктивної результативності якості знань учнів з української мови. Факти свідчать про те, що саме від високого рівня викладання предмета, вміння організувати навчальний процес, зацікавлювати учнів залежить рівень якості навчальних досягнень.

У сучасних умовах навчання української мови необхідно здійснювати з урахуванням прогресивних підходів (компетентнісного, особистісно орієнтованого, комунікативно-діяльнісного, соціокультурного). Педагогам важливо дбати про структуру уроків української мови, якими повинно бути передбачено:  • Забезпечення мотивації (створення проблемної ситуації, з’ясування необхідності набутих умінь під час виконання завдань на уроці для подальшого навчання, майбутньої трудової діяльності тощо, активізація опорних знань і вмінь учнів;

  • Представлення теми й очікування навчальних результатів;

  • Презентація необхідної для учнів інформації;

  • Забезпечення виконання системи вправ і завдань, спрямованих на формування мовних, комунікативних, соціокультурних і оргдіяльнісних умінь;

  • Оцінювання результатів уроку, підбиття його підсумків, коригування набутих умінь і навичок, визначення нових тем (проблем) для їх розв’язання, складання плану подальшої роботи тощо.

Учителям варто весь урок української мови будувати на тематично близькому дидактичному матеріалі, враховуючи сукупність дидактичних цілей уроку, обираючи найдоцільніші комплексні вправи й завдання за ступенем допомоги, рівнем творчості і способами інтегрування видів діяльності; активізувати здобуті учнями результати дослідницької роботи на різних етапах уроку для формування в них суб’єктного досвіду, включення цих результатів у цілевизначення, планування діяльності; висунення гіпотез, висунення і розв’язання завдань, рефлексію тощо.

Дуже важливо формувати в учнів креативну компетентність – здатність до розв’язання будь-якої задачі творчо; бажання і вміння діяти не за зразком, а оригінально, передбачати новизну під час розв’язання навчальних завдань тощо; інтелектуальну компетентність, яка передбачає здатність школярів працювати з різноманітною інформацією, вміння застосовувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях тощо. Важливу роль при цьому відіграють різнорівневі завдання з комунікативною метою, якими має бути передбачене диференційоване навчання української мови й мовлення, що сприяє розвитку індивідуальних нахилів, здібностей учнів, розширенню їх пізнавальних і креативних можливостей. Для стимуляції креативності педагогам варто створювати сприятливу атмосферу спілкування, збагачувати педагогічне середовище новими враженнями та судженнями, забезпечувати привабливий творчий характер діяльності, чітко визначати мету й кінцеві результати роботи, спонукати до генерування нових ідей, надавати право щодо самостійного прийняття рішення, використовувати творчо-розвивальні технології, а саме : особистісного відкриття знань, умінь і навичок; навчального дослідження; проектів; «мозкового штурму»; виконання евристичних завдань, розв’язання дослідницьких проблем

Слід враховувати, що успішність формування комунікативних умінь учнів залежить від оптимально дібраної системи вправ і завдань, спрямованої на забезпечення процесу навчання мовлення і побудованої на текстовій основі, оскільки на будь-якому тексті (висловлюванні) вирішується комплекс завдань, що стосуються передусім змісту, композиції і його мовного оформлення. Для їх розв’язання слід використовувати такі завдання і види робіт, які сприяли б розвитку в школярів певного комунікативного уміння, зокрема щодо старшокласників, то слід наголосити на таких: складання конспектів, рефератів, бібліографії, написання статей, рецензій на почуте, прочитане, інтерв’ю, портретних нарисів, резюме; підготовка повідомлень, виступів у науковому стилі на зборах, семінарах та їх оцінку; написання творів-описів, творів-роздумів, переказів( докладні, стислі, з творчим завданням), редагування висловлювань; конструювання діалогів і полілогів, моделювання ситуацій тощо. Сучасні підходи до навчання української мови також передбачають проведення діалогу, заохочення учнів до реалізації своїх потенційних можливостей уже в процесі навчання, що є ще не використаним резервом підвищення його ефективності.

Підготовка до ЗНО, ДПА, контрольних робіт вимагає ознайомлення учнів з аналогічними тестовими завданнями (бажано за форматом завдань, які пропонуються Українським центром оцінювання якості освіти), з навчальними текстами для підготовки до контрольних диктантів і переказів, вимогами до якості таких робіт, критеріями оцінювання. Тому важливо пропонувати на уроках української мови систему вправ і завдань як дієвого методу з вироблення в учнів навичок самоконтролю, самооцінки, вмінь відповідати на тестові завдання, відтворювати тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення, самостійно створювати усні і письмові висловлювання, виявляючи правильність не лише у правописному й стилістичному аспектах, а й в аспекті мовленнєвої культури, емоційно-ціннісне ставлення до закономірностей, явищ навколишнього світу.

Активізація процессу викладання української літератури – це передусім удосконалення уроку. Можлива модифікація традиційного уроку з української літератури : диспут, семінар, екскурсія, презентація, літературна вікторина, читацька конференція, творчий конкурс, захист навчальних проектів та ін.. Різноманітні методи і прийоми застосовуються на сучасному уроці літератури. Це шкільна лекція, мультимедійна презентація, евристична бесіда, проблемно-теоретичні завдання, написання рефератів, взаєморецензування, робота з літературознавчими джерелами. Однак учителю-словеснику важливо не перетворювати використання педагогічних можливостей сучасних форм і методів навчання на самоціль. Робота на навчальному занятті з української літератури повинна концентруватися на розкритті ідейно- художньої цінності літературного твору. Ефективному розвитку літературної компетентності учнів сприяє врахування принципу диференціації навчання. На уроках вчителі повинні використовувати всі можливості для розвитку особистості учня, їх активного розумового зростання, глибокого засвоєння знань, формування світоглядної позиції. Саме на уроках мови та літератури формується мовленнєва культура дитини. Сьогодні, на жаль, випускники шкіл мають навички обмеженого усного мовлення , не володіють на належному рівні риторичними вміннями. Культура сучасного уроку починається з учителя, бо йому необхідно бути гнучким у взаєминах з учнями : уміти вислухати, зрозуміти, вчасно підказати, зупинити, попередити, переконати. Наразі урок мови (літератури) вимагає широкого використання активних форм навчання , концентрованого вивчення матеріалу, практичного спрямування на вироблення мовленнєвих навичок, обов’язкового навчання аргументованості і толерантності (правила ведення дискусії, диспуту, дебатів) та ін.. Організація таких форм навчальної діяльності робить урок емоційно насиченим, учнів – активними, підтримує високий рівень зацікавленості. Недаремно сьогодні актуальними є риторика, культура спілкування, мовленнєвий етикет.

Потребує окремого вивчення питання правильного заповнення шкільної документації та перевірки зошитів. Не завжди вчителі вчасно оформляють журнали: не всюди показана поточна оцінювальна діяльність учнів у журналах як на уроках мови, так і на уроках літератури. Не завжди якості перевірки зошитів надається належна увага. У більшості випадків порушується термін перевірки контрольних робіт, не завжди учні мають змогу на наступний урок дізнатися про результати контрольної роботи, яку виконували.

У цілому перевірка стану викладання і рівня навчальних досягнень учнів з української мови і літератури показала, що педагогічний процес організований на задовільному рівні, але всі напрями діяльності закладів освіти і методичної служби потребують постійного оновлення та удосконалення.

Учителі начебто весь час перебувають у неперервному процесі освіти, але, не завжди створюють атмосферу творчого підходу до навчання, не так активно, як того вимагає час, впроваджують інновації, не стимулюють самостійний інтелектуальний розвиток дитини. Не слід забувати, що саме від фахового рівня вчителя, його професійної відповідальності залежить рівень мовно-літературної освіченості учнів. Вчителям української мови та літератури слід детальніше вивчити державні та регіональні підходи до викладання базових предметів, врахувати інновації у змісті та технологіях, через самоосвіту та участь у професійних заходах постійно вдосконалювати фахову культуру, враховуючи те, що стратегічною метою сучасної мовно-літературної освіти є формування високоосвіченої, інтелігентної, самодостатньої творчої особистості з інноваційним типом мислення і діяльності.

Робота з обдарованими учнями реалізується через організацію допрофільного, профільного навчання, підготовки учнів до участі в олімпіадах та мовно-літературних конкурсах. Учні району активно приймають участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник». У цьому році від району приймало участь 225 учасників.

Результати гри :

Диплом переможця – 11

Диплом І ступеня Всеукраїнського равня - 5

Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня - 6

Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 13

Диплом І ступеня Регіонального рівня - 16

Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня – 18

Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня - 22

сертифікат учасника – 134


Для участі у обласному етапі олімпіади з української мови та літературиу цьому році була запрошена учениця 9 класу Захарівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Телятник Вікторія (учитель Долинська К.З.), у минулому навчальному році на обласний етап олімпіади була запрошена учениця 10 класу Мелекінської ЗОШ І-ІІІст Сидоренко Марина (учитель Попович М.В., набрана кількість балів 58, місце 20 з 27 учасників). на обласний етап конкурсу ім.Шевченка була запрошена учениця Дем*янівської ЗОШ І-ІІІст. Наразі підготовча робота до участі в олімпіадах та мовно-літературних конкурсах потребує додаткових зусиль як учителів, так і учнів.

Для поліпшення стану викладання та якості навчальних досягнень учнів з української мови і літератури в умовах упровадження нового Державного стандарту рекомендуємо:

Адміністраціям шкіл:

1. Систематично аналізувати стан викладання та результати рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, порівнювати показники якості освіти. Поставити на контроль викладання української мови в класах, що працюють за новими програмами.

2.Розширити систему заходів, які сприятимуть ефективному викладанню предмета, моніторингу якості мовної освіти та підготовки до ЗНО.

3.Заохочувати педагогів до підвищення рівня фахової майстерності через атестацію, участь у конкурсах, конференціях, семінарах; сприяти удосконаленню професійної майстерності вчителів.

4.Створювати умови в навчальному закладі для організації самоосвітньої та творчої діяльності учнів; модернізувати систему діяльності щодо підготовки учнів до таких видів інтелектуальних змагань, як олімпіади та мовно-літературні конкурси;

5.Запроваджувати індивідуально-корекційні програми.

6.Проектувати програми самоосвітньої і творчої діяльності учнів.
Учителям:

1.Зробити самоаналіз педагогічної діяльності, виходячи з результатів рівня навчальних досягнень учнів.

2. Стимулювати власну потребу в підвищенні фахової майстерності.

3.Активно впроваджувати нові технології навчання.

4.Активізувати самостійно-творчу діяльність учнів.

5.Проектувати програми самоосвітньої та творчої діяльності учнів.

6Створювати ситуації успіху при викладанні предмета.

7.Сприяти розвитку лінгвістичної обдарованості учнів через залучення їх до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-дослідній роботі тощо.

8. Вивчити нові критерії оцінювання та приділяти належну увагу перевірці зошитів, заповненню шкільної документації.

Районному методичному кабінету відділу освіти:

1. Удосконалювати навчально-методичний супровід стану викладання української мови і літератури відповідно до реалізації вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та оновлення змістового наповнення базових предметів.

2. Продовжувати та удосконалювати проведення моніторингових досліджень якості мовної освіти учнів.

3. Удосконалювати організаційно-методичний супровід участі вчителів у фахових конкурсах для вчителів української мови та літератури, спланувати систему семінарів, майстер-класів, авторських творчих майстерень щодо презентацій та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду з української мови та літератури.

4.Висвітлювати інформаційно-аналітичні матеріали на сайті РМК

Результати участі в районних олімпіадах

з української мови та літератури


школа

2012-2013 н..рік

2013-2014 н.рік

І місце

ІІ

місце


ІІІ

місце


Всього

І місце

ІІ

місце


ІІІ

місце


Всього

Мангуська №1

Мангуська №2

2

1
3
1
1

Ялтинська №1

11
2

1

3

Ялтинська №2
1
12

2

Урзуфська1

1

11

Комишуватська

Дем*янівська
1
1

Захарівська
1
1

1

1
2

Мелекінська

11

22

Приазовська

Бердяська

1
1

2

Стародубівська1

1

Портовська

1
1

2

Всього:

5

3

3

11

5

5

4

14


Поділіться з Вашими друзьями:

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал