2007 — 160 с. (Класний керівник). ІзвиСторінка4/9
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

12—36 балів. Низький рівень ематійності. Людина зазнає труднощів в установленні контактів з оточуючими, незатишно почувається в компанії. Емоційні прояви інших здаються їй незрозумілими і безпідставними. Вона прихильник точних формулювань і раціональних рішень. Друзі і знайомі відмічають її ділові якості і стриманість.

11 балів і менше. Дуже низький рівень ематійності. Відчуває труднощі у спілкуванні і встановленні контактів з оточуючими, особливо з дітьми та літніми людьми. Енергійна, іронічна, позбавлена сентиментальних проявів, зосереджена на собі. Хворобливо переносить критику на свою адресу. Не схильна поступатися власними інтересами заради почуттів інших людей.

ДОСЛІДЖЕННЯ «Я-КОНЦЕПЦІЇ » ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

АНКЕТА «ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗНАЙОМСТВО З УЧНЕМ»

Мета: визначити ставлення учня до власної особистості. Вік учнів: від 15 років. Обладнання: роздруковані бланки анкети, олівці чи ручки.

36

Є'КАМЖ


Варіанти відповідей

Запитання так, завж- іноді, де-

ди, пов- якою ні, ніколи

ною мірою мірою

1) Мені подобається власна


зовнішність.

 1. Я задоволений власними інтелектуальними даними.

 2. Мій характер не ускладнює моє життя.

 3. Мої вольові якості в нормі.

 4. Я вважаю, що фізично розвинутий добре.

 5. Я добре знаю себе, наприклад, яке враження викликає у друзів моя зовнішність.

 6. Я достатньо обізнаний про власні інтелектуальні здібності й успішно користуюся ними.

8) Я знаю особливості свого
характеру і як використовува
ти їх для досягнення мети.

9) Я випробував себе і знаю як


поводитимусь під час небез
пеки.

10) Я знаю стан свого здоров'я


і враховую свої фізичні мож
ливості під час прийняття жит
тєво важливих рішень.

 1. Я здатен приборкувати свої емоції.

 2. Я здатен підкоряти собі обставини, вмію долати труднощі.

13) Я не припускаюся помилок
і рідко жалкую про зроблене.

37

Є'КАОДК
Продовження таблиці Варіанти відповідей

Запитання так, завж- іноді, де-

ди, пов- якою ні, ніколи

ною мірою мірою

 1. Я здатен доводити навіть неприємні справи до логічного кінця.

 2. Навіть якщо я дуже розсерджений, я вмію стримувати себе.

 3. Я згоден зі ствердженням, що «світ прекрасний» і що все навколо має внутрішній зміст.

 4. Я впевнений, що моя освіта у майбутньому обернеться на користь світові.

 5. Я вірю, що всі люди навколо бажають мені добра.

 6. Я впевнений, що сумлінна праця і дотримання суспільних правил приведуть мене до успіху

 7. Я вірю, що майбутнє буде кращим за сьогодення.
 1. У мене погіршується настрій, коли я бачу сльози або страждання іншої людини.

 2. Якщо хтось образив мене, я не намагаюсь помститись.

 3. Я прийду на допомогу людині, навіть якщо після цього запізнюсь у школу.

24) Посварившись з другом,
я довго переживаю, а потім
першим роблю крок до прими
рення.

38

Є'КАМЖ
Є'КАМЖ

Запитання

Продовження таблиці Варіанти відповідей

так, завж- іноді, де-

ди, пов- якою ні, ніколи

ною мірою мірою 1. Я впевнений у тому, що разом можна досягти більше, ніж по одному.

 2. Я не лише не вважаю себе гіршим за інших, а навпаки — кращим у дечому. Але на людях не виявляю цю думку.

 3. Я впевнений у собі, своїх здібностях, своєму праві на гідне життя, на високу посаду, на щастя та успіх.

28) Мені доводилось бути
в різних групах, компаніях, ко
лективах, і повсюди я відчував
прихильність з боку оточую
чих і займав гідний соціаль
ний статус.

29) На образи, навіть неза-


служені, я не вважаю за необ
хідне комусь відповідати або
з'ясовувати стосунки.

 1. Я відчуваю докори сумління, якщо не виконав обіцянки або сказав неправду, навіть якщо цього ніхто не помітив.

 2. Коли, прокинувшись вранці, я згадую, що у мене багато справ, мій настрій не погіршується, я не тягну час, а відразу беруся до роботи.

 3. Навіть найнезначнішу справу я намагаюсь виконати сумлінно.

39


Є'КАМЖ

Запитання

 1. Я полюбляю зміни, знайомитися з новими людьми.

 2. Мене не зупиняють невдачі, зробивши висновок, я дію з іще більшою наполегливістю.

 3. Я хочу й зможу досягти в житті високих особистих досягнень.

 4. Я знаю і часто думаю про те, що життя дано мені не просто так, а має високий смисл й призначення, і я намагаюсь їх зрозуміти.

 5. Я допитливий, мене цікавлять відомості з різних областей науки.

 6. Я полюбляю розмірковувати на філософські теми, розмовляти.

39) Я полюбляю залишатися
на самоті і мріяти.

 1. У вирішенні проблем я шукаю алгоритми, систему, внутрішні закони.

 2. Я завжди самостійно шукаю рішення проблем, навіть у колективній справі намагаюсь усе зробити по-своєму.

 3. Я не боюся висловлювати свою думку в незнайомій компанії, навіть якщо вона не співпадає із загальною, не боюся кепкувань.

Продовження таблиці

Варіанти відповідей

так, завж- іноді, де-

ди, пов- якою ні, ніколи

ною мірою мірою


40


Закінчення таблиці

Варіанти відповідей

Запитання так, завж- іноді, де-

ди, пов- якою ні, ніколи

ною мірою мірою

 1. Я однаково спокійно ставлюся до похвали і критики на мою адресу.

 2. У позиції вибору я роблю його, виходячи із власних уявлень про справедливість та істину, не озираючись на оточуючих.

 3. У мене завжди гарний настрій.

46) Сонце, пташиний спів,
гарний краєвид благотвор
но впливають на мене навіть
у найскрутніші часи.

 1. Я не засмучуюсь надовго через те, що трапилось, і не переживаю заздалегідь через неприємності.

 2. Я люблю готуватися до свят, і вони справджують мої очікування.

49) Я впевнений, що на світі іс
нує щастя, і я можу бути щас
ливим.

Обробка отриманих результатів.

Запитання-судження сформульовані таким чином, що співпадають з характеристикою особистості, зорієнтованої на саморозвиток, самоак-туалізацію. 1. Прийняття власної особистості, гармонія із собою: своєю зовнішністю, темпераментом, характером та ін.

 2. Знання себе, «сильних» та «слабких» сторін власної особистості.

41

Є'КАОДК


 1. Здатність до рефлексії, вміння володіти своїми почуттями, керувати собою.

 2. Прийняття навколишнього світу, впевненість у тому, що він гармонійний, гуманний, сповнений змісту.

 3. Здатність до розуміння, співчуття іншим.

 4. Почуття власної гідності, висока самооцінка, що не залежить від особистих досягнень та надбань.

 5. Активність, оптимізм, прагнення досягти мети.

 6. Наявність високих цілей, цінностей і смисл буття, віра у найвищі людські ідеали.

 7. Емоційна та інтелектуальна незалежність, готовність до самостійного життєвого вибору.

10. Приналежність до сьогодення, здатність отримувати задоволення від життя, радіти і бути щасливим.

Результати тестування підрахувати за наступною шкалою:Варіант відповіді Бали

так, завжди, повною мірою 2

іноді, деякою мірою 1

іноді ні, ніколи 0

Загальна кількість балів дає можливість судити про самовідчуття (психічне здоров'я) учня в цілому, наскільки воно гармонійне і «переможне».

Кожні наступні п'ять суджень оцінюють якусь одну з десяти якостей (наведених вище), окрему структуру етичності, дозволяючи виявити внутрішні комплекси, через що страждає учень.ТЕСТ «АВТОПОРТРЕТ»

Мета: визначити уявлення учня про самого себе.

Вік учнів: від 6 років.

Обладнання: аркуші паперу, олівці чи ручки.

Інструкція: учень має намалювати свій автопортрет. Манеру малювання дитина повинна обрати сама.

42

Є'КАМЖ


Обробка результатів.

Отриманий малюнок учитель аналізує, користуючись наступними характеристиками: 1. Естетичне зображення. Дитина явно володіє художніми здібностями, на таких малюнках легкість і лаконічність ліній поєднуються з великою виразністю зображення.

 2. Схематичне зображення. Обличчя в профіль або анфас зображається схематично. Таке зображення характеризує інтелектуальну спрямованість особистості. Це мислителі з тенденцією до постійного узагальнення інформації.

 3. Реалістичне зображення. Малюнок містить багато дрібниць. Дуже ретельно намальовано обличчя, волосся, одяг та ін. Це характеризує педантичну особистість, схильну до деталізації, аналізу.

 4. Метаморфічне зображення. Дитина зображує себе у вигляді предмету, тварини, літературного персонажу. Таке зображення виконують художні особистості, які володіють розвиненою фантазією, уявою, творчими здібностями, почуттям гумору.

ТЕСТ «САМООЦІНКА»

Мета: визначити сприйняття учнем власної особистості, особистіс-них цінностей та значимості в порівняні з іншими людьми.

Вік учнів: від 11 років.

Обладнання: аркуші паперу, на якому намальовано вісім кілець, олівці чи ручки.

Інструкція: учитель каже учневі: «Перед тобою рядок з восьми кілець. Познач ініціалами «своє» кільце та кільця інших людей (друзів, близьких родичів, учителя).

оооооооо

Обробка отриманих результатів.

Самооцінка учня визначається як сприйняття ним власної цінності, значимості в порівнянні з оточенням. Чим далі ліворуч розташовано особисте кільце учня, тим вища самооцінка цієї дитини.43
ТЕСТ «РІВЕНЬ САМООЦІНКИ»

Мета: визначити, рівень самооцінки учня, наявність у нього комплексів неповноцінності.

Вік учнів: від 15 років.

Обладнання: роздруковані бланки тесту, олівці чи ручки.

Інструкція: учень має висловити свою думку («дуже часто», «часто», «іноді», «рідко», «ніколи») щодо наступних стверджень.

Я думаю про це: 1. Мені хочеться, щоб мої друзі підбадьорювали мене.

 2. Постійно відчуваю свою відповідальність в роботі.

 3. Я турбуюсь про своє майбутнє.

 4. Багато хто ненавидить мене.

 5. Я менш ініціативний за інших.

 6. Я стурбований своїм психічним станом.

 7. Я боюсь виглядати кумедно або дурнем.

 8. Зовнішній вигляд інших кращий за мій.

 9. Я боюсь виступати з промовою перед незнайомими людьми.
 1. Я часто припускаюсь помилок.

 2. Шкода, що я не вмію говорити з людьми як слід.

 3. Шкода, що мені не вистачає впевненості у собі.

 4. Мені б хотілось, щоб мої дії схвалювались оточуючими.

 5. Я занадто сором'язливий.

 6. Моє життя марне.

 7. Багато хто неправильної думки про мене.

 8. Мені немає з ким поділитися своїми думками.

 9. Люди чекають від мене дуже багато.

 10. Люди не дуже цікавляться моїми досягненнями.

 11. Я трохи ніяковію.

 12. Я відчуваю, що багато хто не розуміє мене.

 13. Я не відчуваю себе у безпеці.

 14. Я часто хвилююся марно.

 15. Я відчуваю себе ніяково, коли заходжу до кімнати, де вже сидять люди.

 16. Я відчуваю, що люди говорять про мене за моєю спиною.

 17. Я відчуваю себе скутим.

 18. Я впевнений, що люди майже все сприймають легше, ніж я.

 19. Мені здається, що зі мною має трапитись якась неприємність.

44

Є-кдгюк
Є-кдгюк


 1. Мене хвилює думка про те, як до мене ставляться люди.

 2. Шкода, що я не дуже товариський.

 3. У суперечках я висловлююсь лише тоді, коли впевнений у своїй правоті.

 4. Я думаю про те, чого очікує від мене суспільство.

Обробка отриманих результатів.

Бали

4 З 2 1 0


Результати тестування підрахувати за наступною шкалою:

Варіант відповіді

дуже часто

часто

іноді


рідко

ніколи


0—35 балів. Високий рівень самооцінки. Людина, як правило, не має комплексів неповноцінності, правильно реагує на зауваження інших і рідко сумнівається в своїх діях.

36—45 балів. Середній рівень самооцінки, свідчить про те, що людина рідко страждає від комплексу неповноцінності й лише час від часу намагається підлаштуватись під думку оточуючих.

46—128 балів. Низький рівень самооцінки, сигналізує про те, що людина болісно переносить критичні зауваження на свою адресу, намагається завжди рахуватися з думкою оточуючих і часто страждає від комплексів неповноцінності.

ТЕСТ «ДІЗНАЙСЯ ПРО СЕБЕ»

Мета: допомогти учневі краще дізнатись про «сильні» та «слабкі» сторони свого характеру.

Вік учнів: від 15 років.

Обладнання: Роздруковані бланки тесту, олівці чи ручки.

Інструкція: На кожне запитання пропонується три варіанти відповідей. Учень має обрати відповідь, що підходить йому найбільше.

45


1. Я міг би жити на самоті, подалі від людей.

а) Так;


б) інколи;

в) ні.


2. Іноді я погано почуваюся без будь-якої причини.

а) Так;


б) не знаю;

в) ні.


3. Читаючи про яку-небудь подію, я цікавлюсь усіма подро
бицями.

а) Завжди;

б) іноді;

в) рідко.

4. Коли люди жартують зі мною, я зазвичай сміюся разом з
усіма та не ображаюсь.

а) Так;


б) іноді;

в) ніколи.

5. Те, що деякою мірою відволікає мою увагу:

а) Дратує мене;

б) викликає досаду;

в) не хвилює мене.

6. Мені подобається друг:

а) Захоплення якого носять діловий і практичний харак


тер;

б) важко відповісти;

в) який відрізняється глибоко продуманими поглядами на
життя.

7. На підприємстві мені було б цікаво:

а) працювати з машинами та механізмами й брати участь
лише у виробництві;

б) важко відповісти;

в) розмовляти з людьми, займатись суспільною роботою.

8. У мене завжди вистачає енергії, коли це необхідно:

а) так;

б) важко відповісти;в) ні.

46

Є'КАМЖ
9. Я охочіше довірив би свої думки:

а) моїм добрим друзям;

б) важко відповісти;

в) своєму особистому щоденнику.

10. Я можу спокійно слухати, як інші люди висловлюють ідеї,
протилежні тим, які сповідую я.

а) так;


б) важко відповісти;

в) ні.


11. Я настільки обережний та практичний, що зі мною трап
ляється менше випадковостей, ніж з іншими.

а) так;


б) важко відповісти;

в) ні.


12. Я гадаю, що говорю правду рідше, ніж більшість інших людей.

а) Так;


б) важко відповісти;

в) ні.


13. Я охоче працював би:

а) в установі, де мені б довелося керувати людьми і бути


серед них;

б) важко відповісти;

в) архітектором.

14. Те, що я роблю, у мене виходить:

а) рідко;

б) як коли;

в) часто.

15. Навіть коли мені кажуть, що мої ідеї нездійсненні, це мене


не зупиняє:

а) так;


б) не знаю;

в) ні.


16. Я намагаюсь сміятися над жартами не так гучно, як це ро
бить більшість людей.

а) так;


б) не знаю;

в) ні.


47

Є'КАОДК
17. Зусилля, витрачені на складання планів:

а) ніколи не завадять;

б) важко відповісти;

в) не варті цього.

18. Мені більше подобається працювати з людьми делікатними,
тактовними, ніж з відвертими та прямолінійними.

а) так;


б) важко відповісти;

в) ні.


19. Мені приємно зробити людині послугу, погодившись на зус
тріч із нею в незручний для мене час.

а) так;


б) іноді;

в) ні.


20. Коли я лягаю спати, то:

а) засинаю швидко;

б) інколи мені не спиться;

в) засинаю з трудом.

21. Мені найбільше подобається вирішувати питання, що сто
суються мене:

а) самостійно;

б) важко відповісти.

в) порадившись з друзями.

22. Працюючи в магазині, я б хотів займатись:

а) оформленням вітрин;

б) важко відповісти;

в) бути касиром.

23. Акуратні, вимогливі люди не знайдуть зі мною спільної мо
ви:

а) так;


б) іноді;

в) ні.


24. Якщо люди про мене погано думають, я не намагаюсь змі
нити їхню думку, а продовжую наполягати на своєму.

а) так;


48

Є'КАМЖ
б) важко відповісти;

в) ні.


25. Трапляється, що протягом всього ранку я не хочу ні з ким
розмовляти.

а) часто;

б) іноді;

в) рідко.

26. Мені буває нудно:

а) часто;

б) іноді;

в) рідко.

27. Я гадаю, що навіть найдраматичніші події за рік вже не за
лишать в моїй душі сліду:

а) так;


б) важко відповісти;

в) напевне.

28. Я гадаю, що було б цікаво стати:

а) ботаніком і працювати з рослинами;

б) важко відповісти;

в) страховим агентом.

29. Коли питання, що потрібно вирішити, дуже складне і пот
ребує від мене багато зусиль, я намагаюсь:

а) зайнятися іншим питанням;

б) важко відповісти;

в) іще раз намагаюсь вирішити це питання.

30. Вночі мені сняться фантастичні або безглузді сни.

а) так;


б) іноді;

в) ні.


Обробка отриманих результатів.

За кожну відповідь «б» учню нараховують 1 бал. Запитання 1—7, 23—30: за варіант «а» нараховують 0 балів за відповідь, варіант «в» — 2 бали за відповідь.

Запитання 8—22: за варіант «а» — 2 бали, за варіант «в» — 0 балів.

49

Є-кдгюк
Сума балів за відповіді на запитання 1, 7, 9, 13, 19, 25 (Товариськість):


 1. та менше балів. Людина не дуже потребує спілкування з іншими, за характером неконтактна. Можливо, вона скептично ставиться до незнайомців і доволі суворо судить про оточуючих. Коло спілкування цієї людини обмежене.

 2. та більше балів. Людина товариська, доброзичлива, відкрита. їй властиві природність та розкутість у поведінці, уважність до людей.

Сума балів за відповіді на запитання 2, 5,8, 14, 20, 26 (Емоційна врівноваженість):

 1. та менше балів. Людина схильна до швидких змін настрою.

 2. та більше балів. Витримана людина, спокійна, з реалістичними поглядами на життя.

Сума балів за відповіді на запитання 3, 6, 15, 18, 21 (Практичність):

 1. та менше балів. Людина практична, сумлінна, легко дотримується загальноприйнятих норм, правил поведінки. У деякій мірі їй властиві зайва педантичність, обмеженість.

 2. та більше балів. У людини багата фантазія, високий творчий потенціал. їй важко жити за встановленими правилами, утримуватись «в межах».

Сума балів за відповіді на запитання 4, 10, 16, 22, 28 (Розважливість):

6 та більше балів. Людині властиві розважливість, проникливість, вміння тверезо оцінювати події та людей.

5 та менше балів. Людині властиві прямолінійність, відвертість, природність, щирість у вчинках.

Сума балів за відповіді на запитання 11, 12, 17, 23, 29, ЗО (Самоконтроль): 1. та менше балів. Не дуже дисциплінована особа, їй властива внутрішня конфліктність.

 2. та більше балів. Цілеспрямована людина, добре контролює свої емоції та поведінку, з легкістю дотримується правил.

50

Є'КАМЖ
Є-кдгюк

ТЕСТ «СИЛА ХАРАКТЕРУ»

Мета: визначити, яку позицію займає особистість учня по відношенню до людей із свого найближчого оточення.

Вік учнів: від 15 років.

Обладнання: аркуш паперу, на якому намальовано вісім кілець, олівці чи ручки.

Інструкція: учитель каже учневі: «Перед тобою зображення з восьми кілець, розташованиху три стовпчики. Познач ініціалами «своє» кільце та кільця людей (друзів, близьких родичів, учителя).
Обробка отриманих результатів:

Сила характеру визначається як перевага, рівність або підкорення особистості учня по відношенню до визначених осіб. Мірою сили є більш високе положення кільця, що означає «Я» самого учня в порівнянні з кільцями, що позначають інших осіб.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал