2 аналізування системи формування конкурентної поведінки 1 Стан та характеристика розвитку кондитерської галузіСторінка7/7
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
варіантний підхід до вибору стратегії:

1 варіант - Пропонуємо відкриття Інтернет-магазину в рамках стратегії інтенсивного росту. Застосування стратегії інтенсивного росту передбачає зростання обсягу продажу, ринкової частки та прибутку шляхом інтенсифікації використання наявних ресурсів підприємства.

2 варіант – Пропонуємо стратегію Бенчмаркінгу. Найважливішою перевагою, яку отримує підприємство, що запровадило бенчмаркінг, є перехід до системи безперервного удосконалення, що дозволяє підтримувати високий рівень конкурентоспроможності на ринку.

На основі аналізу витрат на виконання стратегії можемо сказати, що найвигідніший варіант - відкриття інтернет магазину. Розрахували, що загальні витрати на виконання стратегії бенчмаркінгу дорівнює 252000 грн. Загальні витрати на виконання стратегії інтенсивного росту 72000 грн.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Українська радянська енциклопедія. В 12-ти томах / [Бажан М.П. та ін.].- К.: Гол. редакція УРЕ, 1974-1985.

 2. Нова філософська енциклопедія: в 4т./[Стьопін В.С., Гусейнов А.А., Семигин Г.Ю., Огурцов А.П. та ін.].- М.: Думка (Мысль) , 2010.

 3. Ramaswamy V. Competitive marketing behavior in industrial markets/ V. Ramaswamy, H. Gatignon, D. Reibstein.- Chicago: Journal of Marketing, 1994.- 58p.

 4. Мінцберг Г. Школи стратегій. Стратегічне сафарі: екскурсія по нетрях стратегій менеджменту / Г. Мінцберг, Б. Альстренд, Дж. Лемпел.- СПб.: Питер, 2001. - 336 с.

 5. Шинкаренко В.Г. Управління конкурентоспроможністю підприємства / В.Г. Шинкаренко, А.С. Бондаренко. - Харків: ХНАДУ, 2003. - 186 с.

 6. Фатхутдінов Р.А. Конкурентоспроможність організації в умовах кризи: економіка, маркетинг, менеджмент / Раис Ахметович Фатхутдінов. - М.: Дашков и Со, 2002. - 892 с.

 7. Зозульов А. В. Промисловий маркетинг: стратегічний аспект: [навч. посіб.]/ А. В. Зозульов. - Харків: Студцентр, 2005. - 328 с.

 8. Фатхутдінов Р.А. Конкурентоспроможність [навч. посіб.] / Раис Ахметович Фатхутдінов. – М.: ІНФРА-М, 2000. - 311 с.

 9. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: [навч. посіб.]/ З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. − К.: КНЕУ, 1999. − 384 с.

 10. Василенко В. О. Стратегічне управління: [навч. посіб.] / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 396 с.

 11. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: [навч. посіб.]/ І.З. Должанський, Т.О. Загорна. − К.:Центр навчальної літератури, 2006. − 384 с.

 12. Позняк С.  В.  Конкурентні переваги і конкурентоспроможність / Сергій Володимирович Позняк // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №1. – С. 50−54.

 13. Лупак Р.Л. Економічні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкових відносин // Наук. Вісник НЛТУУ: Зб. наук.-техн.

Праць – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип. 20.6. – С.248 – 252.

 1. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства /А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, М.М. Ушакова; за ред. М.М. Ушакової. - К.:Хрещатик, 1999.- 707 с.

 2. Азоєв Г. Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика / Геннадий Лазаревич Азоев. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2001. - 270 с.

 3. Ансофф І. Стратегічне управління: нав. посіб. /Ігор Ансофф.– М.: Економіка, 2006.– 358с.

 4. Іванов Ю. Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: [монографія] / Ю. Б. Іванов та ін.– Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 383 с.

 5. Томпсон А. А. Стратегічний менеджмент. Мистецтво розробки та реалізації стратегії: [навч. посіб.] / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд. ; [пер. з англ. Л. Г. Зайцева, М. І. Соколової]. - М. : Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

 6. Хемел Г. Конкуренція за майбутнє. Створення ринків завтрашнього дня / Г. Хемел, К. Прахалад. - М.: Олімп-Бізнес, 2002. - 288 с.

 7. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : [навч. посіб.] / Зоя Євгенівна Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

 8. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Майкл Портер .− К.: Основи, 1997. − 390 с.

 9. Азоев Г. Л. Персоналізований маркетинг / Г. Л. Азоев, Г. С. Старостін // Маркетинг. - 2012. - № 5 (126). - С. 38-61.

 10. Ансофф І. Новая корпоративная стратегия/ Ігор Ансофф.-СПб: Питер Ком., 1999. - 416 с.

 11. Фатхутдінов Р. А. Управління конкурентоздатністю організації: підручник / Р.А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська. - К.: Кондор, 2009. - 470 с.

 12. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика/ Андрей Юрьевич Юданов .-М: ГНОМ и Д .2001 .- 304с

 13. Трейсі М. Маркетинг провідних компаній. / М. Трейсі, Ф. Вірсема. – М.: Діалектика-Вільямс, 2007. - 304 с.

 14. Аакер Д. Як обійти конкурентів. Створюємо сильний бренд / Девід Аакер.- СПб.: Питер, 2012.- 352 с.

 15. Фолкнер Д. Конкурентна стратегія / Д. Фолкнер, К. Боуман.-М.: Економіка.-

2000 .- 134с.

 1. Траут Дж. Маркетингові війни / Дж. Траут, Е. Райс. - СПб: Питер, 2000 .- 256с.

 2. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід: [монографія] / Л.В. Балабанова, В.В. Холод. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2006. - 294 с.

 3. Рубін Ю.Б. Теорія і практика підприємницької конкуренції / Юрій Борисович Рубін. - М .: ММІЕІФП, 2003 - 584 с.

 4. Cipкo A.B. Економічна теорія. Політекономія. [текст]: [навч. посіб.] /А.В. Сірко – К. :«Центр учбової літератури», 2014. – 416 с.

 5. Виробничий менеджмент / За заг. ред. Бутка М. П. [М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 424 с.

 6. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : [навч. посіб.]/ Світлана Іванівна. Дугіна. - К.: КНЕУ, 2005.- 393 с.

 7. Вибір цінової стратегії підприємства залежно від типу ринку [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://marketing-helping.com/konspekti

 8. Яхно Т.П. Сучасні конкурентні системи: [навч. посіб.] / Тетяна Петрівна. Яхно. – Л.: Вид-во ЛКА, 2012. – 148 с.

 9. Примак Т. О. Маркетинг: [навч. посіб.]/ Тетяна Олександрівна Примак.— К.: МАУП, 2004. — 228 с.

 10. Гаркуша Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: [навч. посіб.] / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. - К. : Знання, 2011. - 582 с.

 11. Морохова В.О Аналітичний інструментарій стратегічного аналізу/ В.О Морохова, Н.М. Василик // Економічний форум.-2013.-№4.-С. 120-126

 12. Липчук В.В. Маркетинговий аналіз : [навч. посіб.] / В.В. Липчук. - К. : Академвидав, 2007. - 216 с.

 13. Литвинюк О. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств / О.

П. Литвинюк, О.І. Драган, О.С. Ралко – К.: НУХТ, 2013. – 152 с.

 1. Дахно І. І. Зовнішньоекономічний менеджмент: [навч. посіб.]/ І. І. Дахно, Г.

В. Бабіч, В. М Барановська. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 568 с.

 1. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності : [навч. посіб.] / І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 384 с.

 2. Класифікація видів економічної діяльності [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html

 3. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2012, КВЕД-2013, КВЕД-2014, КВЕД-2015) [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://evrovektor.com

 4. Крючкова І. В. Концепція Державної програми підвищення конкурентоспроможності підприємства 2007–2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iee.org.ua/ru/publication/85.

 5. Candy Industry ТОП-100 [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.candyindustry.com/articles/86640-global-top-100-candy-companies

 6. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html.

 7. Публикація документів Державної Служби Статистики України [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/

 8. Річна інформація, опис бізнесу ПАТ «В.О КОНТІ» [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://smida.gov.ua/db/participant/05502381

 9. Інформація про посадових осіб емітента ПАТ «В.О КОНТІ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.konti.com/upload/konti/24/201401_fin.pdf

 10. Офіційний сайт ПАТ «В.О КОНТІ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.konti.com

 11. Педченко Н.С. Методичні підходи до обґрунтування стратегії підвищення фінансової конкурентоспроможності підприємства/ Н.С. Педченко // Регіональні перспективи.– 2004. – № 3-5(40-42). – С. 277-280.

 12. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Лариса Олександрівна Лігоненко.– К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580 с.

 13. Портер М. Ю. Конкуренция: [навч. посиб.] / Майкл Юджин Портер. — СПб.: «Вильямс», 2010. — (A Harvard Business Review Book). — 592 с

 14. Янкового О. Г. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : [монографія] /О. Г. Янкового. – Одеса: Атлант, 2013. – 470с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал