2 аналізування системи формування конкурентної поведінки 1 Стан та характеристика розвитку кондитерської галузіСторінка3/7
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Предметом діяльності ПАТ «В.О КОНТІ» є: виробництво та реалізація кондитерських виробів; реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних потреб працівників, створення безпечних умов праці; зовнішньоекономічна діяльність; комерційна, посередницька, торгова та інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством [50].

Місія ПАТ «В.О КОНТІ» довготривалий розвиток зі створенням унікальних, якісних, корисних продуктів; бути світовою компанією зі збалансованим зростанням вартості компанії, операційною прибутковістю, сильними брендами; створювати умови для особистісного, професійного і матеріального росту співробітників [52].

Основними діяльності ПАТ «В.О КОНТІ» (див. табл. 2.8, 2.9) є: виробництво сухарiв i сухого печива, борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання; виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв; виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв.

Таблиця 2.8 - Обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ПАТ «В.О КОНТІ» за період 2013р.Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

фізична од.

тис.грн.

%

фізична од.

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв

7134 т

81964.9

11

7134 т

81964.9

1

Виробництво сухарiв i сухого печива, борошняних виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання;

25969 т

78714.9

40.02

25969 т

78714.9

40.02

Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв

31775 т

225001.6

48.98

31775 т

225001.6

48.98

Таблиця 2.9 - Обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ПАТ «В.О КОНТІ»за період 2014р.

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

фізична од.

тис.грн.

%

фізична од. вим.

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв

6291 т

80640.3

17

6291 т

80640.3

17

Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання

19916 т

86395.9

54

19916 т

86395.9

54

Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв

10679 т

118987.1

29

10679 т

118987.1

29

За даними, розміщеними на сайті компанії [50], частка “КОНТІ” в загальному обсязі виробництва кондитерських виробів в Україні становить 14%. Щомісяця на

фабриках групи виготовляється 37 тис. т продукції – близько 25 тис. тонн на Україні і 12 тис. тонн в Росії. Щорічно компанія експортує близько 30 % виробленої продукції.

Продукцiя ПАТ «В.О КОНТІ» вже давно вiдома та користується великим попитом не тiльки в Українi, але й в Росiї, Казахстанi, Азербайджанi, Туркменiя, Монголiя, Бiлорусь, Кiргизiї, Молдовi. Компанiя реалiзує кондитерськi вироби через мережу ексклюзивних дистриб'юторiв, та торгiвельнi мереж великих сепермаркетiв.

ПАТ «В.О КОНТІ» дотримується активної iнвестицiйної полiтики, що спрямована на поступове збiльшення частки ринку та закрiплення позицiй на ньому в довгостроковiй перспективi, а також розширення асортименту продукцiї. Виробничi потужностi пiдприємств дозволяють виробляти багато кондитерських виробiв у рiзних сегментах ринку та цiнових категорiях.

Організаційна структура компанії змінювалася в міру її розвитку. В результаті змін, що відбулися за 15 років існування компанії, на сьогоднішній день сформувалась потужна виробнича структура, що представлена на рисунку 2.8 [51].Рисунок 2.8 – Виробнича структура Групи “КОНТІ”


З наведеного рисунку 2.8 видно, що компанія має значні виробничі потужності на території України. Кожна фабрика спеціалізується на виробленні визначеного ряду товарних позицій, що дає можливість компанії більш ефективно організувати свою діяльність. Компанії також належить Курська КФ, у 2010 році відкрито Нову Фабрику та у 2011 році запущено потужний виробничо-адміністративний комплекс в Курську, що полегшує розширення присутності на російському ринку, особливо в умовах невизначеності подальших зовнішньоекономічних відносин з України з Росією та підвищення митних ставок на ввіз кондитерської продукції в Росію.

Для ефективного управління діяльністю компанії сформовано організаційну структуру, яка відповідає нормам українського законодавства та забезпечує розподіл повноважень органів управління у реалізації стратегії компанії. Структура управління ПАТ «В.О КОНТІ» наведена на рисунку 2.9.Горлівська фабрика

Курська фабрикаКонстантинівська фабрика

Донецька фабрика

Рисунок 2.9 – Організаційна структура управління ПАТ «В.О КОНТІ» [51]
ПАТ «В.О КОНТІ» має лінійно-функціональну організаційну структуру, яку дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій. Функціональні керівники мають право безпосередньо впливати на виконавців. При цьому аби усунути можливість отримання виконавцями суперечливих вказівок:

 • вводиться пріоритет вказівок лінійного керівника;

 • функціональному керівнику передається лише певна частина повноважень;

З наведеного рисунку 2.9 бачимо, що вищім органом органом управління ПАТ «В.О КОНТІ» є Загальні збори акціонерів. До найголовніших функцій загальних зборів акціонерів належать вибори керівних органів підприємства та розгляд фінансового звіту.

В функції Наглядової Ради входить захист інтересів акціонерів, питання стратегічного управління та контролю за діяльність Виконавчого органу.

Члени Наглядової Ради, у тому числі її Голова призначаються загальними зборами акціонерів та є їм підзвітними. В коло питань Виконавчого органу входить оперативне управляння діяльністю компанії. Як член Наглядової ради має такi повноваження з питань [51]:


 • забезпечення захисту прав акцiонерiв;

 • здiйснення контролю та регулювання дiяльностi Виконавчого органу;

 • визначення стратегiї підприємства в рамках затверджених Загальними зборами акцiонерiв напрямiв дiяльностi;

 • затвердження бюджету та бiзнес-планiв підприємства в рамках визначеної стратегiї розвитку та планiв дiяльностi

 • здiйснення контролю над фiнансово-господарським станом підприємства;

 • здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб;

 • прийняття рiшення про випуск та розмiщення облiгацiй підприємства на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв активiв підприємства, розмiр яких визначений за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (чи на iншу дату, вiдповiдно до вимог державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку);

Виконавчий орган підприємства - Генеральний директор представляє підприємство перед невизначеним колом осiб та органiв, має всi права, правомочностi та компетенцiю щодоздiйснення керiвництва та управлiння поточною дiяльнiстю підприємства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.

Основними завданнями Генерального директора є [51]: • вироблення полiтики з метою збереження та збiльшення прибутковостi та конкурентоздатностi підприємства;

 • забезпечення стiйкого фiнансово-економiчного стану підприємства;

 • захист прав акцiонерiв та забезпечення ефективностi їх iнвестицiй;

 • реалiзацiя iнших статутних цiлей та задач.

 • несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi підприємства, за виконання покладених на підприємство завдань та прийнятi ним рiшення в межах та i порядку, встановленому дiючим законодавством;

 • створює на власний розсуд організаційну структуру компанії з департаментів, відділів та підрозділів, призначає керівників даних органів.

Правління та Генеральний директор є підконтрольними та підзвітними Наглядовій Раді та Зборам акціонерів. В організаційну структуру ПАТ «В.О КОНТІ» входить ряд підрозділів, між якими розподілені відповідні операційні функції.

У всіх структурних підрозділах Групи працює біля 10 тис. співробітників, з них 5,5 тис. в Україні. Кадрова програма компанії, спрямована на забезпечення високого рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв. Компанія iнвестує значну суму коштiв на навчання та покращення квалiфiкацiї персоналу. Система навчання обiймає всi структурнi пiдроздiли та всi категорiї спiвробiтникiв. Компанія придiляє значну роль перiодичним атестацiя як робочих мiсць, так й посад.

Департамент правового регулювання й захисту інтелектуальної власності виконує такі функції


 • забезпечує правильне застосування на підприємстві нормативно-правових

актів та інших документів, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю підприємства;

 • проводить разом із структурними підрозділами підприємства роботу з

перегляду згідно з її компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

 • надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розроблень, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції, робіт, послуг.

 • перевіряти дотримання законності структурними підрозділами органу виконавчої влади та підприємством, що належить до сфери його управління;

 • організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників підприємства, роз'яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань;

Департамент виробництва. Однією з основних функцій виробництва є організація та технічний контроль продукції та їх якості – перевірка дотримання технічних умов і вимог, що ставляться до якості продукції на всіх стадіях її виготовлення, а також виробничих умов і факторів, які забезпечують необхідну якість.

Для виконання завдань та функцій та з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації відділ взаємодіє іншими структурними підрозділами.

Основними завданнями департаменту по роботі з персоналом є:


 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

 • задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

 • прогнозування розвитку персоналу на основі систематичного і всебічного аналізу кадрового забезпечення, заохочення працівників до службової кар'єри;

 • забезпечення навчання працівників підприємства;

 • узагальнення практики застосування законодавства з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, розробка пропозицій щодо

його вдосконалення і внесення на розгляд керівництва підприємства;

Основними завданнями департаменту логістики є: • організація роботи центрального складу і транспортного відділу компанії;

 • управління ланцюжком поставок. Організація постачання філій. Контроль

завантаженості регіональних складів;

 • управління витратами логістики (склад, транспорт, доставка та перевезення);

 • контроль над функціонуванням транспорту в головному офісі, філіях та представництвах компанії - аналіз ефективності використання та управління витратами на експлуатацію транспорту;

 • контроль роботи регіональних складів компанії - перевірка виконання складських процедур і стандартів, контроль ефективності та якості роботи;

 • управління витратами на утримання регіональних складів компанії, виконання складських процедур і стандартів на регіональних складах.

Основними завданнями департаменту економіки і фінансів є:

 • забезпечує проведення робіт з підвищення наукового обгрунтування планів, комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і своєчасне розроблення заходів щодо ефективного використання капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, прискорення темпів зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, тощо.

 • організує контроль за виконанням плану реалізації продукції та плану прибутку, правильністю застосування встановлених цін, участю відділу в розробленні заходів щодо підсилення режиму економії, зниженням збитків та непродуктивних витрат, ліквідацією збиткових окремих видів продукції, удосконаленням ціноутворення;

 • здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, вдосконалення та розширення сфери внутрішньо господарського розрахунку;

 • забезпечує розроблення проектів кошторисів витрат фондів економічного стимулювання, методичних матеріалів для цехового техніко-економічного планування, розрахунку економічної ефективності заходів щодо упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів;

 • організує систематичний контроль за додержанням підрозділами підприємства планової дисципліни, виконанням завдань, а також статистичний облік усіх виробничих та техніко-економічних показників роботи підприємства, підготовку періодичної звітності в установлені строки;

 • організує участь відділу в розробленні раціональної планової та облікової документації, а також упровадження засобів механізації і автоматизації у сфері планування, обліку та економічного аналізу.

Департамент матеріально-технічного забезпечення ПАТ «В.О КОНТІ»: комплекс організаційно-технічних заходів, що організовується і здійснюється з метою підтримання бойової готовності і боєздатності підрозділів дивізіону (батареї) шляхом накопичення до встановлених норм запасів матеріально-технічних засобів і своєчасного забезпечення ними; збереження і підтримання цих засобів у стані, який забезпечує своєчасне приведення їх у готовність до застосування (використання за призначенням); поповнення запасів матеріально-технічних засобів підрозділів дивізіону (батареї) замість втрачених і витрачених.

ПАТ «В.О КОНТІ» за допомогою даної лінійно-функціональної організаційної структури намагається налагодити ефективну систему виробництва [51].

Основними перевагами лінійно-функціональної організаційної структури:

 • забезпечує швидке здійснення дій з розпоряджень і вказівок, що віддаються вищестоящими керівниками нижчестоячим, чому сприяє ієрархічність такої структури управління з її підпорядкуванням нижчестоячих керівників вищестоящим;

 • передбачає формування функціональних підрозділів на основі їх спеціалізації, що сприяє підвищенню ефективності їх роботи. Кожний з них виконує чітко визначені функції, а всі разом - комплекс функцій, що забезпечують безперебійне функціонування виробництва.

 • розподіл праці між функціональними підрозділами полегшує роботу щодо підвищення ділової кваліфікації фахівців, сприяє загальному розширенню знань в рамках кожного функціонального підрозділу в ході поступового накопичення досвіду роботи;

 • забезпечується швидке здійснення дій з розпоряджень, що приймаються, спускаються зверху “вниз”, тобто досягається взаємодія між різними рівнями управління “по вертикалі” на основі зворотного зв'язку;

 • створюється можливість для швидкого маневрування виробничими,

трудовими і матеріальними ресурсами, швидкої мобілізації наявних ресурсів для

вирішення завдань, що формулюються керівниками верхнього рівня.

Основними недоліками лінійно-функціональної організаційної структури:

 • складність регулювання відносин лінійних і функціональних керівників;

 • в умовах реорганізації збільшується потік інформації, який спричиняє перевантаження керівників;

 • недостатня гнучкість при вирішенні нових завдань;

 • ускладнена реалізація внутрішньовиробничих конструкторських і технологічних новацій без залучення керівників вище ланки.

ПАТ «В.О КОНТІ» вважається досить ефективною його організаційної структури управління лише в тому випадку, якщо вона дозволяє не лише раціонально використовувати наявні ресурси, але і одночасно з цим забезпечити активний систематичний пошук можливостей подальшого прискореного технічного розвитку виробництва на основі реалізації новітніх досягнень науково-технічного прогресу, що дозволяють підвищити продуктивність праці і якість продукції, що випускається, при одночасному зниженні витрат виробництва.

У даному розділі здійснено фінансовий аналіз підприємства ПАТ «В.О КОНТІ» на основі даних фінансової звітності та бухгалтерського обліку за період 2013 -2014 рр., (див. дод. Г)Таблиця 2.10 - Аналіз абсолютних показників, які характеризують фінансовий результат підприємства ПАТ «В.О КОНТІ» за період 2013 -2014 рр

Показники

Фактичне значення, тис.грн.

Абсолютне відхилення

2012

2013

2014

2012-2013

2013-2014

1

2

3

4

5

6

Загальна вартість майна

2995655,5

3603304

3648929

607648,5

45625

Необоротні активи

1448396

1840317,5

2382418

391921,5

542100,5

Оборотні активи

1546077

1490179,5

1226588,5

-55897,5

-263591

Власний капітал

1187078,5

1290976,5

1294737,5

103898

3761

Залучений капітал

1808577

1028318

1165689,5

-780259

137371,5

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

3393051

3554186

2616316

161135

-937870

Собівартість реалізованої

(2386096)

(2401123)

(1724679)

-15027

676444


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал