1819–1897 Святе слово – рідна мати. Єсть іще святиня, Вища, Богові милішаСкачати 103.47 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір103.47 Kb.
Віртуальна виставка

 (1819–1897) 

Святе слово – рідна мати.

Єсть іще святиня,

Вища, Богові миліша, -

Рідна Україна.

П. Куліш

  Пантелеймон Олександрович Куліш - український письменник, педагог-методист, літературний критик, історик, фольклорист, етнограф, перекладач, мовознавець, культурно-освітній діяч, учитель російської словесності й історії дворянських шкіл, училищ, гімназій Луцька, Києва, Рівного, викладач російської мови Петербурзького університету, засновник власної друкарні в Санкт-Петербурзі, видавець літературного альманаху «Хата» та журналу «Основа», дешевих книжок для народного читання під загальною назвою «Сільська бібліотека», реформатор українського правопису, автор «Граматки», праць «Дещо про виховання дітей» та «Про українську словесність», першого українського історичного роману-хроніки «Чорна рада», фольклорно-етнографічних «Записок о Южной Руси» (у 2-х т.), збірок оповідань, поезій, лірико-епічних поем, літературно-критичних статей, рецензій та наукових і публіцистичних праць.Розділ І.  Педагогічна й літературна спадщина

Пантелеймона Олександровича Куліша

 Творча спадщина П. Куліша велика й багатогранна. Упродовж свого довгого життєвого шляху він виступав як педагог, прозаїк, поет, драматург, перекладач, літературний критик та історик літератури, публіцист, фольклорист, етнограф, історіософ, мовознавець. 

Автобіографія / П. Куліш // Самі про себе : автобіографії видатних українців ХІХ-го століття / Укр. Вільна Акад. Наук у США; ред. Юрія Луцького. - Нью-Йорк : [б. в.], 1989. - С. 23-56. - Назва на дод. тит. арк. : About Themselves : autobio graphiesof Prominent Ukrainian sof the XIX-th Century.
У виданні Української вільної Академії Наук у США представлено автобіографії й спогади видатних українців ХІХ ст.: Т. Шевченка, М. Драгоманова, С. Русової та ін. Автобіографія П. Куліша (1868 р.), опублікована в збірці, дає ключ до розуміння його життя й діяльності. Твір написано українською мовою в третій особі. Автор розповідає про особисте й рівночасно намагається зафіксувати ті події українського національного відродження, у яких безпосередньо сам брав участь.

 


 

 

  

Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / П.Куліш ; ред. Ю. Луцький, передм.

Ю. Шевельова. - Нью-Йорк : Торонто : Українська вільна академія наук у США, 1984. - 326 с.

Видання Української вільної академії наук у США є неповною збіркою листів П. Куліша, написаних українською мовою в період 1844-1897 рр. до

Т. Шевченка, О. Бодянського, Г. Галагана, І. Пулюя,

М. Драгоманова, М. Павлика та ін. Відкриваючи сторінку в історії української епістолярної літератури, листи дають хоч і неповну, але цікаву картину Кулішевої особистості.

 
  

Вибрані твори / П. О. Куліш ; [упоряд., підготов. текстів та прим. М. Л. Гончарука ; вступ. ст. І. І. Пільгука ; ред.

М. Д. Бернштейн]. - К. : Дніпро, 1969. - 559 с.

До видання увійшли кращі прозові й поетичні твори

П. О. Куліша, а також окремі літературно-критичні статті та рецензії: роман «Чорна рада», оповідання «Орися», «Дівоче серце», «Товкач» (Оповідання Ауербаха) та ін. Твори надруковані за останнім прижиттєвим виданням автора або за першодруком. Тексти подані із максимальним збереженням фонетичних, морфологічних та лексичних особливостей мови письменника.

 


 

 

  

Викохування дітей / П. О. Куліш // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина

ХІХ - ХХ ст.) : хрестоматія / [упоряд. Л. Д. Березівська та ін.; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. - К. : Наук. світ, 2003. - С. 48-49.

У хрестоматії «Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ - ХХ ст.)» представлені маловідомі або зовсім невідомі тексти педагогів та освітніх діячів, які жили й творили в Україні з другої половини ХІХ і до кінця ХХ століття, і зокрема, уперше з часу виходу у світ, опубліковані педагогічні статті видатного українського педагога-просвітника П. Куліша: «Викохування дітей» (1868 р.) та «Перегляд українських книжок» (1862 р.). Тексти надруковані в супроводі вступної статті з інформацією про педагога та його педагогічні позиції.

 


 

 

  

Владимирия, или іскра любви. Приключения Недригайла из Недригайлова городка. Посмертные записки моего приятеля / Пантелеймон Куліш ; публ.

О. Луговського, О. Путра // Київська старовина. - 1998. –№ 1. - С. 41-93; № 2. - С. 97-150; № 3. - С. 33-86.

У 1998 р. в історичному науково-популярному та літературному журналі «Київська старовина» вперше опублікований «політико-історичний роман» (за авторським визначенням) «Владимирия», написаний

П. Кулішем у 1894 р. Суть твору - в обстоюванні ідеї єдності всього українського народу. Автор через весь роман проводить ідеал соборності України, це своєрідний роман-заклик до співвітчизників повернутися до своїх глибинних національних джерел.

 


 

 

  

Граматка / П. Куліш. - СПб. : В тип. П. А. Кулиша, 1857. - 149 с.

Книга з фонду рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Авторське, прижиттєве видання є перлиною колекції «Шкільні підручники й навчальні посібники 1748-1998 рр.». «Граматка» - перший підручник, створений і виданий П.О.Кулішем для початкового навчання грамоти українською мовою (1857; 1861), який об'єднує зміст декількох навчальних предметів, а саме: навчання грамоти, арифметики, християнської моралі, усної народної творчості, історичних відомостей, які доповнюють один одного й сприяють формуванню в дітей системи знань, умінь і навичок. З появою цієї книги пов'язана епоха освітнього відродження в Україні.

 


 

 

  

Записки о ЮжнойРуси : в 2-х т. / сост. и издан. Пантелеймона Кулиша. - С.-Петербург : Типография А. Якобсона, 1856. - репр. изд. - К. : Днипро, 1994. - 719 с.

«Записки о Южной Руси» (про Україну) - збірник фольклорних і літературних творів та історичних матеріалів, упорядкований і виданий П. Кулішем у 1856 і 1857 рр. в Петербурзі. Два томи цього видання стали значною подією в культурному житті того часу, адже представлені в альманахах зразки українського фольклору, дослідження з історії України, спогади свідків історичних подій, літературні шедеври українських письменників свідчили про високу духовність, історичну пам'ять та культурний рівень народу. Окрасою другого тому стала вперше надрукована поема Т. Шевченка «Наймичка» (без зазначення прізвища автора) з передмовою П. Куліша та оповідання самого Куліша «Орися». 

 


 

 

  

Іродова морока : вертепна містерія на Різдвяні свята / Пантелеймон Куліш // Дніпро. - 1994. - № 7/8. - С. 114-123.

На сторінках журналу опубліковано драматичний твір П. Куліша (біблійно-вертепна містерія, написана до Різдва 1868 р.), який є яскравим алегоричним протестом проти російсько-імперського поневолення України. 

 


 

 

  

Науково-педагогічна спадщина Пантелеймона Куліша : вибрані творі : [збірка] / упоряд. О. О. Кравченко ; рец. : Н. С. Побірченко, Н. М. Коляда. - Умань : РВЦ „Софія", 2008. - 208 с.

У збірці представлені маловідомі педагогічні праці П. Куліша (28 текстів), що дають можливість у хронології простежити еволюцію поглядів видатного педагога на важливі питання формування особистості, становлення національної системи виховання й навчання, побудови національної школи, а також дають уявлення про педагогічну діяльність цієї непересічної постаті української інтелектуальної історії. До збірки увійшли такі педагогічні статті, як «Перегляд українських книжок» (1862), «Викохування дітей» (1868), а також унікальний твір П. Куліша «Хутірська філософія і віддалена од світу поезія» (1879), який відразу після виходу у світ було конфісковано й знищено (дивом збереглося 5-6 примірників).

 


 

 

  

Об отношении малороссийской словесности к общерусской : эпилог к „Черной раде" : [та ін. твори письменника] / П. Куліш // Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3-х кн. / Упоряд. : П. М. Федченко, М. М. Павлюк, Т. В. Бовсунівська; за ред. П. М. Федченка. - К. : Либідь, 1996. - Кн. 1. - С. 238-321.
До першої книги хрестоматії також включені твори

П. Куліша: «Переднє слово до громади (Погляд на українську словесність)», «Характер и задача украинской критики», «Простонародность в украинскойсловесности», «Григорій Квітка й його повісті», «Взгляд на малороссийскуюсловесность по случаю вихода в свет книги «Народні оповідання Марка Вовчка», «Первоцвіт Щоголева і Кузьменка», «Казки і байки з сусідової хатки, перелицьовані і скомпоновані Придніпрянцем», «Перегляд українських книжок», листи до Т. Г. Шевченка.


 

 

 

  

Повість про Український народ. Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / Пантелеймон Куліш; [Упорядкув., передм., пер., прим. й авт. редагування О. Шокало]. - К. : Ред. журн. «Український Світ», 2005. - 384 с.

Усі плоди творчості П. Куліша перейняті особистісним змістом, і це яскраво засвідчують твори, зібрані в цій книжці під об'єднуючою назвою «Моє життя». Книга містить три унікальні твори, які автор створив у різні періоди свого життя і у яких постає визначним автобіографом, педагогом, філософом, народознавцем, культурологом, релігієзнавцем, публіцистом, поетом, драматургом.

 


 

 

  

Поезії / Пантелеймон Куліш. - К. : Рад. письменник, 1970. - 394 с. - (Бібліотека поета).

У виданні серії «Бібліотека поета» поезія Пантелеймона Куліша, представлена зразками з кожної його поетичної збірки: «Досвітки» (1862), «Хуторна поезія» (1882), «Дзвін» (1893), «Позичена кобза» (1897). 

 

 

  

Простонародность в украинскойсловесности. /

П. О. Куліш // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. - К. : Знання, 2003. - С. 187-194.

У статті автор піднімає ряд важливих питань розвитку рідної української мови (вперше була надрукована в журналі «Основа» (1862, № 1). До навчального посібника також увійшла праця П. Куліша «Листи з хутора» та один із найкращих поетичних творів - вірш «До рідного народу».

 


 

 

  

Сочинения и письма П. А. Кулиша. Т. 2 / П. А. Кулиш ; изд. А. М. Кулиш ; под. ред. И. Каманина. –

К. : Типография Т. Г. Мейнандера, 1908. - 486 с.

Книга - унікальне видання 1908 року з фонду рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. До тому ввійшли поетичні твори П. А. Куліша, написані в період 1882-1892 років, поема «Маруся Богуславка» та ін. Цікавими є передмова, примітки й післямова самого автора до своїх поезій, а також примітки редактора видання І. Каманіна, у яких подано коротку історію щодо написання й публікацій того чи іншого твору.

 


 

 

  

Твори : у 2-х т. / П. О. Куліш ; Нац. акад. наук України ; ред. кол. : І О. Дзеверін, О. Т. Гончар та ін. - К. : Наук. думка, 1994. - (Бібліотека української літератури. Українська нова література).

До видання творів у двох томах увійшли кращі художні твори П. Куліша, написані українською мовою. Дібрані тексти демонструють жанрове розмаїття літературного доробку письменника, його творчу еволюцію. 

 

  

Твори : у 2-х т. / П. О. Куліш ; підгот. тексти, упоряд. і склав приміт. М. Л. Гончарук ; авт. передм.

М. Г. Жулинський. - К. : Дніпро, 1989.


Т. 1: Поетичні твори. - 654 с.
До першого тому видання ввійшли основні поетичні твори П.О. Куліша з його великого й багатогранного доробку. Твори в основному подаються за збірками поезій, яких за життя письменника було опубліковано чотири, а саме «Досвітки», «Хуторна поезія», «Дзвін», «Позичена кобза». В окремі розділи виділено поезії, що друкувались тільки в періодичних виданнях та поеми «Магомет і Хадиза», «Куліш у пеклі», «Дон-Жуан» (Переспів), «Грицько Сковорода» та інші.
Т. 2: Чорна рада : Хроніка 1663 року. Оповідання. Драматичні твори. Статті та рецензії. - 586 с.
До другого тому ввійшли прозові твори: історичний роман «Чорна рада. Хроніка 1663 року»; оповідання різної тематики («Циган», «Орися», «Січові гості» та ін.); драматичні твори («Колії», «Іродова морока», «Байда, князь Вишневецький») та найважливіші з літературно-критичних виступів письменника.
 

 

 

  

Чорна рада. Хроніка 1663 року / П. Куліш. - 2-ге вид. - Львів : Накладом ред. „Дєла" ; з друк. „Товариства імені Шевченка", 1890. - 239 с. - (Літ. додаток „Дєла" ; Бібліотека найзнаменитіших повістей, т. 34 ; під. ред. И. Белея).

Книга з фонду рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Це прижиттєве, друге видання першого історичного роману в українській літературі П. О. Куліша «Чорна рада. Хроніка 1663 року». В основу твору покладені історичні події складних і важких часів другої половини ХVІІ ст. після возз'єднання України з Росією та смерті Б. Хмельницького. Захоплюючий сюжет, яскравість образів, майстерність композиції, загостреність ситуацій яскраво відбили живий колорит епохи.

 


 

 

  

Чорна рада: роман, оповідання, вірші / П. Куліш. - Х. : Фоліо, 2008. - 287 с. - (Укр. класика).

 

Сучасне видання із серії «Українська класика». До книги, крім роману «Чорна рада», також увійшли оповідання: «Орися», «Про злодія у селі Гаківниці», «Гордовита пара», «Дівоче серце» та вибрані поетичні твори П. Куліша. 

 

 

  

Чорна рада : історична повість - хроніка 1663 р. (виїмки) / Пантелеймон Куліш. - Нью-Йорк : Вид-во шк. ради, 1982. - 48 с. - (Шкільна бібліотека).

 

Книга - подарунок ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Української шкільної Ради Америки. Видана в Нью-Йорку видавництвом шкільної ради в серії «Шкільна бібліотека». Текст роману публікується частково (виїмки), йому передує коротка біографічна довідка про життя й твори Пантелеймона Куліша. 

 

 

  

Щоденник / Пантелеймон Куліш ; [упоряд. тексту, прим.

С. М. Кіржаєва ]. - К. : Ін-т української археології АН України, 1993. - 87 с. - (Сер. книжкових пам'яток «Українські пропілеї»).

Книга є першою публікацією щоденника П. Куліша. (1993 р.). До видання його підготував наприкінці 1920-х рр. ХХ ст. видатний український літературознавець, віце-президент ВУАН С. О. Єфремов. Щоденні записи за невеликий період життя (1845-1848 рр.) є найцікавішим, ключовим джерелом розуміння генези видатної постаті П. Куліша в українському житті ХІХ ст.

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал