18 Постановка проблемиPdf просмотр
Дата конвертації03.05.2017
Розмір49 Kb.
Методичні публікації
Методичні публікації
18
Постановка проблеми. Інноваційний розвиток вітчизняної шкільної освіти, упровадження європейських нормі стандартів актуалізує питання управлінської
діяльності сучасного керівника освітньої організації.
Тенденції розвитку галузі вимагають від нього вміння виходити за межі існуючих знань та віднаходити оригінальні рішення у роботі з педагогічними працівниками. Це, у свою чергу, зумовлює перегляд підходів удосконалення управлінської компетентності
керівника у системі післядипломної педагогічної освіти,
зокрема, оновлення змісту та форм діяльності міського методичного кабінету.
В контексті модернізації шкільної освіти важливим напрямом професійної підготовки вважаємо формування психологічної готовності керівників освітніх організацій.
Адже відомо, що саме індивідуально-психологічні
особли вості директора школи значною мірою визначають ефективну взаємодію з усіма учасниками навчального процесу, сприяють налагодженню співпраці
з різними соціальними групами, забезпечують розвиток освітньої організації в цілому. Л. Карамушка зауважує,
що сформованість певних психологічних якостей особистості значно впливає на ефективність виконання певної діяльності [1, 144].
Виклад основного матеріалу. Попередньо,
визначаючи зміст роботи міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради щодо розвитку складових професійної компетентності керівників, які пов’язані
з індивідуально-психологічними характеристиками,
нами проаналізовано дослідження вітчизняних науковців О. Бондар, І. Даниленко, Л. Карамушки,
В. Семиченко, О. Брюховецької та інших.
Аналіз літератури забезпечив теоретичне підґрунтя вирішення актуальних питань у змісті діяльності
керівників: щодо подолання труднощів під час взаємодії
керівника з педагогічним колективом, батьківською громадськістю, учнями (розуміння й усвідомлення власної емоцій но-в ольов ої сфери , адекватне сприйняття ситуацій здійснення самооцінки готовності братина себе відповідальність за справи колективу, формування здатності ризикувати та забезпечувати впровадження інновацій тощо.
Протягом певного періоду відбувався пошук і
апробація форм ефективної взаємодії керівників навчальних закладів та працівників міського методичного кабінету. На сьогодні система психолого- педагогічного супроводу розвитку професійної
компетентності керівників передбачає роботу школи резерву керівних кадрів діяльність пункту консультування для новопризначених керівників з метою підтримки професійного становлення та самовдосконалення,
вироблення власного стилю управління тренінги особистісного розвитку міжособистісного спілкування, запобігання конфліктів, подолання комунікативних бар’єрів тощо проведення заходів з проблем формування педагогічної та психологічної культури, формування позитивної життєвої перспективи.
Окремим аспектом психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку керівників є
формування готовності до впровадження інновацій. Так,
на нашу думку, вагомими складовими у цьому напрямі
діяльності міського методичного кабінету (ММК) є співпраця із кафедрою менеджменту освіти
ВІППО;
– участь працівників ММК та керівників шкіл у тренінгах, які були запропоновані Волинським ІППО;
– проведення комплексу заходів для директорів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та завідувачів дошкільних, резерву керівних кадрів щодо теоретичного опрацювання проблем подолання опору змінам в управлінській діяльності, вироблення алгоритму впровадження інновацій – проведення семінарів-практикумів щодо моделювання інноваційних процесів, управлінської
діяльності в умовах змін тощо індивідуальне консультування щодо впровадження інновацій у навчальних закладах.
УДК 373.5.091.113:005.32
С. С. Верчук,
завідувач міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
Психолого-педагогічний супровід розвитку
професійної компетентності керівників
загальноосвітніх навчальних закладів
Роз глядаються теоретичні та практичні аспекти організації п сихолого-
педагогічного супроводу розвитку професійної компетентності керівників у змісті
діяльності міського методичного кабінету.
Ключові слова: управлінський менеджмент, психолого-педагогічний супровід,
професійний розвиток.
Verchuk S. S. Psychological and Pedagogical Conduct of Professional
Competence Development of Heads of General Educational Institutions.
Theoretical and practical aspects of the organization of psychological and pedagogical
conduct of professional competence development of heads in the activity of a city methodical
office are considered.
Key words: administrative management, psychological and pedagogical conduct, professional development.
Модернізація освіти наука і практика

19
Методичні публікації
Методичні публікації Пошук
№ 4 (84), 2014
едагогічний
Визначаючи таку систему роботи, ми виходили з того,
що об’єктом психолого-педагогічного супроводу виступає
процес управління навчальним закладом, а предметом ситуація особистісного розвитку керівника як система взаємин зі світом, з оточенням, з самим собою.
А лгори тм реалізації змісту цієї роботи ми відобразили у схемі:
Набуття знань про інновації, усвідомлення
керівником необхідності змін
Семінари-практикуми, тренінги «Стратегічний
менеджмент», Освітній менеджмент, «Діалог
в освіті, Стратегічний розвиток регіональної
освіти», Вчимося управляти змінами подолання
опору», Якість освіти проблеми і перспективи змін»
Усвідомлення власного потенціалу лідера
Тренінг Розвиток лідерських якостей»
Створення команди та сприятливого
психологічного клімату
Тренінги Правила командної гри»,
«Конфліктологія як складова управлінської
компетентності керівника, Синдром професійного
вигорання: стратегія самозбереження»
Формування навичок евалюації:
аналіз і самоаналіз діяльності
Семінари-практикуми Основи державно-
громадського управління теоретичні
та практичні аспекти, Методологічні основи
оцінювання якості освіти»
Досвід роботи засвідчує, що запропонований змісті алгоритм його втілення впливає на формування компонентів мотиваційної складової готовності
керівника щодо інноваційної діяльності, його прагнення до позитивних змін, інноваційного розвитку на розвиток компетенцій керівника, пов’язаних із його
інтелектуальним, творчим потенціалом, аналітичним складом розуму, здатністю до прогнозув ання,
управління змінами, формування лідерської позиції;
забезпечує реалізацію індивідуальних здібностей керівника з урахуванням ресурсів, кваліфікації кадрів,
рівня домагань колективу Одним із центральних питань психолого-педагогічного супроводу розвитку професійної
компетентності керівника вважаємо діагностування.
А дж е результати досліджень визначають спрямованість змісту, доцільність форм, впливають загалом на планування методичної роботи.
Зокрема, діагностику вважаємо доцільною на кожному етапі психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку керівника етап – підготовчий, на якому виявляються проблеми, що заважають керівникові в підвищенні його професіоналізму, та фактори впливу на результати етап – корекція через проведення науково- практичних семінарів з елементами тренінгу,
ро льов и х та ділових ігор, формі методів інтерактивного навчання етап – виявлення результату супроводу (моніторинг рівня професіоналізму розкриття ефективності
взаємодії суб’єктів в управлінському процесі) Діагностичні матеріали дозволили нам з’ясувати,
що керівники навчальних закладів міста потребують різнопланового психолого-педагогічного супроводу.
Так, під час консультування та індивідуальної роботи нами застосовуються такі його види. Суп рові д-сп ів робітництво (керівники з досвідом, який полягає в організації спільного вирішення особистої, управлінської, життєвої ситуації,
в якій опинився керівник, пошук виходу з кризи;
передбачає спільне планування, аналіз, співтворчість,
рефлексію. Такий вид супроводу вимагає дій,
необхідних для подальшого самостійного подолання проблем, які виникли, прояву особистої, творчості, власних якостей керівника. Супров ід-ініціювання (керівники на етапі
становлення), суть якого сформулювала М. Монтессорі:
«Допоможи мені це зробити самому. Організовуючи супровід-ініціювання, прагнемо створити для керівника необхідні умови для моделювання індивідуального стилю управлінської діяльності та засобів вирішення управлінських завдань через реалізацію власного особистісного творчого потенціалу. Супров ід-запобіга ння, коли особливого значення набуває специфіка управлінської діяльності
новопризначеного керівника або керівника в процесі
впровадження інновацій. У цей період керівники часто не усвідомлюють, до яких саме наслідків можуть призвести їхні дії, вчинки і навіть слова. Вони не в змозі вчасно помітити ознаки проблему різних видах діяльності, взаєминах з колегами, у власній поведінці.
Випереджаючи небажані події, передбачаючи їх можливий негативний розвиток, у рамках супроводу- запобігання передбачаємо неправильні кроки керівника і тим самим допомагаємо обрати адекватні
рішення з урахуванням його поведінки та діяльності.
Висновки. Проблема психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку керівника – на часі.
Потребує вирішення питання розвитку психолого- особистісних характеристик керівника школи Методичний кабінет має можливість забезпечити системність психолого-педагогічного супроводу розвитку професійної компетентності керівників на засадах сучасного менеджменту, використання
інструментарію педагогічної діагностики, врахування запитів та індивідуальних потреб. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку керівника стає корисним за умови, якщо його змісті форми актуальні, педагогічно грамотні, адресні,
дозовані, а головне – якщо супровід у всіх випадках повною мірою виконує своє призначення, працюючи на перспективу.
Література
1. Карамушка Л. Психологія освітнього менеджменту : навч. посібн. / Л. Карамушка. – К. : Либідь, 2004. – 424 с. Лаврук В. Діагностика управлінської компетентності директора школи / В. Лаврук. – К. : Шкільний світ, 2008. – 97 с. Мерзлякова О. Методики професійного визначення / О. Мерзлякова, Г. Євдокімова. – К. : Шкільний світ, 2011. – 20 с. Психологічні засади організаційного розвитку : монографія / за наук. ред. Л. М. Карамушки. – Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2013. – 206 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал