16 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ дріду надуPdf просмотр
Сторінка1/29
Дата конвертації03.03.2017
Розмір2.85 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Національна академія державного управління
при Президентові України
Дніпропетровський регіональний
інститут державного управління
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО
СШВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
Матеріали 10-ї регіональної
науково-практичної конференції
(16 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ)
Дніпропетровськ
ДРІДУ НАДУ
2013

Редакційна колегія:
ЛЛ. Прокопенко (голов. ред.), д-р держ. упр., проф.,
О.М. Рудік, канд. політ. наук, доц., Б.Б. Глотов, д-р філос. наук, проф.,
В.В. Баштанник, д-р держ. упр., доц., О.Ю. Бобровська, д-р держ.упр., проф.,
Н.А. Липовська, д-р держ.упр., проф., О.В. Овдін, канд. іст. наук, доц.,
А.П. Лимар, канд. іст. наук (відп. секретар).
© ДРІДУ НАДУ, укладання,
оригінал-макет, 2013
ББК 66.4 (0)
А 43
Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 10-ї регіон. наук.-практ. конф.
16 трав. 2013 p., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка.– Д.:
ДРІДУ НАДУ, 2013.– 256 с.
Уміщені матеріали доповідей учасників щорічної регіональної науково- практичної конференції «Актуальні проблеми європейської інтеграції та
євроатлантичного співробітництва України» щодо проблем та перспектив процесу приєднання України до Європейського Союзу та співробітництва з НАТО.
Розраховано на фахівців державного управління, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, слухачів
Національної академії державного управління при Президентові України, а також буде корисним для всіх, кого цікавить окреслене коло проблем.
ББК 66.4 (0)
А 43

3
ЗМІСТ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
МОЛОКОВ Станіслав. Дніпропетровщина у співробітництві України з країнами ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
СЕРЬОГІН Сергій. Світоглядні проблеми формування соціальної
держави в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів . . . . . . . . 10
ПРОКОПЕНКО Леонід. Проект «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»
в світлі досвіду країн ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
АЛЕКСЄЄВ Валерій. Публічне управління та публічна служба в країнах ЄС: досвід для України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
БОРОДІН Євгеній, ТАРАСЕНКО Тетяна. Визначення ключових засад реформування місцевого самоврядування в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КРИВЦОВА Валентина, КРИВЦОВА Олена. Моделювання проявів етнонаціонального фактору на регіональному рівні . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ГОНЧАРУК Наталія, АРТЕМЕНКО Наталія. Європейський досвід кар’єрного розвитку державних службовців та можливості його використання в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ЛАХИЖА Микола. Адміністративна реформа в Республіці Болгарія:
проблемні аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ЛИПОВСЬКА Наталія. Трансформація публічного управління в розвинених демократичних державах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
МАМАТОВА Тетяна. Кращі практики недержавного моніторингу надання адміністративних послуг: європейський досвід для України . . 32
ХОЖИЛО Ірина. Досвід Євросоюзу щодо трансграничної співпраці
у сфері охорони здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ЩЕРБАКОВ Павло. Польський досвід оцінювання програм соціально-економічного розвитку регіонів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ПРУДИУС Леся. Удосконалення професійного навчання державних службовців на основі зарубіжного досвіду . . . . . . . . . . . . . . 38
САВОСТЕНКО Тетяна. Досвід країн Європейського Союзу у формуванні політики інноваційного розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
СЕКЦІЯ 1
Європейський Союз: історія, політика, управління
АНДРІЯШ Вікторія. Глобалізація та принцип субсидіарності
в Європейському Союзі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
АРХИПЕНКО Іван. Зміна світоглядних орієнтирів державного управління агросферою в країнах ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
БАЗИЛЕВСКИЙ Сергій. Проблеми реформування інституційної
системи ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4
БАРОВСЬКА Анастасія. Стратегії конструювання міфу про батьків- засновників ЄС в офіційному дискурсі Спільноти . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ВУКОЛОВ Володимир. Цифрові стратегії: досвід Великобританії . . . . . 53
ГЛАЗУНОВ Станіслав. З історії використання досвіду Європейського
Союзу у підвищенні освітньо-професійного рівня державних службовців
55
ГЛОТОВ Борис, КАЛИТЮК Лілія. Трансформація державно- національного суверенітету в умовах глобалізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ГОРБИК Олександр. Становлення європейської системи державного управління фондовим ринком ЄС: організаційно-правовий аспект . . . . 59
ДЕКАЛЬЧУК Петро. Управління персоналом в органах місцевого самоврядування: досвід Франції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
КОПИЛЬЦОВ Віталій. Європейські стандарти та принципи розвитку місцевого самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ЛАВРУХІН Владислав. Забезпечення соціального захисту населення в країнах Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ЛЕТУЧИЙ Дмитро. Управління персоналом у сфері
державної служби у Чеській Республіці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ЛИМАР Андрій. Європейський досвід надання безоплатної
правової допомоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
МІХЄЄВА Тетяна. Європейський досвід електронного урядування . . . 74
МУРКОВИЧ Людмила. Проведення місцевих виборів в країнах ЄС:
досвід для України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ОВДІН Олександр. Переписи населення та їх роль у моніторингу демографічних процесів: досвід Латвії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ПАШКОВСЬКА Марина. Нормативно-правові засади забезпечення транспарентності в Європейському Союзі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
ПІСТРАКЕВИЧ Олена. Європейська Комісія – уряд
Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
РАЄВСЬКА Кристина. Європейський досвід соціальної роботи органів місцевого самоврядування з молоддю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
СУХІНІН Дмитро. Досвід Великобританії у забезпеченні якості
муніципальних послуг на основі моніторингу, оцінювання та контролю 90
ТУЧА Вікторія. Досвід європейських досліджень у сфері
імплементації політичних рішень у державному управлінні . . . . . . . . . 92
УДОВІЧЕНКО Ольга. Європейський досвід державного регулювання у сфері ядерної та радіаційної безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ФЕСЕНКО Наталія. Інституцiйні особливості функціонування
Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
ХАЛАВКА Тарас. Особливості регулювання етнополітичних процесів в державах – нових членах ЄС (на прикладі Румунії) . . . . . . . . . . . . . . . 100
ХАШИЄВА Любов. Проблеми формування європейської ідентичності . 102

5
ШЕВЧУК Петро. Становлення соціальної політики Європейського Союзу 105
ШУМЛЯЄВА Ірина. Передумови здійснення адміністративно- територіальних реформ в країнах ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
СЕКЦІЯ 2
Відносини Україна – ЄС: сучасний стан та перспективи розвитку
БАЛІН Володимир. Запровадження європейських вимог щодо конструкції транспортних засобів в законодавстві України . . . . . . . . . . 110
БЕРЕЖНИЙ Ярослав. Європейські цінності у структуруванні
українського суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
ВІТРЕНКО-ХРУСТАЛЬОВА Тетяна. Інноваційний розвиток національної економіки в контексті європейської інтеграції України . . 115
ГАЛАГАН Марина. Механізм реалізації євроінтеграційної
політики України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ГРАМАТИК Інна. Громадянське суспільство в процесі реалізації
Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону . . . . . . . . . . . 120
ЗРАДА Юлія. Екологічна безпека як чинник сталого розвитку . . . . . . . . 123
ІВАНОВА Марія. Європейська інтеграція та Болонський процес. . . . . . 125
КОЗЛОВА Людмила. Особливості реалізації політики європейської
інтеграції України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
КОСТЕНКО Віталій. Ефективне міжнародне співробітництво України у сфері цивільного захисту – шлях до європейської інтеграції . . . . . . . . 128
ЛЕБЕДЄВА Ірина. Соціально орієнтована ринкова економіка в країнах
Європи як орієнтир національної парадигми соціалізації економіки . . 131
МАЙСТРО Сергій, ХІРАМАГОМЕДОВ Магомед. Перспективи розвитку національного ринку зерна в умовах європейської інтеграції України . 134
МАЛЕНКО Ганна. Вплив ЄС на формування екологічної
політики України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
ПАЛАМАРЧУК Тетяна. Cтратегія інтеграційних процесів між
Україною та ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
РЯБЦЕВ Геннадій. Реформування державної політики в Україні
та країнах-членах ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
СЕРЕДА Віра. Інформаційне забезпечення виборів в Україні
у контексті європейської інтеграції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
СЕРЬОГІНА Тетяна. Особливості трансформації державного суверенітету в умовах глобалізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
ТРЮХАН Вадим. Проблемні аспекти підготовки до підписання
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом . . . . . . . 149
ФІЛІПЧУК Василь. Європейська інтеграція як засіб державотворення в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
ЧИРИЧЕНКО Юрій. Розвиток зовнішньої торгівлі України у контексті
європейської інтеграції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

6
СЕКЦІЯ 3
Публічне управління та публічна служба в країнах ЄС:
досвід для України
БАГРІМ Ольга. Система навчання керівних кадрів: досвід Франції . . . 157
ВОРОНОВА Тетяна. Особливості рекрутування кадрів для державної
служби (український досвід) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
ГЕВЕЛЬ Ксенія. Цифрове збереження історико-культурної спадщини:
європейський досвід для України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
ГНЕННИЙ Микола, ГУБАНОВА Катерина, ГОРЮШИНА Юлія.
Державне регулювання економіки у Франції: досвід для України . . . . . 166
ГУБАНОВА Ганна. Європейський досвід державного управління виборами до органів місцевого самоврядування та його застосування у сучасних українських умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
ГУЗАР Лілія. Проблеми мотивації публічних службовців України:
досвід країн ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
ЗАХАНЕВИЧ Олена. Державна політика в сфері протидії насильству в сім’ї: досвід країн Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
КАРЛОВА Валентина. Ідеологія мультикультуралізму як основа формування політичної нації в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
КАС’ЯНЕНКО Денис. Вивчення європейського досвіду спільного застосування системи управління якістю та збалансованої системи показників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
КІЗІЛОВ Юрій. Професіоналізація державної служби: європейський досвід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
КОРНІЄВСЬКИЙ Сергій. Політика регіонального розвитку у Європейському Союзі: досвід для України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
КУЗНЕЦОВА Марія. Новації Закону України «Про державну службу»
в контексті євроінтеграції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
МАКСИМЮК Юлія. Особливості професійної підготовки персоналу правоохоронних органів: європейський досвід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
МАЛИХ Ірина. Мотивація діяльності державних службовців:
досвід Франції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
МЕПАРІШВІЛІ Хвича. Застосування в Україні зарубіжного досвіду державного фінансування національно-культурних громадських об’єднань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
НАЗАР Ольга. Можливості застосування європейського досвіду проведення реформ в сфері публічного управління в Україні . . . . . . . . 198
НІКІТІНА Анастасія. Проблеми удосконалення молодіжної політики в Україні: досвід Фінляндії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
ПОГРЕБНЯК Юлія. Парадигма професійної діяльності державних службовців у контексті сучасних змін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

7
ПОПРУГА Віталій, ТИМОШЕНКО Лідія. Сучасна практика формування бюджетних потенцій щодо соціалізації економіки та її корекція за європейськими стандартами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
САВЧЕНКО Ольга. Державне регулювання розвитку туристичної
галузі України в контексті досвіду Франції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
САРИК Роман. Удосконалення організаційних відносин в системі
місцевого самоврядування в контексті євроінтеграційного курсу України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
СОРОКІНА Наталія. Регіональна політика країн ЄС: досвід для України 213
ФУРГАЛО Денис. Європейський досвід безпечного поводження з твердими побутовими відходами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
ФУРСА Микола. Використання в Україні європейського досвіду формування системи органів самоорганізації населення . . . . . . . . . . . . 218
ЧОБАНУ Марія. Французький досвід організації державної влади
і Україна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
ШЕЛОМОВСЬКА Оксана. Оcобливості державного управління вищою освітою в Фінляндії: досвід для України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
ЯЦКІН Валерій. Досвід Великобританії у сфері державного регулювання проблем охорони праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
КРУГЛИЙ СТІЛ
ВЛАСЮК Валерій. Формування нової якості управлінців- господарників у процесах розбудови вітчизняної економіки . . . . . . . . . 230
ГЛАДУН Юрій. Впровадження системи «Безпечне місто» у контексті
завдань боротьби з терроризмом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
КАНАВЕЦЬ Марина, КОЖУШКО Наталія. Інноваційні перспективи розвитку молодіжного ресурсу України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
КОВАЛЕНКО Тетяна. Правове забезпечення державного управління санаторно-курортною справою в Білорусі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
НАГОРНА Михайлина. Проблеми взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної влади на місцях:
практичні кроки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
СЕГЕДА Тетяна. Демократизація громадянського суспільства та публічна політика: механізми реалізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
ТЕРТИЧКА Олександр. Знання як основа стратегії інтелектуалізації
економіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
ХМІЛЬ Тетяна. Релігійні виміри виборчого процесу . . . . . . . . . . . . . . . 246
ЦИБАКОВ Дмитро. Фактор мілітаризму в євроатлантичній
інтеграції країн СНД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
ЧЕРЕДНИК Наталія. Пересопницьке Євангеліє як об’єднавчий символ української державності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
ШПІТУН Іван. Досвід становлення державної служби в Грузії . . . . . . . 253

8
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Станіслав МОЛОКОВ
заступник голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
ДНІПРОПЕТРОВЩИНА У СПІВРОБІТНИЦТВІ УКРАЇНИ
З КРАЇНАМИ ЄС
Двосторонні стосунки між Україною та ЄС були започатковані відразу після здобуття Україною незалежності. 2 грудня 1991 р. Європейські
Спільноти у своїй Декларації щодо України відзначили демократичний характер референдуму, визнали її незалежність та суверенітет і закликали підтримувати відкритий та конструктивний діалог. Правовою основою відносин між Україною та ЄС стала Угода про партнерство та співробітництво
(УПС) від 14 червня 1994 р. (набула чинності 1 березня 1998 р.), яку Україна підписала першою серед країн СНД. УПС започаткувала співробітництво з широкого кола політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань.
Укладення УПС дозволило встановити регулярний двосторонній діалог між
Україною та ЄС на політичному та секторальних рівнях, впровадити впорядкований режим торгівлі між обома сторонами, визначити пріоритети адаптації законодавства України до стандартів та норм Європейської
Спільноти у пріоритетних секторах української економіки. У рамках УПС
було визначено 7 пріоритетів співпраці між Україною та ЄС: енергетика,
торгівля та інвестиції, юстиція та внутрішні справи, наближення законодавства
України до законодавства ЄС, охорона навколишнього середовища,
транспортна сфера, транскордонне співробітництво, співпраця у сфері науки,
технологій та космосу.
Важливим етапом стало підписання Порядку денного асоціації (ПДА) –
практичного інструменту відносин Україна-ЄС, який був розроблений сторонами на заміну Плану дій Україна-ЄС на 2005-2007 рр. відповідно до домовленостей, досягнутих в ході Паризького саміту Україна-ЄС. Практична реалізація Порядку денного асоціації сприятиме якісним змінам у відносинах між Україною та ЄС, їх переходу від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Цей документ слугує
орієнтиром для проведення реформ в Україні у процесі підготовки
імплементації майбутньої Угоди про асоціацію. Реалізація Порядку денного асоціації дає можливість розпочати виконання вже погоджених положень майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ще до її укладення.
Активна співпраця між Україною та ЄС є беззаперечним фактом і цьому свідчить ряд наступних подій. 30 січня 2013 р. Віце-прем’єр-міністр України
Олександр Вілкул відвідав Брюссель (Бельгія) з першим робочим візитом, де провів низку зустрічей в Європейській Комісії та Європейському Парламенті.
Під час свого візиту до Брюсселя О. Вілкул взяв участь у парламентських слуханнях, присвячених пріоритетам сталого розвитку Дніпропетровської
області, де у зверненні до учасників заходу наголосив на важливості
регіональної складової в реалізації євроінтеграційного курсу України.

9
Дніпропетровська область була першою з усіх областей України, яка отримала нагоду взяти участь у слуханнях в Європейському Парламенті.
Згідно домовленості, яка була досягнута Віце-прем‘єр-міністром України
Олександром Вілкулом під час його візиту до Брюсселя про проведення конференції Асамблеї Європейських Регіонів (АЄР) на Дніпропетровщині,
25-27 квітня 2013 р. у м. Дніпропетровську відбулася міжнародна конференції
Асамблеї Європейських Регіонів. У її роботі взяли участь близько 200
делегатів: депутати Європарламенту, керівники дипломатичних установ,
губернатори регіонів країн ЄС, керівники регіонів України та представники
інших країн-учасниць Східного партнерства.
Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, Генеральний Секретар
Асамблеї Паскаль Гьорген та Президент Комітету з АЄР Ханде Бозатлі
підписали Протокол співробітництва між Кабінетом Міністрів України та
Асамблеєю Європейських Регіонів. Відповідно до цього Протоколу буде створено Координаційний центр для імплементації кращих європейських практик у регіонах України. Для розробки пропозицій буде створено спільну робочу групу з представників регіонів України, а також громадських організацій ЄС та інших структур, у тому числі Європейського Парламенту,
Комітету регіонів та Європейської Комісії.
Все це ставить на порядок денний необхідність активної підготовки регіонів
України, в тому числі Дніпропетровської області, до партнерської співпраці з колегами з країн Євросоюзу у спільних проектах та програмах. Слід відзначити,
що Дніпропетровщина вже сьогодні суттєво розширює масштаби такої
співпраці. Причому співробітництво здійснюється на основі »Програми реалізації державної стратегії євроінтеграції на регіональному рівні до 2015
року», затвердженої рішенням обласної ради від 16 вересня 2005 р.
Дніпропетровська область має позитивну динаміку зовнішньоторговельних операцій з країнами ЄС. Якщо у 2009 р. обсяг зовнішньої торгівлі області з країнами ЄС становив 2 557,8 млн дол. США, у 2010 р. – 3 557,5 млн дол., то у січні – листопаді 2012 р. зовнішньоторговельний оборот між
Дніпропетровським регіоном та країнами Європейського Союзу склав 3 612,2
млн дол.
З Дніпропетровської області до країн ЄС експортувалися: руди, шлаки та зола – 56,0% (у загальному обсязі експорту товарів з області до країн ЄС);
чорні метали – 13,6%; вироби з чорних металів – 12,0%; енергетичні
матеріали, нафта та продукти її перегонки – 5,5%; продукти рослинного походження – 2,3%; механічне та електричне обладнання, машини і
механізми – 2,2%; транспортні засоби та шляхове обладнання – 2,1%.
До Дніпропетровської області з країн ЄС імпортувалися: продукція хімічної
та пов’язаних з нею галузей промисловості – 29,7% (у загальному обсязі імпорту товарів до області з країн ЄС); механічне та електричне обладнання, машини і
механізми – 23,2%; енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки –
10,0%; полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 8,9%; папір та картон –
6,9%; недорогоцінні метали та вироби з них – 5,8%; готові харчові продукти –
4,4%; наземні транспортні засоби, крім залізничних – 2,5%.
Станом на 1 жовтня 2012 р. в економіку Дніпропетровського регіону залучено прямих іноземних інвестицій в обсязі 8 229,7 млн дол. США, у тому

10
числі з країн ЄС на суму 7 725,7 млн дол. США або понад 93% від загального обсягу внесених інвестицій. Інвестиції залучено з 25 країн Європейського
Союзу. Найбільші обсяги інвестицій надійшли з Німеччини, Кіпру,
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Австрії,
Нідерландів та Угорщини.
Тобто, Дніпропетровщина Регіон – Лідер, і ми це доводимо!


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал