1 Теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємстваСторінка9/10
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Баланс станом на 2012 рікАктив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


- залишкова вартість

010

38

323

- первісна вартість

011

98

410

- накопичена амортизація

012

( 60 )

( 87 )

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:


- залишкова вартість

030

70288

175331

- первісна вартість

031

110311

225802

- знос

032

( 40023 )

( 50471 )

Довгострокові біологічні активи:


- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:


- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

860

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

85

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

71187

175739

II. Оборотні активи


Виробничі запаси

100

49116

33946

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1128

1403

Готова продукція

130

36741

9482

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


- чиста реалізаційна вартість

160

118705

110018

- первісна вартість

161

118758

110070

- резерв сумнівних боргів

162

( 53 )

( 52 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:


- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

29773

15188

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:


- в національній валюті

230

264

3655

- у т.ч. в касі

231

129

212

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

197858

162807

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

269044

338546

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Статутний капітал

300

3797

3797

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

64158

98353

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

67955

102150

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0
Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440

0

34296

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

61706

100410

Відстрочені податкові зобов’язання

460

13

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

61719

134706

ІV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500

94976

48694

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

37481

44061

Поточні зобов’язання за розрахунками:


- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

2633

4239

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

4280

4696

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

3368

7356

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

0

0

Усього за розділом IV

620

139370

101690

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

269044

338546


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал