1 Теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємстваСторінка3/10
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

- коефіцієнт платоспроможності відображає здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов'язання і вимірює вірогідність банкрутства та розраховується за формулою (1.6) [47]:

Кплат = , (1.6)


де ВК - власний капітал;

Зоб - загальні зобов'язання.

- коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно і розраховується за формулою (1.7) [47]:
Клабс = , (1.7)
де ПФІ – поточні фінансові інвестиції;

ГКнац – грошові кошти в національній валюті;

ГКіноз – грошові кошти в іноземній валюті

ПЗ – поточні зобов’язання.- коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує ефективність використання оборотних коштів, відповідає часу, протягом якого оборотні кошти проходять всі стадії виробництва і розраховується за формулою (1.8) [47]:
КобОК = , (1.8)
де ВР – виручка від реалізації;

ВЗ – виробничі запаси;

ДЗ – дебіторська заборгованість

НВ – незавершене виробництво;

ГК – грошові кошти;

ГП – готова продукція;

Т – товари;

ІОА – інші оборотні активи.

Визначення ефективності організації збуту та просування товарів включає оцінювання таких показників як:

- рентабельність продажу характеризує ступінь прибутковості роботи підприємства на ринку і розраховується за формулою (1.9) [47]:
РПрод = , (1.9)
де ПР - прибуток від реалізації;

ОП - обсяг продажу.- коефіцієнт затовареності готовою продукцією відображає ступінь затовареності готовою продукцією, а зростання показника свідчить про зниження попиту і розраховується за формулою (1.10) [47]:
Кзатов = , (1.10)
де ОНП - обсяг нереалізованої продукції;

ОП - обсяг продажу.- коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту характеризує економічну ефективність реклами і засобів стимулювання збуту і розраховується за формулою (1.11) [47]:
Кефр і з = , (1,11)
де ВРЗ - витрати на рекламу і стимулювання збуту;

ПрВП – приріст валового прибутку.

Визначення конкурентоспроможності товару включає оцінювання таких показників як [47]:

- ціна товару, яка характеризує доступність товару для споживача;- якість товарів, яка характеризує здатність товару задовольняти потреби відповідно до його призначення. Характеристикою якості вважається будь-яка відмітна властивість. Вона може бути власною чи заданою, якісною чи кількісною і належати до різних класів.

У зв'язку з тим, що кожний з цих показників має різний ступінь важливості для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства, експертним шляхом були розроблені коефіцієнти ваговитості критеріїв.

Розрахунок критеріїв і коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства проводиться за формулою середньозваженої арифметичної [47].

Коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства розраховується за формулою (1.12):


ККП = 0,15×ЕВ+0,29×ФП+0,23×ЕЗ+0,33×КТ ,                           (1.12)
де ЕВ  - значення критерію ефективності виробничої діяльності підприємства;

ФП - значення критерію фінансового стан підприємства;

ЕЗ - значення критерію ефективності організації збуту і просування товару на ринку;

КТ - значення критерію конкурентоспроможності товару;

0,15; 0,29; 0,23; 0,33 - коефіцієнти вагомості критеріїв.

Критерії ефективності виробничої діяльності  розраховується за формулою (1.13):


ЕВ = 0,31×В+0,19×Ф+0,40×РП+0,10×П ,                                 (1.13)
де В - відносний показник витрат виробництва на одиницю продукції;

Ф - відносний показник фондовіддачі;

РП - відносний показник рентабельності продукції;

П - відносний показник продуктивності праці;

0,31; 0,19; 0,40; 0,10 - коефіцієнти вагомості показників.

Критерії фінансового стану діяльності підприємства  розраховується за формулою (1.14):


ФП = 0,29×КА+0,20КП+0,36КЛ+0,15КОб ,                       (1.14)
де КА - відносний показник автономії підприємства;

КП - відносний показник платоспроможності підприємства;

КЛ - відносний показник ліквідності підприємства;

КОб - відносний показник оборотності оборотних коштів;

0,29; 0,20; 0,36; 0,15 - коефіцієнти ваговитості показників.

Критерій ефективності організації збуту і просування товару на ринку розраховується за формулою (1.15):


ЕЗ = 0,44×РП+0,36×КЗАТ +0,2×КР ,                        (1.15)
де ЕЗ - критерій ефективності організації збуту і просування товару;

РП - відносний показник рентабельності продажів;

КЗАТ - відносний показник затовареності готовою продукцією;

КР - відносний показник ефективності реклами і засобів стимулювання збуту;

0,44; 0,36; 0,2 - коефіцієнти ваговитості показників.

Критерій конкурентоспроможності товару  розраховується за формулою (1.16):


КТ = , (1.16)
де ЯТ – якість товару;

Ц – ціна споживання.

Значення коефіцієнта конкурентоспроможності яке менше 0 свідчить про кризовий стан підприємства й низький рівень конкурентоспроможності, рівне 1 – що, підприємство є конкурентоспроможним, а більше 1 свідчить про те що підприємство є досить конкурентоспроможним і має конкурентні переваги над опонентами.

Для виявлення впливу факторів на результат діяльності підприємства необхідно провести факторний аналіз чистого прибутку. Для проведення факторного аналізу необхідно розрахувати такі показники:

- чистий прибуток, який розраховується за формулою (1.17):


ЧП = ВК×КобОА×МК×Рчиста , (1.17)
де ВК – власний капітал;

КобОА – коефіцієнт оборотності активів;

МК – мультиплікатор власного капіталу;

Рчиста – чиста рентабельність фінансово-господарської діяльності.

- коефіцієнт оборотності оборотних активів, який розраховується за формулою (1.18):
КобОА = , (1.18)
де ЧД – чистий дохід;

А – загальна вартість активів.

- мультиплікатор власного капіталу, який розраховується за формулою (1.19):
Мк = , (1.19)
де А – загальна вартість активів;

ВК - власний капітал.

- чисту рентабельність фінансово-господарської діяльності, яка розраховується за формулою (1.20):
Рчиста = , (1.20)
де ЧП - чистий прибуток;

ЧД – чистий дохід.

Загальна зміна чистого прибутку підприємства розраховується за формулою (1.21):

∆ЧП = ЧП12 – ЧП11 , (1.21)


де ЧП11 – чистий прибуток в 2011 році;

ЧП12 - чистий прибуток в 2012 році.

За рахунок окремих факторів чистий прибуток змінюється так:

- за рахунок власного капіталу зміна розраховується за формулою (1.22):


∆ЧПВК = ∆ВК * Коб.а.П * МкП * РчП , (1.22)
- за рахунок коефіцієнта оборотності активів зміна розраховується за формулою (1.23):
∆ЧПКоб.а. = ВКз * ∆Коб.а. * МкП * РчП , (1.23)
- за рахунок мультиплікатора власного капіталу зміна розраховується за формулою (1.24):
∆ЧПМк = ВКз * Коб.а.З * ∆Мк * РчП , (1.24)

- за рахунок рентабельності чистої зміна розраховується за формулою (1.24):


∆ЧПРч = ВКз * Коб.а.З * МкЗ * ∆ Рч , (1.25)
Загальна зміна чистого прибутку за рахунок впливу факторів розраховується за формулою (1.26):
∆ЧП = ∆ЧПВК + ∆ЧПКоб.а. + ∆ЧПМк + ∆ЧПРч . (1.26)
Отже, актуальність дослідження конкурентоспроможності підприємництва зумовлюється тим, що володіння лише матеріально-фінансовими ресурсами не є достатньою умовою з урахуванням посиленням ролі споживачів, зростанням ризиків та невизначеністю умов в яких функціонують підприємства, підвищенням залежності від маркетингу та конкурентною боротьбою.

З усіх досліджених розумінь поняття конкурентоспроможності схиляємось до думки Н. П. Тарнавської, яка стверджує, що конкурентоспроможність підприємства комплексне, багатофакторне поняття, яке важко піддається економічній інтерпретації та яке необхідно розглядати з урахуванням ієрархічності цього поняття, зважаючи на існування причинно-наслідкових зв’язків та супідрядності конкурентоспроможності на усіх її рівнях управління економікою.

Також конкурентоспроможність фірми може бути оцінена лише в рамках групи фірм, які належать до однієї галузі, або фірм, що випускають товари-субститути при порівнянні конкурентного потенціалу фірм, що належать до однієї галузі.

Конкурентоспроможність піддається впливу різних факторів. Внутрішніх, таких як виробничо-технологічний, науково-технічний, маркетинговий, фінансово-економічний, кадровий потенціал; рівень матеріально-технічного забезпечення; рівень підготовки та розробки виробничих процесів. Зовнішніх, таких як заходи державного економічного й адміністративного впливу, основні характеристики ринку діяльності підприємства, діяльність суспільних і недержавних інститутів, політичних партій, рухів, блоків.

Аналізування конкурентоспроможності здійснюється за допомогою різних методів, за формою представлення результатів оцінки виділяють графічні, матричні, розрахункові та комбіновані. Саме комбінований метод буде використаний для аналізування рівня управління конкурентоспроможністю підприємства в другому розділі бакалаврської дипломної роботи.

2 АНАЛІЗУВАННЯ СТАНУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НА ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»


2.1 Загальна економічна характеристика ПАТ «Яготинський маслозавод» та аналізування основних показників його діяльності
ПАТ «Яготинський маслозавод» - засновано в 1956 р. Юридична адреса – Україна, Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Шевченка, б. 213. Зареєстрований статутний капітал склав 3796716 грн.

Основними видами діяльності є виробництво молочних продуктiв та роздрiбна торгiвля.

ПАТ "Яготинський маслозавод" виробляє 70 видiв молочної продукцiї, для забезпечення населення Яготинського району та частково м.Києва та Київської областi. Надає транспортнi послуги на замовлення населення. Дiє роздрiбна та оптова торгiвля переважно продовольчим асортиментом. Торговий патент №697693 від 01.06.2011 видола Яготинська МДПI в Київський областi до 31.05.2016.

Головними конкурентами є «Гадячсир», «Danone», Житомирський маслозавод, ТОВ «Українська молочна компанія».

Вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникiв, зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках, обслуговування операцiй за цими рахунками проводить Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прiоритет Секюрiтiз", що знаходиться за адресою Україна місто Київ, по вулиці Возз'єднання, 7А, поштовий індекс – 02160.

ПАТ «Яготинський маслозавод» також входить до складу холдингу

АТ «Молочний альянс» і випускає 16 видів молочної продукції під торговою маркою «Яготинське». АТ «Молочний альянс» - група компаній, що об'єднує підприємства з виробництва і збуту сирів і цільномолочної продукції. До складу холдингу входять 9 підприємств: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Згурівський, Тростянецький, Новоархангельський сирзаводи, Золотоніський маслоробний комбінат, Яготинський маслозавод, Варвамаслосирзавод та компанії «Еталонмолпродукт» і торговий дім «Еталон». Продукція підприємств холдингу випускається під торговими марками «Молочний шлях», «Славія», «Здорово», «Яготинське».

Філія ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей» — це унікальний для України окремо побудований спеціалізований завод з виробництва дитячого молочного харчування, оснащений найсучаснішим обладнанням світових виробників. Завод випускає повний асортимент молочної продукції для дітей віком від 6 місяців під торговою маркою «Яготинське для дітей». Він розташований в СМТ Згурівка Київської області, недалеко від Яготинського маслозаводу.

В 2004 році вручена Подяка державної податкової адміністрації України, як сумлінному платнику податків. В травні 2011р. Простокваша ТМ "Яготинська" з печі 2,5% жиру отримала Гран-прі дегустаційного конкурсу якості молочних продуктів від Національної асоціації молочників України "Укрмолпрому" Центральної галузевої дегустаційної комісії.

З року в рік підприємство збільшується сировинна зона підприємства, яка на сьогодні охоплює крім Київської Полтавську, Чернігівську, Житомирську, Черкаську, Вінницьку і навіть Хмельницьку області.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 818 чоловiк; середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 52; середньооблiкова чисельнсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати працi - 31644,4 тис. грн. В порiвняннi з 2011 роком фонд оплати працi в 2012 збiльшився на 2168,8 тис. грн. Пiдприємство планує пiдвищувати квалiфiкацiю працiвникiв.

Вищим органом товариства є Загальнi Збори. Всi структурнi пiдроздiли пiдпорядкованi Правлiнню Товариства на чолi Голови Правлiння, яке пiдпорядковане Наглядовiй Радi. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступали [48].

Організаційна структура управління представляє собою сукупність певним чином пов'язаних між собою управлінських ланок. Вона характеризується кількістю органів управління, порядком їх взаємодії та функціями, які вони виконують.

Головне призначення організаційної структури - забезпечити ефективну діяльність управлінського персоналу. До його складу на підприємстві входять: керівник підприємства, керівники підрозділів, фахівці, обслуговуючий персонал (технічний). В рамках структури управління протікає управлінський процес (рух інформації і прийняття управлінських рішень), між учасниками якого розподілені задачі і функції управління, а отже - права і відповідальність за їх виконання. З цих позицій структуру управління можна розглядати як форму розподілу і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої відбувається процес управління, направлений на досягнення наміченої цілі.

Лінійно-функціональна організаційна структура - комбінація лінійної та функціональної структур. Основний принцип - розмежування повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Управління здійснюється за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.

Досвід використання лінійно-функціональних структур управління показав, що вони найбільш ефективні там, де апарат управління виконує рутинні, які частіше повторюються і рідко змінюються задачі і функції. Вони виявляються в управлінні організаціями з масовим або багатосерійним типом виробництва, а також при господарському механізмі затратного типу, коли виробництво найменш чутливо до прогресу в області науки і техніки. При такій організації управління виробництвом підприємство може успішно функціонувати лише тоді, коли зміни по всім структурним підрозділам відбуваються рівномірно. Але в реальних умовах цього немає, виникає неадекватність реакції системи управління на вимогу зовнішньої середи. Положення посилюється втратою гнучкості в взаємовідносинах робітників апарату управління із-за застосування формальних правил і процедур. В результаті ускладнюється і уповільнюється передача інформації, що не може не відбиватися на швидкості і своєчасності прийняття управлінських рішень. Необхідність погодження дій різних функціональних служб різко збільшує обсяг роботи керівника організації і його заступників, тобто, вищого ешелону управління [49].
ДиректорЗаступник директора з матеріально-технічного постачання

Заступник директора з комерційних питань

Заступник директора з виробництва

Головний інженерЗаступник головного інженераНачальник приймальних складів

Ввіддіу матеріально-технічного постачання

Начальник постачальних складів

Основне виробництво

Майстер транспортної дільниці

Відділ маркетингу

Відділ збуту
Відділ головного механіка


Відділ головного енергетикаНачальник відділу бухгалтерії
Начальник відділу економіки виробництва

Технологічна лабораторіяНачальник відділу кадрів та підготовки кадрів

Відділ автоматизованої системи керування виробництва
Начальник відділу охорони праці
Провідний інженер з нагляду за виробництвом
Завідувач канцелярією

Рисунок 2.1 - Організаційна структура ПАТ «Яготинський маслозавод»

Оцінювання основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства необхідне для того, щоб одержати певну кількість основних, найінформативніших параметрів, які дають об’єктивну та точну картину фінансово-господарського стану підприємства.

З метою виявлення тенденцій розвитку підприємства проводиться аналіз основних абсолютних та відносних фінансових показників за даними Форми № 1 та Форми № 2 за два останні періоди (роки) [48].

Необхідно здійснити аналіз фінансового стану підприємства за допомогою абсолютних показників, які узагальнені в таблиці 2.1 та на рисунку 2.1 [41].

Таблиця 2.1 - Аналіз фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» на основі абсолютних показниківПоказники

2011 рік,

 

тис. грн 

2012 рік,

 

тис. грн 

Відхилення

Абсолют-не,

тис. грнТемп приросту,

%


1

3

4

5

6

1. Середня величина майна

223761

303795

80034

35,77

2. Середня величина необоротних активів

65574,5

123463

57888,5

88,28

3. Середня величина оборотних активів

151149

180332,5

29183,5

19,31

4. Середня величина власного капіталу

65257,5

85052,5

19795

30,33

5. Середня величина залученого капіталу

158503,5

218742,5

60239

38,005

6. Чистий дохід (виручка) від реалізації

638865

863283

224418

35,13

7. Собівартість реалізованої продукції

460081

549992

89911

19,54

8. Валовий прибуток

70723

168798

98075

138,67

9. Фінансовий результат від операційної діяльності

23161

78941

55780

240,84

10. Фінансовий результат від звичайної діяльності

10158

45133

34975

344,31

11. Чистий прибуток (збиток)

7951

34195

26244

330,1


Тис. грн.

Рисунок 2.2 – Порівняння абсолютних показників 2011 та 2012 років


За даними таблиці 2.1 середня величина майна підприємства в аналізованому періоді збільшилась на 80034 тис. грн. за рахунок збільшення середніх величин власного та залученого капіталу. Середня величина власного капіталу зросла на 19795 тис. грн. та середня величина залученого капіталу – на 60239 тис. грн. Отримані кошти призвели до збільшення оборотних та необоротних коштів. А саме оборотних коштів на 29183,5 тис. грн. та необоротних – на 57888,5 тис. грн., а це на 19,31% та на 88,28% відповідно більше, ніж у минулому періоді. Відповідно чистий дохід зріс на 224418 тис. грн. (35,13%), фінансовий результат від операційної діяльності – на 55780 тис. грн. (240,84%), а фінансовий результат від звичайної діяльності – на 34975 тис. грн. (344,31%).

Загалом чистий прибуток з 7951 тис. грн. в 2011 році зріс до 34195 тис. грн. у 2012 році, тобто на 330,1% за досліджуваний період. Отже у підприємства з’явились кошти за рахунок яких можна інвестувати у підприємство.

Необхідно здійснити аналіз фінансового стану підприємства за допомогою відносних показників, які узагальнені в таблиці 2.2 [48].

Таблиця 2.2 - Аналіз фінансового стану ПАТ «Яготинський маслозавод» на основі відносних показниківПоказники

2011 рік,

2012 рік,

Абсолют-

на зміна


Темп приросту,%

1

3

4

5

6

1.Аналіз майнового стану підприємства

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,34

0,22

-0,12

-35,294

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,19

2,04

1,85

973,684

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,01

0,005

-0,005

-50

2. Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт покриття

1,69

1,6

-0,09

-5,33

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,25

1,27

0,02

1,6

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,002

0,036

0,034

1700

Чистий оборотний капітал, тис.грн.

77793

61117

-16676

-21,44

3. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт фінансової автономії

0,26

0,3

0,04

15,38

Коефіцієнт фінансової залежності

3,9

3,3

-0,6

-15,38

Коефіцієнт фінансового ризику

2,9

2,3

-0,6

-20,69

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

1,12

0,6

-0,52

-46,43

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,41

0,38

-0,03

-7,32

4. Аналіз рентабельності підприємства

Коефіцієнт рентабельності активів

0,03

0,11

0,08

266,67

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,12

0,4

0,28

233,33

Коефіцієнт рентабельності продажу

0,02

0,48

0,46

2300

Коефіцієнт рентабельності витрат

0,15

0,31

0,16

106,67

5. Аналіз ділової активності підприємства

Коефіцієнт оборотності активів

2,372

2,366

-0,006

-0,253

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

30,57

102,57

72

235,53

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

426,2

31,97

-394,21

-92,5

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

0,86

11,41

10,55

1226,74

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

426,4

32

-394,4

-92,5

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

13,69

13,24

-0,45

-3,29

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

5,51

4,27

-1,24

22,51

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

8,13

8,45

0,32

3,94

Коефіцієнт рентабельності активів за досліджуваний період вищий від 0 та збільшився на 0,08, тобто на 266,67%. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу за досліджуваний період вищий 0 та збільшився на 0,28, це становить 233,33%. Коефіцієнт рентабельності продажу більше 0 і становить 0,02 та 0,48, тобто збільшення відбулось на 2300%, що є позитивною тенденцією. Коефіцієнт рентабельності витрат є більшим 0 та становить 0,16 – збільшився вдвічі, це теж позитивна зміна. Отже, підприємство є рентабельним і кожен коефіцієнт зростає на протязі досліджуваного періоду.

Коефіцієнт оборотності активів у 2011 році зменшився на 0,006, тобто на 0,253% і склав 2,366. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільшився з 30,57 до 102,57, тобто зріс на 235,53%. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості в 2011 році був 426,18, в 2012 - 31,97, тобто зменшився на 394,21 (92,5%). Строк погашення дебіторської заборгованості в 2011 році був 1 день, а в 2012 склав 12 днів, тобто збільшився на 11 днів, а кращим для підприємства є його зменшення. Строк погашення кредиторської заборгованості склав 427днів в 2011 році, 32 дні – в 2012, тобто зменшився на 395 днів, що є чудовою тенденцією. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів зменшився з 13,69 до 13,24, але ця зміна становить лише 3,29%. Коефіцієнт оборотності основних засобів зменшився на 1,24, а це становить зміну показника на 22,51%, що є негативним, оскільки коефіцієнт повинен зростати на протязі періоду. Коефіцієнт оборотності власного капіталу в 2011 році становив 8,13, в 2012 - 8,45, тобто змінився на 0,32 – зріс на 3,94%, щ є хорошою тенденцією. Отже, показники ділової активності як зменшуються так і збільшують в досліджуваному періоді.

Отже, після проведеного аналізу видно, що фінансовий стан ПАТ «Яготинський маслозавод» є нестійким, оскільки вище розраховані показники мають як позитивну, так і негативну тенденцію. Тому не спостерігається стабільність роботи підприємства.


2.2 Оцінювання конкурентоспроможності ПАТ «Яготинський маслозавод»
Проведемо аналіз конкурентоспроможності підприємства. З цією метою визначимо показники за такими групами [51]:

- ефективність виробничої діяльності підприємства яка включає в себе такі показники:
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал