1. Опис навчальної дисципліни Найменування показниківСкачати 202.67 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації10.04.2017
Розмір202.67 Kb.

2


3
1.Опис навчальної дисципліни
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів - 3 Галузь знань
0202 Мистецтво Нормативна

Спеціальність
5. 02020401 Музичне мистецтво Модулів – 3
Рік підготовки
Змістових модулів – 3 й
Семестр
Загальна кількість годин - 90 й, й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання аудиторних – 2
Освітньо- кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст ”
12 год.
10 год
Практичні заняття
4 год
2 год
Семінарські заняття
6 год.
8 год.
Модульний контроль
2 4
Самостійна робота
15 год.
15 год
Індивідуальні завдання
6 год.
6 год
Вид контролю
екзамен

4 2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – розкрити анатомо-фізіологічні особливості організму людини в різні періоди онтогенезу, теоретичні питання науки про здоров'я, науково обґрунтувати заходи щодо збереження, зміцнення, розвитку і управління здоров'ям дітей і підлітків шкільного віку, створити стійку мотивацію щодо дбайливого ставлення до власного здоров'я, сприяти формуванню наукового світогляду та навчити комплексу оздоровчих умінь і навичок, механізмів організації життєдіяльності на принципах здорового способу життя.
Завдання курсу
- ознайомлення з загальним закономірностями росту та розвитку дітей і підлітків, віковою періодизацією та критичними періодами розвитку
- визначення факторів, які впливають на здоров’я: біологічні задатки і можливості, соціальне середовище, екологічні умови
- формування психології здоров’я, мотивації до корекції способу життя індивідом із метою закріплення здоров’я;
- реалізація індивідуальних оздоровчих програм, первинної та вторинної профілактики захворювань, оцінка ефективності оздоровчих заходів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти у студентів повинні
сформуватися наступні компетенції

Уявлення про структурно-функціональну організацію організму людини, принципи і механізми підтримання гомеостазу. Здатність застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров'язберігаючих компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров'я та здоров'я інших людей. Сформованість ціннісного ставлення до власного організму і здоров'я та здоров'я інших людей. Сформованість умінь застосовувати анатомо-фізіологічні знання для пояснення життєдіяльності власного організму, профілактики захворювань, травматизму, шкідливих звичок. Здатність застосовувати основні фізіологічні методи аналізуй оцінки стану організму людини, враховуючи вікові особливості. Знання й застосування на практиці принципів біоетики, розуміння соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності.

5 Вироблення умінь організувати навчання і роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. Уміння отримувати, систематизувати, пов’язувати з практичною діяльністю, з життям і діяльністю людини функціональні фахові знання, адаптувати їх до умов початкової школи під час педагогічної практики організовувати їх чітку і ефективну передачу. Обізнаність в профілактиці різних захворювань, дотримання правил особистої гігієни. Сформованість уміння протистояти шкідливим впливам соціоприродного середовища. Готовність до зміни стилю свого життя, прагнення до фізичного вдосконалення. Уміння складати та дотримуватися режиму дня відповідно до науково- обґрунтованих гігієнічних і валеологічних рекомендацій. Усвідомлення необхідності фізичної культури як засобу здоров’я. Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни Вікова фізіологія, валеологія, становить 90 год., із них 22 год. – лекції, 14 год. – семінарські, 6 год. - рактичні заняття, 12год. – індивідуальна робота, 30 год. – самостійна робота, 6 год. – модульний контроль. Вивчення студентами навчальної дисципліни Вікова фізіологія, валеологія завершується складанням екзамену.

6
1.

3.Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Вступ. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків. Анатомія та вікова фізіологія опорно-рухової системи. Внутрішнє середовище організму кров, лімфа.
Тема 1. Вступ. Загальні закономірності росту та розвитку дітей.
Тема 2. Анатомія та вікова фізіологія опорно-рухової системи. Валеологічні основи фізичного розвитку учнів.
Тема 3. Вікові особливості крові і кровообігу.
Змістовий модуль 2.
Анатомія та вікова фізіологія дихальної, травної та видільної систем.
Тема 4.
Вікові особливості дихання. Дихання як спосіб оздоровлення.
Тема 5. Вікові особливості травлення, обміну речовині енергії. Принципи оздоровчого харчування.
Тема 6. Вікова фізіологія та гігієна сечовидільної системи.
Змістовий модуль 3.
Ендокринна система. Вікові особливості нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів. Валеологічні аспекти психічного здоров’я.
Тема 7.
Ендокринна система та її вікові особливості.
Тема 8.
Вікові особливості нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів.
Тема 9.
Валеологічні аспекти психічного здоров’я дітей.

7
4.Структура навчальної дисципліни
п/п


Назви теоретичних розділів
Кількість годин
Ра
зом

А
уди
то
рн
и
х
Лек
ц
ій

Пр
ак
ти
ч
н
и
х
С
ем
ін
ар
ськи
х
Ін
ди
віду
аль
н
а
р
об
от
а
С
ам
ост
ій
н
а
р
об
от
а
М
оду
ль
н
и
й

к
он
тр
оль

І семестр
Змістовий модуль I
Вступ. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків. Вікова
фізіологія опорно-рухової системи. Валеологічні основи фізичного розвитку учнів.
Вікові особливості крові і кровообігу

1.
Тема 1. Вступ. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків
8
6 2
2 2
2
2.
Тема 2. Вікова фізіологія опорно-рухової системи. Валеологічні основи фізичного розвитку учнів
8
4 2
2 4
3.
Тема 3. Вікові особливості крові і кровообігу
13
10 4
2 2
3
2

Разом 29
20
8
2
4
4
9
2
Змістовий модуль II.
Вікові особливості дихання. Дихання як спосіб оздоровлення. Вікові особливості
травлення, обміну речовині енергії. Вікові особливості виділення.

4.
Тема 4. Вікові особливості дихання. Дихання як спосіб оздоровлення.
9
6 2
2 2
3
5.
Тема 5. Вікові особливості травлення, обміну речовині енергії. Принципи оздоровчого харчування.
7
4 4
3
6.
Тема 6. Вікові особливості виділення.
12
8 2
2 4
4 2

Разом 30
20
8
2
4
4
10
2

Змістовий модуль І.
Ендокринна система. Вікові особливості нервової системи, вищої нервової
діяльності, аналізаторів. Валеологічні аспекти психічного здоров’я.

7.
Тема 7. Залози внутрішньої секреції. Вплив гормонів наріст і розвиток організму.
8
4 2
2 4
8.
Тема 8. Вікові особливості нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів.
14
10 2
2 4
2 4
9.
Тема 9. Валеологічні аспекти психічного здоров’я.
9
4 2
2 3
2

Разом 31
20
6
2
6
4
11
6
Разом за навчальним планом
90 60 22 6
14
12
30
6

8
Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Вікові особливості опорно-рухової системи людини. Постава, її порушення та профілактика.
2 2 Вікові морфологічні та функціональні особливості діяльності серцево-судинної системи.
2 3 Анатомія та вікова фізіологія дихальної системи. Газообміну легенях і тканинах. Регуляція дихання.
2 4 Обмін речовин та енергії в організмі. Гігієна харчування. Принципи харчування дітей.
2 5 Вікові особливості розвитку і функціонування ендокринних залоз.
2 6 Будова, функції та розвиток нервової системи людини.
2 7 Умовні рефлекси механізм та умови виникнення. Гальмування умовних рефлексів.
2
Всього
14
Теми практичних занять
№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Оцінювання фізичного розвитку дітей. Визначення функціонального віку школярів.
2 2 Вивчення можливостей дихальної системи.
2 3 Діагностика типу нервової системи. Вивчення співвідношення першої і другої сигнальної систем.
2
Всього
6
9

7.Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин Кількість балів
1 Історія розвитку анатомії та фізіології. Методи дослідження в анатомії та фізіології. Будова та функції клітини. Тканини тіла.
2 5
2 Вікові особливості м’язевої системи. Вплив фізичних вправ та трудової активності наріст, розвиток та здоров’я дітей.
4 5
3 Порушення діяльності серцево-судинної системи. Профілактика захворювань серцево- судинної системи.
3 5
4 Вікові особливості процесів дихання. Регуляція дихальних рухів у дітей. Гігієна дихання.
3 5
5 Вітаміни. Способи збереження вітамінів в їжі.
3 5
6 Анатомія та фізіологія сечовидільної системи. Вікові особливості діяльності нирок. Вікові особливості будови та функцій шкіри. Участь шкірив теплорегуляції.
4 5
7 Статеве дозрівання хлопчиків та дівчаток. Статеве виховання учнів.
4 5
8 Спинний мозок будова, функції та розвиток. Сон, його значення та види. Гігієнічна організація сну дітей в навчально-виховних закладах.
4 5
9 Зоровий аналізатор. Гігієна зору. Профілактика короткозорості та далекозорості у дітей. Слуховий аналізатор. Гігієна органів слуху.
3 5 Разом
30 45


10

8.Методи навчання
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації

Словесні:
лекція традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій
(PowerPoint – Презентація, семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю під керівництвом викладача самостійна робота студентів з книгою виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії створення ситуації пізнавальної новизни створення ситуацій зацікавленості метод цікавих аналогій тощо.

8.Методи контролю

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
9.

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування реферат.

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест екзамен) Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль
2 Змістовий модуль
3 40 100 Т Т Т Т Т Т Т Т Т 77 87 102


11 Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

п/п
Вид діяльності
Кількість

Розрахунок
Загальна
сума за
видами
діяльності
1. Відвідування лекцій
11 11× 1 11 балів
2. Відвідування семінарських та практичних занять
10 10× 1 10 балів
3. Практична робота
3 3× 10 30 балів
4. Робота на семінарському занятті
7 5*10 50 балів
5. Підготовка реферату
1 1× 15 15 балів
6. Виконання поточних контрольних робіт
3 3× 10 30 балів
7 Виконання модульної контрольної роботи
3 3× 25 75 балів
8 Виконання самостійної роботи
9 9× 5 45 балів Підсумковий рейтинговий бал
коефіцієнт
4,43
26612
Шкала оцінювання

Рейтингова
оцінка
Оцінка за
стобальною
шкалою
Значення оцінки
А
90-100
балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками
В
82-89
балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
С
75-81
балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D
69-74
балів
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання та професійного навчання
E
60-68
балів
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX
35-59
балів
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання - незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F
1-34
балів
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань умінь, що вимагає повторного вивчення дисципліни


13

9.Методичне забезпечення

1.
Опорні конспекти лекцій. Навчальні посібники. Робоча навчальна програма. Тестові і контрольні завданння для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю.

14
10.Очікуваний результат У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має розуміти та
пояснювати: загальні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків особливості процесів дихання, травлення, обміну речовин, теплорегуляції, виділення, вікові особливості функціонування нервової системи дитини, значення нервової та гуморальної систем в регуляції і узгодженості функцій організму дитини та взаємозв’язку організму з навколишнім середовищем складові і фактори формування здорового способу життя
Аналізувати:

закономірності і особливості впливу соціуму, які визначають здоров’я сучасної людини. закономірності розвитку системі органів організму нарізних вікових етапах

валеологічні засади формування здорового способу життя та профілактики захворювань
Розпізнавати та визначати основні ознаки патологічних станів організму - послідовність та об’єм долікарської допомоги в звичайних умовах та екстремальних ситуаціях, спрямовану на попередження ускладнень та порятунок потерпілого

об’єм та послідовність надання невідкладної допомоги у разі загрозливих для життя станів, нещасних випадків, травм, стан функціонального стану систем організму встановлювати етапи, найбільш чутливі до педагогічних впливів, направлених на розвиток сприймання, уваги і пізнавальних процесів учнів

використовувати науково обґрунтовані гігієнічні рекомендації з організації навчено-виховного процесу, режиму дня і відпочинку, харчування дітей, обладнаю, планування і благоустрою дитячих закладів

характеризувати основні чинники формування здорового способу життя

обирати доцільні для індивідуума форми і методи формування духовного, психічного і фізичного здоров’я.


15
11. Рекомендована література

Основна
1.
Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Антонік, І. П.
Антонік, В. Є. Андріанов. - Київ : Професіонал ; Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 336 с.
2.
Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник для студ. природ. спец. вищ. пед. навч. закладів / Г. І. Коляденко ; М-во освіти і науки України. - те вид. - Київ : Либідь, 2014. - 384 с.
3.
Маруненко І. М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни : курс лекцій / І. М. Маруненко, Є. Неведомська, В. І. Бобрицька ; М-во освіти і науки України, Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка. - е вид. - Київ : Прфесіонал, 2006. - 480 с.
4.
Помогайбо, В. Основи антропогенезу : підручник / В. Помогайбо, А.
Петрушов, Н. Власенко. - Київ : Академвидав, 2015. - 142 с. –
5.
Сидоренко, ПІ. Анатомія та фізіологія людини : підручник / ПІ. Сидоренко, ГО. Бондаренко, С. О. Куц. - Київ : Медицина, 2015. - 199 с.
Додаткова
1.
Осипенко, ГА. Основи біохімії м’язової діяльності навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів фізвиховання і спорту / ГА. Осипенко. - Київ : Олімпійська література, 2007. - 198 с.
2.
Помогайбо, В. М. Анатомія та еволюція нервової системи : навчальний посібник / В. М. Помогайбо, О. І. Березан. - Київ : Академвидав, 2013. - 158 с.
3.
Тарасюк В.С. Ріст і розвиток людини : підручник для студ. вищ. медич. навч. закл. / В. С. Тарасюк та ін.] ; ред.: В. С. Тарасюк, І. Ю. Андрієвський. - Київ : Медицина, 2008. - 400 с. : табл., мал.
4.
Чижик ВВ. Спортивна фізіологія : навчальний посібник для студентів / ВВ.
Чижик ; наук. ред. М. Макаренко ; худ. ред. Ю. Черняк ; рецензент Г. В.
Коробейніков ; рецензент В. С. Лизогуб ; ред., рецензент М. В. Макаренко ; Міністерство освіти і науки України, Луцький інститут розвітку людини Університету "Україна, Херсонський державний університет. - Луцьк : Твердиня, 2011. - 256 с.
12.Інформаційні ресурси
1.
Аносов В.Х., Хоматов Н.Г., Сидоряк В.Г. Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни Електронний ресурс – Режим доступу lib.mdpu.org.ua/.../anosov_vkh_khomatov_ng_sidorjak_vkova_fzologja_z_osnovami_s hklno_ggni.html .
2.
Антонік В. І.,Антонік І. П, Андріанов В. Є. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури Електронний ресурс – Режим доступу chtyvo.org.ua/.../Anatomiia_fiziolohiia_ditei_z_osnovamy_hihiieny_ta_fizychnoi_kultu ry.pdf

Навчально-методична карта дисципліни Вікова фізіологія, валеологія
Разом
: 90 год., лекції –22 год., семінарські заняття – 14год., практичні заняття – 6 год., індивідуальна робота – 12 год., самостійна робота – 30 год., підсумковий контроль –6 год. Тиждень Модулі Змістовий модуль І
Загальні закономірності росту та розвитку дітей. Вікова
фізіологія опорно-рухової системи. Валеологічні основи фізичного
розвитку учнів. Змістовний модуль ІІ
Вікові особливості дихання. Дихання як спосіб
оздоровлення. Вікові особливості травлення, обміну речовині енергії. Назва модуля Кількість балів за модуль
77 балів
87 балів Лекції
1 2
3 4
5 6
7 8 Теми лекцій Вступ. Загальні закономірності росту та розвитку дітей і пі
длі
тк
ів
В
ік ов а фізіологія опорно-рухової оло гі
чн
і основи фізичного розвитку учнів Вікові особливості крові і кровообігу Вік ов
і особливості крові і кровообігу Вік ов
і особливості дихання. Дихання як спосіб оз доровленн я.
В
ік ов
і особливості травлення, обміну речовині енергії Принципи оздоровчого харчув анн я.
В
ік ов
і особливості виділенняТеми семінарських занять
С
ем
ін
ар
1
. Вікові особливості опорно-рухової системи людини Постав а.
С
ем
ін
ар 2.
В
ік ов
і особливості діяльності се рцев осуд ин ної системи
С
ем
ін
ар
3
.
А
на том ія та вікова фізіологія дихальної систем и.
С
ем
ін
ар 4.
О
бмі
н речовин та енергії в організмі. Гігієна харчування. Теми практичних занять
Пр
.1

О
цінюванн я фізичного розвитку дітей.
П
Р.2
В
ив ченн я можливостей дихальної системи


Самостійна робота табл. 6.1
(5 балів) табл. 6.1
(5 балів) табл. 6.1
(5 балів) табл. 6.1
(5 балів) табл. 6.1
(5 балів) табл. 6.1
(5 балів)
) табл. 6.1
(5 балів) Тести
10 балів
10 балів Види Модульна контрольна робота ( 25 балів) Модульна контрольна робота ( 25 балів)

2 поточного контролю Тиждень Модулі Змістовий модуль ІІІ Назва модуля
Ендокринна система. Вікові особливості нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів. Валеологічні
аспекти психічного здоров’я. Кількість балів за модуль
102 бали Лекції
9 10 11 Теми лекцій Залози внутрішньої секреції. Вплив гормонів наріст і розвиток організму Вікові особливості нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторі в.Вале оло гі
чн
і аспекти психічного здоров’я
Теми семінарських занять
С
ем
ін
ар
5.

В
ік ов
і особливості розвитку і
ф ункц
іонув анн я ендокринних залоз.
С
ем
ін
ар 6.
Буд ов а, ф
ункц
ії
та розвиток нервової системи людини Семінар 7.

Ум ов ні ре ф
ле кси:
м еха нізм та умови виникнення. Гальмування умовних рефлексів

Теми практичних занять
Пр
.3
Ді
аг но стикати пу нервової системи. Вивчення співвідношення першої і другої сигнальної систем
Самостійна робота табл. 6.1
(5 балів) табл. 6.1
(5 балів) табл. 6.1
(5 балів) Тести
10 балів Види поточного контролю Модульна контрольна робота ( 25 балів) Підсумковий Іспит

3 контроль


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал