1. Опис навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина»Pdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5
11. Розподіл балів, які отримують студенти
Для оцінювання знань студентів з дисципліни «Кримінальне право» використовується шкала оцінювання, яка наведена в таблиці 7.
Таблиця 7 – Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за системою
ECTS
Оцінка за бальною шкалою, що використовується в
УАБС
Оцінка за національною шкалою
А
90 – 100 5 (відмінно)
В
85 – 89 4 (дуже добре)
С
75 – 84 4 (добре)
D
65 – 74 3 (задовільно)
Е
60 – 64 3 (достатньо)
FX
17 – 29 2 (незадовільно)
F
0 - 16 2 (неприйнятно)

12. Методичне забезпечення
1.
Кримінальне право. Загальна частина. [Текст] : методичні рекомендації щодо проведення практичних занять / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [уклад. В.В. Сухонос, А.М. Клочко]. – Суми: ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2013. – 61 с.
2.
Кримінальне право. Загальна частина. Навчальна програма курсу.
Методичні вказівки та завдання для практичних занять / Уклад. В.В.
Сухонос, – Суми: УАБС, 2002. – 56 с.
3.
Кримінальне право. Особлива частина 1. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять / Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи Національного банку України»;
[уклад. О.Є. Звірко]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 47 с.
4.
Кримінальне право. Загальна частина. Методичні вказівки щодо написання курсових робіт. Для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання Напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» [Електронний ресурс]

Режим доступу: http://kpd.uabs.edu.ua/images/department/kpd/stories/navch_process/bakalavr/den ne/kp_zagal/kurs_kp_slavko.pdf


13. Рекомендована література
Перелік рекомендованої літератури у розрізі основних законодавчих актів, базової та допоміжної, що забезпечує вивчення навчальної дисципліни
«Нотаріат», наведений у таблиці 8.
Таблиця 8 – Рекомендована література
№ з/п
Бібліографічний опис
Кількість примірн.
УДК
1 2
3 4
Основні законодавчі акти
1.
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Текст]
// Відомості Верховної Ради України. –1996. – № 30. – Ст.
141.
ІППС
1
-
2.
Кримінальний кодекс україни [Текст] : Закон України від
05.04.2001 № 2341-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi. –
Назва з титул. Екрану
ІППС
-
3.
Кримінальний процесуальний кодекс україни [Текст] :
Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–
bin/laws/main.cgi. – Назва з титул. Екрану
ІППС
4.
Кодекс
України про адміністративні правопорушення
[Текст]
:
Закон
України від 07.12.1984 № 8073-X // [Електронний ресурс]. –
Режим доступу
: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–
bin/laws/main.cgi. – Назва з титул. Екрану
ІППС
-
5.
Кримінально-виконавчий кодекс україни [Текст] : Закон
України від 11.07.2003 № 1129-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–
bin/laws/main.cgi. – Назва з титул. Екрану
ІППС
6.
Про організаційно-правові основи боротьби з організова- ною злочинністю [Текст] : Закон України від
30.06.1993 № 3341-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi. –
Назва з титул. Екрану
ІППС
-
7.
Про застосування амністії в Україні» [Текст] : Закон
України від 01.10.1996 № 392/96-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–
bin/laws/main.cgi. – Назва з титул. Екрану
ІППС
-
Базова література
8.
Брич, Л. П. Кримінальне право України: Особлива частина: навчальний посібник/ Л. П. Брич, В. О.
Навроцький; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К.:
Атіка, 2000. - 208 с.
7 9.
Вереша, Р. В.. Кримінальне право України. Загальна частина: навчальний посібник/ Р. В. Вереша;
20 1
ІППС – Інформаційно-пошукова правова система «Законодавство України», «Ліга» чи аналогічна.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Академія адвокатури України. - 2-ге вид, переробл. та доп.. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 320 с.
10.
Гончар, Т. О. Кримінальне право України: загальна та особлива частини: навчальний посібник для підготовки до іспиту/ Т. О. Гончар, Є. Л. Стрельцов, О. А. Чуваков ; ред. Є. Л. Стрельцов. - Х.: Одіссей, 2010. - 248 с. -
ISBN978-966-633-907-5 2
11.
Зінченко, І. О.. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини у питаннях і відповідях: науково- практичний посібник/ І. О. Зінченко, В. Б. Харченко. -
К.: Атіка, 2013. - 240 с. - ISBN 978-966-326-469-1 3
-
12.
Коржанський, М. Й.. Кримінальне право і законодавство
України: Частина загальна: курс лекцій/ М. Й.
Коржанський. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.
5
-
13.
Кримінальне право
України. Загальна частина: навчальний посібник/ С. Г. Волкотруб [
та ін.
];
Міністерство освіти і науки України. - К.: Правова
єдність; К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2010. - 208 с. -
1
-
1
Кримінальне право
України. Загальна частина: підручник/ Мін-во освіти і науки України, Нац. юр. академія України ім. Я. Мудрого; ред.: В. В. Сташис, В.
Я. Тацій. - 4-те вид. переробл. і допов.. - Х.: Право, 2010.
- 456 с. - ISBN 978-966-458-155-1 2
4 14.
Кримінальне право
України: Загальна частина: підручник/ Нац. юр. академія України ім. Я. Мудрого; ред. М. І. Бажанов. - К.; Х.: Юрінком Інтер; Х.: Право,
2002. - 416 с. - ISBN 966-7146-52-9 63
-
15.
Кримінальне право
України: Особлива частина: підручник/ Мін-во освіти і науки України; ред. М. І.
Бажанов. - 2-е вид., перероб. та доп.. - К.: Юрінком Інтер,
2005. - 544 с. - ISBN 966-667-159-Х
22
-
16.
Селецький, С.І.. Кримінальне право України. Особлива частина: навчальний посібник/ С. І. Селецький. - К.:
ЦУЛ, 2012. - 330 с. - ISBN 978-611-01-0370-1 25
Рекомендована література
17.
Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: В
2 т. Т 1./ Н. С. Таганцев. - Тула: Автограф, 2001. - 800 с. -
(Юридическое наследие). - ISBN 5-89201-025-2 1
18.
Тертышник, В.М. Научно-практический комментарий к уголовно- процессуальному кодексу Украины/ В. М.
Тертышник. - 3-е изд., доп. и перер.. - К.: А.С.К., 2001. -
768 с. - (Экономика. Финансы. Право). - ISBN 966-539-
288-3 1
19.
Уголовный кодекс Украины.Комментарий/ ред. Ю. А.
Кармазин. - 2-е изд.. - Х.: Одиссей, 2002. - 960 с. - ISBN
966-633-099-7 1
20.
Усманов, У.А. Комментарий к уголовному кодексу
Российской Федерации: Комментарии следователя/ У. А.
Усманов. - М.: Приор, 1999. - 496 с. - ISBN 5-7990-0263-6 1
21.
Словарь по уголовному праву/ ред. А. В. Наумов. - М.:
БЕК, 1997. - 702 с. - ISBN 5-85639-218-3 2

22.
Малиновский,
А.А. Уголовное право зарубежных государств: учебное пособие/ А. А. Малиновский. - М.:
Новый Юрист, 1998. - 128 с. - ISBN 5-7969-0047-1 2
23.
Крылова,
Н.Е.
Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии): учебное пособие/ Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова;
МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Зерцало, 1997. - 192 с. -
ISBN 5-88746-024-5 2
24.
Егоров, В. С. Понятие состава преступления в уголовном праве: учебное пособие/ В. С. Егоров; Российская академия образования,
Московский психолого- социальный ин-т. - М.: МПСИ, 2001. - 80 с. - (Библиотека юриста). - ISBN 5-89502-255-
2 25.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу
України від 5 квітня 2001 року/ ред. М. І. Мельник. - К.:
Каннон: А.С.К., 2002. - 1104 с. - ISBN 966-7623-03-3 3
26.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу
України. Загальна частина: довідкове видання/ Ін-т
Генеральної прокуратури України, Укр. інформаційно- правовий центр; ред. М. О. Потебенько. - К.: Форум,
2001. - 395 с. - ISBN 966-95843-0-2 2
27.
Назаренко, Г.В. Неоконченное преступление и его виды: монография/ Г. В. Назаренко, А. И. Ситникова. - М.: Ось-
89, 2003. - 160 с. - ISBN 5-86894-700-2 114. Інформаційні ресурси
1.
Інституційний депозитарій
ДВНЗ
«Українська академія банківської справи НБУ»: http://dspace.uabs.edu.ua.
2.
Офіційний сайт Верховної Ради України: http://portal.rada.gov.ua.
3.
Офіційний сайт Президента України: http://www.president.gov.ua.
4.
Офіційний сайт
Кабінету
Міністрів
України: http://www.kmu.gov.ua.
5.
Офіційний сайт
Міністерства юстиції
України: http://www.minjust.gov.ua
6.
Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України : http://www.mvs.gov.uа


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал