1. Опис навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина»Pdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3   4   5

1. Опис навчальної дисципліни
Опис навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина» наведений в таблицях 1.
Таблиця 1.1 – Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4
Галузь знань:
0304 «Право»
Нормативна
Напрям підготовки:
6.030401 «Правознавство»
Модулів – 1
Спеціальність (професійне спрямування):
Рік підготовки
Змістових модулів – 2 2-й
2-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання – курсова робота
Семестр
Загальна кількість годин –
144 3-й
3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 6 самостійної роботи студента
– 12
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
20 год.
8 год.
Практичні, семінарські
16 год.
4 год.
Лабораторні:
-
-
Самостійна робота
72 год.
96 год
Індивідуальні завдання: курсова робота
Вид контролю: екзамен
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 36 год. / 72 год. для заочної форми навчання – 12 год. / 96 год.

Опис навчальної дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина 1» наведений в таблицях 1.
Таблиця 1.2 – Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3
Галузь знань:
0304 «Право»
Нормативна
Напрям підготовки:
6.030401 «Правознавство»
Модулів – 1
Спеціальність (професійне спрямування):
Рік підготовки
Змістових модулів – 2 2-й
2-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання – реферат
Семестр
Загальна кількість годин –
108 4-й
4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 6 самостійної роботи студента
– 12
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
32 год.
6 год.
Практичні, семінарські
32 год.
6 год.
Лабораторні:
-
-
Самостійна робота
8 год.
60 год
Індивідуальні завдання: реферат
Вид контролю: екзамен
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 100 год. / 8 год. для заочної форми навчання – 12 год. / 60 год.

Опис навчальної дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина 2» наведений в таблицях 1.
Таблиця 1.3 – Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3
Галузь знань:
0304 «Право»
Нормативна
Напрям підготовки:
6.030401 «Правознавство»
Модулів – 1
Спеціальність (професійне спрямування):
Рік підготовки
Змістових модулів – 2 3-й
3-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання – реферат
Семестр
Загальна кількість годин –
108 5-й
5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 6 самостійної роботи студента
– 6
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
20 год.
8 год.
Практичні, семінарські
16 год.
4 год.
Лабораторні:
-
-
Самостійна робота
72 год.
96
Індивідуальні завдання: реферат
Вид контролю: екзамен
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 36 год. / 36 год. для заочної форми навчання – 12 год. / 60 год.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни «Кримінальне право» є чинне законодавство
України про кримінальну відповідальність, практика його застосування та основи наукового обґрунтування розробки та застосування законодавства України про кримінальну відповідальність, а також основи кваліфікації злочинів. Зміст навчальної дисципліни відповідає системі кримінального права як галузі права і передбачає окремий розгляд категорій Загальної та Особливої частин (остання – протягом двох семестрів), що й обумовлює внутрішню узгодженість знань його інститутів та норм і визначає рівень практичних вмінь їх застосування.
Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальне право» є оволодіння студентами науково-теоретичними та практичними знаннями про сутність та правову природу правотворчої i правозастосовної практики у сфері протидії злочинності, забезпечення правопорядку кримінально - правовими засобами. Це досягається шляхом з’ясування змісту норм Кримінального кодексу України, вивчення теоретичних положень викладених у навчальній літературі, опрацювання судової практики, поглибленого ознайомлення з науковими працями (дисертаційними та монографічними дослідженнями іншими науковими публікаціями) з кримінального права.
Завдання навчальної дисципліни:
- засвоєння студентами загальних принципів та напрямів кримінальної політики
України, предмету та функцій кримінального права, змісту законодавства про кримінальну відповідальність;
- опанування студентами основних принципів та інститутів Загальної та
Особливої частин кримінального права України, а також понятійно-категоріального апарату кримінального права;
- набуття студентами навичок щодо правильної кваліфікації злочинів відповідно до норм чинного кримінального кодексу та узагальнень судової практики.
Результатом вивчення дисципліни «Кримінальне право України» повинен стати комплекс знань та вмінь студентів, які необхідні їм у професійній діяльності.
Наприкінці вивчення курсу «Кримінальне право України» студенти повинні:
знати:


поняття, систему кримінального права України, його функції та принципи; поняття та ознаки законів про кримінальну відповідальність та їх юрисдикційні межі;

поняття та ознаки злочину, об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів та складів злочинів; поняття та ознаки попередньої злочинної діяльності, поняття, ознаки співучасті, її форми та види співучасників;

поняття та ознаки сукупності, повторності та рецидиву злочинів;

поняття та ознаки обставин, що виключають злочинність діяння;

поняття, підстави, принципи, ознаки, компоненти та форми кримінальної відповідальності, особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх;

поняття, ознаки, правила та межі призначення покарання;

підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання;

особливості примусових заходів виховного та медичного характеру;

особливості притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб;

поняття, види та ознаки злочинів проти основ проти національної безпеки;

поняття, види та ознаки злочинів проти життя і здоров’я особи;

поняття, види та ознаки злочинів проти волі, честі та гідності;

поняття, види та ознаки злочинів проти статевої свободи та недоторканості;

поняття, види та ознаки злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина;

поняття, види та ознаки злочинів проти власності;

поняття, види та ознаки злочинів у сфері господарської діяльності;

поняття, види та ознаки злочинів проти довкілля;

поняття, види та ознаки злочинів проти громадської безпеки;

поняття, види та ознаки злочинів проти безпеки виробництва;

поняття, види та ознаки злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту;

поняття, види та ознаки злочинів проти громадського порядку та моральності;


поняття, види та ознаки злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення;

поняття, види та ознаки злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації;

поняття, види та ознаки злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів;

поняття, види та ознаки злочинів у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку;

поняття, види та ознаки злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг;

поняття, види та ознаки злочинів проти правосуддя;

поняття, види та ознаки злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини);

поняття, види та ознаки злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
вміти:

орієнтуватися в системі норм та інститутів Загальної та Особливої частини кримінального права, інших правових актів, в частинах, що стосуються кваліфікації конкретних злочинів;

здійснювати пошук та об'єктивний аналіз матеріалів правозастосовної діяльності при кримінально-правової кваліфікації;

тлумачити чинне кримінальне законодавство, використовувати теоретичні знання у правозастосовній практиці;

правильно застосовувати норми Загальної та Особливої частин
Кримінального кодексу України під час кримінально-правової кваліфікації.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі ОПП: Дисципліна
«Кримінальне право України» пов’язана з положеннями багатьох дисциплін, зокрема:


теорії держави та права - для засвоєння понятійного апарату, єдиного для всіх юридичних наук, що є необхідною базою для вивчення галузевих правових дисциплін, у тому числі кримінального права;

конституційного права - при визначенні спрямованості та змісту норм кримінального права, а також при тлумаченні термінів «територіальна цілісність»,
«державний лад», «суверенітет», «державний чи громадський діяч», «політична партія» тощо;

адміністративного права – при вивченні окремих ознак злочину, правопорушення, корупційного правопорушення, з’ясуванні критеріїв розмежування злочинів від адміністративних правопорушень;

кримінально-процесуального права – з метою правильного з’ясування питання про винуватість особи у вчиненні злочину і застосування до неї покарання, співвідношення матеріального характеру кримінального права та правової процедури застосування кримінально-правових норм в практичній діяльності;

кримінально-виконавчого права – при вивченні підстав, меж, умов та порядку призначення покарань та аналізу питань щодо порядку та умов виконання кримінальних покарань;

міжнародного права – для засвоєння окремих питань чинності закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі, кримінально-правової характеристиці злочинів проти безпеки людства та міжнародного правопорядку.

3. Програма навчальної дисципліни
Семестр 1. Кримінальне право. Загальна частина
Змістовий модуль 1
Закон про кримінальну відповідальність. Поняття злочину. Склад злочину
Тема 1: Кримінальне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна
Генеза словосполучення «Кримінальне право». Кримінальне право як галузь законодавства, науки та навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права: поняття та ознаки. Предмет і метод правового регулювання кримінального права.
Кримінально-правові відносини: їх юридичний зміст, суб’єкти та предмет. Завдання КК та функції кримінального права. Охоронна функція кримінального права. Регулятивна та інформаційна функції кримінального права. Принципи кримінального права.
Принцип індивідуальної відповідальності. Принципи відповідальності за наявності вини та суб'єктивного ставлення у провину. Неприпустимість подвійного обвинувачення.
Принципи справедливості, законності,
ґендерної рівності, спрямованості на захист прав та свобод людини, верховенства права. Кримінальна політика України. Криміналізація і декриміналізація діянь. Правильна кваліфікація вчинених діянь і призначення справедливого покарання. Виконання визначеного судом покарання і закріплення позитивних результатів виховного та карального впливу покарання на засуджених.
Тема 2: Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі та просторі.
Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки, основні риси та значення. Закон про кримінальну відповідальність, як форма вираження кримінального права. Структура КК. Побудова Загальної частини КК. Побудова Особливої частини
КК. Кримінально-правові норми, їх види та структура. Співвідношення кримінально- правової норми та статті КК. Диспозиція: описові, прості, бланкетні, відсилочні та ті, що мають змішаний (комбінований) характер. Санкції: відносно-визначені та альтернативні. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види та значення. Класифікація видів тлумачення закону про кримінальну відповідальність в залежності від його суб’єкту. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі.

Час вчинення злочину. Набуття чинності законом про кримінальну відповідальність.
Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Поняття ретроактивності
(зворотної дії закону про кримінальну відповідальність). Умови зворотної дії закону про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі, його принципи. Територіальний принцип. Місце вчинення злочину. Територія
України та об’єкти на які поширюється юрисдикція України. Дипломатичний імунітет.
Принцип громадянства. Правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства. Універсальний та реальний принципи. Екстрадиція у кримінальному праві. Правова допомога.
Тема 3: Кримінальна відповідальність та її підстави. Злочин та його види
Філософське обґрунтування кримінальної відповідальності. Питання про свободу волі. Детермінізм, індетермінізм, діалектичний детермінізм. Проблеми визначення підстави кримінальної відповідальності та її змісту. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. Співвідношення кримінальної відповідальності з юридичною.
Законність та ретроспективність як ознаки кримінальної відповідальності. Специфічні ознаки кримінальної відповідальності. Співвідношення кримінальної відповідальності з покаранням. Співвідношення кримінальної відповідальності з іншими примусовими заходами. Підстави кримінальної відповідальності. Фактична підстава кримінальної відповідальності. Юридична підстава кримінальної відповідальності. Форми кримінальної відповідальності. Компоненти кримінальної відповідальності. Поняття злочину та його ознаки. Формальне, матеріальне і формально-матеріальне визначення злочину. Матеріальна ознака злочину. Винність як ознака злочину. Протиправність як ознака злочину. Значення ч. 2 ст. 11 КК для поняття злочину. Відмежування злочину від
інших правопорушень. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості. Критерій розмежування злочинів за ступенем тяжкості.
Тема 4: Склад злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння
Склад злочину, його визначення та функції. Системність складу злочину.
Фундаментальна та розпізнавальні функції складу злочину. Елементи та ознаки складів злочинів. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Факультативна ознака складу злочину – предмет злочину.
Класифікації складів злочинів. Формальні та матеріальні склади злочинів. Основний та
похідні склади злочинів (кваліфікований, особливо кваліфікований, привілейований).
Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона.
Підстава необхідної оборони. Умови правомірності заподіяння шкоди у стані необхідної оборони. Перевищення меж необхідної оборони: поняття, ознаки, умови правомірності. Уявна оборона. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані. Затримання особи, що вчинила злочин. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані. Крайня необхідність. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані. Фізичний або психічний примус. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані.
Виконання наказу або розпорядження. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані. Діяння, пов'язане з ризиком. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Підстава та умови правомірності заподіяння шкоди у відповідному стані.
Тема 5: Об’єкт та предмет злочину. Об’єктивна сторона злочину.
Поняття об'єкта злочину. Місце об’єкту злочину в системі ознак складу злочинів.
Поняття предмету злочину. Співвідношення предмету злочинів з об’єктом злочинів.
Види об'єктів злочинів. Класифікація об’єктів злочинів «за вертикаллю». Класифікація об’єктів злочинів «за горизонталлю». Нове універсальне поняття об'єкту злочину.
Права, свободи, обов'язки та законні інтереси людини і громадянина як об’єкт злочинів.
Об’єктивна сторона злочину: поняття, ознаки, значення. Об’єктивна сторона злочину як елемент складу злочину. Характеристика зовнішнього боку людської поведінки. Діяння: поняття, форми, ознаки, значення. Рух тіла як складова людської поведінки.
Усвідомленість як ознака діяння. Вольовий характер діяння. Нездоланна сила - обставина, що виключає вільність діяння. Форми діяння. Дія. Суб’єктивний та об’єктивний критерії відповідальності за бездіяльність. Наслідки: поняття, види, значення. Причинний зв’язок: поняття, правила встановлення, види. Місце, час, спосіб, обставини, знаряддя вчинення злочину: поняття, значення.
Тема 6: Суб’єкт злочину. Суб'єктивна сторона злочину

Суб'єкт злочину: поняття, ознаки, види. Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб. Вік кримінальної відповідальності як ознака суб'єкту злочину.
Осудність як ознака суб'єкту злочину. Стан неосудності: поняття, ознаки, критерії, значення. Медичний критерій неосудності. Юридичний критерій неосудності, його об’єктивний та суб’єктивний моменти. Стан обмеженої осудності: поняття, ознаки, критерії, значення. Медичний критерій обмеженої осудності. Юридичний критерій обмеженої осудності, його об’єктивний та суб’єктивний моменти. Спеціальний суб’єкт злочину: поняття, ознаки, види. Суб’єктивна сторона злочину: поняття, ознаки, значення. Вина: поняття, форми, сутність, зміст, значення. Умисел та його види.
Прямий умисел, його інтелектуальний та вольовий моменти. Непрямий умисел, його
інтелектуальний та вольовий моменти. Розмежування прямого та непрямого умислу.
Класифікація видів умислу за підставою співвідношення часу формування з часом вчинення діяння – заздалегідь обдуманий, раптовий. Класифікація видів умислу в залежності від точності передбачення наслідків – конкретизований, неконкретизований.
Необережність та її види. Злочинна самовпевненість, її інтелектуальний та вольовий моменти. Розмежування злочинної самовпевненості та непрямого умислу. Абстрактне та реальне передбачення можливості настання наслідків. Злочинна недбалість, її
інтелектуальний та вольовий моменти. Відсутність вини при заподіянні шкоди (казус, випадок): поняття та значення. Відмінність злочинної недбалості від невинного за поління шкоди. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину: поняття, види, значення. Мотив злочину. Види мотивів. Мета злочину. Кримінально-правове вчення про помилку. Фактична помилка та її види. Юридична помилка та її види. Кримінально- правове значення помилки.

Змістовий модуль № 2
Призначення покарання. Судимість

Тема 7: Стадії вчинення умисного злочину. Множинність злочинів
Поняття і види стадій умисного злочину. Злочини в який можливе виокремлення стадій. Попередня злочинна діяльність. Закінчений злочин. Завершеність складу злочину як ключова ознака закінченого злочину. Момент закінчення злочинів з
формальними та матеріальними складами. Готування до злочину і його види.
Підготовчі дії, що можуть утворювати готування до вчинення злочину (об’єктивні ознаки готування). Суб’єктивна ознака готування. Відмежування готування до вчинення злочину від виявлення умислу. Замах на злочин, види замаху. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки замаху на вчинення злочину. Відмежування замаху на вчинення злочину від
інших стадій умисного злочину. Придатний та непридатний замах на вчинення злочину.
Закінчений та незакінчений замах на вчинення злочину. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. Добровільна відмова від вчинення злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки добровільної відмови від доведення злочину до кінця. Відмежування добровільної відмови від діяльного каяття. Повторність, сукупність і рецидив злочинів.
Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Поняття одиничного злочину. Види одиничних злочинів. Продовжувані, триваючі та складені злочини.
Повторність злочинів. Тотожність діянь. Види повторності злочинів. Сукупність злочинів. Реальна та ідеальна сукупність злочинів. Рецидив злочинів. Види рецидиву злочинів.
Тема 8: Співучасть у злочині.
Поняття і ознаки співучасті у злочині. Суб’єктний склад співучасті. Спільність як ознака співучасті. Види співучасників. Виконавець злочину. Організатор злочину. Типи організаторської діяльності. Пособництво злочину: фізичне та інтелектуальне.
Підбурювач злочину. Форми співучасті. Класифікація форм співучасті за об’єктивними та суб’єктивними ознаками. Група осіб. Група осіб за попередньою змовою.
Організована група осіб. Злочинна організація. Відповідальність співучасників у вчиненні умисного злочину. Спеціальні питання відповідальності за співучасть.
Опосередковане виконавство; Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом. Ексцес співучасника. Провокація злочину. Безнаслідкова співучасть. Невдале підбурювання або пособництво. Добровільна відмова співучасників. Причетність до злочину.
Приховування злочину. Недонесення про злочин. Потурання злочину.
Тема 9: Покарання та його види (поняття та цілі). Звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання і його відбування
Поняття покарання. Розвиток поняття покарання у вітчизняному кримінальному праві. Сутність покарання. Ознаки покарання. Цілі покарання. Кара як мета покарання.

Виправлення засудженого як мета покарання. Спеціальне попередження як мета покарання. Загальне попередження як мета покарання. Система покарань. Поняття системи покарання за кримінальним правом України. Принцип побудови системи покарань. Значення системи покарань. Види покарання. Основні покарання. Додаткові покарання. Характеристика окремих видів покарань. Призначення покарання.
Принципи призначення покарання. Система та значення принципів призначення покарання. Загальні засади призначення покарання. Ступінь тяжкості вчиненого діяння.
Поглинання (часткове поглинання) та складання покарання. Можливий максимум призначення покарання. Обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.
Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті.
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за сукупністю вироків.
Правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення. Загальні положення звільнення від кримінальної відповідальності. Підстави та правові наслідки такого звільнення. Класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності та їх значення. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Системи альтернативних заходів звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від покарання. Види і правові підстави звільнення від відбування покарання. Умовні і безумовні підстави звільнення від відбування покарання. Класифікація підстав звільнення від відбування покарання на пов’язані з відбуттям повного строку покарання і дострокові. Класифікація підстав звільнення від відбування покарання за видом покарання, яке відбувалося, за станом здоров'я засудженого, за колом органів, що застосовують певну підставу звільнення, за статевими ознаками. Звільнення від покарання у зв'язку з відбуттям строку покарання, призначеного вироком суду. Підстави, ознаки та типові правові обмеження. Звільнення від покарання на підставі закону про амністію та акта про помилування. Підстави, ознаки та типові правові обмеження. Звільнення від покарання у зв'язку з скасуванням
вироку і закриттям кримінальної справи. Підстави, ознаки та типові правові обмеження.
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Підстави, ознаки та типові правові обмеження. Звільнення від покарання на підставі хвороби. Підстави, ознаки та типові правові обмеження.
Тема 10: Поняття судимості, її значення та місце в механізмі кримінальної відповідальності. Особливості застосування окремих видів покарань. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
Поняття і значення судимості. Сутність судимості. Підстави судимості. Моменти виникнення та припинення судимості. Погашення судимості. Зняття судимості та умови його застосування. Правові наслідки судимості. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Підстави і принципи застосування кримінальної відповідальності до неповнолітніх. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх. Примусові заходи виховного характеру. Покарання, які застосовуються до неповнолітніх, та їх особливості. Призначення покарання неповнолітнім. Звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо неповнолітніх. Звільнення від покарання з застосуванням примусових заходів виховного характеру. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання неповнолітніх у зв'язку із закінченням строків давності. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх. Погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування.
Поняття і мета примусових заходів медичного характеру. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру. Примусові заходи медичного характеру як вид психіатричної допомоги. Відмежування примусових заходів медичного характеру від покарання та кримінальної відповідальності. Види примусових заходів медичного характеру. Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.
Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. Підстави для припинення або зміни застосування примусового заходу медичного характеру. Поняття примусового
лікування. Підстави застосування примусового лікування. Заходи кримінально- правового характеру щодо юридичних осіб. Штраф. Конфіскація майна. Ліквідація.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал