1. Маркетингова товарна політика підприємстваСторінка11/12
Дата конвертації07.01.2017
Розмір1.6 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Матриця інтегрованої оцінки конкурентоспроможності зефіру виробництва ВАТ «Костопільський завод продтоварів»


з/п

Назва параметрів

Відповідність вимогам

Зефір

1

2

3

1. Технічні

1.1

Відповідність міжнародним параметрам якості

1

1.2

Відповідність національним параметрам якості

1

1.3

Відповідність міжнародним нормативам на товар

1

1.4

Відповідність національним нормативам на товар

1

1.5

Відповідність міжнародним законодавчим актам

1

1.6

Відповідність національним законодавчим актам

1

1.7

Відповідність дизайну міжнародним стандартам

0

1.8

Відповідність дизайну національним стандартам

1

1.9

Відповідність кольорів міжнародним стандартам

1

1.10

Відповідність кольорів національним стандартам

1

1.11

Відповідність упакування міжнародним стандартам

1

1.12

Відповідність упакування національним стандартам

1

2. Економічні

2.1

Ціна товару

1

2.2

Додаткові витрати на транспортування

1

1

2

3

2.3

Вартість упаковки

-

2.4

Вартість експлуатації

0

2.5

Вартість навчання персоналу

-

2.6

Вартість ремонту

-

2.7

Вартість технічного обслуговування

-

2.8

Податки

-

2.9

Страхові внески

-

РАЗОМ

Р=13

С=15


Кі=0,87

На основі даної матриці можна зробити висновок, що товар – зефір виробництва ВАТ «Костопільський завод продтоварів», інтегральний показник якого становить = 0,87 має відмінну якість і відповідає вимогам СОТ. Це говорить про те ,що даний продукт, може конкурувати з подібними собі ,як на місцевих, регіональних, так і на міжнародних ринках.

Оцінка конкурентоспроможності товару, як правило супроводжується оцінкою його сильних і слабких сторін, а також шансів і загроз для нього, які виникають у зовнішньому маркетинговому середовищі.

Для оцінки сильних і слабких сторін товару можна використовуючи питання, що наведені в таблиці 2.3.2 « Аналіз сильних і слабких сторін товару зефір виробництва ВАТ «Костопільський завод продтоварів».Таблиця 2.4

Аналіз сильних і слабких сторін товару зефір виробництва ВАТ «Костопільський завод продтоварів»

№з/п

Питання

Сильна сторона

Слабка сторона

1

2

3

4

1

Чи можна визначити сегмент ринку, на який орієнтована продукція?

так
2

Чи вивчені запити покупців і споживачів?
ні

3

Чи надає переваги ваша продукція покупцям і споживачам?

так
4

Чи можна оперативно доставляти продукцію до покупців і споживачів?

так
5

Чи може продукція конкурувати з продукцією інших товаровиробників за такими параметрами- якість, надійність

так
- ціна

так
- стимулювання збуту

так
6

Чи розумієте ви на якій стадії ЖЦТ перебуває ваша продукція?

так
7

Чи є у вас ідеї стосовно нових видів продукції?

так
8

Чи має підприємство збалансований асортимент продукції?

так
9

Чи здійснюється регулярна модифікація продукції за

так
Продовження балиці 2. 4

1

2

3

4
потребами клієнтів?10

Чи реалізується політика створення нового товару?

так
11

Чи можливе копіювання вашої продукції?
так

12

Чи має ваша продукція товарну марку, патенти або інші захисні документи?

так
13

Чи відслідковуються скарги споживачів?
ні

14

Чи зменшується кількість скарг і нарікань споживачів?
ні

Разом:
12

4

На основі даної таблиці можна зробити висновок, що з 16 показників, що характеризують привабливість товару його сильні сторони мають 12 позицій, що складає 75 %.

Для підвищення конкурентоспроможності товару необхідно:

1. Вивчити запити покупців і споживачів.

2. Відслідковувати скарги клієнтів.

3. Зменшити кількість скарг і нарікань споживачів до мінімуму.2.4. SWOT – аналіз підприємства і продукції

SWOT- аналіз це сучасний методологічний прийом , що дозволяє здійснити дослідження маркетингової діяльності підприємства та конкурентних можливостей його продукції. Він дозволяє виявити сильні слабкі сторони в діяльності підприємства, загрози які існують на ринку та можливості їх подолання.

SWOT-аналіз - це процес встановлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства можливостями,загрозами, сильними сторонами (перевагами) і слабкостями, результати кого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій підприємства.

SWOT-аналіз - широке поняття. Він починається із виявлення та відбору найсуттєвіших, найвпливовіших можливостей і загроз, зовнішнього середовища та сильних і слабких сторін внутрішнього. Встановлення зв'язків між ними - заключний, дуже важливий, етап SWOT- аналізу.

SWOT- аналіз виконується для підприємства та його продукції. Він складається 4 частин:

1. Сильні сторони (strengths).

2. Слабкі сторони ( weaknesses).

3. Можливості (opportunities).

4. Небезпеки (threats).

Існує досить багато визначень окремих елементів SWOT-аналізу. Наведе-мо деякі з них:

1. Сильні сторони (strength) — внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс, що можуть зумовити формування конкурентної переваги.

2. Слабкі сторони (weaknesses) — види діяльності, які фірма здійснює не досить добре, або ресурси, підсистема потенціалу, що не правильно викорис-товуються.

3. Можливості (opportunities) — альтернативи, що їх може використати підприємство для досягнення стратегічних цілей (результатів).

4. Загрози (threats) — будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства чи організації в напрямку досягнення своїх місії та цілей.

Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються такими причинами: стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформа-ції, яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи. 

SWOT- аналіз продукції підприємства полягає у порівнянні її технічних та економічних показників з показниками продукції провідного конкурента. При цьому використовується 6-ти бальна шкала, у якій 6 – це еталонний показник який відповідає стандартам СОТ, 1 – мінімальна схожість з еталоном.

Результати SWOT- аналізу підприємства та його продукції наведені у таблиці 2.5 та на рис. 2.1.

Таблиця 2.5SWOT- аналіз ВАТ «Костопільський завод продтоварів»


СЛАБКІ СТОРОНИ

СИЛЬНІ СТОРОНИ

 1. Недостатній рівень прогнозування продажу продукції.

 2. Слабкий розвиток дилерської мережі в межах України.

 3. Обмеженість оборотних коштів.

 4. Енергоємність технологій.

 5. Не досконала збутова політика.
 1. Наявність маркетингового планування.

 2. Високий імідж фірми.

 3. Підтримка стабільно високої якості продукції.

 4. Стабільні ринки збуту.

 5. Доступ до сировинної бази.

 6. Наявність кваліфікованої робочої сили.

 7. Обов’язкова сертифікація.

 8. Доступ до кредитів.

 9. Широкий товарний асортимент.

ШАНСИ

НЕБЕЗПЕКИ

 1. Позитивна динаміка промислового виробництва.

 2. Значне зростання виробництва у суміжних галузях.

 3. Стабільність політичного життя в державі.

 4. Демографічна ситуація в країні.

 5. Інвестування.

 6. Диверсифікація продукції.

 1. Вплив фінансово-економічної кризи.

 2. Зростання цін на сировину та комплектуючі.На основі даної таблиці можна зробити наступні висновки:

1) Сильними сторонами діяльності підприємства є: підтримка стабільно високої якості продукції, наявність маркетингового планування, кваліфікована робоча сила.

2) Слабкими сторонами є: енергоємність технологій, обмеженість оборотних коштів та недостатній рівень прогнозування продажу продукції, не досконала збутова політика.

3) На ринку підприємство очікують такі небезпеки, як вплив фінансово-економічної кризи та зростання цін на сировину і комплектуючі.

4) Шансами на подолання ринкових загроз є стабілізація політичного життя в державі, диверсифікація продукції та інвестування.


SWOT- аналіз продукції ВАТ «Костопільський завод продтоварів»


№ з/п

ПОКАЗНИКИ

ОЦІНКА

6

5

4

3

2

1

1

Загальна маркетингова стратегія

· ◦
2

Якість продукції

·3

Упакування

· ◦
4

Ціна продукції

· ◦
5

Цінова політика

· ◦
6

Система збуту

· ◦
7

Проштовхування та реклама

·8

Торгова марка

·9

Система управління·

10.

Гнучкість витрати·
Рис. 2.1 SWOT- аналіз продукції ВАТ «Костопільський завод продтоварів»

- ВАТ «Костопільський завод продтоварів»

- ТМ «ЖАКО», м. КиївВИСНОВКИ:

1) Перевагами продукції ВАТ « Костопільський зад продтоварів» над продукцією конкурента є: якість продукції, проштовхування та реклама, торгова марка.

2) Недоліками продукції ВАТ «Костопільський завод продтоварів» у порівнянні з продукцією конкурента є :система управління та гнучкість витрат.

3) Однаковими конкурентними позиціями щодо продукції підприємств є: цінова та збутова політика, маркетингова стратегія.Висновки за розділом 2
Другий розділ курсової роботи складається з чотирьох підрозділів.

В першому підрозділі я описала загальні характеристики і техніко еконономічні показники досліджуваного підприємства і вияснила , що ВАТ «Костопільський завод продтоварів» торгової марки «РОДИНА» - відкрите акціонерне товариство, що засноване на добровільних засадах громадянами України шляхом об’єднання їх коштів та часток в майні приватизованого підприємства – Костопільського заводу продовольчих товарів.

Продукцiя Костопiльського заводу продтоварiв представлена по всiй Українi, тобто в кожнiй областi. Продукцiя користується широким попитом у населення, а звiдсi i попитом у великих торгових базах, якi займаються безпосередньо торгiвлею i розвозкою в певному регiонi чи мiстi. Основними ринками збуту є великi торгiвельнi органiзацiї, представництва, бази, якi мають свою розвозку, своїх менеджерiв, що працюють з продукцiєю.

Я проаналізувала техніко-економічні показники підприємства за період з 2007 по 2008 роки з яких спостерігається позитивна тенденція загального економічного та технічного становища підприємства.

В другому підрозділі я провела аналіз конкурентних можливостей підприємства. . Найбiльш впливовими конкурентами ВАТ "Костопiльський ЗПТ" на сьогоднiшнiй день є таки органiзацiї:

-ВАТ по випуску продтоварiв "Ясен" м.Чернiгiв;

-Роменський завод продтоварiв ТМ "ПАН+ПАНI" м.Ромни;

-АОЗТ "Лiсок", ТЗОВ "Лiспрод" м.Луганськ;

-ЗАТ "Шполянський завод продтоварiв";

-ТМ "Глорiя" м.Луганськ;

-ТМ "Ольвiя Вiта" м.Львiв;

-Полтавська кондитерська фабрiка ТМ "Домiнiк" м.Полтава;

-Запорiжська кондитерська фабрика м.Запорiжжя;

-Здолбунiвський завод продтоварiв м.Здолбунiв;

-ТМ "ЖАКО" м.Київ;

-Гощанський завод продтоварiв смт.Гоща Рiвненської обл.;

-ПП "Стимул" м.Днiпропетровськ.

Побудувавши матрицю конкурентних можливостей ВАТ «Костопільського заводу продтоварів», стало видно, що прямими конкурентами нашого підприємства є Гощанський завод продтоварів та Здолбунівський завод продтоварів .Потенційним конкурентом нашого підприємства є ТМ «ЖАКО», м. Київ.В третьому підрозділі я провела аналазіз конкурентоспроможності продукції підприємства, на прикладі товару – зефір. Побудувавши матрицю інтегрованої оцінки конкурентоспроможності зефіру виробництва ВАТ «Костопільський завод продтоварів», на її основі зробила висновок, що товар – зефір виробництва ВАТ «Костопільський завод продтоварів», інтегральний показник якого становить = 0,87 має відмінну якість і відповідає вимогам СОТ. Це говорить про те ,що даний продукт, може конкурувати з подібними собі ,як на місцевих, регіональних, так і на міжнародних ринках.

В четвертому підрозділі я провела SWOT – аналіз підприємства і продукції. Результати SWOT- аналізу підприємства та його продукції наведені у таблиці 2.5 та на рис. 2.1. На основі таблиці можна зробити висновок, що :

1) Сильними сторонами діяльності підприємства є: підтримка стабільно високої якості продукції, наявність маркетингового планування, кваліфікована робоча сила.

2) Слабкими сторонами є: енергоємність технологій, обмеженість оборотних коштів та недостатній рівень прогнозування продажу продукції, не досконала збутова політика.

3) На ринку підприємство очікують такі небезпеки, як вплив фінансово-економічної кризи та зростання цін на сировину і комплектуючі.

4) Шансами на подолання ринкових загроз є стабілізація політичного життя в державі, диверсифікація продукції та інвестування.

Рисунок 2.1. показав, що:

1) Перевагами продукції ВАТ « Костопільський зад продтоварів» над продукцією конкурента є: якість продукції, проштовхування та реклама, торгова марка.

2) Недоліками продукції ВАТ «Костопільський завод продтоварів» у порівнянні з продукцією конкурента є :система управління та гнучкість витрат.

3) Однаковими конкурентними позиціями щодо продукції підприємств є: цінова та збутова політика, маркетингова стратегія.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал