«… в ній вічний, незнищенний дух народу» Рекомендаційний бібліографічний покажчик до Дня українськоїСкачати 478.9 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір478.9 Kb.
1   2   3

2. Літературні джерела сучасної писемності і мови

(міфи, легенди, пісні, казки, думи)
Усна історія – перекази, легенди, дружинні пісні та інші види фольклорної творчості – у всіх народів була попередницею історії писемної, яку в Київській Русі започаткувало літописання. Слов’янська писемність з’явилася на Русі на межі IХ-X століть, про що свідчать знахідки знарядь для письма (писал) в археологічних шарах того часу. Однак сама по собі наявність писемності ще не мгла автоматично породити літописання на Русі. Воно виникло в XI столітті на певному щаблі розвитку давньоруського суспільства.


72

7

В42


Византия и Русь / отв. ред. Г. К. Вагнер. – М. : Наука, 1989. – 335 с.


73

78

Д57


Добрий вечір, дівчино: Українські народні пісні. – К. : Музична Україна, 1988. – 254 с.


74

Ш6(4Укр)

Д82


Думи: історико-героїчний цикл. – К. : Дніпро, 1962. – 159 с.


75

Ю3

З-67


Златоструй. Древняя Русь 10-13 веков / сост. А. Г. Кузьмина, А. Ю. Карпова. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 302 .с. – (Дороги человеческой мысли)


76

Р1

И32


Изборник (Сборник произведений литературы древней Руси). – М. : Худ. лит-ра, 1969. – 795 с.


74

Т3(2)

Л64


Літопис руський: за Іпатським списком / пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. – К. : Дніпро, 1989. – 591 с.


75

Р1

П15


Памятники литературы Древней Руси. Конец 16 - начало 17 веков. – М. : Худ. лит-ра, 1987. – 616 с.


76

РС

П27


Перлини духовності. Твори української світської літератури від часів Київської Русі до ХVII ст : навч. посібник. Кн. 1 / упор. В. В. Різун. – К : Грамота, 2003. – 560 с.


77

РС

П27


Персонажи славянской мифологии. – К. : Корсар, 1993. – 224 с.


78

8

С48


Слово о книге. Афоризмы, изречения, литературные цитаты / сост. Е. С. Лихтенштейн. – М., 1986. – 559 с.


79

Ч61

С48


Слово про книгу. Висловлювання, крилаті вирази та народна мудрість. – Х. : Ред.-видавн. відділ Кн. палати УРСР, 1968. – 308 с.


80

РС

Т13


Таємниці віків. Українські народні думки, легенди, перекази, пісні, казки... / упор. О. Г. Мукомел. – К. : Грамота, 2001. – 511 с.


81

У-45


Українська мова. Енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія , 2000. – 750 с.


82

Ш6(4Укр)

У45


Украинские народные думы. – М. : Главн. ред. восточ. лит., 1972. – 561 с.


83

8

У45


Українська література Х1V-ХVI ст.: Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори. – К. : Наук. думка, 1988. – 600 с.


84

Ш6(4Укр)

У45


Український сатирикон: збірник сатиричних та гумористичних творів українських письменників. – К. : Веселка, 2000. – 519 с.


85

Э

У45


Українські замовляння. – К. : Дніпро, 1993. – 309 с.


86

Ш6(4Укр)

У45


Українські міфи, демонологія, легенди. – К. : Музична Україна, 1992. – 144 с.


87

Ш6(4Укр)

У45


Українські народні анекдоти, жарти, дотепи. – К. : Дніпро, 1967. – 382 с.


88

Ш6(4Укр)

У45


Українські народні казки, легенди, анекдоти. – К. : Молодь, 1989. – 432 с.


89

78

У45


Українські народні ліричні пісні : пісенник. – К. : Муз. Україна, 1972. – 102 с.


90

78

У45


Українські народні пісні : пісенник / упор. Л. Силенко. – К. : Муз. Україна, 1989. – 176 с.


91

Ш6(4Укр)

У45


Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка. – К. : Музична Україна, 1971. – 323 с.


92

78

У45


Українські народні пісні з нотами. Чом ти не прийшов. – Харків : Фоліо, 2003. – 286 с.


93

78

У45


Українські народні пісні. Пісні суспільно-побутові. – К. : Муз. Україна, 1967. – 736 с.


94

Ш6(4Укр)

У45


Українські народні прислів' я та приказки. – К. : Вид-во АН УРСР, 1955. – 445 с.


95

8

У45


Українські прислів'я, приказки та порівняння з літературних пам'яток / упор. М. М. Пазяк. – К. : Наук. думка, 2001. – 392 с.


96

Т3(2)

У45


Українські традиції / упор. О. В. Ковалевський. – Х. : Фоліо, 2004. – 572 с.


97

61

У45


Українські чари / упоряд. О. М.Таланчук. – К. : Либідь, 1992. – 96 с.


98

8

Х91


Хрестоматия по древнерусской литературе XI-XVII веков с комментарием на англ. яз. / сост. А. Н. Ужанков. – М. : Рус.яз., 1991. – 302 с.


99

Т

Б90


Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космологічні українські народні погляди та вірування. – К. : Довіра, 1993. – 414 с.


100

8

В65


Войтович В. Українська міфологія. – К. : Либідь, 2002. – 663 с.


101

Т3(2)

Г91


Грушевський М. С. Духовна Україна : збірка творів. – К. : Либідь, 1994. – 560 с. – (Пам'ятки Історичної думки України)


102Дмитренко М. Жанрова специфіка українських народних дум // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2008. – № 9. – С.40–44.


103

8

К72


Костомаров М. І. Слов'янська міфологія: Вибрані праці з фолькльористики й літературознавства. – К. : Либідь, 1994. – 384 с.


104

Т3(2)

К73


Котляр Н. Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. – К. : Наукова думка, 1986. – 158 с.


105

7

К78


Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навчальний посібник у 3-х ч. Ч. 1 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. С. Черепанова. – Львів : Світ, 2003. – 256 с.


106

8

Л22


Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – К : Знання, 2001. – 591 с.


107Мазяр О. В. Життєві сценарії в українських народних казках / О. В. Мазяр, О. С. Юрчак // Практична психологія та соціальна робота. – К., 2011. – № 2. – С. 73–77.


108

Т3(2)

О-36


Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа: курс читаний в Україн. нар. ун-ті: Репринтне відтворення вид. 1918 р.. – К. : Абрикос, 1991. – 272 с.
Зі змісту : Українська мова – С. 21–22, 79.


109

П37


Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської міфології. – К. : Укр. письменник, 1993. – 64 с.


110Степаненко М. З історії дослідження витоків української мови // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2000. – № 7. – С.17–18.


111

8

Ш37


Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література ХVI-XVIII століть : у 2-х кн. Кн. 1. Ренесанс. Раннє Бароко. – К. : Либідь, 2004. – 400 с.


112

8

Ш37


Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література ХVI-XVIII століть : у 2-х кн. Кн. 2. Розвинене Бароко. Пізнє Бароко. – К. : Либідь, 2004. – 728 с.
3. Роль української мови в державотворенні та

розвитку особистості
Сучасний процес розбудови Української самостійної, демократичної, соціальної, правової держави закономірно викликає особливий інтерес до вивчення і врахування історичного державницького досвіду нашого народу, адже боротьба за волю і незалежність була головною, визначальною для багатьох українців-патріотів.

Велику роль у історичній та державній самосвідомості як країни, так і кожного українця, відіграє рідна мова. «Мова – то серце народу: гине мова, гине й народ. Гине мова – гине й історія, як історія окремого народу», – писав видатний діяч українського відродження Іван Огієнко (митрополит Іларіон). Цей розділ присвячений великій ролі української мови в створенні та функціонуванні вільної держави та вихованні патріотичної молоді.
113Відновлення національної державності на західноукраїнських землях. ЗУНР та її боротьба проти польської агресії. Гл. 3 // Історія України та її державності. – Львів, 2005. – С. 209–211.


114Гетьманська держава та Директорія УНР. Західно-Українська Народна Республіка // Історія України. Сучасне бачення. – К., 2006. – С. 213–221.


115Державна мова в системі освіти : Лист міністра до ректорів вищих навчальних закладів від 25.12.08 №1/9-480 // Освіта. – К., 2009. – № 1-2. – С. 3.


116Мовна компетенція і формування інтелектуальної еліти // Освіта. – К., 2009. – № 21-22. – С. 3.


117"Найбільший потенціал кожної мови – її носії" : (інтерв'ю з мовознавцем і політиком Іриною Фаріон) : інтерв'ю з Іриною Фаріон / розмову вів Олег Баган // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах.К., 2010. – № 2. – С. 49–51.


118Мовні свідки формування українців : (інтерв'ю-презентація нової праці відомого мовознавця проф. К.Тищенка) // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2007. – № 7. – С. 36–44.


119Схвалено Концепцію Державної цільової програми розвитку Національної словникової бази на 2009-2015 роки (До Дня рідної мови) // Вісник книжкової палати. – К., 2009. – № 2. – С. 44.

120

3662

Алексєєв С. В. Національно-державне будівництво в України в сучасному світі. Методичні вказівки до вивчення курсу "Історія України". – Краматорськ : ДДМА, 2008. – 28 с.


121Андрущенко В. Державно-громадський характер управління освітою // Вища освіта України. – К., 2011. – № 3. – С. 5–8.


122Баранівський В. Ф. Значення національної мови в історії, культурі та релігійному житті українців // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Філософські науки. – Житомир, 2006. – № 3. – С. 3 – 9.


123Витвицький Б. Самоповага, користування українською мовою та побудова кращого майбутнього // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2001. – № 10. – С. 14–16.


124Галицька Т. М. Роль лінгвістичної мови у формуванні картини світу // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Філософські науки. – Житомир, 2006. – № 3. – С. 108–120.


125

Т3(2)

Г75


Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення : навч. посібник / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 с.


126

Т3(2)

І-90


Історія України та її державності : навч. посібник / І. С. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич, Я. Я. Денісов ; за наук. ред. Л. Є. Дещинського. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 367 с.


127Єрмоленко С. Самовизначення через рідну мову (До міжнародного конгресу "Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і в світі") // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2005. – № 10. – С. 41–45.


128Жук Ю. Державна мова – це категорія економічна... // Освіта. – К., 2005. – № 8. – С.2.


129Жулинський М. Українська мова – дзеркало своєрідності народу // Науковий світ. – К., 2008. – № 5. – С. 14–15.


130Костянтинова С. Мова як етнокультурний феномен (Мовотворчість суспільства та індивідуума) // Вища освіта України. – К., 2002. – № 1. – С. 89–91.


131

Ф3

К78


Кравчук Л. М. "Є така держава – Україна" : Матеріали з виступів, інтерв'ю, прес-конференцій, брифінгів, відповідей на запитання. – К. : Глобус, 1992. – 224 с.


132Ланських О. Мовні стратегії в системі державної освітньої політики // Вища освіта України. – К., 2014. – № 4. – С. 109–113.


133Лопушинський І. Державна мовна політика України та право національних меншин на освіту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – К., 2005. – № 4. – С. 401–407.


134Лопушинський І. Мова державна – мова офіційна: суть проблеми та шляхи її подолання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – К., 2005. – № 1. – С. 459–465 с.

135Моця О. П. Київська Русь і країни Европи: характерні риси східнослов'янської державності, рівні міжнародних відносин та напрями контактів // Український історичний журнал. – К., 2007. – № 1. – С. 4–19.


136Музиченко П. Вивчення історії держави і права України – важливий чинник формування національної свідомості студентської молоді // Вища школа. – К., 2001. – № 1. – С. 77–82.


137

Т3(2)

Н16


Історія Української держави двадцятого століття. – К. : Укр. письменник, 1994. – 413 с.

.


138Подковенко Т. Конституційне законодавство Української Держави Гетьманату П.Скоропадського // Підприємництво, господарство і право. – К., 2005. – № 6. – С. 8–13.


139Романовський О. Мовна компетентність як необхідна складова виховання освіченого та інтелігентного українця / О. Романовський, Ю. Романовська, О. Романовська // Вища школа. – К., 2009. – № 7. – С. 88 – 98.


140Семенов В. Органи державного управління в Запорізькій Січі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – К., 2006. – № 1. – .С.379–384.


141Ситник Г. Національні цінності як основа прогресивного розвитку особистості, суспільства і держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – К., 2004. – № 2. – 369–374.


142Супрун Л. Національна специфіка категоризації мовної системи // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2008. – № 5. – С. 40–43.


143Супрун Л. Національна специфіка категоризації мовної системи // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах. - К., 2008. – № 4. – С. 40–43.


144Таланчук П. Наша державна мова – українська // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2000. – № 9.– С. 12–14.


145Таланчук П. Якби ця мова та була справді державною // Вища освіта України. – К., 2001. – № 1. – .С. 35–41.


146Тимошик М. Ідея соборності української мови на сторінках Огієнкового часопису "Рідна мова" // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2007. – № 5. – С. 38–44.


147Ткаченко Є. Поняття державної мови // Підприємництво, господарство і право. – К., 2006. – № 8. – С. 21–24.


148Токмань Г. Україна як простір мови і політичного виховання // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2006. – № 3. – С. 4–9.


149Удод О. Київська держава і родоплемінна культура / О. Удод, М. Юрій // Вища школа. – К., 2011. – № 10. – С. 15–30.


150Україна. Президент. Положення про стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика : Указ від 03.10.08 р. №899/2008 // Офіційний вісник України. – К., 2008. – № 76. – Ст. 2559.


151Україна. Міністерство освіти. Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування Української мови на 2004-2010 роки : Наказ від 14.11.03 № 759 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К., 2004. – № 1-2. – С. 60–64.


152Україна Президент. Про деякі заходи щодо піднесення ролі української мови : Указ від 28.11.07 р. № 1155/2007 // Офіційний вісник України. – К., 2007. – № 92. – Ст.3358.


153Федоренко В. Рідна мова – божа благодать (21 лютого – міжнародний день рідної мови) // Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах. – К., 2009. – № 2. – С. 2–6.


154Фрицький Ю. Конституційно-правові засади становлення державної влади в Україні // Підприємництво, господарство і право. – К., 2007. – № 3. – 107–109.


155Чередниченко О. Мова та ідентичність у глобальному світі // Вища школа. – К., 2009. – № 9. – С. 67–72.


156

Ш37


Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців. – К. : Літера, 2004. – 400 с.


157

Ш37


Шевчук С. В. Українська мова на щодень, на щомить (для державних службовців) : навч. посібник. – К. : Атіка, 2004. – 392 с.


158Ющенко В. Освіта як державний пріоритет (до Дня працівника освіти) // Урядовий кур'єр. – К. – 2008. – № 184. – С. 4–5.


159

Т3(2)

І-90


Історія державності України : експериментальний підручник / О. Н. Ярмиш, О. А. Гавриленко, В. А. Греченко, М. М. Столбуненко ; за ред. О. М. Бандурки, О. Н. Ярмиша. – Х. : Одіссей, 2004. – 608 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал