№ уроку Дата Тема уроку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Скачати 400.69 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір400.69 Kb.
ТипУрок
Укр.мова 5 клас

122 год на рік, 3,5 год на тижденьуроку

Дата


Тема уроку

1

2


3
4


5

6

7


8

9

10


11
12
13

14

1516

17
18

19

20


21

22

23


24
25
26
27

28
29


30

31


32
33

34

35


36
37
38
39-40

41

42


43
44


45
46
47

48
49

50
51

52
53

54
55

56
57

58
59

60

61


62
63
64

65

66


67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81


82
83
84
85
86
87

88
89

90-

91
92


93
94
95
96
97

98
99

100
101

102
103

104-

105


106

107
108-

109

110


111
112

113


114

115
116


117
118

119
120


121
122

Вступ
Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України.
РМ Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої

діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.


Повторення вивченого в початкових класах
Частини мови; основні способи їх розпізнавання.
Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінчен-

нях іменників.


Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників.
РМ Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування.
Числівник.
Займенник.
РМ Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна

єдність, зв’язність тексту. Тема комунікативна спрямованість, основна

думка тексту, мікротема. Структура тексту (вступ, основна частина,

кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Простий план готового тексту.


РМ Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Усний докладний

переказ художнього тексту розповідного характеру.


Дієслово. Голосні у відмінкових закінченнях дієслів.
Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів.
Прислівник. Правопис вивчених прислівників.
РМ Належність тексту до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового (загальне ознайомлення). Ознайомлення із розмовним, науковим і художнім стилями, сферою їх використання.
Прийменник . Правопис прийменників з іншими частинами мови.
Сполучник. Використання прийменників та сполучників для зв’язку слів у реченні.

Апостроф. М’який знак.


Контрольна робота 1. Повторення вивченого в початкових класах. Диктант.
Відомості із синтаксису і пунктуації
РМ Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді

на основі власного досвіду,опису окремих предметів і тварин, елементарного роздуму.


Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне і залежне слово у словосполученні.
Словосполучення лексичні та фразеологічні. Граматична помилка та її умовне позначення.
РМ Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета.
РМ Письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета.
Речення, його граматична основа.
Речення з одним головним членом.
Види речень за метою висловлювання. Окличні речення.
РМ Усний докладний переказ тексту наукового стилю.
Другорядні члени речення. Додаток. Способи вираження додатків. Засвоєння складних випадків слововживання.
Означення.
Обставина.
РМ Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої

ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів (діалог етикет-

ного характеру, діалог-розпитування, діалоги за поданим

початком, малюнками).


Тренувальні вправи.
Контрольна робота 2. Словосполучення і речення. (тест) Діалог
РМ Відповідь на уроках української мови та інших предметів у науковому стилі. Відгук на висловлювання товариша.

Однорідні члени речення. Кома між однорідними членами речення.


Однорідні члени речення з узагальнюючим словом.
Двокрапка і тире при узагальнюючих словах.
Звертання. Розділові знаки при звертанні.
РМ контрольний письмовий переказ тексту художнього стилю з елементами опису предмета.
Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення

вставних слів.


Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язками. Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне і з’єднані безсполучниковим зв’язком та сполучниками.
Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові.
Синоніміка речень із прямою і непрямою мовою.
Діалог. Розділові знаки в діалозі.
Тренувальні вправи.
Контрольна робота 3. Речення з однорідними членами, узагальнюючими

словами, звертаннями. (тест) Контрольне читання мовчки.


Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.
Звуки мови і звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки.
Приголосні тверді і м’які звуки, дзвінкі і глухі звуки. Вимова звуків, що позначаються буквами г і .
Тренувальні вправи.
РМ Усний твір-опис окремих предметів у художньому стилі.
РМ Письмовий твір-опис окремих предметів у художньому стилі.
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.
Фонетична транскрипція.
Склад. Основні правила переносу.

Наголос. Орфоепічна помилка.


РМ Ділові папери. Лист. Адреса.
Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені в коренях слів.
Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка.
Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
РМ Замітка-інформація в газету (із шкільного життя) інформаційного

характеру.


Контрольна робота 4. Тест
Контрольний диктант за текстом адміністрації школи
Підсумковий урок.


Критерії оцінювання
Читання мовчки – 100-150 сл. за 1 хв.
Читання вголос – 80-120 сл. за 1 хв.
Переказ обсягом 100-150 сл.
Діалог – 6-7 реплік для 2 учнів, 3-5 хв.
Диктант - 90-100 сл.
Аудіювання – обсяг та час звучання:
худ.стиль – 400-500 сл. 4-5 хв.

інші стилі – 300-400 сл. 3-4 хв.

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків.


Спрощення в групах приголосних.
РМ Контрольний докладний усний переказ тексту, що містить опис тварини.
Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[і].
Чергування [о], [е] з [і].
Чергування [е]– [о] після ж, ч, ш.
РМ Докладний письмовий переказ тексту, що містить опис тварини.
Букви и, і після ж,ч,ш,щ, шч та г,к,х у коренях слів.
[Г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з’], [ц’], [с’].
Основні правила чергування у-в, і-й.
Повторення вивченого матеріалу. Тренувальні вправи
Фонетична транскрипція (повторення).
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь,і,я,є,ю.
Правила вживання м’якого знака.
Сполучення йо, ьо.
РМ Усний твір-опис тварини у художньому і науковому стилях.
Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.
Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків.
Вимова і написання слів із подовженими приголосними.
РМ Письмовий твір-опис тварини у художньому і науковому стилях.
Написання слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів.
Тренувальні вправи.
Контрольна робота 5. Фонетика (тест). Контрольне читання вголос.


Лексикологія. Фразеологія.
Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова.
Вживання багатозначних слів у прямому та переносному значеннях. Лексична помилка.
Письмовий контрольний переказ художнього тексту з різними типами мовлення.
Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.
Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.
Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.
Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.
Омоніми.
РМ Особливості побудови елементарного роздуму. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.
Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.
РМ Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі.
Повторення теми. Підготовка до к.р.
Контрольна робота 6. Лексикологія. (диктант)
Будова слова. Орфографія
РМ Усний твір-оповідання про випадок із життя.
Корінь, суфікс, префікс і закінчення - значущі частини слова. Основа слова і закінчення.
Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова.
Незмінні й змінні слова.
Використання у мовленні слів із суфіксами.
Письмовий контрольний твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.
Префікс як значуща частина слова.

Вимова й написання префіксів з-, зі-,с-, роз-, без-.


Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-.
Повторення вивченого матеріалу.
Контрольна робота 7. Будова слова. Орфографія. (тест) Контрольне аудіювання.
Повторення та узагальнення в кінці року
Синтаксис і пунктуація.
Лексикологія.
Будова слова.
Орфографія.
Фонетика і графіка.
Контрольна робота 8. Контрольний диктант за текстом адміністрації школи.
Орфоепія і орфографія.
Підсумковий урок.


Укр. мова 6 клас I семестр122 год на рік, 3,5 год на тиждень


п/п

Зміст навчального матеріалу

К – сть

год.

Дата

Примітка

1

Вступ. Краса і багатство української мови


12

РМ Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат і адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично).


1
Повторення та поглиблення вивченого (7 год.)

3


Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення.


14

Однорідні члени речення.

15


Звертання, вставні слова. Розділові знаки в простому реченні


16

Складне речення. Розділові знаки в ньому


17


Пряма мова. Діалог


18

РМ Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення. Види зв'язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично).


19

РМ Повторення відомостей про стилі й типи мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль


110

Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах і на межі значущих частин слова та основ.


111

Контрольна робота 1 Повторення вивченого в попередніх класах. Диктант

1
Лексикологія. Фразеологія ( 12 год.)

12

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови


113


Вимова й правопис слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів


114

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми


115

РМ Особливості опису приміщення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення


116

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова


117


Групи слів за вживанням: професійні слова й терміни


118

Діалектні слова. Просторічні слова


119


Офіційно - ділова лексика


120


РМ Ділові папери. Оголошення. План роботи

121

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником


122

Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у художньому творі


123

РМ Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення.


124

Джерела українських фразеологізмів


125

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів


126

Фразеологізми в ролі членів речення


1


27


РМ Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Складний план готового тексту. Простий план власного висловлювання. Усний твір-опис

приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі. Усний твір


128

Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія». Тренувальні вправи


129

Контрольна робота 2 Лексикологія. Фразеологія. Тест. Контрольне читання мовчки.


1Словотвір. Орфографія (9 год.)

30

Змінювання й творення слів. Твірне слово – база для утворення іншого слова. Ознайомлення зі словотвірним словником


131

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально -суфіксальний, безафіксальний, складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.


132

Основні способи словотворення


133

РМ Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі


134

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник.


135


Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-).


136

Зміни приголосних при творені слів: відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)


137 38РМ Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (опис приміщення)

239

Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах.


140

Творення складноскорочених слів


141

Правопис складних слів разом і через дефіс


142

Написання слів з niв-


143


Правопис складноскорочених слів.

1


44


РМ Складання і розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру.


145

Узагальнення вивченого з розділу «Словотвір. Орфографія». Тренувальні вправи

146

Контрольна робота 3 Словотвір. Орфографія. Тест. Діалог


147

Контрольний диктант за текстом адміністрації школи


148Підсумковий урок


1


Укр.мова 7 клас105 год на рік, 3 год на тижденьуроку

Дата


Тема уроку

1

2


3-4
5


6

7

89

10
11


12
13
14
15
16

17
18


19
20

21

22
23


24
25

26-27
28


29
30
31
32

33

3435

36


37
38
39

40

4142
43

44
45


46
47
48
49
50
51

52

53-5455
56
57
58

59

60


61
62


63
64

65
66

67
68

69

70-7169

72

7374

75
76

77

78
7980- 81
82
83

84

85


86
87

88
89


90
91


92
93-94
95

96
97-98

99
100
101

102
103


104
105

Вступ

Мова – скарбниця духовності народу.


РМ Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, загальні мовні засоби між фразного зв’язку в тексті.
Повторення і узагальнення вивченого
Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.
Частини мови.
Вивчені групи орфограм.
РМ Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцисти-

ний стиль. Усний переказ тексту публіцистичного стилю.


Дієслово
РМ Складний план власного висловлювання. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання
Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Неозначена форма та особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на –но, -то.
Види дієслова.
Часи дієслова.
Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній, теперішній час.
Дієслова Ι і ΙΙ дієвідмін.
Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу.
РМ Повторення вивченого про типи мовлення. Докладний письмовий

переказ тексту-роздуму в художньому стилі.


Тренувальні вправи. Підготовка до к.р.
Контрольна робота 1. Дієслово (тест). Контрольне читання мовчки.

Способи дієслів.


Творення дієслів умовного і наказового способу.
РМ Особливості побудови опису зовнішності людини. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини.
Безособові дієслова.
Способи творення дієслів.
Розбір дієслова як частини мови.
Не з дієсловами.
РМ Контрольний письмовий переказ тексту з елементами опису зовнішності людини.
Правопис –ться, -шся в кінці дієслів.
Букви е, и в особових закінченнях.
Буква ь в дієсловах наказового способу.
Повторення теми. Тренувальні вправи. Підготовка до к.р.
Контрольна робота 2 Дієслово. (диктант)
Дієприкметник
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологіч-

ні ознаки, синтаксична роль.


Активні та пасивні дієприкметники.
РМ Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст, його розігруван-

ня відповідно до запропонованої ситуації спілкування, діалог дискусійного характеру.


Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часів.
Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях.
Дієприкметниковий зворот.
Відокремлення комами дієприкметникових зворотів.

РМ Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі. Усний твір


Безособові дієслівні форми на –но, -то.
Правопис –н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження.
Не з дієприкметниками.
РМ Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі.
Тренувальні вправи.
Контрольна робота 3. Дієприкметник (тест) Діалог
Контрольний диктант.
Підсумковий урок. Семестрове оцінювання.

Дієприслівник
Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Вид і час дієприслівників.
Дієприслівники доконаного та недоконаного видів. Їх творення.
РМ Стислий усний переказ тексту наукового стилю. Контрольний усний переказ
Дієприслівниковий зворот.
Коми при дієприслівниковому звороті та одиничному дієприслівникові.
Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками.
Тренувальні вправи. Підготовка до к.р.
Контрольна робота 4 Дієприслівник. (тест) Контрольне аудіювання.
Прислівник
РМ Читання мовчки художнього тексту монологічної та діалогічної

структури


Прислівник як частина мови.

Розряди прислівників.


Творення прислівників. Правила наголошування прислівників.
Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення.
РМ Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі.
Розбір прислівника як частини мови.
Правопис прислівників. Букви н та нн у прислівниках.
Букви и та і на кінці прислівників.
Правопис прислівників на –о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників.
РМ Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженнями наукового стилю.
Написання не і ні з прислівниками.
Написання прислівників через дефіс і разом.
Написання прислівникових сполучень.
РМ Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням у художньому стилі.
Повторення теми. Підготовка до к.р.
Контрольна робота 5. Прислівник. Диктант
Прийменник
Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні.
РМ Особливості побудови роздуму дискусійного характеру. Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю.
Похідні і непохідні прийменники.
РМ Контрольний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису, роздуму.
Вживання і правопис прийменників.
Особливості вживання деяких прийменників з іменниками.
Сполучник
РМ Діалог дискусійного характеру.
Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності.
Сполучники підрядності.
Правопис сполучників разом і окремо.
Тренувальні вправи.
РМ Ділові папери. Розписка.

Частка
Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.
Правопис часток. Написання часток –бо,-но,-то,-таки.
РМ Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі.
Не і ні з різними частинами мови.
Написання речень із частками. Тренувальні вправи.
Вигук
Вигук як особлива частина мови.
РМ Контрольний письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом.
Правопис вигуків.
Тренувальні вправи.
Контрольна робота 6. Службові частини мови (тест) Контрольне читання

вголос

Повторення в кінці року
Частини мови, їх значення, граматичні ознаки.
Контрольний диктант.
Найскладніші орфограми.
Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

Критерії оцінювання
Читання мовчки – 120-210 сл. за 1 хв.

Читання вголос – 80-120 сл. за 1 хв.

Переказ обсягом 200-250 сл.

Діалог – 7-8 реплік для 2 учнів

Диктант - 110-120 сл.

Аудіювання – обсяг та час звучання:худ.стиль – 600-700 сл. 6-7 хв.інші стилі – 500-600 сл. 5-6 хв.


Укр.мова 8 клас

70 год на рік, 2 год на тиждень

1


2

3
4


5

6
7


8
9-10

11

12


13
14

15
16


17

18
19


20

21

22


23
24
25
26-27

28
29


30

31

3233

34
35


36
37

38
39

40
41
42-43

44
45


46
47

48

4950

51
52


53
54
55

56
57


58
59

60
61

62

63


64-65


  1. 66

67
68


69
70


Вступ

Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу.


Повторення та узагальнення вивченого
Словосполучення і речення; члени речення, звертання, вставні слова.
РМ Повторення відомостей про мовлення, спілкування, текст, стилі і типи мовлення. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю.
Словосполучення і речення. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог.
Синтаксис і пунктуація
РМ Особливості побудови опису місцевості. Усний переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості.
Словосполучення. Будова і види словосполучень.
Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Види

речень за будовою.


Порядок слів у реченні. Логічний наголос.
РМ Контрольний письмовий переказ розповідного тексту з елементами

опису місцевості.Просте речення. Двоскладне речення
Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення. Підмет, способи його вираження.
Простий і складений присудки.
Тире між підметом і присудком.
РМ Твір-опис місцевості в художньому стилі на основі особистих спостережень. (усно) Контрольний усний твір
Другорядні члени речення.
Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок.
РМ Письмовий твір-опис місцевості в художньому стилі на основі особистих спостережень

Додаток.
Обставина. Види обставин.


Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.
Контрольна робота 1. Словосполучення і речення.

Просте речення. Двоскладне речення. (тест) Контрольне читання мовчки.


Односкладні речення. Неповні речення
РМ Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.
Односкладні речення. Означено-особове речення.
Неозначено-особове речення.
Узагальнено-особове речення.
РМ Контрольний письмовий твір-розповідь на морально-етичну тему.
Безособове речення. Називне речення.
Повне й неповне речення.
Контрольна робота 2. Односкладні речення. Неповні речення. (тест) Діалог
Контрольний диктант
Підсумковий урок. Семестрове оцінювання.
Речення з однорідними членами
РМ Вибірковий усний переказ художнього тексту з елементами опису пам’я-

ток історії та культури в публіцистичному стилі.


Однорідні члени речення.
Речення з кількома рядами однорідних членів.
Однорідні й неоднорідні означення.
РМ Вибірковий письмовий переказ художнього тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі.
Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами.
Кома між однорідними членами речення.

Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.


Тренувальні вправи (с.р.)
РМ Контрольний письмовий докладний переказ
Речення зі звертанням, вставними словами
Речення зі звертанням. Звертання поширені і непоширені. Розділові знаки

при звертаннях.


РМ Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)
Вставні слова, словосполучення, речення.
Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях.
РМ Усний твір-опис пам’яток історії та культури за картиною в публіцистичному стилі.
Використання звертань і вставних слів для передачі ставлення до адресата. Інтонація речень.
РМ Письмовий твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостереженьі вражень у художньому стилі.
Тренувальні вправи.
Контрольна робота 3 Речення зі звертанням, вставними словами. Речення

з однорідними членами. Диктант Контр.чит. вголос.


Речення з відокремленими членами
Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення.
РМ Діалог, складений на основі радіо- чи телепередач.
Відокремлене означення. Правильна побудова речень з дієприкметниковим зворотом.
РМ Конспектування як різновид стислого переказу (письмово).
Відокремлені прикладки.
Відокремлені обставини.
РМ Усне повідомлення на лінгвістичну тему. Усний контрольний переказ.

Відокремлені уточнювальні додатки та обставини.


РМ Ділові папери. Протокол.
Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях із відокремленими членами.
РМ Контрольний письмовий твір-роздум на суспільну тему в

публіцистичному стилі.


Контрольна робота4 . Речення з відокремленими членами. (тест). Контрольне аудіювання.

Повторення в кінці року
Повторення основних відомостей з тем, вивчених за рік.
Контрольний диктант.
Тренувальні вправи.
Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

Критерії оцінювання
Читання мовчки – 130-240 сл. за 1 хв.
Читання вголос – 80-120 сл. за 1 хв.
Переказ обсягом 250-300 сл.
Діалог – 10-12 реплік для 2 учнів
Диктант - 120-140 сл.
Аудіювання – обсяг та час звучання:
худ.стиль – 700-800 сл. 7-8 хв.

інші стилі – 600-700 сл. 6-7 хв.


Укр. мова 9 клас70 год на рік, 2 год на тижденьуроку

Дата


Тема уроку

1
2


3

4
5

6

7

8


9

10
11

12
13
14

15
16-17


18

19


20

2122

23

24-2526-27

28

2930
31
32
Вступ

Розвиток української мови.


РМ Відомості про мовлення. Повторення відомостей про мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне і критичне; читання: ознайомлювальне, вивчальне і переглядове. Навчальне аудіювання. Вивчаль-

не читанняПовторення вивченого у 8 класі
Просте неускладнене й ускладнене речення.
Основні правила правопису. Удосконалення вмінь нормативного вживання мовних одиниць. Складні випадки слововживання.
Текст. Підготовка виступу типу розповіді на основі особистих вражень.
Пряма і непряма мова
Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Заміна прямої мови непрямою.
Цитата як засіб передачі чужої мови.
Діалог. Синоніміка різних способів передачі прямої мови. Інтонація речень

із прямою мовою, діалогом.


РМ Навчальний усний переказ тексту публіцистичного стилю.
Текст. Використання цитування, уособлення як виражальних засобів усного

й писемного мовлення.


Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення
РМ Відомості про мовлення. Текст, його основні ознаки; стилі, типи мовлення. Відтворення готового тексту. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статті).
Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.
Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому.
Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.


РМ Контрольний письмовий переказ тексту художнього стилю.
Інтонація складносурядного речення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних і простих речень.
Текст. Використання складносурядних речень у текстах наукового, публіцистичного стилів. Усний контрольний твір у публіцистичному стилі

на морально-етичну тему.


РМ Створення власних висловлювань. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації (офіційна і неофіційна розмова, діалог-домовле-

ність), обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу. Діалог.


Контрольна робота 1 . Складносурядне речення. (тест) Контрольне читання мовчки.

Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.
Основні види складнопідрядних речень з означальними, з’ясувальними підрядними частинами.
РЗМ Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.
Основні види складнопідрядних речень з обставинними підрядними частинами (місця, часу, способу дії і ступеня, порівняльні, причини).
Основні види складнопідрядних речень з обставинними підрядними частинами (мети, умови, наслідкові, допустові).
РМ Усна доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну або суспільну тему в публіцистичному стилі.
Контрольна робота 2. Складнопідрядне речення. Тест
Контрольний диктант.
Підсумковий урок. Семестрове оцінювання.


33
34
35
36

37

3839

40
41


42

43
44

45

46
47


48

49
50

51-52
53

54

55


56
57
58
59
60-61
62
63

64

6566
67

68
69


70


Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки.
Розділові знаки між головною й підрядною частинами СПР.
РМ Письмовий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.
Синоніміка сполучникових складних, складнопідрядних і простих речень з відокремленими членами. Інтонація СПР. Читання вголос
Роль визначень понять, СПР у текстах наукового й публіцистичного стилів. Усний стислий переказ тексту наукового стилю.
Безсполучникове складне речення
РМ Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі декількох джерел).
Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.
Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні.
Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні.
РМ Заява. Автобіографія.
Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.
Особливості інтонації складного безсполучникового речення..
Використання безсполучникових складних речень у висловлюваннях розмовного, публіцистичного і художнього стилів. Контрольний усний

переказ тексту
Контрольна робота 3. Безсполучникове складне речення (диктант)
Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового

зв’язку
Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком.
Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.
Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку.
Тренувальні вправи.

РМ Контрольний письмовий стислий переказ тексту.


Синоніміка складних синтаксичних конструкцій та простих.
Використання складних речень із різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку в текстах різних стилів. Конспектування як різновид стислого переказу почутого.
Складне синтаксичне ціле
Складне синтаксичне ціле і його ознаки.
Засоби і види міжфразного зв’язку.
РМ Навчальний усний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
Складне синтаксичне ціле і абзац.
Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове.
РМ Письмовий контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
Засвоєння складних випадків слововживання. Синоніміка складних речень.
Оптимальне структурування ССЦ у висловлюваннях, що належать до різних типів мовлення.
РМ Оповідання на самостійно обрану тему.
Контрольна робота 4. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку (тест). Аудіювання.
Повторення і систематизація вивченого

Слово як предмет вивчення.


Мовні аспекти вивчення речення.
Контрольний диктант.
Правопис. Орфографія. Пунктуація.
Підсумковий урок.
Критерії оцінювання

Читання мовчки – 140-270 сл. за 1 хв.


Читання вголос – 80-120 сл. за 1 хв.
Переказ обсягом 300-350 сл.
Діалог – 12-14 реплік для 2 учнів
Диктант - 140-160 сл.
Аудіювання – обсяг та час звучання:
худ.стиль – 800-900 сл. 8-9 хв.

інші стилі – 700-800 сл. 7-8 хв.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал